Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про принципи забезпечення відповідності антимонопольному законодавству створення та діяльності асоціацій підприємців


 
         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 5/03 від 20.12.95
   м.Київ
 
 vd951220 vn5/03
                 Державним уповноваженим
                 Головам територіальних відділень
                 Начальникам управлінь
                 Антимонопольного комітету України
 
       Про принципи забезпечення відповідності
       антимонопольному законодавству створення
        та діяльності асоціацій підприємців
 
   Верховною Радою України 2 березня 1995 року прийнято Закон
України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів  України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
Антимонопольний комітет України")" N 82/95-ВР. Пунктом 2а Закону
визначено,  що "рішення про створення об'єднання (установчий
договір) і статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним
комітетом України в порядку, визначеному чинним законодавством".
Ця норма введена до пункту 1 статті 3 Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ) для забезпечення відповідних
повноважень Комітету, передбачених статтею 14 Закону України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (надалі - Закон <1> або
<1>).
   Порядок розгляду заяв на створення об'єднання визначається
Положенням про контроль за економічною концентрацією, затвердженим
розпорядженням Комітету від 9 грудня 1994 року N 15-р ( z0051-95 )
та  зареєстрованим  у  Міністерстві юстиції України 2 березня
1995 року за N 51/587; порядок погодження установчих документів
об'єднання буде також визначатися цим Положенням після внесення до
нього відповідних змін.
   Відповідно до пункту 1 статті 3  Закону  України  "Про
підприємства  в Україні" підприємства можуть об'єднуватися в
асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання за
галузевими, територіальними та іншими принципами. Зокрема, в цій
статті зазначено, що Асоціацією визначається договірне об'єднання,
створене на добровільних засадах з метою постійної координації
господарської діяльності без права втручатися у виробничу і
комерційну діяльність будь-кого з її учасників.
   З метою вироблення єдиних підходів  працівників  органів
Антимонопольного комітету України до розгляду заяв і справ на
одержання згоди на створення об'єднань доводимо до відома принципи
забезпечення  відповідності  антимонопольному  законодавству
створення та діяльності Асоціації підприємців (надалі - принципи).
Особливості розгляду питань щодо створення інших видів об'єднань
будуть визначені іншими документами.
   1. Об'єднання підприємців в Асоціацію з урахуванням цих
принципів розглядається Комітетом як здійснення підприємцями їх
законного права на договірне добровільне об'єднання з метою,
визначеною статтею 3 Закону  України  "Про  підприємства  в
Україні", та у  вигляді,  що  не суперечить антимонопольному
законодавству тобто, без  створення  монопольного  утворення,
монополізації ринків та без обмеження конкуренції.
   2. Принципи застосовуються до Асоціацій, що  створюються
підприємцями,  що є конкурентами або підприємцями, що не є
конкурентами, але їх об'єднання на інших умовах, ніж зазначено у
пункті 5 цього листа, може призвести до появи монопольного
утворення, монополізації ринку, обмеження конкуренції.
   3. Принципи  не  обмежують  права підприємців створювати
Асоціацію на інших умовах, ніж визначено пунктом 5 цього листа.
Але в цьому випадку Комітет буде мати підстави для заборони
створення тих Асоціацій підприємців, об'єднання яких призводить до
створення монопольних утворень, монополізації певних ринків та
(або) надає можливість Асоціації та її учасникам обмежувати
конкуренцію на цих ринках.
   4. Принципи спрямовані на:
   забезпечення умов, які дозволяють створювати Асоціацію без
обмеження кількості учасників у її складі;
   спрощення процедур одержання згоди Комітету (відділення) на
створення Асоціації, передбачених пунктами 13.9, 17 і 27 Положення
про контроль за економічною концентрацією;
   відпрацювання стислості, чіткості та  повноти  установчих
документів Асоціації;
   запобігання порушенням антимонопольного  законодавства  та
зниження ймовірності конфліктів у процесі діяльності Асоціації і,
як наслідок, сприяння ефективній реалізації учасниками Асоціації
мети її створення.
   5. Створення Асоціації визнається таким, що не призводить до
появи монопольного утворення, монополізації ринків, обмеження
конкуренції при дотриманні таких умов:
   5.1. Асоціація утворюється як договірна особа, яка не є
господарським  товариством  чи  підприємством;  не  здійснює
підприємницької діяльності; засновники та учасники Асоціації не
отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності;
   5.2. Філії та представництва Асоціації мають статус  її
структурних підрозділів;
   5.3. Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників
(засновників) на засадах дотримання ними установчих документів
Асоціації і відповідності цим принципам;
   5.4. Предмет  діяльності  Асоціації  включає  координацію
господарської діяльності учасників без права втручання в їх
виробничу і комерційну діяльність та прийняття управлінських
рішень;
   5.5. Функції та повноваження Асоціації виключають можливість
здійснення дій, які обмежують конкуренцію серед засновників та
інших учасників ринку;
   5.6. Асоціація не засновує і не виступає співзасновником
нових  господарюючих  суб'єктів,  не  здійснює  контроль або
управління, в тому числі довірчого, щодо господарюючих суб'єктів.
   6. Концептуальна  відповідність  установчих  документів
Асоціації умовам, викладеним у пункті 5 цього листа, дозволяє
Комітету:
   6.1. Не обмежувати вступ до Асоціації або вихід учасників з
Асоціації (за її власним бажанням), вважаючи, що, навпаки, такий
вільний вступ та вихід учасників Асоціації знижує ймовірність
обмеження конкуренції на цьому ринку;
   6.2. Надавати  згоду  на  створення  Асоціації згідно з
Положенням про контроль за економічною концентрацією, зосереджуючи
увагу  не  на сукупній частці засновників, а на положеннях
установчих документів, які визначають мету, предмет, основні види
діяльності та принципи координації господарської діяльності її
учасників;
   6.3. Вважати  Асоціацію  разом  з її засновниками таким
об'єднанням, яке не набуває ознак єдиного господарюючого суб'єкта,
згідно з визначенням останнього абзаца статті 1 Закону <1> в новій
редакції, у зв'язку з прийняттям установчої угоди, що дає підстави
не застосовувати до неї статтю 4 Закону <1>. У випадках набуття
Асоціацією на основі акта законодавства прав щодо координації
конкуренції на певних товарних ринках вона може розглядатися як
єдиний господарюючий суб'єкт;
   6.4. Вважати  установчу  угоду  на  створення  Асоціації
правомірною  угодою  між підприємцями (однак це не виключає
застосування статті 5 Закону <1> у разі вчинення дій, що не
передбачені установчою угодою, або внесення змін до установчих
документів);
   6.5. Вважати  Асоціацію  (юридичну  особу),  віднесену
антимонопольним законодавством до органу влади та управління, не
схильною (за умови додержання установчих документів, складених з
урахуванням цих принципів) до дискримінації підприємців;
   6.6. Вважати Асоціацію та її учасників, що керуються Кодексом
поведінки цієї Асоціації, погодженим з Антимонопольним комітетом,
обізнаними щодо канонів коректної  поведінки  на  ринках  і
враховувати це при застосуванні антимонопольного законодавства з
питань недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності.
(Відсутність цього Кодексу не може бути підставою для відмови у
створенні Асоціації).
   7. Будь-яка взаємна домовленість між двома або  більшою
кількістю учасників Асоціації (їх спільна дія), самостійне рішення
(дія) філії Асоціації розцінюються Комітетом  відповідно  до
підходів, зазначених у пункті 6.4. цього листа.
   8. Комітет матиме підстави для заборони створення Асоціації,
якщо:
   8.1. Асоціація разом з її засновниками має ознаки єдиного
господарюючого суб'єкта відповідно до визначення господарюючого
суб'єкта статтею 1 Закону <1>.
   8.2. Статут (положення)  асоціації  містить  функції  та
повноваження, що дозволяють розширено тлумачити зміст установчого
договору Асоціації, допускаючи ознаки, передбачені пунктом 8.1,
або дозволяючи дії, наведені у додатку до інформаційного листа.
   При цьому Положення (статут) Асоціації, яке згідно зі статтею
25 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) є обов'язковим для
набуття дієздатності Асоціації, подається до Комітету, якщо в
установчому договорі є посилання на правовідносини, що регулюються
Положенням (статутом).
   9. Найбільш характерні види координаційної діяльності та
функції Асоціації, які розглядатимуться Комітетом як такі, що не
призводять до появи монопольних утворень, монополізації ринків,
обмеження конкуренції:
   9.1. Забезпечення учасників Асоціації інформацією з технічних
розробок промислових стандартів і промислової статистики;
   9.2. Надання учасникам послуг, що найбільш ефективно можуть
надаватися на галузевому рівні чи централізовано, зокрема таких,
як юридичні консультації, допомога  у  здійсненні  експорту,
страхування, кредитування, навчання тощо;
   9.3. Затвердження норм поведінки Асоціації, її учасників або
прийняття внутрішнього Кодексу поведінки з урахуванням зазначених
у цьому листі принципів. Метою норм є заохочення до кращої
підприємницької політики учасників, до справедливого поводження зі
споживачами,  до  впровадження  правил  та чесних звичаїв у
підприємництві;
   9.4. Підтримка інтересів учасників у державних органах;
   9.5. Координація спільних досліджень і розробок.
   10. Види координаційної діяльності та функцій Асоціацій, які
здійснюються з додатковими застереженнями, викладеними у пункті 11
цього листа, є:
   10.1. Забезпечення учасників Асоціації ринковою інформацією;
здійснення реклами щодо сприяння розвитку експорту і стимулювання
попиту на внутрішніх ринках; здійснення пошуку нових ринків збуту,
сфер споживання;
   10.2. Розробка та встановлення стандартів Асоціації з питань
галузевих класифікаторів якості, надійності, з питань умов праці
чи рівня кваліфікації працівників, з питань поведінки у відносинах
із споживачами (надалі - стандарти);
   10.3. Сприяння законним інтересам учасників у здійсненні
інших  видів  діяльності, що не вступають у суперечність з
установчим договором.
   11. Застереження щодо видів координаційної діяльності та
функцій Асоціації:
   11.1. Асоціація ні за яких обставин не рекомендує ціни, не
здійснює обміну інформацією стосовно середніх цін чи середнього
рівня витрат, не попереджає про заплановані зміни у діях учасників
на ринках;
   11.2. Відомості про діяльність окремих учасників Асоціації не
публікуються та не передаються іншим учасникам асоціації, окрім як
в узагальненому вигляді, без визначення окремих учасників і не
раніше, ніж через місяць після їх зібрання. Вони збираються,
зберігаються  та  використовуються як інформація з обмеженим
доступом відповідно до чинного законодавства про інформацію.
   До цих  відомостей  слід  віднести таку інформацію щодо
учасника, як ціни, обсяги та вартість реалізації, дійсний стан
надходження замовлень, обсяги та вартість невиконаних замовлень,
перелік постачальників і замовників, прогнозований коефіцієнт
використання потужностей, а також будь-яка інша інформація, за
допомогою якої можна визначити поведінку  окремого  учасника
Асоціації.
   Відомості для користування в узагальненому вигляді частіше
стосуються ринкових тенденцій, таких, як загальний рівень попиту
або очікуваний ріст попиту;
   11.3. Враховуючи, що стандарти є важливою нормою суспільства,
науково місткіша інформація дозволяє прийняти швидше оптимальне
рішення споживачу - відносно придбання товару, підприємцю -
відносно  виробництва  товарів, які потребує споживач, тобто
дозволяє попиту та пропозиції швидше і без зайвого  ризику
досягнути рівноваги, дозволяє швидше та ефективніше запровадити й
використати переваги ноу-хау;
   враховуючи, що разом з цим стандарти можуть конфліктувати з
антимонопольним законодавством,  встановлюючи  неефективні  та
загрозливі бар'єри на ринку чи закладаючи засади змови або
недобросовісної поведінки тощо, Комітет бачить захист споживачів
та підприємців від неприйнятних стандартів у застосуванні їх
розробниками таких принципів та підходів:
   а) прозорість мотивації і мети стандарту;
   б) чесність і відкритість процедур додержання стандарту, при
цьому стандарт швидше за все не конфліктує з антимонопольним
законодавством,  якщо  в  ньому  передбачені  процедури: які
задовольняють більшість зацікавлених сторін; які описують процес
прийняття рішень; які описують виправдання рішення та засновані на
певних властивостях товарів (робіт, послуг) і на застосуванні у
певних випадках;
   в) відмова від створення стандарту, що сприяє підвищенню
витрат конкурентів, обмеженню виробництва, іншим  діям,  які
визначені у додатку до цього листа, або взагалі суперечить
державним стандартам;
   г) стандарт  має  загальний  рекомендаційний  характер
застосування з відмовою від зайвої деталізації, особливо стосовно
контролю за його виконанням (крім Кодексу поведінки), з відмовою
від вимог мінімального та максимального характеру;
   д) норматив  сприятиме  тенденціям на підвищення обсягів
виробництва, зниження ціни, підвищення якості  та  споживчих
властивостей товару, зниження ризику та збитків споживача;
   е) вважається,  що,  з точки зору конкуренції, сприяння
покращенню продукції без затримки її розвитку та просування на
ринок, краще застосовувати нормативи на продукцію відносно її
властивостей, ніж відносно її дизайну;
   ж) періодичне узагальнення наслідків застосування стандарту,
пов'язаних  з  ним  скарг,  зауважень і пропозицій стосовно
ефективності стандарту  та  конфліктності  його  положень  з
антимонопольним законодавством.
   12. В установчих документах Асоціації можуть бути передбачені
на підставі відповідних норм чинного законодавства додаткові
припустимі  види  діяльності  Асоціації,  які  пов'язані  з
особливостями функціонування галузей, ринків,  їх  сегментів,
зокрема, їх державним регулюванням і контролем, особливостями
промислової політики у галузі (наприклад, надання Асоціації прав
самоврядної установи), взагалі виключеннями з антимонопольного
законодавства.
   13. Зміни в установчих документах Асоціації, які викликають
перереєстрацію Асоціації відповідно до статті 8 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 ), попередньо погоджуються  з
Комітетом.
   14. Зазначені принципи можуть бути використані для оцінки
об'єднань, які мають ознаки Асоціації без її юридичного оформлення
відповідно до чинного законодавства.
 
 Голова комітету                    О.Завада
 
                       Додаток
                    до інформаційного листа
                 Антимонопольного комітету України
                 від _____________ N _____________
 
       Дії, що можуть обмежувати конкуренцію
 
   Враховуючи величезний спектр конкретних дій, що висвітлюються
положеннями статей 5 і 6 Закону <1> і відповідно кваліфікуються як
порушення антимонопольного законодавства,
   у зв'язку з труднощами проведення межі між координаційними
діями та діями прямого управління, в тому числі  не  явно
директивними,
   з метою сприяння усвідомленню  підприємцями  необхідності
постійного удосконалення власних дій та запобіганню відповідним
порушенням,
   виходячи з власної практики застосування антимонопольного
законодавства та узагальнення досвіду антимонопольних органів
інших держав,
   нижче наводяться деякі дії Асоціації або її учасників, що
розцінюються (або можуть розцінюватися) за певною мотивацією дій
або їх наслідками такими що, мають ознаки порушення відповідних
статей Закону <1> та Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (надалі - Закон <2> або <2>).
   До дій, які розцінюються як порушення, незалежно від форми їх
здійснення, тобто офіційно чи неофіційно, таємно або явно, у
вигляді змови, угоди, контракту, рішення, наказу, розпорядження,
роз'яснення, рекомендації, звернення, положення, інструкції тощо,
а також від того, чи здійснені вони Асоціацією, групою її
учасників, за участю третіх сторін або в будь-якій сукупності
зазначених суб'єктів права, відносяться:
   1) прямий або  опосередкований  вплив  на  встановлення,
фіксацію, підтримання, перегляд цін (тарифів), ставок, знижок,
надбавок (доплат), націнок, комісійного збору, меж прибутковості
(рентабельності)  тощо  -  (5*  <1>),  підвищення, зниження,
підтримання цін (тарифів) на аукціонах, конкурсах, інших торгах -
(5* <1>);
   2) встановлення нормативів цін (тарифів), ставок, знижок,
надбавок  (доплат),  націнок, комісійного збору як звичайних
базових, мінімальних, детермінантних, перепродажних цін тощо, в
тому числі у вигляді формул, таблиць, переліків, алгоритмів тощо -
(5* <1>);
   3) звуження територіальних меж ринків, на яких діють учасники
асоціації,  розподіл  ринків  за  територіальним  принципом,
асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель, за
колом продавців або споживачів тощо - (5** <1>);
   4) здійснення тиску на постачальників з метою обмеження або
виключення придбання їх продукції або матеріалів - (5*** <1>);
відмова або змова про усунення підприємців від ведення справ з
будь-яким  клієнтом,  постачальником,  конкурентом,  покупцем
(замовником) - (5*** <1>);
   5) обмеження участі в торгах шляхом  вибору  запрошених
постачальників, встановлення пріоритетів при підписанні контрактів
- (5*** <1>);
   6) розподіл замовлень, підрядів, проектів тощо, визначення
замовників, отримувачів замовлень (5** <1>) або стандартизація з
цих приводів;
   7) обмеження конкуренції кооперуванням придбання, виробництва
або  продажу  товарів - (3 <2>), дискримінаційне управління
кооперованими засобами відносно їх користувачів - (6 <1>);
   8) встановлення, координація, контроль обсягів, скорочення
або обмеження обсягів виробництва, виробничих потужностей (їх
ліквідація),  чи продажу товару, використання обладнання або
будь-яких стандартів з цих приводів - (3 <2>, 6 <1>);
   9) обмеження впровадженню нового або додаткового обладнання,
операцій, що воно здійснює, пошкодження або знищення обладнання -
(3 <2>, 6 <1>);
   10) обмеження розвитку або використання технологій - (3 <2>,
6 <1>);
   11) встановлення вимог, здійснення тиску або  спонукання
учасників Асоціації щодо здійснення, обмеження або припинення
договірних правовідносин із підприємцями, які не є учасниками
Асоціації - (3 <2>, 6 <1>);
   12) дії з метою отримання переваг  у  конкуренції,  що
кваліфікуються як недобросовісна конкуренція - (7 <1>);
   13) відмова з будь-яких причин, у будь-якій формі (в тому
числі необгрунтовано високими внесками) будь-якому підприємству,
яке відповідає критеріям членства в Асоціації, увійти до або вийти
з її складу, якщо немає жодного законного виправдання для відмови,
в тому числі стосовно порушення учасником внутрішнього Кодексу
поведінки; або обмеження членства рамками певних сегментів широко
визначеної галузі, в якій діють учасники Асоціації - (6*******
<1>);
   14) обмеження функцій членів Асоціації чи контроль за їх
діловою активністю - (6******* <1>);
   15) участь як  уповноваженої  особи  (агента)  члена(ів)
Асоціації в угодах - (3 <2>);
   16) обмеження обсягу, змісту реклами, що надається учасниками
Асоціації та відповідає чинному законодавству - (5 <1>).
   У цих прикладах надається кваліфікація порушень відповідно до
Закону <2> та Закону <1> згідно з нумерацією:
               Стаття 4
   4* -  "нав'язування  таких  умов договору, які ставлять
контрагентів у нерівне становище, або додаткових умов, що не
відносяться до предмету договору, в тому числі нав'язування
товару, не потрібного контрагенту";
   4** -  "обмеження  або  припинення виробництва, а також
вилучення з обороту товарів з метою створення або підтримання
дефіциту на ринку чи встановлення монопольних цін";
   4*** - "часткова або повна відмова від реалізації  або
закупівлі товару при відсутності альтернативних джерел постачання
або збуту з метою створення або підтримання дефіциту на ринку чи
встановлення монопольних цін";
   4**** - "інші дії з метою створення перешкод доступу на ринок
(виходу з ринку) інших підприємців";
   4***** -  "встановлення  дискримінаційних  цін  (тарифів,
розцінок) на свої товари, що обмежують права окремих споживачів";
   4****** - "встановлення монопольно високих цін (тарифів,
розцінок)  на свої товари, що призводить до порушення прав
споживачів";
   4******* - "встановлення монопольно низьких цін (тарифів,
розцінок) на свої товари, що призводить до обмеження конкуренції".
               Стаття 5
   5* - "встановлення (підтримання) монопольних цін (тарифів),
знижок, надбавок (доплат), націнок";
   5** -  "розподіл  ринків  за  територіальним  принципом,
асортиментом товарів, обсягом їх реалізації чи закупівель, або за
колом споживачів чи за іншими ознаками з метою їх монополізації";
   5*** - "усунення з ринку або обмеження доступу на нього
продавців, покупців, інших підприємців".
               Стаття 6
   6* - "заборона створення  нових  підприємств  чи  інших
організаційних форм підприємництва в будь-якій сфері діяльності, а
також встановлення  обмежень  на  здійснення  окремих  видів
діяльності, на виробництво певних видів товарів з метою обмеження
конкуренції";
   6** -  "примушення  підприємців  до вступу в асоціації,
концерни, міжгалузеві, регіональні та інші об'єднання підприємців,
а  також до пріоритетного укладання договорів, першочергової
поставки товарів певному колу споживачів";
   6*** -  "прийняття  рішень  про централізований розподіл
товарів, що призводить до монопольного становища на ринку";
   6**** - "встановлення заборони на реалізацію товарів з одного
регіону республіки в інший";
   6***** - "надання окремим підприємцям податкових та інших
пільг, які ставлять їх у привілейоване становище щодо інших
підприємців, що призводить до монополізації ринку певного товару";
   6****** - "обмеження прав підприємців щодо  набуття  та
реалізації товарів";
   6******* - "встановлення заборони чи  обмежень  відносно
окремих підприємців або груп підприємців".
               Стаття 7
   7* - "неправомірне використання товарного знака, фірмового
найменування або маркування товару, а також копіювання форми
упаковки, зовнішнього оформлення, імітація, копіювання, пряме
відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його
імені";
   7** - "умисне поширення неправдивих або неточних відомостей,
які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам
іншого підприємця";
   7*** - "отримання, використання, розголошення комерційної
таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння
шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця";
   7**** - "замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення
юридичними або фізичними особами реклами, яка не відповідає
вимогам чинного законодавства України і може завдати  шкоди
громадянам, установам, організаціям, державі".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка