Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            06.12.2004 N 1069
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2004 р.
                   за N 1611/10210
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Міністерства транспорту та зв'язку
       N 1196 ( z0310-07 ) від 27.12.2006 }
 
       Про внесення змін до Правил перевезень
      пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
         залізничним транспортом України
 
 
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1992 року N 731 ( 731-92-п ) "Про затвердження
Положення про  державну  реєстрацію  нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами і
доповненнями) та з метою приведення у відповідність до чинного
законодавства України Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни до Правил перевезень пасажирів, багажу,
вантажобагажу  та  пошти  залізничним  транспортом  України,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28 липня
1998 року N 297 ( z0620-98 ) і зареєстрованих Міністерством
юстиції України 1 жовтня 1998 року за N 620/3060 (із змінами і
доповненнями), що додаються.
 
   2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2005 року.
 
   3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Федюшин Ю.М.):
 
   3.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3.2. Довести наказ до відома всіх причетних працівників
залізниць, організувати вивчення та виконання вимог цього наказу.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра - керівника апарату В.В. Корнієнка.
 
 Міністр                         Г.М.Кірпа
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Голови
 Держспоживстандарту України              О.Боденчук
 
 Голова Антимонопольного
 комітету України                    О.Костусєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту та зв'язку
                   України
                   06.12.2004 N 1069
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2004 р.
                   за N 1611/10210
 
 
               ЗМIНИ
       до Правил перевезень пасажирів, багажу,
   вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
    затверджених наказом Міністерства транспорту України
      від 28 липня 1998 року N 297 ( z0620-98 )
     і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
         1 жовтня 1998 року за N 620/3060
 
 
   У підрозділі 1.8 розділу 1:
   термін "Вокзал" після слів "платних та безплатних послуг"
доповнити текстом такого змісту: "у тому  числі  реалізації
продуктів харчування, промислових та супутніх товарів, друкованої
продукції тощо";
   після терміна "Вокзал" додати терміни:
   "Зал очікування - спеціально обладнане приміщення вокзалу з
місцями  для сидіння, призначене для тимчасового перебування
пасажирів, які очікують відправлення чи прибуття поїзда.
   Зал очікування підвищеного комфорту - зал очікування, у якому
передбачені комфортні умови перебування";
   термін "Категорія  вагона"  після  слів "Вагони бувають"
доповнити текстом:
   "1, 2, 3 класу - з відкритими та закритими купе з місцями для
сидіння" та абзацом такого змісту:
   "Вагони можуть  бути  також комбінованими з купе різної
категорії";
   у визначенні  терміна  "поїзд  пасажирський" після слова
"швидкими" додати слово "прискореними";
   після терміна "Ручна поклажа великогабаритна" додати термін:
   "Сервіс-центр -  спеціально  обладнане  приміщення  для
обслуговування пасажирів в умовах підвищеного комфорту, надання їм
додаткових послуг (оформлення проїзду на різні види транспорту,
копіювання документів, користування засобами зв'язку, комп'ютерні
послуги тощо)".
   У розділі 2:
   пункт 2.1.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Залізниця, у залежності від місцевих умов, може закривати
продаж проїзних документів до станцій, які близько розташовані від
станції відправлення, за умови наявності альтернативних поїздів до
цих станцій".
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
   абзац другий пункту 2.2.1 вилучити;
   абзац перший пункту 2.2.2 викласти в такій редакції:
   "Оформлення проїзних документів здійснюється з пред'явленням
паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу, з унесенням до
проїзного документа її прізвища та ініціалів (крім продажу квитків
у приміському сполученні)";
   абзац третій пункту 2.2.2 після слів "Групові перевезення"
доповнити словами "за заявками юридичних осіб", після слова
"печаткою" доповнити словами "за заявками фізичних осіб - за
списком, який надається на аркуші паперу, підписаним особою, що
подала заявку";
   абзац дев'ятий пункту 2.2.2 викласти в такій редакції:
   "За наявності у списку дітей зазначається дата та  рік
народження";
   пункт 2.2.17 доповнити абзацом такого змісту:
   "За наявності  технічних  засобів  залізниці зобов'язані
організовувати  продаж  приміських  квитків  попередньо,  із
зазначенням дати виїзду";
   підпункт "б" пункту 2.3.1 доповнити словами "Герої України"
та новим підпунктом "х" такого змісту:
   "х) особи рядового і начальницького складу та працівники
органів і підрозділів цивільного захисту";
   у пункті 2.3.2 після букви "с" додати букву "х";
   підпункт "є" пункту 2.3.3 доповнити словами "ветерани органів
внутрішніх справ, ветерани державної пожежної охорони";
   у підпункті "б" пункту 2.4.7 слова "не пізніше 1 місяця після
відправлення поїзда" вилучити;
   пункт 2.8.1  доповнити  словами "без придбання проїзного
документа (квитка)";
   пункт 2.8.2 після слів "додатково придбати дитячий" доповнити
словами "проїзний документ", слово "квиток" узяти в дужки;
   у пунктах 2.8.1-2.8.3 цифру "5" замінити на цифру "6";
   у пунктах 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7 цифри "10" замінити на цифри
"14";
   пункт 2.8.6 викласти в такій редакції:
   "2.8.6. Вартість пільгового проїзду для дітей віком від 6 до
14 років становить 75 відсотків від вартості проїзду дорослого
пасажира (повного проїзного документа)";
   пункт 2.9.1 доповнити абзацом другим такого змісту: "У заяві,
поданій фізичною особою, вказуються паспортні дані пред'явника
заяви, а саме прізвище, ім'я, по батькові, номер і серія паспорта,
дата і місце видачі, місце проживання";
   у пункті 2.9.2 друге і третє речення виключити;
   у пункті 2.9.4 цифри "12" замінити на цифру "6" та доповнити
пункт передостаннім реченням такого змісту:
   "При цьому перерахування коштів повинне бути здійснене на
протязі 3 банківських днів від дня виписки рахунку, але не пізніше
ніж за 2 доби до відправлення поїзда";
   пункт 2.9.5 викласти у такій редакції:
   "За вимогою керівника групи, при оформленні проїзду груп
дітей пункт резервування зобов'язаний оформити проїзд повністю
"туди" і "назад", у тому числі з пунктів пересадки. Пункт продажу,
касою якого було здійснене оформлення проїзду групи дітей, повинен
надати на адресу вокзалу (станції), у межах яких знаходиться
станція посадки, висадки, пересадки, - повідомлення про посадку,
висадку або пересадку групи для передачі попередження начальнику
вокзалу (станції). Якщо ж посадка або висадка групи дітей буде
запланована на проміжній станції, то таке повідомлення передається
також на станцію відправлення поїзда для передачі попередження
начальнику поїзда. Начальник вокзалу (станції) та поїзда або
уповноважені ними особи зобов'язані особисто керувати посадкою в
поїзд та висадкою з нього";
   абзац перший пункту  2.9.6  після  слова  "враховуються"
доповнити словами "як правило";
   третє речення абзацу першого пункту  2.9.6  викласти  у
редакції:
   "Якщо заявка надається за 3-5 діб до відправлення поїзда, то
вона повинна бути викуплена протягом 2 діб";
   в абзаці другому пункту 2.9.6 слова "менше однієї доби"
замінити словами "менше 3 діб";
   пункт 2.9.6 доповнити абзацом другим такого змісту: "За
необхідності пункт продажу може встановлювати інші терміни викупу
проїзних документів".
   У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами
третім та четвертим;
   у пункті  2.10.2  слово  "чекання"  замінити  на  слово
"очікування";
   у пункті 2.11.4 після слів "у вигляді стенда" додати слова:
"або через електронну довідкову систему (автомати для довідок)";
   абзац другий пункту 2.11.6 викласти в редакції:
   "За 45 днів до запровадження нового розкладу руху в пунктах
попереднього продажу проїзних документів адміністрацією пункту
продажу вивішується інформація про зміни згідно з новим розкладом
руху, а в добу його введення вивішується новий розклад руху
поїздів замість старого";
   пункт 2.11.14 викласти в новій редакції:
   "2.11.14. Усні довідки про розклад руху поїздів видаються
пасажиру безкоштовно";
   в абзаці третьому пункту 2.12.2 після слова "автоматизовані"
додати слова "(або механізовані)", після слів "засоби контролю"
додати слова "у тому числі при вході (виході) до (із) вагона чи
(з) на перон (у)";
   в абзаці третьому  пункту  2.12.3  після  слів  "більше
встановлених норм" додати слова "та з перевищенням розмірів,
установлених для ручної поклажі";
   в абзаці другому пункту 2.15.3 слова "пунктом 9.2.5" замінити
словами "пункт 9.2.4";
   пункт 2.15.7 доповнити абзацом такого змісту:
   "Якщо продовження поїздки буде здійснюватись у вагоні вищої
категорії, крім вартості плацкарти, пасажир повинен сплатити
різницю вартості квитка від станції продовження поїздки до станції
призначення";
   в абзаці першому пункту 2.23.1 слова "тобто при пред'явленні
будь-якими громадянами телеграфно завіреного виклику на похорон,
надання допомоги потерпілому, хворому тощо" виключити.
   У розділі 3:
   абзац другий пункту 3.1.5 після слів "байдарки у розібраному
стані" доповнити словами "велосипеди в розібраному та впакованому
стані (не більше одного)";
   пункт 3.1.5 доповнити абзацом такого змісту:
   "Пасажири з обмеженими фізичними можливостями мають право
перевозити безкоштовно при собі понад установлену норму ручної
поклажі засоби переміщення (інвалідні коляски та ін.)";
   абзац третій пункту 3.1.10 доповнити словами "або квитанцією
форми ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним
способом";
   в абзаці другому пункту 3.2.1 слова "Міністерством транспорту
України" замінити словами "Міністерством транспорту та зв'язку
України".
   У розділі 4:
   у пункті 4.3.7 слова "квитанції ГУ-57" замінити словами
"багажної квитанції" та замість слів "квитанції різних зборів"
записати слова "багажної квитанції";
   пункт 4.3.7 доповнити реченням такого змісту:
   "Багажна дорожня відомість залишається при корінці багажної
квитанції".
   У розділі 5:
   у пункті 5.8.6 цифри "4.6.4" замінити цифрами "4.6.5".
   У розділі 6:
   пункт 6.2.9 доповнити абзацом такого змісту:
   "При цьому є обов'язковим збереження співвідношення  між
кількістю  поїздок  для  повного  квитка і студентського та
"вихідного" дня, визначеного абзацом другим цього пункту";
   в абзаці другому пункту 6.3.5 цифру "5" замінити на цифру
"6";
   у пункті 6.3.7 слово "туристськими" вилучити;
   пункт 6.3.8 доповнити абзацом такого змісту:
   "Для надання знижки 30 відсотків станція відправлення та
призначення у проїзному документі "туди" повинна бути ідентична
станції  призначення та відправлення, зазначеній у проїзному
документі для зворотного виїзду. При цьому маршрут прямування
(проміжні станції) між зазначеними в проїзних документах "туди" і
"назад" станціями може бути різним. Для надання знижки 20 чи 30
відсотків поїздка може бути оформлена в різні вагони, але тільки
одного поїзда";
   у пункті 6.4.2 цифру "5" замінити на цифру "6";
   підрозділ 6.5 доповнити пунктом 6.5.2 в такій редакції:
   "6.5.2. Плата за послуги з оформлення проїзних документів не
стягується, якщо вартість проїзду (сума квитка і плацкарти) є
меншою від подвійного її розміру".
   У розділі 7:
   пункт 7.2.1 викласти в редакції:
   "Народні депутати України мають право безкоштовного проїзду у
межах України в усіх поїздах і вагонах формування залізниць
України. Проїзд здійснюється за безплатним проїзним документом,
який видається квитковою касою при пред'явленні депутатського
посвідчення та вкладиша до нього. Право безплатного проїзду
поширюється також на особу, яка супроводжує народного депутата -
інваліда I групи.
   На бажання народного депутата здійснити поїздку за межі
України квитковою касою видається проїзний документ на весь шлях
прямування з урахуванням права на безкоштовний проїзд територією
України та стягненням повної вартості квитка  за  територію
іноземних залізниць.
   Вартість плацкарти при  прямуванні  у  вагоні  іноземних
залізниць у всіх випадках сплачується народним депутатом у повному
розмірі відповідно до діючих тарифів";
   у пункті  7.5.4  слова "плата, установлена договором на
замовлення" замінити словами "вартість за перевезення вагонів у
порожньому стані".
   У розділі 8:
   пункт 8.1.6 доповнити абзацом другим такого змісту: "Якщо вік
дитини сумніву не викликає (наприклад дитина 2-3 років), пасажир
може допускатись до посадки у вагон без перевірки документа, що
підтверджує вік дитини".
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
   у пункті 8.3.5 цифри "10" замінити на цифри "14";
   пункт 8.5.1 після слів "понад встановлену норму" доповнити
словами "або з перевищенням габаритів ручної поклажі незалежно від
ваги".
   У розділі 9:
   абзац третій пункту 9.1.1 доповнити словами "крім випадків,
передбачених пунктами 9.5.13 та 9.5.14";
   пункт 9.1.1 доповнити абзацом такого змісту:
   "Як при ручному, так і при електронному засобі повернення
особою, що здійснює приймання проїзних документів до повернення,
указуються назва документа, на підставі  якого  здійснюється
повернення, його серія та номер, місце проживання, дата та назва
органу, який видав. У разі пред'явлення при поверненні іншого
документа, крім паспорта, місце проживання записується зі слів
пред'явника та вказується назва органу, що його видав";
   пункт 9.1.3 після слів "допоміжного бланка" доповнити словами
"або проїзного документа з відміткою про погашення";
   підпункт "г" пункту 9.1.8 доповнити абзацом такого змісту:
   "Повернення платежів за проїзні документи, що мають позначку
про зупинку на шляху прямування і пред'явлені до повернення
пізніше трьох годин після відправлення (але не більше 10 діб),
здійснюється порядком, визначеним пунктом 9.5.13";
   пункт 9.1.10 доповнити абзацом такого змісту:
   "У разі неможливості повернення таких проїзних документів
засобами автоматизованих систем "Експрес" повернення здійснюється
вручну, крім випадків, передбачених у пункті 9.5.1";
   пункт 9.2.2 після слів "проїзні документи" доповнити словами
"у тому числі такі, що мають позначку про припинення поїздки на
шляху прямування";
   пункт 9.3.2  після  слів  "пред'явити проїзні документи"
доповнити словами "придбані за безготівковим розрахунком";
   підрозділ 9.5 доповнити пунктом 9.5.14 такого змісту:
   "9.5.14.  Повернення  платежів  за невикористані проїзні
документи, крім групових, що пред'явлені до повернення після
відправлення поїзда, але не пізніше трьох годин, здійснюється
тільки особі, для якої був придбаний проїзний документ.
   Якщо проїзні документи надаються до повернення іншою особою,
на  проїзному документі здійснюється відмітка про припинення
чинності проїзного документа, місця повертаються у продаж. Виплата
коштів  здійснюється  за пред'явленням проїзного документа з
відміткою про припинення його чинності та заяви особи, що не
здійснила поїздку. У заяві вказуються повністю прізвище, ім'я та
по батькові, серія, номер паспорта, дата і місце видачі, місце
проживання. При прийманні документів до повернення зазначені в
заяві відомості звіряються з оригіналом паспорта, на  заяві
здійснюється відмітка про перевірку даних. Аналогічно здійснюється
повернення вартості проїзних документів, що мають відмітку про
припинення поїздки на шляху прямування чи зупинку";
   підрозділ 9.6 доповнити пунктами 9.6.2 та 9.6.3  такого
змісту:
   "9.6.2. За не здійснене з вини залізниці перевезення багажу
та вантажобагажу повернення провізних платежів здійснюється у
повному розмірі, без стягнення будь-яких плат.
   9.6.3. Повернення провізних платежів, стягнених за багажною
квитанцією із записом на лицьовому боці "Багаж на руках пасажира"
здійснюється до відправлення поїзда. При пред'явленні перевізних
документів після відправлення поїзда (не пізніше трьох годин)
разом із багажною квитанцією повертаються проїзні документи, до
яких вона оформлена".
   У розділі 11:
   в абзаці третьому підрозділу 11.1 цифру "5" замінити на цифру
"6";
   підрозділ 11.2 доповнити абзацом такого змісту:
   "пред'являти документи, що підтверджують особу громадянина,
та перший примірник списку, якщо оформлення проїзду здійснювалось
для групи пасажирів";
   підрозділ 11.3 доповнити абзацом такого змісту:
   "надавати пасажирам  з  обмеженими фізичними можливостями
безкоштовно допомогу при посадці до вагона, при перебуванні у
вагоні, на вокзалі та при виході з вагона, перенесенні ручної
поклажі".
   У додатку 1:
   пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Також до 31 січня,
наступного за поточним роком, оформлюється безплатний проїзд в
обмін на талон поточного року та талон минулого року".
   У додатку 5:
   пункт 1 після слів "які надають послуги пасажирам" доповнити
словами "у тому числі на всіх об'єктах стаціонарної торговельної
мережі";
   абзац другий  пункту  2  після слів "начальника поїзда"
доповнити словами "та у завідувача виробництва  (буфетника),
вагона-ресторану  (кафе)",  після  слів "провідників вагонів"
доповнити словами "та працівників вагона-ресторану (кафе)".
   У додатку 6 Переліку основних штемпелів, що проставляються на
проїзних документах відповідно до Правил перевезень пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України:
   в абзаці 7 слова "не пізніше 1 місяця після відходу поїзда"
вилучити;
   в абзаці 12 слова "на проїзних документах проставляється
відмітка" вилучити;
   доповнити текстом такого змісту:
 
"Ст._____________________________    У разі якщо за груповим
Дійсність проїзного документа      проїзним документом
припинена для ___________________ осіб  поїздку буде здійснювати
       (цифрами та словами)    не вся кількість осіб".
годин___________________________
 
_____ число _____ місяць ______ рік
 
___________________________________ 
    (підпис, прізвище )
 
 Директор департаменту
 розвитку та координації
 систем транспорту та зв'язку            Г.М.Легенький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка