Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 312 від 06.12.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 грудня 2000 р.
 vd20001206 vn312           за N 927/5148
 
 
    Про затвердження Положення про реєстр власних і
    торгових назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного
    каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
      і декоративного каміння з родовищ України
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6
вересня 2000 року N 1396 ( 1396-2000-п ) "Про затвердження Правил
атестації  дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння
органогенного утворення,  напівдорогоцінного  і  декоративного
каміння" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про реєстр власних і торгових назв
дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного
утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ
України, що додається.
   2. Директору  Державного гомологічного центру забезпечити
подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України
наказу "Про затвердження Положення про реєстр власних і торгових
назв дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ
України".
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Державного гомологічного центру.
   4. Установити, що вказаний наказ набирає чинності з 1 січня
2001 року.
 
 Перший заступник Міністра              П.К.Германчук
 
                   Затверджено
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   06.12.2000 N 312
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2000 р.
                   за N 927/5148
 
              Положення
  про реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння,
  дорогоцінного   каміння   органогенного   утворення,
  напівдорогоцінного і декоративного каміння з родовищ України
 
            Загальні положення
 
   1. Реєстр власних і торгових назв дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
і  декоративного  каміння з родовищ України (далі - Реєстр
природного каміння) - уніфікована обліково-інформаційна система
власних  ознак  природного  каміння  з родовищ України, яка
складається з форм "Технічна картка родовища природного каміння"
(додаток).
   2. Реєстр природного каміння встановлює відповідність між
власними і торговими назвами природного каміння на підставі їхньої
вичерпної характеристики шляхом атестації.
   3. Дані  Реєстру природного каміння використовуються для
вирішення питань правомірності застосування власних і торгових
назв природного каміння (у стані сировини або виробах), підтримки
цих назв на національному та зовнішньому ринках, регулювання прав
власників зареєстрованих торгових назв природного каміння при
здійсненні ними торгових операцій тощо.
   4. Ведення Реєстру природного каміння здійснюється Державним
гомологічним центром України (далі - ДГЦУ)
   5. Перелік власних і торгових назв природного каміння із
родовищ України, включених до  Реєстру  природного  каміння,
публікується  в інформаційно-довідковому виданні "Коштовне та
декоративне каміння".
 
     Порядок унесення й використання даних Реєстру
            природного каміння
 
   6. Розгляд матеріалів щодо внесення власної й торгової назв
до Реєстру природного каміння здійснюється на підставі заяви, яку
суб'єкт підприємницької діяльності (надрокористувач) або власник
окремого каменя (далі - Заявник) подає на ім'я директора ДГЦУ.
   7. У 10-денний термін від дня подання заяви Заявник надає до
ДГЦУ відомості за таким переліком:
   документ, що підтверджує право володіння або розпорядження
природним камінням (окремим каменем);
   атестат природного каміння (окремого каменя);
   Технічна картка  родовища  природного  каміння   (для
надрокористувачів);
   копія протоколу Державної комісії України по запасах корисних
копалин (далі - ДКЗ) (для надрокористувачів);
   стислі письмові  пояснення  щодо  якісних  характеристик
природного каміння (окремого каменя), необхідні для встановлення
їх відповідності власній і торговій назві;
   пропозиції щодо власної і торгової назви природного каміння
(окремого каменя) українською, російською та англійською мовами (у
разі потреби - іншими мовами) із відповідним обгрунтуванням
(мотивацією);
   еталонні зразки (для дорогоцінних, дорогоцінних органогенного
походження і напівдорогоцінних каменів - зразки довільної форми й
розмірів; для декоративних каменів - поліровані плити розміром 300
х 300 мм);
   копія сертифіката радіаційної безпеки.
   8. Матеріали,  перераховані  в  попередньому  пункті,  є
інформацією, яка не підлягає розголошенню без погодження із
Заявником.
   9. У разі ненадання Заявником інформації у повному обсязі в
термін, визначений у пункті 7, ДГЦУ в 5-денний термін письмово
інформує Заявника про припинення розгляду заяви щодо реєстрації
власної та торгової назв природного каміння.
   10. Рішення про реєстрацію власних і торгових назв природного
каміння приймається впродовж 30 днів від моменту реєстрації заяви
в ДГЦУ, про що Заявник повідомляється письмово.
   11. Рішення про внесення власної й торгової назв природного
каміння до Реєстру природного каміння приймає комісія експертів,
яка утворюється за наказом ДГЦУ. При потребі до складу комісії
залучаються фахівці з інших організацій.
   12. На підставі рішення комісії ДГЦУ Заявнику видається
виписка з Реєстру природного каміння.
   13. Зміст виданої Заявнику виписки з Реєстру природного
каміння зберігає повну інформацію про природний камінь. Копія
виписки з Реєстру природного каміння зберігається в ДГЦУ.
   14. Заявнику може бути відмовлено у реєстрації власної і
торгової назв природного каміння, якщо запропоновані Заявником
власна й торгова назви вже існують в Реєстрі природного каміння.
   15. Природне каміння, яке вже відоме за певними торговими
назвами або торгові назви якого раніше були зареєстровані, може
бути внесене до Реєстру природного каміння із новими назвами. При
цьому після нової назви обов'язково вживається одна найбільш
відома стара назва природного каміння, яка подається у дужках.
Наприклад, граніт Новоукраїнський (Rosso Santiago).
   16. Iнформація   щодо   реєстрації   публікується   в
інформаційно-довідковому  виданні  "Коштовне  та  декоративне
каміння".
   17. Користувачами даних Реєстру природного каміння є державні
органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи,
організації та окремі громадяни згідно з чинним законодавством
України.
   18. Відповідальна особа, призначена наказом по ДГЦУ, надає
виписки з Реєстру природного каміння безпосередньо користувачу
(або уповноваженій ним особі).
  19. Облік заяв про внесення до Реєстру природного каміння,
виписок  з  Реєстру  природного  каміння,  письмових запитів
користувачів (або уповноважених ними осіб) та видача їм інформації
здійснюються у спеціальному обліковому журналі відповідальною
особою, призначеною наказом по ДГЦУ.
 
  4. Унесення змін та доповнень до Реєстру природного каміння
 
   20. Реєстр природного каміння укладається  за  принципом
поступового накопичення інформації і не передбачає можливості
виключення окремих записів про реєстрацію власних і торгових назв
природного каміння.
   21. Зміни та доповнення до Реєстру  природного  каміння
уносяться на підставі нових письмових заяв. Дійсними вважаються
останні записи про реєстрацію.
 
 Начальник Управління контролю за
 обігом дорогоцінних металів і
 дорогоцінного каміння                 В.В.Видолоб
 
                       Додаток
                до Положення про реєстр власних і
                торгових   назв  дорогоцінного
                каміння,  дорогоцінного  каміння
                органогенного      утворення,
                напівдорогоцінного і декоративного
                каміння з родовищ України
 
      Технічна картка родовища природного каміння
 
          1. Загальний опис родовища
 
                   _____________________________
1. Географічне розташування родовища _____________________________
  _______________________________________________________________
2. Назва родовища згідно з протоколом ДКЗ ________________________
  _______________________________________________________________
3. Iсторія відкриття та розвитку родовища _______________________
  (рік відкриття, ким і коли проводилися _______________________
  дослідження, тривалість експлуатації)  _______________________
  _______________________________________________________________
4. Фрагмент фізичної карти місцевості в масштабі 1:10000; 1:25000
  або 1:50000
------------------------------------------------------------------
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
¦                                ¦
------------------------------------------------------------------
 
5. Фото кар'єру (2-3 ракурси)
------------------------------------------------------------------
¦          ¦          ¦            ¦
¦          ¦          ¦            ¦
¦          ¦          ¦            ¦
¦          ¦          ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
6. Стислий опис родовища _________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
7. Стисла характеристика місцевості та інфраструктури родовища
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
 
       2. Продукція видобувного підприємства
 
1. Обсяги підготовчих робіт ______________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
2. Обсяги видобувних робіт _______________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
3. Власні і запропоновані торгові
  назви каміння, яке видобувається,
  стислі відомості про раніше
  зареєстровані торгові назви ___________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
4. Сортові відмінності каміння
  (відповідно до стандартів або
  технологічних нормативів) та
  прогнозний обсяг запасів   __________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
5. Фото каменю (3 різних фото для кожного різновиду)
------------------------------------------------------------------
¦          ¦          ¦            ¦
¦          ¦          ¦            ¦
¦          ¦          ¦            ¦
¦          ¦          ¦            ¦
------------------------------------------------------------------
 
6. Фізико-механічні властивості каменю
------------------------------------------------------------------
¦      Назва         ¦ Значення ¦ Одиниці виміру¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Iстинна густина          ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Радіаційно-гігієнічна оцінка    ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Водопоглинання           ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Міцність гірської породи на стиск у¦      ¦        ¦
¦сухому стані            ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Міцність на розтягування при згині ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Стиранність            ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Модуль зсуву            ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Пористість             ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Мікротвердість           ¦      ¦        ¦
¦-----------------------------------+------------+---------------¦
¦Морозостійкість          ¦      ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
7. Мінеральний склад у відсотках
------------------------------------------------------------------
¦  Назва мінералів і їх хімічна формула   ¦ Уміст мінералів ¦
¦---------------------------------------------+------------------¦
¦                       ¦         ¦
------------------------------------------------------------------
8. Валовий хімічний склад каменю за основними оксидами у відсотках
------------------------------------------------------------------
¦ Na2O ¦ K2O ¦ CaO ¦ MgO ¦ FeO ¦ Fe2O3 ¦ SiO2 ¦ Al2O3 ¦ TiO2 ¦
¦-------+------+------+-----+-----+-------+------+-------+-------¦
¦    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
9. Основні ідентифікаційні ознаки, які  мають  значення  для
  визначення каменю серед подібних
------------------------------------------------------------------
¦Назва ознаки             ¦Умови для правильного  ¦
¦(колір, текстура, питома вага та інше)¦визначення ознаки    ¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
¦--------------------------------------+-------------------------¦
------------------------------------------------------------------
 
    3. Технологія видобування, парк машин і обладнання
 
1. Коротка довідка про технологічні схеми видобування ____________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
2. Машини і обладнання ___________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
3. Наявність підготовленого персоналу
  (постійний, вахтовий метод) ___________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
4. Сезонність роботи (у місяцях) _________________________________
 
        4. Власники і користувачі родовища
 
1. Власник (інформація про
  ліцензії на розробку родовища,
  форма власності, адреса, телефони) ____________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
2. Iнші користувачі родовища
  (адреси, телефони) ____________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
 
      5. Економічні показники роботи родовища та
           прогнозування перспектив
 
1. Валові активи (у поточному році) ______________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
2. Необоротні активи _____________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
3. Оборотні активи  _____________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
4. Річний оборот   _____________________________________________
5. Iнші показники  _____________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
 
           6. Копія протоколу ДКЗ
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
  _______________________________________________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка