Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про кошторис Національного банку України на 1995 рік


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про кошторис Національного банку України на 1995 рік
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити,  як виняток, кошторис Національного банку
України на 1995 рік (додається).
   2. Надати право Правлінню Національного банку України з
урахуванням інфляційних процесів проводити перерозподіл коштів у
межах затверджених витрат за окремими статтями розділів I і II
кошторису з наступним обов'язковим інформуванням постійної Комісії
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.
   3. Зобов'язати Міністерство фінансів України у 1995 році
направляти кошти, що надходять від Національного банку України, до
Державного бюджету України у вигляді перевищення доходів над
витратами на викуп казначейських зобов'язань Міністерства фінансів
України, строк оплати яких настав.
   4. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань бюджету
при внесенні змін до Державного бюджету України на 1995 рік
передбачити у його видатках кошти на сплату процентів за отримані
кредити Міністерством фінансів України в 1995 році.
   5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на постійну
Комісію Верховної Ради України з питань фінансів і банківської
діяльності.
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 21 листопада 1995 року
     N 441/95-ВР
 
                       Додаток
                   до Постанови Верховної Ради
                   України від 21 листопада
                       1995 року
        КОШТОРИС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
              на 1995 рік
 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
     Доходи      |       Витрати
 ———————————————————————————|————————————————————————————————————
     Статті | Сума,  |     Статті    |Сума, млрд.
         |млрд.крб. |            |  крб.
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 1. Отримані          I. Витрати, що від-
  проценти за         носяться на собі-
  кредитами -         вартість   бан-
  всього     88147,2    ківської  діяль-
                 ності - всього     17714,8
     з них:        1. Нараховані  про-
 - наданих Мі-         центи за мобілі-
  ністерству          зовані  кредитні
  фінансів Ук-         ресурси         5000,0
  раїни      74647,2  2. Утримання і від-
 - наданих ко-         новлення основних
  мерційним           виробничих фондів   2874,2
  банкам     13500,0  3. По фонду основної
  в тому            і додаткової за-
  числі:            робітної плати     2304,7
                4. Внески на держав-
 - за кредита-         не   соціальне
  ми, реалізо-         страхування       852,7
  ваними  на        5. Виготовлення  та
  аукціоні     8000,0    забезпечення бан-
                 ків банкнотами та
 2. Надходження          монетами         5633,2
  від переве-        6. Проведення елект-
  зення моне-         ронних розрахун-
  тарних цін-         ків            200,0
  ностей  та        7. Службові відряд-
  інкасації           ження           150,0
  готівки     5790,0  8. Охорона установ НБУ    470,0
                9. І н ш і          230,0
 3. Надходження        II. Витрати, що фі-
  від  розра-          нансуються  за
  хунково-ка-          рахунок прибутку
  сового обслу-             - всього    25515,4
  говування та        1. Поповнення  ста-
  інших виді в         тутного фонду        -
  послуг      2165,0  2. Поповнення  ре-
                 зервного фонду      300,0
 4. Інші доходи   7930,0  3. Створення  бази
                 виготовлення  та
  Всього доходів: 104032,2    збереження націо-
                 нальної валюти
                      - всього    21211,5
                    в тому числі:
                - фінансування бу-
                 дівництва об'єк-
                 тів  банківської
                 інфраструктури     19300,0
                - придбання  бан-
                 ківського облад-
                 нання та інвента-
                 ря і транспорту     1911,5
                4. Грошові  виплати
                 та  заохочення,
                 включаючи відра-
                 хування на дер-
                 жавне  соціальне
                 страхування (вип-
                 лати на оздоров-
                 лення,  допомога
                 пенсіонерам  та
                 інші)          1303,9
                5. Підготовка кадрів
                 та утримання нав-
                 чальних закладів     400,0
                6. Інші витрати       2300,0
                 Всього витрат  по
                 Національному бан-
                 ку України        43230,0
                III.  Перерахування
                 Міністерству фі-
                 нансів - всього     60802,0
                   в тому числі:
                1. При погашенні Мі-
                 ністерством  фі-
                 нансів заборгова-
                 ності по  платі
                 за  ресурси  за
                 1994 рік        50000,0
                2. По завершенню фі-
                 нансового  року    10802,0
                 Всього витрат:     104032,2
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка