Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

       ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАїНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 276 від 17.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 серпня 2001 р.
                   за N 703/5894
 
 
    Про затвердження Положення про планування та порядок
        проведення інспекційних перевірок
 
     { Додатково див. Рішення Оболонського районного
                    суду міста Києва
      ( n0005705-01 ) від 13.11.2001 }
 
     { Додатково див. Рішення Верховного Суду
      N 2-538 ( v-538700-01 ) від 13.11.2001 }
 
 
 { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
  N 186 ( z0480-02 ) від 20.05.2002
  N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003
  N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004 - щодо призупинення
  з 25.01.05 дії постанови на строк до окремої вказівки
  Національного банку України додатково див. Телеграму
  Національного банку N 18-311/276-680 ( v-680500-05 )
  від 25.01.2005
  N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 
  N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005
  N 323 ( z1033-06 ) від 17.08.2006
  N 293 ( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
 
 
 
   Згідно з постановою Правління Національного банку України від
07.03.2001 N 101 "Про затвердження Національним банком України
заходів на виконання вимог Закону України "Про банки і банківську
діяльність"  та з метою приведення нормативно-правових актів
Національного банку України у відповідність до Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про планування та порядок проведення
інспекційних перевірок (далі - Положення), що додається.
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 25.06.98 N 246 "Про затвердження
Положення про планування виїзних інспекцій і Положення про порядок
визначення  та  застосування  комплексної  рейтингової оцінки
комерційних банків за системою CAMEL" у частині затвердження
Положення про планування виїзних інспекцій.
 
   3. Генеральному департаменту банківського нагляду (Андрущенко
П.В.), територіальним управлінням Національного банку України
забезпечити організацію планування та проведення інспектування
банків та інших осіб, на яких поширюється наглядова діяльність
Національного банку України, відповідно до вимог цього Положення.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Генеральний департамент банківського нагляду (Андрущенко П.В.) і
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   5. Постанова набирає чинності через десять днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   17.07.2001 N 276
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 серпня 2001 р.
                   за N 703/5894
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про планування та порядок проведення
           інспекційних перевірок
 
  ( У тексті Положення слова "I рівень" і "II рівень" в усіх
   відмінках замінено відповідно словами "I група" і "II 
   група" у відповідних відмінках згідно з Постановою
   Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
 ( У тексті Положення слова "Генеральний департамент банківського
  нагляду"  у всіх відмінках замінено словами "Департамент
  банківського регулювання і нагляду" у відповідних відмінках
  згідно з Постановою Національного банку N 326 ( z1073-05 )
  від 01.09.2005 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення  про  планування  та  порядок  проведення
інспекційних  перевірок  (далі  -  Положення) регулює процес
планування та проведення інспектування  службою  банківського
нагляду Національного банку України (далі - Національний банк)
банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю
Національного банку.
   1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
 
   ( Абзац другий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005 )
 
   ( Абзац третій пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   дата інспектування - дата, за станом на яку здійснюється
виїзне інспектування та відображається стан справ у банку в звіті
чи довідці; { Абзац другий пункту 1.2 глави 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 293
( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
   довідка  про  перевірку  (інспектування) - документ, що
складається  інспектором  за довільною формою і не потребує
затвердження,  про  результати  перевірки  окремих  напрямів
діяльності/операцій  банку,  його  філії або іншого власного
підрозділу банку чи про перевірку іншої особи, яка охоплюється
наглядовою  діяльністю  Національного  банку; ( Абзац пункту
1.2 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   звіт про інспектування - документ єдиної форми про результати
проведеного комплексного інспектування банку - юридичної особи, що
складається  керівником  інспекційної  групи  та  обов'язково
затверджується  керівником  підрозділу інспектування; ( Абзац
пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   інспектор - службовець Національного банку, діяльність якого
пов'язана з проводенням інспекційної перевірки;
   інспекційна група - група інспекторів, яким відповідно до
посвідчення на перевірку доручається здійснити інспектування;
   інспекційна перевірка - виїзна перевірка  (інспектування)
банку;
   комплексне інспектування (перевірка) - виїзна інспекційна
перевірка банку, філій або інших підрозділів банку, у процесі якої
перевірці підлягають усі напрями діяльності (у  тому  числі
управління діяльністю); { Абзац пункту 1.2 глави 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003, в редакції Постанов Національного
банку N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005, N 323 ( z1033-06 ) від
17.08.2006 }
   період інспектування  - період, за який аналізуються та
розглядаються документи, матеріали та діяльність банку під час
інспекційної перевірки;
   планова перевірка (інспектування) - інспекційна перевірка
банку (юридичної особи в цілому), а також окремі інспекційні
перевірки філій або інших підрозділів банку, що здійснюються
комплексно або з окремих напрямів діяльності/операцій відповідно
до плану  інспекційних  перевірок,  затвердженого  в порядку,
передбаченому цим Положенням. { Абзац пункту 1.2 глави 1 в
редакції Постанов Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від
01.09.2005, N 323 ( z1033-06 ) від 17.08.2006 }
 
   ( Абзац тринадцятий пункту 1.2 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   ( Абзац чотирнадцятий пункту 1.2 глави 1 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від
12.11.2003 )
 
   1.3. Об'єктами  перевірки  служби  банківського  нагляду
Національного банку є:
   банк, його філії та інші власні підрозділи банку (у тому
числі ті, що розташовані поза межами місцезнаходження головного
офісу банку); ( Абзац другий пункту 1.3 глави 1 в редакції
Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   ( Абзац третій пункту 1.3 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   власники істотної участі в банку;
   юридичні особи,  що здійснюють банківську діяльність без
банківської ліцензії.
 
   1.4. Перевірки здійснюються з метою визначення ризиків,
притаманних банку, рівня безпеки і стабільності його операцій,
достовірності звітності банку і дотримання банком законодавства
України  про  банки  і  банківську  діяльність,  а  також
нормативно-правових актів Національного банку. Обсяги та напрями
перевірки визначаються Національним банком. ( Пункт 1.4 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   1.5. Iнспекційні перевірки банків та їх філій або інших
власних підрозділів здійснюються відповідно до плану інспекційних
перевірок. ( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   1.6. Датою, з якої починається відлік річного строку для
визначення  початку  наступного  комплексного  інспектування
(перевірки),  є  дата  закінчення  попереднього  комплексного
інспектування (перевірки), що зазначена у посвідченні на право
проведення цієї перевірки.
{ Пункт 1.6 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005 }
{ Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003, в редакції
Постанови Національного банку N 323 ( z1033-06 ) від 17.08.2006 }
 
   1.7. Про проведення планової перевірки Національний банк
зобов'язаний повідомляти банк не пізніше ніж за 10 днів до початку
цієї перевірки.
 
   1.8. Національний банк може прийняти рішення про проведення
позапланової перевірки за наявності обґрунтованих підстав. Такими
підставами є виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (1)
(у тому числі за результатами аналізу показників системи раннього
реагування) суттєвого погіршення фінансового стану банку або
фактів проведення банком (його підрозділами) ризикових операцій,
що загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів банку, чи
фактів подання Національному банку недостовірної звітності, а
також зміна власника (власників) істотної участі у банку або
голови спостережної ради та/або голови правління, набуття банком
статусу спеціалізованого, звернення банку щодо відкриття філій або
інших  власних  підрозділів, отримання ліцензій чи дозволів,
передбачених законодавством, тощо.
_______________
   (1) Порядок здійснення безвиїзного нагляду, який полягає в
контролі за діяльністю банків (у тому числі за дотриманням банками
встановлених Національним банком  норм  адміністративного  та
індикативного  регулювання  їх діяльності) на підставі даних
статистичної і фінансової звітності банків як на індивідуальній,
так і консолідованій основі, та іншої інформації, що надходить до
Національного банку, визначається Національним банком.
{ Пункт 1.8 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003, із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 323 ( z1033-06 ) від 17.08.2006 }
 
   1.9. Рішення про проведення позапланової перевірки банку за
наявності обгрунтованих підстав оформляється у формі розпорядження
та підписується Головою Національного банку або уповноваженою ним
особою. Уповноваженою особою може бути перший заступник Голови,
заступник  Голови  Національного  банку,  який за посадовими
обов'язками  керує  службою  банківського  нагляду,  директор
Департаменту банківського регулювання і нагляду. Для здійснення
вищезазначених повноважень цим особам видається довіреність за
підписом Голови Національного банку.
 
   1.10. Розпорядження про проведення позапланової перевірки
має містити назву об'єкта перевірки, підставу, строки проведення
перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування,
перелік  питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної
групи. ( Пункт 1.10 глави 1 в редакції Постанови Національного
банку N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
 
   1.11. У разі звернення банку щодо відкриття філій або інших
власних підрозділів, отримання ліцензій чи дозволів, передбачених
законодавством, тощо керівник служби банківського нагляду або
начальник  територіального  управління Національного банку за
місцезнаходженням банку - юридичної особи або його підрозділів за
результатами розгляду поданих банком документів може прийняти
рішення про необхідність проведення позапланової перевірки. Така
виїзна перевірка проводиться особою, якій надано посвідчення на
перевірку, засвідчене підписом заступника Голови Національного
банку  або начальника відповідного територіального управління
Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи
або його підрозділів. ( Пункт 1.11 глави 1 в редакції Постанови
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003, із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного  банку N 326
( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
 
   1.12. Комплексним інспекційним перевіркам підлягають банки,
які здійснюють банківську діяльність на підставі банківської
ліцензії.
   Iнші  особи,  які  охоплюються  наглядовою  діяльністю
Національного банку, підлягають перевіркам з окремих питань щодо
їх діяльності/операцій, фінансового стану та впливу на діяльність
банку. ( Абзац другий пункту 1.12 глави 1 в редакції Постанови
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   ( Абзац третій пункту 1.12 глави 1 виключено на підставі
Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   (  Пункт 1.13 глави 1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005 )
   
   1.13. Перша  комплексна  інспекційна  перевірка  банку
здійснюється не раніше ніж через 12 місяців з дня отримання ним
банківської ліцензії.
 
   1.14. Комплексним  інспекційним  перевіркам не підлягають
банки, у яких Національний банк відкликав банківську ліцензію.
 
   1.15. Під час планування комплексного інспектування банків I
та II групи одночасно передбачається проведення інспектування їх
філій регіонального значення. Iнспекційні перевірки філій та/або
інших підрозділів банків I та II групи, а також підрозділів банків
інших груп здійснюються в разі потреби в їх проведенні. ( Абзац
перший пункту глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   Обов'язковій перевірці підлягають філії, що розміщені на
території інших держав, якщо інше не передбачено двосторонніми
угодами між центральними банками або  відповідними  органами
банківського нагляду.
( Пункт  в  редакції  Постанови  Національного  банку N 186
( z0480-02 ) від 20.05.2002 )
   1.16. Перевірка інших осіб, які  охоплюються  наглядовою
діяльністю Національного банку, здійснюється в таких випадках:
   власник істотної участі в банку підлягає перевірці, якщо за
результатами виїзного чи безвиїзного нагляду або на підставі інших
документів буде встановлено, що ця особа не відповідає вимогам
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) і
нормативно-правових актів Національного банку щодо істотної участі
або негативно впливає на фінансову безпеку і стабільність банку;
   перевірці підлягає особа, що придбала істотну участь у банку
без письмового дозволу Національного банку;
   перевірці підлягає особа, щодо якої є достовірна інформація
про здійснення цією особою банківської діяльності без банківської
ліцензії.
 
   1.17. Рішення про здійснення перевірки інших осіб, які
охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, приймається
у такому самому порядку, як і рішення про проведення позапланової
перевірки та за наявності обгрунтованих підстав для проведення
цієї перевірки. ( Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   1.18. Для здійснення інспекційної перевірки інспектору або
інспекційній групі видається посвідчення на право проведення цієї
перевірки. У посвідченні зазначаються назва об'єкта перевірки,
підстави, строки проведення інспекційної перевірки (дати початку і
закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають
перевірці, склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища,
імені, по батькові, посади).
   Посвідчення на  право  проведення  планової  інспекційної
перевірки засвідчується підписом Голови Національного банку або
його  заступника,  або  директора  Департаменту  банківського
регулювання і нагляду, або начальника відповідного територіального
управління Національного банку, або особи, що виконує обов'язки
однієї із зазначених осіб. { Абзац другий пункту 1.18 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 323
( z1033-06 ) від 17.08.2006 }
   У разі внесення змін до посвідчення на право проведення
планової інспекційної перевірки в частині строків проведення
інспекційної перевірки, періоду інспектування, переліку питань, що
підлягають  перевірці, складу інспекційної групи оформляється
додаток до посвідчення з відповідною  інформацією,  який  є
невід'ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки та
 
засвідчується підписом особи, якій надано право на підписання
цього посвідчення.
( Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003, в редакції
Постанови Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
 
      2. Порядок складання планів інспектування
 
   2.1. Планування інспекційних перевірок здійснюється з метою
недопущення дублювання та забезпечення належної координації роботи
служби банківського нагляду та інших підрозділів Національного
банку, а також своєчасного та рівномірного проведення планових
інспекційних перевірок банків та їх підрозділів.
 
   2.2. Плани  інспекційних  перевірок  банків  складаються
щокварталу з урахуванням прогнозного річного плану.
 
   2.3. Річний план за формою, погодженою заступником Голови
Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками
підпорядкована  служба  банківського  нагляду, складається на
підставі  прогнозних  планів територіальних управлінь, служби
банківського нагляду та інших підрозділів Національного банку, що
мають контрольні функції з нагляду за банками. При цьому вони
також подають перелік питань, що мають перевірятися. ( Абзац
перший  пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   Національний банк   подає   територіальним  управлінням
Національного банку до 25 листопада поточного року прогнозний
річний план на наступний рік виїзних комплексних інспекційних
перевірок банків I та II групи та їх підвідомчих установ, а також
план-графік  залучення  спеціалістів  банківського  нагляду
територіальних управлінь Національного банку  для  участі  в
інспекційних перевірках банків I та II групи.
   Територіальні управління та  інші  відповідні  підрозділи
Національного банку подають прогнозний річний план на наступний
рік Національному банку до 10 грудня поточного року. Цей план
складається з розбивкою за місяцями і є базовим для квартальних
планів.
 
   2.4. Служба банківського нагляду Національного банку для
складання планів інспекційних перевірок аналізує:
   інформацію щодо безвиїзного нагляду;
   інформацію про попередні перевірки з урахуванням питань, які
були перевірені під час інспекційної перевірки,  про  зміст
виявлених  порушень  і результати проведеної роботи щодо їх
усунення;
   інформацію про  виконання  банками  розроблених  заходів
фінансового оздоровлення з урахуванням  вимог  і  пропозицій
Національного банку;
   інформацію інших  підрозділів  Національного  банку  щодо
діяльності банку;
   результати перевірок діяльності банків, які здійснювалися
державними контрольними та правоохоронними органами, зовнішніми
аудиторами;
   звернення, скарги вкладників, кредиторів та інших юридичних і
фізичних осіб;
   рішення Правління Національного банку, завдання та вказівки
Національного банку.
 
   2.5. На  підставі  аналізу  вищезазначеної  інформації
Національний банк надсилає територіальним управлінням не пізніше
10 числа місяця, що передує кварталу, у якому здійснюватиметься
інспекційна перевірка, перелік банків, що обов'язково підлягають
інспекційній перевірці.
 
   2.6.  Територіальні  управління  складають  і надсилають
остаточний проект плану інспекційних перевірок Національному банку
не  пізніше 15 числа місяця, що передує кварталу, у якому
здійснюватиметься  інспекційна  перевірка.  Квартальний  план
складається територіальними управліннями за формою, погодженою
заступником  Голови  Національного  банку,  якому  згідно  з
функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського
нагляду на підставі результатів вивчення зазначеної в пункті 2.4
цього Положення інформації про діяльність банківської установи.
( Абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   2.7. Квартальний план інспекційних перевірок складається у
розрізі місяців. У  разі  виробничої  потреби  територіальні
управління  та  інші відповідні структурні підрозділи можуть
самостійно вносити зміни в межах кварталу. Це стосується лише тих
перевірок, які не підлягають координації за термінами їх початку
та  закінчення  з  Національним  банком  або  відповідними
територіальними  управліннями  за  місцезнаходженням  банку -
юридичної особи.
 
   2.8. Планування інспекційних перевірок банків I та II групи
покладається  на  Національний банк. При цьому територіальні
управління здійснюють планування інспекційних перевірок інших
 
установ банків самостійно з подальшим розглядом і погодженням
планів з Національним банком та остаточним їх затвердженням
заступником Голови Національного банку.
 
   2.9. Координація планування інспекційних перевірок банків,
які мають мережу філій та інших власних підрозділів в інших
регіонах,   проводиться  територіальними  управліннями  за
місцезнаходженням цих банків за погодженням з Національним банком.
При  цьому  територіальні  управління надають таку додаткову
інформацію: ( Абзац перший пункту 2.9 глави 2 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   вид перевірки; ( Абзац другий пункту 2.9 глави 2 в редакції
Постанови Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   терміни перевірки - дата початку, закінчення;
   тематика перевірки.
   Таку інформацію територіальне управління за місцезнаходженням
банку надсилає Національному банку та відповідним територіальним
управлінням не пізніше п'ятого числа місяця, що передує кварталу,
у якому здійснюватиметься перевірка, для подальшого врахування при
складанні проектів власних планів.
 
   2.10.  Про  виконання  плану інспекційних перевірок, що
проведені відділом банківського нагляду за квартал, територіальні
управління надсилають звіти за формою, погодженою заступником
Голови  Національного  банку, якому згідно з функціональними
обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду на адресу
Національного банку не пізніше п'ятого числа першого місяця
кварталу, наступного за звітним. ( Абзац перший пункту 2.10 глави
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   До звіту додається текстова інформація, що має висвітлювати
такі питання:
   а) позитивні та негативні тенденції, що виявлені під час
інспекційних перевірок у банківській системі регіону;
   б) питання, які висвітлюються під час перевірки, зокрема:
   зміни капіталу та виконання заходів щодо капіталізації;
   стан загальних активів, а також кредитного портфеля;
   загальний фінансовий стан банку;
   достовірність звітності;
   зауваження, пропозиції, рішення загальних зборів акціонерів,
(учасників) банку щодо поліпшення його діяльності;
   в) інформація про виконання банками розроблених заходів щодо
усунення порушень, виявлених під час попередніх інспекційних
перевірок, з урахуванням вимог і пропозицій Національного банку;
   г) найпоширеніші недоліки, що виявлені під час інспекційних
перевірок;
   ґ) основні недоліки за матеріалами, що подані Координаційному
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при
Президентові  України  щодо дотримання банками вимог чинного
законодавства України, а також матеріалами, що передані  до
правоохоронних органів;
   д) пропозиції щодо поліпшення діяльності банківських установ
регіону;
   е) тривалість робочого часу, що витрачається на позапланові
перевірки; ( Підпункт "е" пункту 2.10 глави 2 в редакції Постанови
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   є) тривалість робочого часу, що витрачається спеціалістами
банківського нагляду на перевірки банків I та II групи.
 
 
   2.11. Річні та квартальні плани інспекційних перевірок, а
також зміни до них затверджуються першим заступником Голови
Національного банку або заступником Голови Національного банку,
який за функціональними обов'язками  керує службою банківського
нагляду, за поданням Департаменту банківського регулювання і
нагляду. { Пункт 2.11 в редакції Постанови Національного банку
N 323 ( z1033-06 ) від 17.08.2006 }
 
   2.12. Зміни до річного та квартальних планів вносяться після
їх узгодження Департаментом банківського регулювання і нагляду
Національного банку за умови подання територіальним управлінням чи
іншим відповідним структурним підрозділом Національного банку
обгрунтованих підстав для їх внесення.
 
   2.13. Затверджений річний або квартальний план інспекційних
перевірок надсилається територіальним  управлінням  та  іншим
відповідним структурним підрозділам Національного банку до 25-го
числа місяця, що передує відповідно року або кварталу, у якому
здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов'язковим для
виконання.
   2.14. Затверджений річний або квартальний план інспекційних
перевірок подається підрозділу безвиїзного нагляду до 25-го числа
місяця,  що  передує відповідно року або кварталу, в якому
здійснюватиметься інспекційна перевірка, і є обов'язковим для
забезпечення своєчасного подання потрібної інформації підрозділу
інспектування для здійснення ним підготовки до  інспекційної
перевірки.
 
      3. Порядок проведення інспекційних перевірок
 
   3.1. Виїзна інспекційна перевірка складається з таких трьох
етапів:
   підготовка до проведення інспектування;
   процес інспектування;
   оформлення результатів інспектування.
 
   3.2. Підготовка  до проведення інспектування здійснюється
шляхом аналізу результатів безвиїзного нагляду, інформації від
інших структурних підрозділів Національного банку про діяльність
банку та матеріалів банку і триває від одного до двадцяти робочих
днів залежно від виду перевірки та величини банку. { Пункт 3.2
глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 293 ( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
 
   3.3. Підрозділ інспектування для підготовки до інспекційної
перевірки може запитати потрібну інформацію у інших підрозділів
служби банківського нагляду та Національного банку.
 
   3.4. Підрозділи  безвиїзного  нагляду  відповідно  до
затвердженого плану інспекційних перевірок подають підрозділам
інспектування матеріали для проведення підготовки до комплексного
інспектування не пізніше ніж за п'ятнадцять робочих днів до його
початку. Ці матеріали мають містити таку інформацію: { Абзац
перший  пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 293 ( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
   а) стан банку на дату інспектування, тенденції, що були в
банку  протягом періоду інспектування, та результати аналізу
зазначених даних (у тому числі аналізу показників системи раннього
реагування); ( Підпункт "а" пункту 3.4 глави 3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   б) показники  економічних  нормативів за станом на дату
інспектування та протягом періоду інспектування з результатами
аналізу зазначених даних та з викладенням причин порушення (якщо
воно є) установлених нормативів;
   в) звітність  банку,  що  є  в розпорядженні підрозділу
безвиїзного нагляду, за станом на дату інспектування або на
попередню звітну дату, якщо строки подання звітності для банку не
настали; ( Підпункт "в" пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від
01.09.2005 )
   г) опис проблем, що є в банку за станом на дату інспектування
та були протягом періоду інспектування, із зазначенням їх причин;
   ґ) заходи впливу до банку, які були застосовані Національним
банком протягом періоду інспектування, та заходи, вжиті банком,
щодо усунення порушень і недоліків у роботі;
   д) сфери діяльності банку, що потребують особливої уваги під
час виїзного інспектування (із зазначенням конкретних рахунків,
дат операцій, сум тощо);
   е) інша інформація про діяльність банку, яка може бути
корисною для інспектування.
   У разі  прийняття  рішення  про  проведення позапланової
перевірки підрозділ безвиїзного нагляду терміново готує та надає
підрозділу  інспектування потрібну для інспекційної перевірки
інформацію залежно від підстав проведення цієї перевірки та
встановлених проблем у діяльності банку.
 
   3.5. Запит до банку щодо подання потрібних для процесу
підготовки до інспектування матеріалів надсилається разом  з
офіційним повідомленням про проведення інспектування не пізніше
ніж за 10 днів до його початку. Це повідомлення оформляється на
бланку Національного банку або листом в електронному вигляді,
засвідчується підписом заступника Голови Національного банку, який
за функціональними обов'язками є керівником служби банківського
нагляду або керівником територіального управління та містить таку
інформацію: { Абзац перший пункту 3.5 глави 3 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 293
( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
   вид інспектування;
   підстави для призначення інспектування;
   дати початку та закінчення інспектування;
   період інспектування;
   запит щодо  надання потрібної для процесу підготовки до
інспектування інформації (у тому числі докладний перелік цієї
інформації);
   інформацію про керівника інспекційної групи та контактний
телефон;
   пропозиції щодо попередньої зустрічі з керівниками банку;
   іншу важливу інформацію.
   Банк зобов'язаний надати всю потрібну інформацію до початку
інспектування у строки, визначені в запиті про її надання. { Абзац
пункту 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 293 ( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
 
   3.6. Результати  процесу  підготовки  до  інспектування
оформляються як звіт про підготовку до інспектування,  який
обов'язково має містити інформацію про:
   а) стан банку на дату інспектування або на попередню звітну
дату, якщо строки подання банками звітності, на підставі якої
визначається фінансовий стан, не настали; ( Підпункт "а" пункту
3.6  глави  3  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
   б) тенденції у банку протягом періоду інспектування;
   в) обсяги інспектування;
   г) питання, що потребують особливої уваги під час проведення
інспектування;
   ґ) розрахунок часу, що потрібний на перевірку окремих сфер
діяльності;
   д) графік проведення інспектування.
 
   3.7. Iнспектування банків I та II групи здійснюється під
керівництвом інспекторів центрального апарату Національного банку.
Iнспекційні  групи  комплектуються  службовцями  підрозділів
банківського  нагляду  територіальних  управлінь.  Службовці
територіальних  управлінь Національного банку залучаються для
участі в комплексних інспекційних перевірках банків I та II групи
відповідно до плану-графіка, що затверджується разом з річним
планом інспекційних перевірок.
 
   3.8. Протягом тижня до початку інспектування проводиться
попередня зустріч з керівниками банку, на якій обговорюються
обсяги та методи, а також різні організаційні питання щодо
майбутнього інспектування. Зустріч з керівниками банку, який
перевірятиметься під керівництвом інспекторів центрального апарату
Національного банку, проводять директор Департаменту банківського
регулювання і нагляду Національного банку або його заступник
та/або  керівник  підрозділу інспектування, а також керівник
інспекційної групи чи його заступник. Зустріч з керівниками банку,
який перевірятиметься під керівництвом інспекторів територіального
управління   Національного   банку,   проводять  начальник
територіального управління Національного банку або його заступник
та/або начальник відділу банківського нагляду територіального
управління  Національного банку або його заступник, а також
керівник інспекційної групи чи його заступник. Від банку для
участі в зустрічі запрошуються голова ради або його заступник,
голова та члени правління (ради директорів), головний бухгалтер і
керівники структурних підрозділів банку.
 
   3.9. Склад інспекційної групи визначається та затверджується
начальником відповідного територіального управління Національного
банку  (у  разі  проведення  перевірки  інспекторами  цього
територіального  управління)  та  директором  Департаменту
банківського регулювання і нагляду, якщо керівництво інспекційною
перевіркою здійснює інспектор центрального апарату Національного
банку.
   До складу інспекційної групи  можуть  входити  службовці
структурних підрозділів Національного банку, які відповідно до
функціональних обов'язків здійснюють контроль за діяльністю банків
(наприклад, контроль за готівковим обігом, валютний контроль
тощо). Цим службовцям може надаватись окреме завдання на перевірку
питань, що належать до компетенції підрозділів, у яких вони
працюють. Ці службовці складають окремі довідки про результати
перевірки.
 
   3.10. Iнспектування здійснюється відповідно до Методичних
вказівок з інспектування банків в Україні, схвалених постановою
Правління Національного банку України від 18.05.99 N 241, та
згідно  із  затвердженим  планом  і  розробленим  графіком
інспектування. План інспектування кожного банку складається з
урахуванням  результатів  процесу  підготовки  до  проведення
інспектування  та  затверджується  директором  Департаменту
банківського  регулювання  і нагляду Національного банку або
керівником територіального управління Національного банку.
 
   3.11. Під час проведення комплексної інспекційної перевірки
або за результатами інспекційної перевірки з окремих напрямів
діяльності/операцій банку (та/або його філій чи інших власних
підрозділів банку) складаються довідки про перевірку.
   Кожна довідка про перевірку складається в трьох примірниках
та  засвідчується  підписом інспектора (інспекторів), який є
відповідальним за перевірку в цілому або за перевірку відповідного
напряму  діяльності  банку (та/або філії чи іншого власного
підрозділу банку).
   Два примірники кожної з довідок надаються відповідно голові
правління банку або керівнику його філії чи іншого власного
підрозділу банку, або іншому уповноваженому керівнику внутрішнього
підрозділу банку, що відповідає за визначений напрям роботи банку
(далі - керівник банку), під його підпис на третьому примірнику,
який зберігається в інспектора або керівника інспекційної групи.
   Керівник банку зобов'язаний не пізніше третього робочого дня
з дати отримання довідок повернути один підписаний ним примірник
інспектору.
   У разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів  та
висновків,  викладених  у  довідці,  керівник банку повертає
підписаний примірник довідки з позначкою "із запереченнями" з
одночасним наданням у письмовій формі обґрунтованих заперечень з
поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною
частиною довідки.
   За потреби  для  перевірки  інформації,  викладеної  в
запереченнях щодо довідки, строк інспекційної перевірки може бути
подовжений на 15 календарних днів або може бути призначена
позапланова перевірка.
   У разі неповернення банком в установлений строк підписаного
примірника довідки, наданої для ознайомлення та підписання, або
відмови від її підписання довідка вважається такою, що не має
заперечень з боку банку. У цьому разі керівник інспекційної групи
використовує для подальшої роботи третій примірник довідки, який
зберігається в Національному банку (або територіальному управлінні
Національного банку).
( Пункт 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003, в редакції
Постанови Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
 
   3.12. За результатами комплексного інспектування банку на
підставі  довідок   про   перевірку   окремих   напрямів
діяльності/операцій банку (у тому числі його філій та/або інших
власних підрозділів,  що  перевірялися  під  час  проведення
комплексної перевірки банку) складається звіт про інспектування.
   Звіт про  інспектування  має  визначену  форму,  яка
затверджується заступником Голови Національного банку, який згідно
з розподілом функціональних обов'язків  здійснює  керівництво
службою банківського нагляду Національного банку.
   Звіт про інспектування складається у двох примірниках. Один
примірник звіту залишається в Національному банку (територіальному
управлінні Національного банку), другий - надається (надсилається
спецзв'язком або нарочним) раді та правлінню банку разом із
супровідним інформаційним листом, який має містити загальний
висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.
   Звіт про інспектування надається банку протягом трьох робочих
днів після його погодження заступником Голови Національного банку,
який згідно з розподілом функціональних обов'язків  здійснює
керівництво службою банківського нагляду Національного банку.
Особливості порядку надання банку звіту про інспектування, що
проведене  територіальним  управлінням  Національного  банку,
визначені в пункті 3.14 цієї глави.
( Пункт 3.12 глави 3 в редакції Постанови Національного банку
N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
 
 
   (  Пункт 3.13 глави 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 346 ( z1222-05 ) від 28.09.2005 )
 
 
   3.13. Копія  довідки  про  перевірку, що була проведена
інспекторами територіального управління Національного банку, після
завершення  процедури, визначеної в пункті 3.11 цієї глави,
надсилається Департаменту банківського регулювання і нагляду.
   У разі  проведення  комплексної  інспекційної  перевірки
інспекторами територіального управління Національного банку звіт
про  інспектування  банку подається Департаменту банківського
регулювання і нагляду для погодження. Після отримання інформації
від Департаменту банківського регулювання і нагляду про погодження
звіту територіальне управління Національного банку протягом трьох
робочих  днів  надсилає спецзв'язком (або нарочним) раді та
правлінню банку один примірник звіту. Звіт надсилається разом із
супровідним інформаційним листом, який має містити загальний
висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.
   Другий примірник  звіту  залишається  в  територіальному
управлінні Національного банку, а  його  копія  надсилається
Департаменту банківського регулювання і нагляду.
( Пункт глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003, в редакції
Постанови Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
 
   3.14. Звіти, довідки про інспектування та інші матеріали щодо
інспектування  є  конфіденційною  інформацією  та  власністю
Національного банку та не підлягають публічному розголошенню.
Розкриття  інформації,  що  міститься  у  звіті чи довідці,
здійснюється в порядку, передбаченому законами України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та "Про Національний банк
України" ( 679-14 ).
 
   3.15. У  разі  встановлення  за  результатами проведеної
інспекційної перевірки фактів порушення банками  або  іншими
особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку,
вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів
Національного  банку  або  здійснення ризикових операцій, що
загрожують інтересам вкладників чи інших  кредиторів  банку,
підрозділ Національного банку, службовець якого був керівником
 
інспекційної групи, готує пропозиції про застосування до об'єкта
перевірки відповідних заходів впливу.
   Якщо під час інспектування банку (або його підрозділів)
встановлено  факти  подання Національному банку недостовірної
звітності і під час інспектування ця звітність не була виправлена,
то пропозиції щодо застосування заходів впливу мають включати
вимоги  щодо  проведення  коригування  звітності. Коригування
звітності банків проводиться в порядку, визначеному Положенням про
формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
09.10.2001 N 427 ( z0909-01 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 26.10.2001 за N 909/6100. ( Пункт глави 3
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 490
( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   Обґрунтовані пропозиції щодо застосування заходів впливу
разом з документами, що підтверджують факт порушення законодавства
або здійснення ризикових операцій, підрозділ інспектування передає
підрозділу безвиїзного нагляду для застосування адекватних заходів
впливу. ( Пункт глави 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
   Застосування заходів впливу за результатами інспектування за
порушення  вимог  законодавства  та/або  здійснення ризикових
операцій, що загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів
банку, проводиться відповідно до статті 73 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) і нормативно-правових
актів Національного банку з питань застосування заходів впливу.
(  Пункт  глави  3  доповнено  абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   3.16.  Копія  звіту (довідки) про інспекційну перевірку
підрозділом інспектування подається підрозділу безвиїзного нагляду
для  встановлення  подальшого  контролю відповідної форми за
діяльністю банку та усунення ним установлених перевіркою порушень.
Разом із звітом підрозділ інспектування надає інформацію та
пропозиції щодо контролю конкретних напрямів діяльності банку
(окремих операцій, рахунків тощо), що потребують особливої уваги
при здійсненні безвиїзного нагляду. ( Пункт 3.16 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 346
( z1222-05 ) від 28.09.2005 )
 
    4. Права та обов'язки інспекторів і керівників банку
 
  ( Назва глави 4 в редакції Постанови Національного банку
   N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004 )
 
   4.1. Iнспектор Національного банку при  виконанні  своїх
службових обов'язків під час проведення інспектування у межах
здійснення функцій банківського нагляду має право:
   вільного доступу до всіх документів та інформації об'єкта
перевірки, у тому числі до тих, що становлять банківську чи
комерційну таємницю;
   вільного доступу в робочий час до всіх приміщень об'єкта
перевірки;
   безоплатно одержувати від об'єкта перевірки інформацію щодо
його діяльності та пояснення (у тому числі письмові) з окремих
питань діяльності, а також вимагати від об'єктів  перевірки
будь-якої інформації, необхідної для здійснення перевірки;
   виносити за межі банку копії документів, у тому числі
виготовлені методом сканування або створення фотокопій, що можуть
свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, у
тому числі нормативно-правових актів Національного банку; ( Пункт
4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004, в редакції Постанови
Національного банку N 326 ( z1073-05 ) від 01.09.2005 )
   перевіряти будь-яку звітність афілійованої особи банку щодо
взаємовідносин з банком з метою визначення впливу відносин з
афілійованою особою на стан банку;
   одержувати від банків інформацію у формі документів або їх
копій, завірених банком (відокремленим підрозділом банку), який
перевіряється, для долучення їх до матеріалів перевірки. { Пункт
4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 293 ( z0991-07 ) від 10.08.2007 }
 
   4.2. Iнспектор Національного банку зобов'язаний:
   дотримуватися вимог  чинного  законодавства  України  та
нормативно-правових актів Національного банку;
   сумлінно, вчасно та якісно виконувати свої службові обов'язки
та доручення керівництва;
   не розголошувати  інформацію, що становить банківську чи
службову таємницю або має конфіденційний характер та стала відома
йому в зв'язку з виконанням службових обов'язків.
 
   4.3. Керівники  банку  зобов'язані  сприяти  проведенню
інспекційної перевірки, зокрема:
   а) забезпечити на період проведення планової (позапланової)
перевірки кожному інспектору, який здійснює перевірку цього банку,
вільний (на першу вимогу) вхід до/вихід із усіх приміщень банку
протягом усього робочого дня;
   б) виділити інспекторам, які здійснюють перевірку цього
банку, у день початку перевірки службове приміщення, яке обладнане
потрібними меблями, вогнетривкою шафою для зберігання документів,
комп'ютером, калькулятором, забезпечити можливість користуватися
телефоном та засобами розмножувальної техніки.
   На весь період перевірки вхід до зазначеного приміщення
особам, що не є інспекторами, які здійснюють перевірку цього
банку, без дозволу керівника інспекційної групи забороняється.
   Якщо немає можливості виділити інспекційній групі ізольоване
від  працівників  банку службове приміщення, то, виходячи з
чисельності цієї групи та за згодою її керівника, має бути
виділене окреме робоче місце, обладнане згідно з вимогами абзацу
першого цього підпункту таким чином, щоб забезпечити належні умови
для роботи інспекторів;
   в) організувати в  день  початку  перевірки  зустріч  і
забезпечити  оперативний  зв'язок інспекторів, які здійснюють
перевірку цього банку, з керівниками підрозділів, які здійснюють
відповідні банківські операції, що підлягають перевірці, формують
відповідну статистичну звітність;
   г) забезпечити інспекторам вільний доступ до всіх документів
та інформації про діяльність банку;
   ґ) забезпечити надання в установлені інспекторами терміни
документів та інформації про діяльність банку, у тому числі тих,
що містять банківську таємницю, пояснень (письмово і усно) щодо
отриманої інформації, документів, проведених операцій та з окремих
питань діяльності банку;
   д) на вимогу інспекторів забезпечити надання копій документів
чи можливість робити ці копії самостійно, у тому числі методом
сканування або створення фотокопій;
   е) засвідчувати надані пояснення щодо отриманої інформації,
документів, проведених операцій та з окремих питань діяльності
банку, а також копії наданих банком чи зроблених інспекторами
самостійно документів підписом керівника банку та  відбитком
печатки банку;
   є) забезпечувати коректну поведінку своїх підлеглих під час
проведення перевірки.
   Керівники банку не мають права чинити будь-який тиск на
інспекторів (інспектора), які здійснюють перевірку цього банку, та
будь-яким чином обмежувати їх (його)  дії  щодо  здійснення
інспекційної перевірки.
( Главу 4 доповнено пунктом 4.3 згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004 )
 
   4.4. Керівники банку мають право вимагати від інспекторів,
які здійснюють перевірку цього банку, дотримання обов'язків,
визначених пунктом 4.2 цієї глави, оскаржувати дії інспекторів
перед  начальником  відповідного  структурного  підрозділу
банківського  нагляду,  директором  Департаменту  банківського
регулювання і нагляду, керівником інспекційної групи. ( Главу 4
доповнено пунктом 4.4 згідно з Постановою Національного банку
N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004 )
 
   4.5. У разі порушення банком чи його керівниками вимог цього
Положення вони несуть відповідальність згідно із законодавством
України. ( Главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z0032-05 ) від 20.10.2004 )
 
 
 Начальник управління методології          К.Є.Раєвський
 
 Начальник відділу                  С.Б.Кузьменко
 
 Погоджено:
 Директор Генерального
 департаменту банківського нагляду         П.В.Андрущенко
 
 Директор Юридичного департаменту         В.В.Пасічник
 
   ( Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
 
   ( Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.2003 )
 
   ( Додаток 3 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 490 ( z1080-03 ) від 12.11.200
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка