Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту поліклініки N 2 територіального медичного об'єднання Солом'янського району м. Києва

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2773 від 24.12.2001
 
     { Розпорядження втратило чинність на підставі
                   Розпорядження КМДА
      N 761 ( ra0761017-02 ) від 11.04.2002 }
 
       Про затвердження Статуту поліклініки N 2
        територіального медичного об'єднання
         Солом'янського району м. Києва
 
 
   На виконання рішення Київради від 08.11.2001 р. N 120/1554
( ra0120023-01  )  "Про реорганізацію територіальних медичних
об'єднань м. Києва":
 
   1. Затвердити Статут  поліклініки  N  2  територіального
медичного об'єднання Солом'янського району м. Києва згідно з
додатком.
 
   2. Головному управлінню з  питань  майна  закріпити  за
поліклінікою  N  2  територіального  медичного  об'єднання
Солом'янського району м. Києва на правах оперативного управління
майно, необхідне для виконання покладених на неї завдань.
 
   3. Покласти  координацію діяльності вищезгаданого закладу
охорони  здоров'я  на  територіальне  медичне  об'єднання
Солом'янського району м. Києва.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Бідного В.Г.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                   Додаток
                   до розпорядження Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 24.12.2001 N 2773
 
                СТАТУТ
    ПОЛІКЛІНІКИ N 2 ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ
         СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Поліклініка N 2 Територіального медичного об'єднання
Солом'янського району м. Києва (надалі  іменується  Заклад),
заснована на комунальній власності територіальної громади м. Києва
у складі Територіального медичного об'єднання  Солом'янського
району  м.  Києва і є правонаступником Центральної районної
поліклініки Територіального медичного об'єднання Жовтневого району
м. Києва.
 
   1.2. Заклад  у  своїй  діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів  України,
рішеннями  Київської  міської Ради, розпорядженнями Київської
міської державної адміністрації, наказами Міністерства охорони
здоров'я України і Головного управління охорони здоров'я Київської
міської державної  адміністрації,  цим  Статутом  та  іншими
нормативними актами.
 
   1.3. Заклад має самостійний баланс, свій розрахунковий та
інші рахунки в банках, здійснює бухгалтерський і  первинний
медичний  облік,  веде статистичну звітність у встановленому
законодавством порядку.
 
   1.4. Місцезнаходження Закладу:
   Поліклініка N 2 - м. Київ, вул. Гарматна, 36.
 
   1.5. Заклад є юридичною особою, має штамп встановленого
зразка,  печатку  із  власним  найменуванням,  зразок  якої
затверджується Головним управлінням охорони здоров'я Київської
міської державної адміністрації.
 
   1.6. До складу Закладу входить структурний підрозділ, який не
є юридичною особою:
   - філія 1 поліклініки N 2 за адресою:
   м. Київ, пр. Комарова, 3.
 
       II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
 
   2.1. Заклад створюється і функціонує з метою інтеграції і
ефективного використання ресурсів  для  досягнення  найкращих
кінцевих результатів в наданні медичної допомоги населенню.
   Головним завданням Закладу є забезпечення потреб населення у
кваліфікованій і доступній медичній допомозі.
 
   2.2. Предметом діяльності Закладу є:
   - здійснення організаційно-методичного керівництва роботою
лікувально-профілактичного закладу, експертиза і управління якістю
медичної допомоги та платних послуг, що ним надаються;
   - надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих
та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних
випадках;
   - кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що
звернулися до поліклінік;
   - своєчасне та кваліфіковане надання  медичної  допомоги
населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та вдома хворим,
котрі за станом здоров'я і характером захворювання не можуть
відвідувати  поліклініку,  потребують  постільного  режиму  і
систематичного догляду;
   - консервативне і оперативне лікування хворих;
   - відновлення репродуктивного здоров'я;
   - розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів
лікування;
   - реабілітація хворих з серцево-судинними, ревматологічними
та іншими захворюваннями;
   - консультативно-діагностичні послуги;
   - створення  комплексу  комфорту,  який   супроводжує
лікувально-оздоровчу практику;
   - своєчасна госпіталізація і стаціонарне лікування хворих;
   - створення аптеки, приготування і реалізація фармацевтичних
препаратів та форм;
   - усі інші види медичної, консультативної, лікувальної та
профілактичної  діяльності,  в  тому  числі  надання  послуг
госпрозрахунковими   структурами   відповідно  до  чинного
законодавства;
   - підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як
лікарів, так і медичних сестер Закладу, а також  атестація
середнього медичного персоналу;
   - експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та
продовження  листків  непрацездатності,  надання  трудових
рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші  ділянки
роботи, своєчасне направлення хворих на МСЕК;
   - надання транспортних послуг;
   - здійснення господарської діяльності, види та напрямки якої
погоджуються з Головним управлінням охорони здоров'я; здійснення
зовнішньоекономічної   діяльності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
         III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
 
   3.1. Відносини  Закладу  з  підприємствами,  установами,
організаціями  та  громадянами  в  усіх сферах господарської
діяльності будуються на договірних засадах згідно з  чинним
законодавством.
 
   3.2. Функціональна  діяльність  Закладу  і  оплата праці
здійснюється за рахунок бюджетних коштів, за рахунок коштів,
отриманих  від надання послуг населенню на госпрозрахункових
засадах, благодійних внесків, добровільних пожертвувань, отриманих
від громадян та організацій, а також коштів, отриманих від
господарської та іншої  діяльності,  не  забороненої  чинним
законодавством.  Заклад  має  право,  відповідно  до чинного
законодавства України, здійснювати господарську діяльність та
використовувати принципи господарського розрахунку.
 
   3.3. Заклад здійснює в повному обсязі свої права і обов'язки
в  сферах  планування,  матеріально-технічного  постачання,
організації праці та заробітної плати, фінансів, цін, кредиту,
зовнішньоекономічної діяльності, природокористування та охорони
навколишнього середовища, передбачених законодавством України.
 
           IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
 
   4.1. Управління Закладом здійснює головний лікар (надалі
Керівник) на основі єдиноначальності.
 
   4.2. Керівник Закладу призначається на посаду і звільняється
з неї наказом директора ТМО за погодженням з Головним управлінням
охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Інші
працівники Закладу призначаються на посаду і звільняються з посади
наказом Керівника Закладу. Керівник Закладу несе персональну
відповідальність за діяльність Закладу.
 
   4.3. Керівник  вирішує самостійно всі питання діяльності
Закладу за винятком питань, що відносяться  до  компетенції
профспілкових органів, в межах своїх повноважень видає накази і
дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками, вживає
заходи до заохочення працівників та накладає стягнення, затверджує
положення про структурні підрозділи, посадові інструкції і штатний
розпис  госпрозрахункових  структурних  підрозділів  у  межах
встановлених фондів оплати праці та  нормативів  чисельності
працівників.
 
   4.4. Керівник  діє  від  імені  Закладу,  без доручення
представляє його інтереси на всіх вітчизняних та  іноземних
підприємствах,  установах  та  організаціях  в межах наданих
повноважень, розпоряджається майном Закладу (в межах повноважень),
укладає договори, видає доручення, відкриває в банках розрахункові
та інші рахунки Закладу, має право першого підпису на фінансових,
банківських та інших документах Закладу.
 
   4.5. Керівник Закладу у межах встановлених фондів оплати
праці та граничної чисельності працюючих затверджує штатний розпис
негоспрозрахункових структурних підрозділів Закладу.
 
   4.6. Керівник Закладу подає штатний розклад на затвердження в
Територіальне медичне об'єднання.
 
       V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
 
   5.1. Заклад для найбільш повного використання  трудового
потенціалу  і створення умов для високоефективної діяльності
кожного працівника:
   5.1.1. Проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць,
визначає їх необхідну кількість.
   5.1.2. Встановлює  форми  організації  праці працівників,
здійснює тарифікацію і організовує впровадження передових методів
і прийомів праці.
   5.1.3. Встановлює режим робочого часу, а також тривалість
додаткових відпусток згідно з чинним трудовим законодавством.
   5.1.4. Встановлює працівникам надбавки до посадового окладу
за високу якість, складність та напругу в праці, професійну
майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодавством.
 
     VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ ЗАКЛАДУ
 
   6.1. Матеріально-технічну базу і кошти Закладу складають
основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності
та фінансові ресурси,  вартість  яких  відображена  у  його
самостійному балансі.
 
   6.2. Майно  Закладу  належить  до  комунальної власності
територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним на праві
оперативного управління.
 
   6.3. Витрати  по утриманню Закладу, що є неприбутковим,
фінансуються за рахунок бюджетних коштів та з інших джерел,
передбачених чинним законодавством.
 
   6.4. Заклад має право за згодою власника або уповноваженого
ним органу у встановленому законодавством порядку відчужувати
закріплене  за  ним  майно іншим підприємствам, установам і
організаціям, здавати в оренду, надавати в тимчасове безоплатне
користування частини будинків, споруд, обладнання, інвентар та
інші цінності, а також списувати їх з балансу.
 
   6.5. Заклад має власний автотранспорт і забезпечує його
роботу з метою удосконалення медичної допомоги населенню.
 
         VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
 
   7.1. Заклад здійснює облік результатів діяльності, контроль
за обсягами наданої  медичної  допомоги,  веде  оперативний,
бухгалтерський, медичний та статистичний облік, встановлений для
неприбуткових установ і організацій.
 
   7.2. Перевірка  окремих  напрямків  діяльності  Закладу
здійснюється  податковими та іншими уповноваженими державними
органами у відповідності з чинним законодавством України.
 
   7.3. Ревізія та перевірка діяльності Закладу здійснюється
власником або уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше
одного разу на два роки.
 
   7.4. Заклад здійснює контроль  за  якісними  показниками
діяльності структурних підрозділів, фінансово-господарською та
іншою  діяльністю  підпорядкованих  лікувально-профілактичних
закладів.
 
           VIII. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
 
   8.1. Зміст  та обсяг інформації, що становить лікарську
таємницю Закладу, порядок її захисту визначається керівником і
доводиться до відома працівників, які мають до неї доступ.
Відповідальність за розголошення лікарської таємниці  Закладу
визначається  керівником  у  межах,  передбачених  чинним
законодавством.
 
       IX. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ
 
   9.1. Реорганізація та ліквідація Закладу проводиться  за
рішенням Київради чи за рішенням суду або господарського суду.
 
   9.2. У разі реорганізації чи ліквідації Закладу працівникам,
що звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів
відповідно до трудового законодавства.
 
   9.3. У випадку припинення діяльності Закладу майно, яке
залишилось після задоволення претензій кредиторів  і  членів
колективу, використовується за вказівкою власника.
 
 Заступник голови                    Т.Меліхов
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка