Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України по гідрометеорології і Комітетом по гідрометеорології Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС Республіки Білорусь про оперативно-виробниче і науково...

               Угода
    між Державним комітетом України по гідрометеорології
     і Комітетом по гідрометеорології Міністерства з
     надзвичайних ситуацій і захисту населення від
      наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС
      Республіки Білорусь про оперативно-виробниче
        і науково-технічне співробітництво
 
 
   Дата підписання: 28 грудня 1995 р.
   Набуття чинності: 28 грудня 1995 р.
 
   Державний комітет   України   по   гідрометеорології
(Держкомгідромет  України)  і  Комітет  по  гідрометеорології
міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від
наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС Республіки Білорусь
(комітет по гідрометеорології Республіки Білорусь), зазначені в
подальшому "Сторони"
 
   керуючись принципами міждержавних двосторонніх відносин,
 
   надаючи велике  значення  розвитку  спільних  досліджень,
розробок  та  науково-технічного співробітництва  в  галузі
гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища,
 
   дотримуючись принципів і процедур Всесвітньої метеорологічної
організації (ВМО),
 
   визнаючи важливість функціонування  системи  спостережень,
розвитку  і  вдосконалення  системи  регулярного одержання і
використання гідрометеорологічної інформації та інформації про
забруднення природного середовища з метою забезпечення безпеки
населення і економіки своїх країн і прагнучи до погоджених дій в
галузі  обміну  гідрометеорологічною  інформацією,  включаючи
інформацію про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища,
 
   усвідомлюючи необхідність  проведення  скоординованих  як
фундаментальних,  так і прикладних досліджень, що становлять
взаємний інтерес,
 
   враховуючи необхідність підвищення  ефективності  спільних
досліджень і робіт з метою досягнення результатів, що відповідають
світовому рівню,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони забезпечать з урахуванням світових  досягнень  і
тенденцій науково-технічного прогресу організацію і координацію
робіт у рамках здійснюваного співробітництва, спрямованих на
виконання таких основних завдань:
 
   - функціонування  мереж  наземних  гідрометеорологічних
спостережень, які забезпечують  просторово-часове  розв'язання
одержуваних  даних  не  нижче  мінімальних  вимог  ВМО, при
обов'язковому збереженні мереж, віднесених раніше до реперних
вікових, іншим визначеним пунктам спостережень і до їх дублерів;
 
   - збереження форми, порядку, термінів і об'ємів взаємного
обміну  даними  спостережень  і  прогностичною  інформацією
гідрометеорологічного та іншого характеру на взаємовигідних умовах
з урахуванням обов'язкового виконання функцій, стандартів  і
процедур, встановлених діючими в період даної Угоди керівництвами
і   технічним   регламентом   ВМО   для   забезпечення
оперативно-прогностичної діяльності Сторін;
 
   - обмін  інформацією  про програми робіт і передбаченої
діяльності, які представляють взаємну зацікавленість, а також
обмін публікаціями, що належать до цієї і суміжних галузей;
 
   - створення режимно-довідкових матеріалів, включаючи огляди і
посібники  з  питань  гідрометеорологічного   забезпечення
господарської діяльності;
 
   - розробку   страгегій   реагування   на  надзвичайні
гідрометеорологічні і екологічні ситуації, включаючи створення
відповідної системи оперативного оповіщення;
 
   - надання всебічного сприяння у здійсненні контрактів, які
встановлюються між компетентними організаціями обох держав, з
питань  виробництва і взаємних поставок гідрометеорологічних,
океанографічних та інших приладів і устаткування та взаємного
відрядження спеціалістів;
 
   - сприяння   місцевим   і,   зокрема   прикордонним
гідрометеорологічним органам у встановленні відносин для обміну
гідрометеорологічною інформацією та досвідом організації робіт;
 
   - проведення взаємних консультацій з конкретних завдань і
проектів, які виконуються у відповідності з рекомендаціями і в
рамках програм ВМО, ЮНЕП та інших міжнародних організацій.
 
               Стаття 2
 
   Держкомгідромет України  і  комітет  по гідрометеорології
Республіки Бєларусь зобов'язуються у межах своєї компетенції
забезпечувати:
 
   - взаємну  передачу  гідрометеорологічної  інформації  з
території своїх держав в узгоджених об'ємах, термінах і форматах,
згідно Програми (Додаток);
 
   - підготовку і передачу картографічних і табличних матеріалів
з програми передач Мінської факсимільної програми і програми
передач Київського РМЦ;
 
   - оперативне інформування про надзвичайні гідрометеорологічні
явища і екологічні ситуації, які створюють загрозу забруднення
навколишнього середовища одній із держав;
 
   - ефективну  роботу,  розвиток  і  раціоналізацію систем
спостереження, обробки і телезв'язку, які належать Республіці
Білорусь і Україні, для задоволення потреб взаємно погодженого,
обміну даними;
 
   - оперативну взаємодію з питань обміну інформацією про високе
та екстремально високе забруднення природного середовища, у тому
числі радіаційного (фактичне і що прогнозується) в погоджених
об'ємах;
 
   - взаємне  погодження  методів  і  методик  проведення
спостережень над забрудненням природного середовища, у т. ч.
радіоактивним з метою зіставлення одержаних результатів.
 
               Стаття 3
 
   Сторони вживатимуть заходи по здійсненню широкого обміну
одержаними науково-технічними результатами  на взаємоприйнятих
умовах для їх оперативного впровадження.
 
   Сторони будуть у разі необхідності проводити на двосторонній
основі взаємні консультації з питань закупівлі у третіх країнах
ліцензій  і  "ноу-хау",  а також з питань науково-технічної
кооперації з організаціями третіх країн у зв'язку з проведенням
науково-технічних   робіт,   які   передбачені  програмами
співробітництва в рамках даної Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Iнтелектуальна або інша власність однієї із Сторін, яка
передається безкоштовно в рамках даної Угоди іншій Стороні, не
може бути використана з метою одержання прибутку без попередньої
згоди Сторони-власника.
 
               Стаття 5
 
   Керівництво та координацію діяльності по виконанню Угоди
кожна із Сторін покладає на відповідні підрозділи, які знаходяться
в їхній структурі.
 
   У міру необхідності, але не більш одного разу на рік (по
черзі в кожній  державі)  уповноважені  представники  Сторін
розглядають виконання статей цієї Угоди.
 
               Стаття 6
 
   Прийом кожною Стороною делегацій, пов'язаний з виконанням
цієї Угоди, здійснюється на еквівалентній основі. Проїзд до місця,
погодженого з приймаючою Стороною, оплачує відряджуюча Сторона.
Витрати делегацій, пов'язані з оплатою проживання та харчування,
несе приймаюча Сторона.
 
               Стаття 7
 
   Дана Угода не торкається прав і обов'язків Сторін, які
витікають з інших Угод, укладених між ними іншими органами їх
держав, а також ними і третіми країнами.
 
               Стаття 8
 
   Суперечності, які виникають між Сторонами і стосуються прав і
обов'язків, за даною Угодою повинні вирішуватись через переговори
між Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Дана Угода може бути доповнена або змінена за згодою між
Сторонами. Доповнення і зміни оформляються протоколами,  які
набирають чинності з дати їх підписання.
 
              Стаття 10
 
   Дана Угода набирає чинності з дня її підписання. Угода
укладається на п'ять років і автоматично продовжуватиметься на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не заявить про
своє бажання припинити її дію шляхом письмового повідомлення за
три місяці до закінчення відповідного терміну.
 
   Вчинено в м. Києві 28 грудня 1995 року в двох примірниках
українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 Голова Державного комітету    Голова комітету по
 України по гідрометеорології   гідрометеорології Міністерства
                  з надзвичайних ситуацій і
                  захисту населення від наслідків
                  катастрофи на Чорнобильській
                  АЕС Республіки Білорусь
 
 В. Ліпінський           Ю. Покумейко
 
   (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка