Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України по гідрометеорології і Комітетом по гідрометеорології Міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС Республіки Білорусь про оперативно-виробниче і науково...

               Угода
    між Державним комітетом України по гідрометеорології
     і Комітетом по гідрометеорології Міністерства з
     надзвичайних ситуацій і захисту населення від
      наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС
      Республіки Білорусь про оперативно-виробниче
        і науково-технічне співробітництво
 
 
   Дата підписання: 28 грудня 1995 р.
   Набуття чинності: 28 грудня 1995 р.
 
   Державний комітет   України   по   гідрометеорології
(Держкомгідромет  України)  і  Комітет  по  гідрометеорології
міністерства з надзвичайних ситуацій і захисту населення від
наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС Республіки Білорусь
(комітет по гідрометеорології Республіки Білорусь), зазначені в
подальшому "Сторони"
 
   керуючись принципами міждержавних двосторонніх відносин,
 
   надаючи велике  значення  розвитку  спільних  досліджень,
розробок  та  науково-технічного співробітництва  в  галузі
гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища,
 
   дотримуючись принципів і процедур Всесвітньої метеорологічної
організації (ВМО),
 
   визнаючи важливість функціонування  системи  спостережень,
розвитку  і  вдосконалення  системи  регулярного одержання і
використання гідрометеорологічної інформації та інформації про
забруднення природного середовища з метою забезпечення безпеки
населення і економіки своїх країн і прагнучи до погоджених дій в
галузі  обміну  гідрометеорологічною  інформацією,  включаючи
інформацію про небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища,
 
   усвідомлюючи необхідність  проведення  скоординованих  як
фундаментальних,  так і прикладних досліджень, що становлять
взаємний інтерес,
 
   враховуючи необхідність підвищення  ефективності  спільних
досліджень і робіт з метою досягнення результатів, що відповідають
світовому рівню,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони забезпечать з урахуванням світових  досягнень  і
тенденцій науково-технічного прогресу організацію і координацію
робіт у рамках здійснюваного співробітництва, спрямованих на
виконання таких основних завдань:
 
   - функціонування  мереж  наземних  гідрометеорологічних
спостережень, які забезпечують  просторово-часове  розв'язання
одержуваних  даних  не  нижче  мінімальних  вимог  ВМО, при
обов'язковому збереженні мереж, віднесених раніше до реперних
вікових, іншим визначеним пунктам спостережень і до їх дублерів;
 
   - збереження форми, порядку, термінів і об'ємів взаємного
обміну  даними  спостережень  і  прогностичною  інформацією
гідрометеорологічного та іншого характеру на взаємовигідних умовах
з урахуванням обов'язкового виконання функцій, стандартів  і
процедур, встановлених діючими в період даної Угоди керівництвами
і   технічним   регламентом   ВМО   для   забезпечення
оперативно-прогностичної діяльності Сторін;
 
   - обмін  інформацією  про програми робіт і передбаченої
діяльності, які представляють взаємну зацікавленість, а також
обмін публікаціями, що належать до цієї і суміжних галузей;
 
   - створення режимно-довідкових матеріалів, включаючи огляди і
посібники  з  питань  гідрометеорологічного   забезпечення
господарської діяльності;
 
   - розробку   страгегій   реагування   на  надзвичайні
гідрометеорологічні і екологічні ситуації, включаючи створення
відповідної системи оперативного оповіщення;
 
   - надання всебічного сприяння у здійсненні контрактів, які
встановлюються між компетентними організаціями обох держав, з
питань  виробництва і взаємних поставок гідрометеорологічних,
океанографічних та інших приладів і устаткування та взаємного
відрядження спеціалістів;
 
   - сприяння   місцевим   і,   зокрема   прикордонним
гідрометеорологічним органам у встановленні відносин для обміну
гідрометеорологічною інформацією та досвідом організації робіт;
 
   - проведення взаємних консультацій з конкретних завдань і
проектів, які виконуються у відповідності з рекомендаціями і в
рамках програм ВМО, ЮНЕП та інших міжнародних організацій.
 
               Стаття 2
 
   Держкомгідромет України  і  комітет  по гідрометеорології
Республіки Бєларусь зобов'язуються у межах своєї компетенції
забезпечувати:
 
   - взаємну  передачу  гідрометеорологічної  інформації  з
території своїх держав в узгоджених об'ємах, термінах і форматах,
згідно Програми (Додаток);
 
   - підготовку і передачу картографічних і табличних матеріалів
з програми передач Мінської факсимільної програми і програми
передач Київського РМЦ;
 
   - оперативне інформування про надзвичайні гідрометеорологічні
явища і екологічні ситуації, які створюють загрозу забруднення
навколишнього середовища одній із держав;
 
   - ефективну  роботу,  розвиток  і  раціоналізацію систем
спостереження, обробки і телезв'язку, які належать Республіці
Білорусь і Україні, для задоволення потреб взаємно погодженого,
обміну даними;
 
   - оперативну взаємодію з питань обміну інформацією про високе
та екстремально високе забруднення природного середовища, у тому
числі радіаційного (фактичне і що прогнозується) в погоджених
об'ємах;
 
   - взаємне  погодження  методів  і  методик  проведення
спостережень над забрудненням природного середовища, у т. ч.
радіоактивним з метою зіставлення одержаних результатів.
 
               Стаття 3
 
   Сторони вживатимуть заходи по здійсненню широкого обміну
одержаними науково-технічними результатами  на взаємоприйнятих
умовах для їх оперативного впровадження.
 
   Сторони будуть у разі необхідності проводити на двосторонній
основі взаємні консультації з питань закупівлі у третіх країнах
ліцензій  і  "ноу-хау",  а також з питань науково-технічної
кооперації з організаціями третіх країн у зв'язку з проведенням
науково-технічних   робіт,   які   передбачені  програмами
співробітництва в рамках даної Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Iнтелектуальна або інша власність однієї із Сторін, яка
передається безкоштовно в рамках даної Угоди іншій Стороні, не
може бути використана з метою одержання прибутку без попередньої
згоди Сторони-власника.
 
               Стаття 5
 
   Керівництво та координацію діяльності по виконанню Угоди
кожна із Сторін покладає на відповідні підрозділи, які знаходяться
в їхній структурі.
 
   У міру необхідності, але не більш одного разу на рік (по
черзі в кожній  державі)  уповноважені  представники  Сторін
розглядають виконання статей цієї Угоди.
 
               Стаття 6
 
   Прийом кожною Стороною делегацій, пов'язаний з виконанням
цієї Угоди, здійснюється на еквівалентній основі. Проїзд до місця,
погодженого з приймаючою Стороною, оплачує відряджуюча Сторона.
Витрати делегацій, пов'язані з оплатою проживання та харчування,
несе приймаюча Сторона.
 
               Стаття 7
 
   Дана Угода не торкається прав і обов'язків Сторін, які
витікають з інших Угод, укладених між ними іншими органами їх
держав, а також ними і третіми країнами.
 
               Стаття 8
 
   Суперечності, які виникають між Сторонами і стосуються прав і
обов'язків, за даною Угодою повинні вирішуватись через переговори
між Сторонами.
 
               Стаття 9
 
   Дана Угода може бути доповнена або змінена за згодою між
Сторонами. Доповнення і зміни оформляються протоколами,  які
набирають чинності з дати їх підписання.
 
              Стаття 10
 
   Дана Угода набирає чинності з дня її підписання. Угода
укладається на п'ять років і автоматично продовжуватиметься на
наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не заявить про
своє бажання припинити її дію шляхом письмового повідомлення за
три місяці до закінчення відповідного терміну.
 
   Вчинено в м. Києві 28 грудня 1995 року в двох примірниках
українською та білоруською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 Голова Державного комітету    Голова комітету по
 України по гідрометеорології   гідрометеорології Міністерства
                  з надзвичайних ситуацій і
                  захисту населення від наслідків
                  катастрофи на Чорнобильській
                  АЕС Республіки Білорусь
 
 В. Ліпінський           Ю. Покумейко
 
   (підпис)                (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка