Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оформлення матеріалів документальних перевірок платників податків


 
      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 04-115/10-5534 від 17.11.95
   м.Київ
 
 vd951117 vn04-115/10-5534
                  Державні податкові інспекції
                  по Автономній Республіці Крим,
                  областях,  містах  Києву  і
                  Севастополю
 
      Щодо оформлення матеріалів документальних
          перевірок платників податків
 
   Головна державна податкова інспекція України надсилає для
використання  в  практичній  роботі Рекомендації про порядок
складання акта документальної перевірки  підприємства-платника
податків та інших платежів.
   Пропонуємо організувати  ретельне  вивчення  зазначених
Рекомендацій з працівниками державних податкових інспекцій та
забезпечити дотримання їх вимог  при  оформленні  матеріалів
документальних перевірок підприємств-платників податків та інших
платежів.
 
 Перший заступник начальника             О.І. Шитря
 
              Рекомендації
          про порядок складання акта
          документальної  перевірки
          платників податків та інших
           обов'язкових платежів
 
   Відповідно до Закону України "Про державну податкову службу в
Україні"  (  509-12 ) службовим особам державних податкових
інспекцій надано, зокрема, право здійснювати на підприємствах, в
установах і організаціях, незалежно від форм власності, перевірки
грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів,
декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою
податків, інших платежів до бюджетів, внесків до  державних
цільових фондів, одержувати від службових осіб у письмовій формі
пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час
перевірок, а також вилучати у підприємств, установ та організацій
(далі - підприємств) документи, що свідчать про приховування
(заниження)  об'єктів оподаткування, несплату податків, інших
платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів.
   Перевірка  підприємства  службовими  особами  державних
податкових інспекцій оформляється актом. Акт (титульна сторінка)
складається на фірмовому бланку державної податкової інспекції, в
якому зазначається місце та дата складання акта перевірки. Дата
складання акта перевірки - це дата підписання акта службовою
особою (особами)  державної  податкової інспекції, яка (які)
здійснювали перевірку.
   У лівому кутку титульної сторінки акта вказується назва акта.
Якщо перевірка  здійснюється  по  одному конкретному податку
(платежу), то назва акта вказується так: "Про результати перевірки
правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум
податку на прибуток ___________________________________________ за
              (повна назва підприємства)
_______________________________.
 (зазначається звітний період)
   У тих випадках, коли перевіркою охоплюється ряд податків
(платежів), назва акта вказується так: "Про результати перевірки
дотримання   вимог   законодавства   про   оподаткування
___________________________________ ".
 (повна назва підприємства)
   У вступній частині акта перевірки зазначається:
   1. Прізвище  та  ініціали,  посада,  спеціальне  звання
перевіряючого (перевіряючих)  і  назва  державної  податкової
інспекції, спеціаліст (спеціалісти) якої здійснювали перевірку.
   2. Прізвище та ініціали, посада керівника підприємства, що
перевірялося, з відома якого здійснювалася перевірка, та прізвище,
ініціали  головного  бухгалтера  вказаного  підприємства,  в
присутності якого проводилася перевірка.
   3. Дата початку та закінчення перевірки.
   4. У разі, коли перевіркою необхідно охопити ряд податків
(платежів), вчиняється запис такого змісту: "перевірено дотримання
податкового законодавства ________________________________________
                 (повна назва підприємства)
 
за податками (платежами) згідно з переліком, затвердженим ________
                              (дата)
начальником (заступником начальника) _____________________________
                  (прізвище, ініціали начальника
 
_________________________________________________________________,
 (заступника начальника), назва державної податкової інспекції)
(додається)". У переліку зазначаються конкретні види податків
(платежів) і  звітні  періоди. Перелік додається до кожного
примірника акта і є невід'ємною частиною акта перевірки.
   5. Зазначаються прізвище, ініціали, посада керівника та
головного бухгалтера підприємства, відповідальних за правильність
обчислення та своєчасність сплати податків (платежів) у періоді,
що перевіряється. У випадках, коли у періоді, що перевіряється, на
підприємстві була зміна керівника чи головного бухгалтера, в акті
слід  зазначити  прізвища,  ініціали  керівників,  головних
бухгалтерів, які обіймали вказані посади в конкретні періоди,
вказати дати і номери наказів про їх прийняття і звільнення з
посад, а також назву органу, який видавав наказ.
   6. Дата акта попередньої перевірки підприємства з питань
дотримання вимог законодавства про оподаткування.
   7. Навести  перелік документів бухгалтерської звітності,
регістрів  бухгалтерського  обліку  (книга  "Журнал-головна",
журнали-ордери,  накопичувані  відомості  тощо),  первинних
бухгалтерських документів, угод та інших документів, які охоплені
перевіркою.
   Після запису в акті "даною перевіркою встановлено" слід
викласти таке:
   Повну назву  підприємства  (відповідно  до  засновницьких
документів), вказати повну назву органу, який зареєстрував дане
підприємство, дату реєстрації та реєстраційний номер,  форму
власності, з якою зареєстровано підприємство (виходячи з Закону
України "Про власність" ( 697-12 ), назву органу, у віданні якого
перебуває підприємство (якщо він є), адресу, за якою фактично
міститься підприємство, та вчинити запис про юридичну адресу
підприємства, яка була зазначена в документах при державній
реєстрації підприємства. Вказати ідентифікаційний код, за яким
підприємство занесено органами статистики до Державного реєстру
звітних (статистичних) одиниць України і галузь (вид діяльності).
   Згідно із  статутом підприємство мало право здійснювати
діяльність (вказати види діяльності за черговістю, передбаченою
статутом). Фактично у періоді, що перевірявся, згідно з даними
статистичної та бухгалтерської звітності підприємство здійснювало
такі види діяльності: виробництво та реалізація продукції, у тому
числі товарів народного споживання, торгівля, виконання робіт
(вказати яких), надання послуг (вказати яких) тощо. При цьому
зазначити обсяги по видах діяльності в млн.крб., а також обсяги
діяльності, здійсненої за готівку. Вказати наявність спеціальних
дозволів (ліцензій, сертифікатів) на право здійснення діяльності
по тих видах, по яких їх отримання передбачено законодавством.
Зазначити, яким органом і коли видані ліцензії, сертифікати та їх
номери. Вчинити  записи  про  присвоєння органами статистики
підприємству спеціальних кодів по видах діяльності.
   Навести номери рахунків (розрахункових, валютних, депозитних
тощо), відкритих для підприємства, і зазначити назву установ
банків, в яких відкриті такі рахунки підприємству, а також вказати
залишки коштів на цих рахунках на дату складання акта перевірки.
   Зазначити, чи  усунено підприємством порушення, виявлені
попередньою перевіркою, та своєчасність і обгрунтованість вчинених
бухгалтерських проводок щодо виправлень у бухгалтерському обліку
вказаних порушень, у тому числі по сплаті донарахованих сум
податків (платежів), пені, фінансових санкцій.
   Далі в акті викладаються факти виявлених даною перевіркою
порушень у: веденні бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування,
обчисленні сум податків (платежів), здійсненні грошових операцій,
складанні бухгалтерської і податкової звітності, поданні її до
податкових органів. При цьому необхідно чітко викладати зміст
конкретного порушення, зазначаючи, коли та на підставі якого
первинного документа  вчинено порушення, посаду, прізвище та
ініціали керівника (головного бухгалтера), який дав вказівку на
здійснення такої бухгалтерської операції чи безпідставно затвердив
первинний документ  (акт  або  розрахунок чи інший документ
первинного бухгалтерського  обліку на списання витрат тощо),
вказати бухгалтерську проводку про таку операцію, в яких регістрах
бухгалтерського обліку (відомість, журнал-ордер) та під яким
порядковим номером було вчинено бухгалтерією запис.
   Зміст порушення викладається з обов'язковим обгрунтуванням
порушених норм  законодавчими  та іншими нормативно-правовими
актами, вказуються  конкретні  їх пункти і статті, а також
зазначається, як вплинуло порушення на величину оподатковуваного
обороту.
   В акті також зазначається повторність допущених порушень у
періоді, що перевіряється. У разі, коли порушення однотипні
(аналогічні), наприклад, пов'язані з неправильним нарахуванням
зносу на малоцінний і швидкозношуваний інвентар, нарахуванням
амортизаційних відрахувань, в акті викладається таке порушення за
вищезазначеним порядком  і  вказується,  що розрахунок зайво
нарахованих сум зносу чи амортизаційних відрахувань додається. При
цьому такі розрахунки підписуються перевіряючим, керівником і
головним бухгалтером підприємства.
   Службова особа  державної  податкової  інспекції,  яка
здійснювала перевірку, безпосередньо в акті перевірки зазначає
суму донарахованого перевіркою податку (платежу) в розрізі звітних
податкових періодів за конкретними видами податків (платежів),
нараховує пеню за несвоєчасну сплату податку (платежу) до бюджету
за  передбаченими  законодавством  нормативами,  проводить за
встановленим порядком індексацію  донарахованих  сум  податку
(платежу). Дає вказівки про внесення зазначених сум у відповідних
розмірах до бюджету і на спеціальний рахунок державної податкової
інспекції в десятиденний термін з дня складання акта перевірки.
Зазначені записи обгрунтовуються законодавчими актами України,
вказуються  конкретні  їх  пункти  і  статті,  які порушені
підприємством та за якими провадиться донарахування сум податку
(платежу),  нарахування  пені  та  здійснюється  індексація
донарахованих сум податку (платежу). Вчиняє запис, що за заниження
підприємством сум податку (платежу) у податкових деклараціях
(розрахунках)  статтею  11  Закону  України  "Про  систему
оподаткування" ( 1251-12 ) передбачено фінансові санкції, однак
конкретні розміри фінансових санкцій та їх суми в акті не
зазначає.
   В акті також зазначається про прийняття службовою особою
державної податкової інспекції Постанови про проведення вилучення
документів, номера та серії складених на керівника і головного
бухгалтера  підприємства  протоколів  про  адміністративні
правопорушення. У  разі  прийняття  Постанови про проведення
вилучення документів, названа Постанова, Протокол про вилучення і
Опис справжніх  документів,  які вилучені у підприємства, є
невід'ємною частиною додатка до акта перевірки.
   Акт перевірки складається в двох примірниках, кожний із них
підписується службовою  особою (особами) державної податкової
інспекції, керівником і головним бухгалтером підприємства. У разі
незгоди з окремими, зазначеними в акті фактами, керівник і
головний бухгалтер перед підписанням акта мають дати з цього
приводу письмові пояснення і додати до нього документи, що
обумовлюють їх  незгоду.  Названі пояснення, а також надані
керівником і головним бухгалтером пояснення з питань, що виникали
під час перевірки додаються до акта перевірки.
   Другий примірник акта перевірки з відповідними додатками
вручається керівнику підприємства під розписку, про що вчиняється
запис у акті після підписів.
   У разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства
від  підписання  акта перевірки службовими особами державної
податкової інспекції складається акт довільної форми, що засвідчує
факт такої відмови. При цьому в акті необхідно зазначати про
ознайомлення керівника і головного бухгалтера підприємства із
змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю
платників податків, передбаченими статтями 9 - 11 Закону України
"Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), та порядком оскарження
дій службових осіб державних податкових інспекцій.
 
 Начальник юридичного управління
 Головної державної податкової
 інспекції України                  І.І.Лонюк
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка