Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Україною та Королівством Нідерландів про міжнародні автомобільні перевезення


               Угода
       між Україною та Королівством Нідерландів
       про міжнародні автомобільні перевезення
 
   Уряд Україні  та  Уряд  Королівства  Нідерландів, надалі
"Договірні Сторони",
   ПРАГНУЧИ сприяти  розвитку  автомобільних  транспортних
перевезень вантажів і пасажирів із і в інші країни, а також
транзитом через їх території,
   В ІНТЕРЕСАХ розвитку  економічних  відношень  між  ними,
погодились про таке, як нижче зазначено:
               Стаття 1
             Предмет Угоди
   1. Положення цієї Угоди будуть застосовуватися до міжнародних
автомобільних перевезень вантажів та пасажирів за рахунок третіх
осіб або за свій рахунок між Договірними Сторонами при транзитних
перевезеннях через їх території в або з третіх країн та при
перевезеннях вантажів і пасажирів в межах територій країн -
Договірних Сторін, які далі називаються "каботажні перевезення" та
які виконуються перевізниками на транспортних засобах згідно
статті 2.
   2. Договірні  Сторони  забезпечують  додержання  прав та
зобов'язань, які витікають з Угод, що будуть укладені, якщо такі
будуть укладені між Європейською Співдружністю та Україною.
   Договірна Сторона, яка є членом Європейської Співдружності
застосовує цю Угоду згідно обов'язків, визначених у договорах та
поправках або додатках до них, на яких засновується Європейська
співдружність.
               Стаття 2
            Визначення термінів
   1. Під  терміном  "перевізник"  необхідно розуміти особу
(включаючи юридичну), зареєстровану однією із Договірних Сторін та
допущену цими країнами до виконання автомобільних перевезень
вантажів і пасажирів за рахунок третіх осіб або за свій рахунок
згідно з діючими національними законами та правилами.
   2. Під терміном "транспортний засіб" необхідно  розуміти
автотранспортний засіб або групу транспортних засобів, з яких хоча
б автомобіль зареєстрований однією з Договірних Сторін, спеціально
обладнаний і використовується для виконання вантажних перевезень
або для пасажирських перевезень автобусом.
   3. Під терміном "каботажні перевезення" необхідно розуміти
виконання транспортних послуг в межах території Договірної Сторони
перевізником,  зареєстрованим  на території другої Договірної
Сторони.
   4. Під терміном "транспортне перевезення" необхідно розуміти
транспортування автотранспортним засобом вантажу по автодорозі
навіть якщо частина маршруту транспортного засобу з причіпом або
напівпричіпом проходить залізницею або водним шляхом.
               Стаття 3
             Доступ до ринку
   1. Кожна  з  Договірних  Сторін  дозволяє  перевізнику,
зареєстрованому на території другої Договірної Сторони, виконувати
будь-які перевезення вантажів або пасажирів:
   а) між будь-яким пунктом своєї території і будь-яким пунктом,
який розташований за її територією;
   б) транзитом по своїй території;
   на основі дозволів, які видаються компетентним органом або
другою уповноваженою організацією кожної Договірної Сторони або за
згодою Змішаної Комісії.
   2. Дозволи не потрібні на виконання таких видів перевезень
або для руху без вантажів при:
   - перевезеннях пошти;
   - перевезеннях транспортних засобів, які пошкоджені;
   - перевезеннях вантажів транспортними засобами, допустима
вага яких, включаючи вагу причіпа, не перевищує 6 тонн або
допустима вантажопідйомність яких, включаючи вантажопідйомність
причіпа, не перевищує 3,5 тонн;
   - перевезеннях медичних вантажів і обладнання або інших
вантажів для надання екстреної допомоги, зокрема при стихійних
лихах.
   3. Перевізнику не  дозволяється  здійснювати  перевезення
пасажирів або вантажів між пунктами, які розташовані на території
другої Договірної Сторони, якщо для цього немає спеціального
дозволу компетентного органу другої Договірної Сторони.
               Стаття 4
             Вага і розміри
   1. Вага і розміри транспортних засобів повинні відповідати
даним реєстраційного посвідчення і не можуть перевищувати норми,
які діють на території країни реєстрації транспортного засобу.
   2. У випадках, коли вага або розміри транспортного засобу з
вантажем або без нього, який виконує перевезення згідно з даною
Угодою, перевищує допустимий максимум  на  території  Другої
Договірної Сторони, потрібний спеціальний дозвіл.
               Стаття 5
       Додержання національного законодавства
   1. Перевізники Договірних Сторін та екіпажі їх транспортних
засобів, коли знаходяться на території другої Договірної Сторони,
повинні додержуватись законів і правил, які діють в цій країні.
   2. При каботажних перевезеннях Змішана Комісія уточнює закони
та  правила, які діють на території країни, де виконуються
перевезення.
   3. До перевізника другої Договірної Сторони законодавство,
згадане в попередніх пунктах, застосовується так само, як і до
перевізника своєї Договірної Сторони, таким чином не допускаються
випадки  дискримінації  на  підставах  національності,  місця
проживання або роботи.
               Стаття 6
              Порушення
   У випадку  яких-небудь  порушень  положень  даної  Угоди
перевізником Договірної Сторони Договірна Сторона, на території
якої  сталося  порушення,  без  ушкодження  свого  законного
судочинства, повідомляє другу Договірну Сторону, яка вживає заходи
згідно свого законодавства.
   Договірні Сторони інформують одна одну про прийняті санкції.
               Стаття 7
            Фінансова сторона
   1. Транспортні засоби, включаючи запасні частини до них, які
виконують перевезення згідно даної Угоди, будуть взаємно звільнені
від всіх податків та зборів на перевезення і на рухомий склад, а
також від всіх спеціальних податків та зборів на транспортні
операції на території другої Договірної Сторони.
   2. Податки та збори на паливо, НДВ, на транспортні послуги і
податки на проїзд через визначені участки доріг беруться.
   3. Паливо, яке знаходиться в паливних ємкостях транспортних
засобів, а також мастильні  матеріали,  які  знаходяться  в
транспортних засобах і необхідні для їх функціонування, взаємно
звільняються від митних зборів та інших видів податків та зборів,
               Стаття 8
             Змішана Комісія
   1. Компетентні органи обох Договірних Сторін регулюють всі
питання, пов'язані з виконанням і використанням даної Угоди.
   2. З цією метою Договірні Сторони створюють Змішану Комісію.
   3. Змішана Комісія згідно з проханням якої-небудь Договірної
Сторони регулярно  скликає  і  забезпечує  представників  із
компетентних органів адміністрації, в тому числі Договірні Сторони
можуть запрошувати представників автомобільної  промисловості.
Змішана Комісія розробляє свої власні правила і процедуру. Змішана
Комісія скликається альтернативно в одній із Договірних Сторін.
Держава-господар очолює зустріч. Договірна Сторона-господар подає
порядок денний зустрічі не пізніше ніж за 2 тижні до її початку.
Зустріч закінчується виробкою протоколу, який підписують голови
делегацій Договірних Сторін.
   4. Згідно з п. 1 та 3 статті 3 Змішана Комісія приймає
рішення по видам та кількості дозволів і умов доступу до ринку,
включаючи аспекти ринку робочої сили. В додаток до п. 2 статті 3
Змішаною Комісією можуть бути розширені види перевезень, які не
потребують дозволів.
   5. В компетенцію Змішаної Комісії входять такі питання:
   - гармонійний розвиток транспортного сполучення між двома
країнами, включаючи також екологічні проблеми;
   - координація  автотранспортної  політики,  транспортного
законодавства і його використання Договірними  Сторонами  на
національному та міжнародному рівнях;
   - у випадках виникнення спірних питань, зокрема в області
фінансів, митних, екологічних, а також соціальних проблем, Змішана
Комісія відпрацьовує можливі їх рішення;
   - обмін необхідною інформацією;
   - встановлення методів визначення ваги і розмірів;
   - сприяння  розвитку  співробітництва  між  транспортними
підприємствами та організаціями;
   - сприяння розвитку комбінованих видів перевезень, включаючи
всі питання доступу до ринку.
               Стаття 9
               Зміни
   Будь-які зміни даної Угоди, погоджені  обома  сторонами,
вступають в силу з того дня, коли Сторони довели їх до відома одна
одної і в письмовій формі згідно з конституційними вимогами.
              Стаття 10
           Вступ в силу і строк дії
   1. Дана Угода застосовується умовно з дня її підписання і
набуває чинності через місяць з того дня, коли Договірні Сторони
проінформують одна одну в письмовій формі про набуття чинності
Угоди в їх країнах.
   2. Угода діє на протязі одного року після набуття чинності.
Потім строк дії Угоди буде продовжуватись кожного року, як
мовчазна згода, в тому разі, якщо однією із Договірних Сторін
завчасно, за шість місяців до дати продовження строку, не буде
доведено до відома другої Договірної Сторони про припинення дії
Угоди.
              Стаття 11
      Застосування Угоди в Королівстві Нідерландів
   Стосовно Королівства Нідерландів, дана Угода діє лише на
території Королівства в Європі.
   В засвідчення чого, уповноважені до підпису підписали дану
Угоду.
   ЗДІЙСНЕНО в двох екземплярах 7 вересня 1993 на українській,
голландській і англійській мовах, при цьому всі тексти мають
однакову силу. В випадку виникнення невідповідностей в текстах
Угоди, за основу береться англійський текст.
 
 Міжнародне приватне право, том 2
 Двосторонні міжнародні
 економічні договори України
 Port-Royal, Київ, 2000
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка