Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про порядок прийомки (передачі) на баланс підприємств Міненерго України ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій


    МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
 
 від 22.09.93
   м.Київ
 
 vd930922
 
                  Затверджено
                  Заступником Міністра енергетики
                  та електрифікації України
                  Г.І. Динейкіним
                  22 вересня 1993 року
 
              Положення
   про порядок прийомки (передачі) на баланс підприємств
      Міненерго України ліній електропередачі та
          трансформаторних підстанцій
 
           1. Загальні положення
   1.1. Положення визначає загальний порядок прийомки (передачі)
на баланс підприємств електричних мереж Міненерго України ліній
електропередачі та трансформаторних  підстанцій  всіх  класів
напруги,  які  призначені  для  зовнішнього електропостачання
споживачів електроенергії всіх форм власності.
   1.2. Об'єкти електричних мереж всіх класів напруги з точки
зору прийомки (передачі) поділяються на об'єкти загального та
технологічного користування.
   1.3. До об'єктів електричних мереж загального користування
відносяться лінії електропередачі та трансформаторні підстанції
напругою 6 кВ  і  вище,  які  призначені  для  зовнішнього
електропостачання декількох споживачів електроенергії, незалежно
від форм власності, а також лінії електропередачі напругою 0,4 кВ,
що призначені для безпосереднього електропостачання споживачів
державної житлово-побутової, соціально-культурної та торговельної
сфери.
   1.4. До  об'єктів  електричних  мереж  технологічного
користування відносяться лінії електропередачі та трансформаторні
підстанції  всіх  класів  напруги,  які  призначені  для
електропостачання безпосередньо виробничих технологічних процесів
та господарських потреб окремих споживачів електроенергії всіх
форм власності.
   1.5. На баланс  підприємств  електричних  мереж  повинні
прийматись (передаватись), як правило, об'єкти електромереж всіх
класів напруги загального користування.
   1.6. Об'єкти  електричних  мереж  всіх  класів  напруги
технологічного користування, як правило, не підлягають прийомці
(передачі) на баланс підприємств електричних мереж, за винятком
тих об'єктів, по яким досягнута двостороння домовленість.
   1.7. Разом з об'єктами електричних мереж повинні передаватись
необхідні на їх утримання фонди, ліміти, асигнування в обсягах,
які забезпечать нормальну експлуатацію цих об'єктів до включення
їх підприємством електромереж в витратну частину наступного року.
   1.8. Балансова  належність  та  границя  експлуатаційної
відповідальності  між  підприємствами  електричних  мереж  і
споживачами електроенергії всіх форм власності установлюється
Актом розмежування балансової та експлуатаційної відповідальності
сторін.
   2. Критерії прийомки (передачі) об'єктів електричних мереж
   2.1. Лінії електропередачі та трансформаторні підстанції всіх
класів напруги, які підлягають прийомці (передачі) на баланс
підприємств  електричних мереж, повинні бути в обов'язковому
порядку:
   а) приєднані до електричних мереж системи Міненерго України;
   б) відповідати вимогам Будівельних Норм та Правил, Правил
улаштування  електроустановок,  Правил  технічної експлуатації
електростанцій та мереж, а також інших  нормативно-технічних
документів, що стосуються будівництва і експлуатації електричних
мереж.
   2.2. Об'єкти електричних мереж всіх класів напруги, які
побудовані або будуються  для  тимчасового  електропостачання
споживачів електроенергії всіх форм власності, не приймаються (не
передаються) на баланс підприємств електромереж.
   2.3. Об'єкти електричних мереж, по яких не вирішено питання
передачі відповідних коштів, фонду заробітної плати, матеріальних
ресурсів, житлової площі і автотракторної техніки, необхідних для
утримання цих об'єктів, не підлягають прийомці (передачі) на
баланс підприємств електричних мереж.
   Виключення складають об'єкти електричних мереж тих споживачів
електроенергії,  по  яким  вирішено  питання централізованого
виділення витрат на їх утримання.
   2.4. Безгоспні об'єкти електричних мереж всіх класів напруги
загального користування, незалежно від їх технічного  стану,
передаються на баланс підприємств електричних мереж за спільним
рішенням місцевих органів державної виконавчої влади та ПЕМ з
виділенням відповідних коштів з місцевого бюджету для приведення в
належний стан цих об'єктів.
   3. Порядок юридичного оформлення балансової належності
          об'єктів електричних мереж
   3.1. Питання прийомки (передачі) об'єктів електричних мереж
повинні бути обумовлені з споживачем електроенергії технічними
умовами на їх підключення.
   При цьому підприємства електричних мереж повинні в графі
"додаткові умови" вказати обсяги витрат на утримання об'єктів
електромереж, що передаються, для завчасного вирішення споживачем
електроенергії питання відшкодування цих витрат.
   3.2. Споживачі електроенергії, незалежно від форм власності,
до початку жовтня поточного року повинні повідомляти підприємства
електричних мереж про обсяги електромереж, які підлягають передачі
на баланс ПЕМ в наступному році.
   3.3. Об'єкти електричних мереж всіх класів напруги, які
підлягають прийомці (передачі) на баланс підприємств електромереж,
повинні бути на стадії будівництва під їх постійним контролем з
метою додержання будівельно-монтажними організаціями вимог БНіП та
ПУЕ. При цьому прийомка в експлуатацію після будівництва таких
об'єктів електричних мереж повинна виконуватись з обов'язковою
присутністю відповідального представника.
   3.4. Об'єкти електричних мереж, що були в експлуатації певний
час і пред'явлені до прийомки (передачі) на баланс, повинні пройти
обстеження   персоналом  ПЕМ  на  відповідність  вимогам
нормативно-технічних документів.
   3.5. На  об'єкти  електричних  мереж, по яких досягнута
двостороння домовленість про  прийомку  (передачу),  споживач
електроенергії  складає  в 5-ти екземплярах двосторонній Акт
прийомки-передачі з Передаточним балансом доходів  і  витрат
(додаток 1).
   3.6. Разом з Актом прийомки-передачі споживач електроенергії
повинен подати ПЕМ технічну документацію на об'єкти електромереж,
в обсягах згідно БНіП, ПУЕ та ПТЕ.
   3.7. Протягом місяця з дня надходження Акта прийомки-передачі
підприємство електричних мереж погоджує його положення усіма
зацікавленими підрозділами, вносить при необхідності відповідні
корективи і затверджує його підписами керівника та головного
бухгалтера підприємства.
   3.8. Спільне рішення про прийомку (передачу) на  баланс
підприємств електромереж безгоспних об'єктів електричних мереж
оформляється згідно додатка 2.
   3.9. Побудовані та діючі об'єкти електричних мереж можуть
також прийматись підприємствами електромереж на експлуатаційне
обслуговування згідно Договору, приведеному в додатку 3.
   3.10. Після завершення оформлення необхідних технічних і
фінансових документів та виконання споживачами електроенергії всіх
умов Акта прийомки-передачі або Договору  на  експлуатаційне
обслуговування, об'єкти електромереж вважаються прийнятими на
баланс або взятими  на  експлуатаційне  обслуговування.  Про
вищезазначене  підприємство  електромереж  офіційно  сповіщає
споживача електроенергії (додаток 4) з надсиланням 2-х екземплярів
Акта або Договору.
   3.11. Одночасно з повідомленням споживача електроенергії про
прийомку на баланс, або взяття на експлуатаційне обслуговування
електричних мереж по району або підприємству електромереж повинні
бути видані відповідні розпорядження та переоформлені (складені)
Акти розмежування балансової та експлуатаційної відповідальності
сторін.
           4. Підсумкові положення
   4.1. Обсяги  відповідних  коштів,  фонду  оплати  праці,
матеріальних ресурсів, автотракторної техніки, житлової площі, які
передаються разом з об'єктами електричних мереж на їх утримання,
розраховуються по діючим в  системі  Міненерго  України  та
установленим  чинним  законодавством  України нормативам, або
визначаться двосторонньою домовленістю.
   4.2. Для розрахунків відповідних централізованих відшкодувань
на утримання об'єктів електромереж, які приймаються (передаються)
на баланс, підприємства електричних мереж подають обсяги цих
об'єктів енергооб'єднанням в установленому ними порядку.
   4.3. Споживачі електроенергії повинні забезпечувати вільний
доступ персоналу підприємств електричних мереж для оперативного і
експлуатаційного  обслуговування  об'єктів  електромереж,  які
знаходяться на закритій території споживача та передаються на
баланс ПЕМ або обслуговуються по Договору.
   4.4. Спірні питання,  які  виникають  між  підприємством
електричних   мереж   і  споживачем  електроенергії  при
прийомці-передачі електромереж та стосуються технічної сторони,
уладнуються енергооб'єднаннями.
                             Додаток 1
                Акт
            прийомки-передачі
   м. __________       "___" _____________ 199_ р.
            в особах директора
 __________________              ___________________
 (назва підприємства)             (прізвище, ініціали)
 
та головного бухгалтера ____________________ з однієї сторони, та
             (прізвище, ініціали)
             в особах директора
 ______________________          _______________________
(назва підприємства ел. мереж)        (прізвище, ініціали)
 
та головного бухгалтера ______________________  з другої сторони,
             (прізвище, ініціали)
   склали цей акт в тому, що перший передає, а другий приймає на
баланс основні фонди в складі:
-------------------------------------------------------------------------
NN|Назва об'єктів|Рік вводу в |Один. |Кіль-|Балансова|Зношення,|Примітки
 |       |експлуатацію|виміру|кість|вартість,|тис. крб.|
 |       |      |   |   | тис. крб|     |
--+--------------+------------+------+-----+---------+---------+---------
 1|    2   |   3   |  4 | 5 |  6  |  7  |  8
--+--------------+------------+------+-----+---------+---------+---------
 |       |      |   |   |     |     |
--+--------------+------------+------+-----+---------+---------+---------
 |       |      |   |   |     |     |
-------------------------------------------------------------------------
   Технічний стан електрооб'єкта ______________________________
   Середній відсоток амортизаційних відрахувань ______________ %
   Відшкодування на утримання основних фондів, які приймаються
(передаються):
   1. Амортизаційні витрати:
--------------------------------------------------------------------------
          | Один.|Попередній рік |199_ р.|  Квартали  |199_ р.
          | вимір|        |    |---------------|
          |   |        |    |I |II |III|IV |
-------------------+------+---------------+-------+---+---+---+---+-------
Амортизаційні   |   |        |    |  |  |  |  |
відрахування на  |   |        |    |  |  |  |  |
відновлення    |   |        |    |  |  |  |  |
-------------------+------+---------------+-------+---+---+---+---+-------
          |   |        |    |  |  |  |  |
--------------------------------------------------------------------------
   2. Чисельність  персоналу та кошти, що направляються на
споживання:
-----------------------------------------------------------------------------
          |Один. |Попередній рік| Поточний рік      |Наступний
          |вимір.|       |-------------------------| рік
          |   |       | Всього | Квартали   |
          |   |       |     |---------------|
          |   |       |     |I |II |III|IV |
-------------------+------+--------------+---------+---+---+---+---+---------
1. Чисельність,  |   |       |     |  |  |  |  |
всього       |   |       |     |  |  |  |  |
в т. ч. робітники |   |       |     |  |  |  |  |
-------------------+------+--------------+---------+---+---+---+---+---------
2. Фонд споживання,|   |       |     |  |  |  |  |
всього       |   |       |     |  |  |  |  |
в т. ч. робітники |   |       |     |  |  |  |  |
-------------------+------+--------------+---------+---+---+---+---+---------
2.1. Фонд оплати  |   |       |     |  |  |  |  |
праці,       |   |       |     |  |  |  |  |
всього       |   |       |     |  |  |  |  |
в т. ч. робітників |   |       |     |  |  |  |  |
-------------------+------+--------------+---------+---+---+---+---+---------
2.2. Грошові    |   |       |     |  |  |  |  |
виплати і     |   |       |     |  |  |  |  |
заохочення,    |   |       |     |  |  |  |  |
всього       |   |       |     |  |  |  |  |
в т. ч. робітників |   |       |     |  |  |  |  |
-----------------------------------------------------------------------------
   3. Інші витрати на обслуговування об'єктів:
-----------------------------------------------------------------------------
           |Один. |Попередній рік|199_ р.| Квартали   | 199_ р.
           |вимір.|       |    |---------------|
           |   |       |    |I |II |III|IV |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+--------
Всього:        |   |       |    |  |  |  |  |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+--------
в т. числі      |   |       |    |  |  |  |  |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+--------
а) матеріальні витрати|   |       |    |  |  |  |  |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+--------
б) витрати на оплату |   |       |    |  |  |  |  |
праці         |   |       |    |  |  |  |  |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+--------
в) відрахування на  |   |       |    |  |  |  |  |
соцстрах       |   |       |    |  |  |  |  |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+--------
г) витрати на ремонт- |   |       |    |  |  |  |  |
ний фонд       |   |       |    |  |  |  |  |
----------------------+------+--------------+-------+---+---+---+---+---------
є) інші витрати    |   |       |    |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
   4. Автотранспортні засоби, механізми та інше обладнання:
----------------------------------------------------------------------
    Назва   | Один. | Кількість | Марка  | Термін передачі
         | виміру |       |     |
----------------------------------------------------------------------
   5. Матеріали та запчастини __________________________________
               (назва, кількість і термін передачі)
   6. Виробничі площі, будівлі, споруди та житловий фонд _______
__________________________________________________________________
         (назва, кількість і термін передачі)
   7. Паливо __________________________________________________
         (назва, кількість і термін передачі)
   8. Інші умови прийомки-передачі _____________________________
__________________________________________________________________
                         До акта додається
   1. __________________________________________________________
   2. __________________________________________________________
   3. __________________________________________________________
 
 Передали:                Прийняли:
 
 Директор ________________        Директор _______________
 _________________________        ________________________
 
 Головний бухгалтер ______        Головний бухгалтер _____
 _________________________        ________________________
 
 М. П.                 М. П.
 
   Примітка.
   1. На  звороті  першого  аркуша акта, що залишається в
підприємстві електромереж, повинно бути погодження:
   Погоджено: (перелік, прізвища осіб, які повинні погодити цей
акт перед підписом голови, бухгалтера та директора).
                 Додаток до Акта прийомки-передачі
 
              Передаточний
      баланс доходів і витрат електрогосподарства,
          яке передається з балансу
          ____________________________
            (назва підприємства)
         на баланс _____________________
              (назва підприємства)
                        ________ млн. крб.
                              199_ р.
   Доходи:
 
 Надходження коштів від передающої
 сторони на утримання електрогосподарства
 
 Разом доходів
 
 Витрати:
 
 - Витрати на утримання     (ФЗП, відрахування, амортизація,
  електрогосподарства,     ремонт, інші)
  яке передається
 
 - Приріст норматива       (25 % від витрат)
  оборотних коштів
 
 - Відрахування в фонд      (75 % від ФЗП)
  заохочення та соціального
  розвитку
 
 - Відрахування в фонд      (10 % від витрат)
  розвитку виробництва
 
 Разом витрати
 
 
 Підпис сторони,                  Підпис сторони,
 яка передає                    яка приймає
 
 (печатка)                        (печатка)
 
                             Додаток 2
 
             Спільне рішення
       Державної адміністрації ________________
         ___________ району (міста) та
           ____________________ ПЕМ
 
 м., смт __________         "___" _______________ 199_ р.
 
 "Про передачу об'єктів електромереж
 
 _____________       на баланс   _____________"
 (міста, р-ну)               (назва ПЕМ)
   В зв'язку з тим, що об'єкти електромереж по ________________
   _____________________________________________________________
        (назва вулиць та населених пунктів)
   _____________________________________________________________
   є безгоспними і ніким не обслуговуються, що призводить до
порушення  електропостачання  споживачів,  а також пошкоджень
електроустаткування РЕМ і викликає скарги трудящих
   _____________________________________________________________
       (назва районної адміністрації або міста)
   Вирішили:
   Передати на баланс _____________ ПЕМ слідуюче:
   1. Безгоспне господарство електромереж:
   1.1. Трансформаторні пункти _____ шт./кВА балансовою вартістю
___________ млн. крб. Зношення становить ___________ млн. крб.
   1.2. Кабельні лінії напругою - 10 кВ ________ км балансовою
вартістю ________ млн. крб. Зношення становить _________ млн. крб.
   1.3. Кабельні лінії напругою - 0,22 - 0,4 кВ ________ км
балансовою вартістю ___________ млн. крб. Зношення становить
___________ млн. крб.
   1.4. Повітряні лінії напругою - 10 кВ ________ км балансовою
вартістю ________ млн. крб. Зношення становить _______ млн. крб.
   1.5. Повітряні лінії напругою - 0,22 - 0,4 кВ ________ км
балансовою  вартістю  _________ млн. крб. Зношення становить
___________ млн. крб.
   2. Комірки 0,22 - 10 кВ _________ шт.  Зношення  становить
_________ млн. крб.
   Для обслуговування цих електромереж передається ________ ПЕМ.
 ________________________________________________________________
 (чисельність персоналу, фонди споживання, амортвідрахування
__________________________________________________________________
 і інші витрати, виробничі площі, житло, транспорт,
__________________________________________________________________
 паливно-мастильні матеріали, запчастини та інші матеріали,
__________________________________________________________________
 ким це передається і коли)
 
 Голова _________________       Директор _______________ ПЕМ
 _____________________________    ____________________________
 (назва районної адміністрації    (підпис, прізвище, ініціали)
 _____________________________
    або міста)          Головний бухгалтер _________
 _____________________________    ____________________________
 (підпис, прізвище, ініціали)     (підпис, прізвище, ініціали)
 
 Секретар ____________________
 
 _____________________________
 (назва районної адміністрації
 
 _____________________________
     або міста)
 
 _____________________________
 (підпис, прізвище, ініціали)
 
                             Додаток 3
 
               Договір
         на експлуатаційне обслуговування
                 ________________________
                 ________________________
                  (назва енергооб'єкта)
    "___" _______________ 199_ р.    м. __________
 
 Ми, що нижче підписалися, ___________________________________ ПЕМ
 в особі директора _______________________________________________
 
 і ____________________________, яке іменується Споживач в особі
     (назва споживача)
 
 ______________________________  уклали цей договір про наступне:
  (прізвище, ініціали)
   1. З  метою  зменшення  тривалості  аварійних  вимкнень
електромереж Споживач передає, а ___________________ ПЕМ приймає
на   тимчасове   експлуатаційне   обслуговування  наступне
електроустаткування
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2. Обсяг експлуатаційного обслуговування включає: ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (перелік робіт, які будуть виконуватись)
__________________________________________________________________
   3. Границя обслуговування між сторонами встановлюється по
балансовій належності з Актом від "___" ____________ 199_ р.
Тимчасово границя відповідальності обслуговування по цій угоді
встановлюється на
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   4. Виконання робіт по капітальному ремонту забезпечується
після надання Споживачем необхідних матеріалів, обладнання, оплати
робіт і т. д.   При виконанні кап.  ремонту  Споживачем  за
_______________ ПЕМ зберігається право контролю за терміном і
якістю ремонту.
   5. Все обладнання і комірки повинні бути закриті на замки
організацією, що проводить обслуговування цього об'єкта.
   6. Для виконання робіт по ремонту і чистці обладнання, що
знаходиться на обслуговуванні __________ ПЕМ Споживач  надає
можливість повного вимкнення електроенергії не менше 2 разів на
рік в терміни, узгоджені сторонами.
   7. Споживач  забезпечує безперешкодний цілодобовий доступ
персоналу ______________ ПЕМ до обслуговуваного обладнання.
   8. Персонал споживача не має права самостійно виконувати
будь-які операції на обладнанні, що обслуговується __________ ПЕМ.
   9. Споживач несе повну відповідальність за аварії і нещасні
випадки з персоналом ____________ ПЕМ, якщо вони стались в
результаті неправильних дій персоналу Споживача. ______________
ПЕМ не несе відповідальності за аварії і нещасні випадки з
персоналом  Споживача  на  обладнанні,  яке  знаходиться  на
обслуговуванні ПЕМ, що сталися не з вини персоналу ПЕМ.
   10. Утримання в порядку території, під'їзду, а також траси
повністю покладається на Споживача, для чого Адміністрація своїм
наказом призначає відповідальну особу.
   11. Персонал  Споживача про всі ненормальності в роботі
електрообладнання, а також аварії та нещасні випадки, які сталися
на цьому об'єкті, зобов'язаний доводити до відома чергового
___________ ПЕМ по телефону N _______.
   12. За експлуатаційне  обслуговування  Споживач  виплачує
______________ ПЕМ млн. крб. в рік згідно з кошторисом, що
додається, щоквартально рівними частинами  із  розрахункового
рахунку
__________________________________________________________________
         (банківські реквізити Споживача)
 
на розрахунковий рахунок _____________________________________ ПЕМ
 
__________________________________________________________________
     (банківські реквізити підприємства електромереж)
 
а також виділяє __________________________________________________
        (назва і кількість матеріалів, обладнання та інше)
 
__________________________________________________________________
            (згідно розрахунків)
 
__________________________________________________________________
   13. Цей Договір вступає в силу з дати підписання сторонами на
__________________________________________________________________
       (термін, або до прийомки на баланс ПЕМ)
 
і вважається продовженим, якщо за місяць до закінчення строку
чинності Договору не поступить заява однієї із сторін про відмову
від нього.
   14. Спори по Договору вирішуються в Держарбітражі області.
   15. Юридичні адреси сторін:
   15.1. _______________________________________________________
        (назва Споживача, поштовий індекс, адреса)
__________________________________________________________________
   15.2. _______________________________________________________
    (назва підприємства електромереж, поштовий індекс, адреса)
 
__________________________________________________________________
 
 
 Директор ________________      Директор ________________ ПЕМ
 _________________________      _________________________
 (підпис, прізвище, ініціали)    (підпис, прізвище, ініціали)
 
 М. П.                М. П.
 
 На експлуатаційне обслуговування прийняв:
 
 _______________________________    ___________________________
 (назва РЕМ, служби, підрозділу)   (підпис, прізвище, ініціали)
 
                             Додаток 4
                      Керівнику _____________
                      _______________________
 
              Повідомлення
           про прийомку на баланс
   При цьому повідомляєм, що на підставі Акта прийомки-передачі,
затвердженого
_________________________________________________________________
       (коли, ким - указуються обидві сторони)
 
_____________ об'єкт ____________________________________________
                (назва енергооб'єкта)
 
прийнятий на баланс _____________________________________________
                (назва підприємства)
 
станом на "___" _______________ 199_ р.
 
 
 Керівник підприємства          _______________________
 
 Головний бухгалтер            _______________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка