Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визначення переліку підприємств, на яких вивчається практика віднесення витрат виробництва на собівартість продукції (товарів) і формування фінансових результатів та структури ціни


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 16 липня 1993 р. N 503-р
                Київ
 
   1. Затвердити перелік першочергових питань, що підлягають
опрацюванню і включенню до Програми діяльності Уряду на період з
вересня по грудень 1993 р. і на 1994 рік, згідно з додатком.
   Раді Міністрів Республіки Крим, міністерствам і відомствам,
обласним,  Київській  і  Севастопольській  міським  державним
адміністраціям подати до 30 липня 1993 р. конкретні пропозиції з
зазначених питань Центру економічних реформ при Прем'єр-міністрі
України.
   2. Центру економічних реформ (Рижов В.Л.) і економічному
відділу Кабінету Міністрів (Роговому В.В.) забезпечити попередній
розгляд вказаних  матеріалів  та  їх узагальнення. Подати до
20 серпня 1993 р. проект Програми діяльності Уряду на період з
вересня по грудень 1993 р. і на 1994 рік на розгляд Кабінету
Міністрів України.
   3. Координацію роботи щодо підготовки вказаної  Програми
діяльності Уряду покласти на Віце-прем'єр-міністра Пинзеника В.М.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
   Інд. 18
                    Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 16 липня 1993 р. N 503-р
               ПЕРЕЛІК
    першочергових питань, що підлягають опрацюванню і
    включенню до Програми діяльності Уряду на період
      з вересня по грудень 1993 р. і на 1994 рік
 
------------------------------------------------------------------
      Назва питання      | Відповідальні за підготовку
                  |     матеріалів
------------------------------------------------------------------
 
Зміни в  податковій  політиці  і Мінфін
вдосконалення бюджетної системи   Мінекономіки
 
Розробка грошово-кредитної політики Національний банк
з введенням національної грошової Мінфін
одиниці та реформування банківської Мінекономіки
системи
 
Про порядок розміщення  облігацій Мінфін
державного внутрішнього боргу та Мінекономіки
муніципальних позик         Національний банк
 
Про  створення  єдиної вертикалі Мінекономіки
виконавчої влади           Мінюст
                   разом з міністерствами,
                   відомствами, обласними,
                   Київською та Севастопольською
                   міськими державними
                   адміністраціями
 
Вдосконалення цінової   політики, Мінекономіки
зокрема  вироблення  спільно  з Держкомнафтогаз
Російською  Федерацією   єдиних Мінфін
підходів  до  ціноутворення  на Міненерго
енергоносії та їх транзит через Мінсільгосппрод
Україну               МЗЕЗ
                   Держкомресурсів
 
Розробка          програми Мінекономіки
енергозабезпечення та        Міненерго
енергозбереження           Держкоматом
                   Держвуглепром
                   Держкомнафтогаз
                   галузеві міністерства
                   і відомства
 
Про посилення   відповідальності Мінюст
суб'єктів підприємництва за злочини Держпідприємництво
у сфері економіки          МВС
 
Про механізм   формування   та Мінекономіки
використання  державних ресурсів, Держкомресурсів
енергоносіїв і продовольчих товарів Держкомрезерв
на 1994 рік             Держвуглепром
                   Держкомнафтогаз
                   Міненерго
                   Мінсільгосппрод
                   Мінфін
                   Держхарчопром
                   Академія наук
                   УААН
                   Рада Міністрів Республіки
                   Крим, обласні, Київська
                   та Севастопольська міські
                   держадміністрації
 
Розробка державної     програми Держкомзем
земельної реформи          Мінсільгосппрод
                   Мінбудархітектури
                   Мінекономіки
                   Мінприроди
                   Академія наук, УААН
                   Мінфін
                   Мінюст
                   Всеукраїнська рада
                   колективних
                   сільськогосподарських
                   підприємств (за згодою)
 
Розробка концепції  розвитку  і Мінсільгосппрод
реформування    агропромислового Академія наук
комплексу              Мінекономіки
                   Мінфін
                   Держхарчопром
                   Держводгосп
                   УААН
                   Мінлісгосп
                   Держкомзем
 
Про забезпечення збирання врожаю Мінекономіки
1993 р. необхідними матеріальними і Держкомресурсів
фінансовими ресурсами        Держкомнафтогаз
                   Мінфін
                   Мінсільгосппрод
 
Здійснення корпоратизації великих і Мінекономіки
середніх державних підприємств    Фонд державного майна
                   разом з відповідними
                   міністерствами і відомствами
 
Конкурсний продаж     об'єктів Фонд державного майна
незавершеного   будівництва  та Мінекономіки
підприємств-банкрутів,  що   не Мінбудархітектури
підлягають санації          Антимонопольний комітет
                   разом з галузевими
                   міністерствами, відомствами
                   та облдержадміністраціями
 
Вироблення системи антимонопольного Мінекономіки
регулювання       діяльності Антимонопольний комітет
підприємств-монополістів     і Мінстат разом з галузевими
запровадження механізму реалізації міністерствами, відомствами
антимонопольного законодавства
 
Прискорення малої  і  середньої Фонд державного майна
приватизації             Мінекономіки
                   разом з відповідними
                   міністерствами і відомствами
                   та облдержадміністраціями
 
Розробка системи   заходів  для Мінекономіки
забезпечення   виживання    і Мінфін
стимулювання товаровиробників    Держпідприємництво
                   Держкомресурсів
                   Національний банк
                   МЗЕЗ
 
Про безліцензійний експорт товарів МЗЕЗ
при жорсткому валютному контролі та Мінфін
протекціоністській політиці  щодо Мінекономіки
вітчизняних товаровиробників     Мінсільгосппрод
                   Національний банк
 
Про державне регулювання бартерних МЗЕЗ
(товарообмінних) операцій     у Мінекономіки
1994 році              Мінфін
 
Про формування   централізованих Мінекономіки
валютних  фондів  і  визначення Мінфін
пріоритетних   напрямів    їх МЗЕЗ
використання             Мінпром
                   Мінмашпром
                   Укрексімбанк
 
Створення спеціальних   пільгових Мінсоцзахист
пунктів громадського харчування для Міністерство охорони здоров'я
пенсіонерів, інвалідів та дітей із Мінфін
малозабезпечених родин        Мінпраці
                   обласні, Київська та
                   Севастопольська міські
                   державні адміністрації
 
Про забезпечення  працевлаштування Мінпраці
тимчасово  непрацюючих  громадян Мінекономіки
через державну систему зайнятості Мінфін
та перепідготовки кадрів, розробка Мінстат
Національної програми громадських обласні, Київська та
робіт                Севастопольська міські
                   державні адміністрації
                   разом із заінтересованими
                   міністерствами та відомствами
                   Академія наук
                   Науково-дослідний центр з
                   проблем зайнятості населення
                   та ринку праці Академії наук
                   і Мінпраці за участю
                   Національної ради
                   соціального партнерства
 
Створення комплексної    системи Мінсоцзахист
соціального захисту населення, в Мінпраці
тому числі на страховій основі    Мінфін
                   Мінекономіки
                   Мінстат
                   Мінсільгосппрод
                   Держхарчопром
                   МОЗ
                   Пенсійний фонд
                   Мінюст
                   Фонд соціального страхування
                   Держнаглядохоронпраці
                   за участю профспілкових
                   об'єднань
 
Створення національної   системи Міноборони
соціального         захисту Мінекономіки
військовослужбовців         Мінфін
 
Розробка комплексної    програми Мінмашпром
розвитку машинобудування, виходячи Академія наук
з  можливості  самозабезпечення Мінекономіки
випуску  продукції,  збільшення Мінфін
обсягів її експорту та подальшого МЗЕЗ
поглиблення процесу конверсії    Мінстат
 
Про структурну      перебудову Мінекономіки
промисловості   з   урахуванням Академія наук
необхідності  скорочення  імпорту Держкомнафтогаз
енергоносіїв  та  комплектуючих Міненерго
виробів               Держвуглепром
                   Мінмашпром
                   Мінпром разом з галузевими
                   міністерствами і відомствами
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка