Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.11.2002 N 831
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 2002 р.
                   за N 1002/7290
 
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Міністерства транспорту та зв'язку
       N 1196 ( z0310-07 ) від 27.12.2006 }
 
    Про внесення змін та доповнень до Правил перевезень
      пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти
         залізничним транспортом України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) та Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 року N 252 ( 252-97-п ), та з метою поліпшення
обслуговування громадян при користуванні залізничним транспортом
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни та доповнення до Правил перевезень пасажирів,
багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28 липня
1998 року N 297 ( z0620-98 ) і зареєстрованих Міністерством
юстиції України 1 жовтня 1998 року за N 620/3060 (із змінами і
доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України
від 21.12.99 N 611 ( z0001-00 ) та від  22.02.01  N  109
( z0209-01  ),  зареєстрованими Міністерством юстиції України
відповідно 6 січня 2000 року за N 1/4222 і 11 березня 2001 року за
N 209/5400), що додаються.
 
   2. Першому заступнику Генерального директора Укрзалізниці
Ю.М.Федюшину:
   2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
   2.2. Довести наказ до відома всіх причетних працівників
залізниць, організувати вивчення та виконання вимог цього наказу.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря А.Ф.Демиденка.
 
 Міністр                         Г.М.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   21.11.2002 N 831
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 грудня 2002 р.
                   за N 1002/7290
 
 
            ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
   до Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу
   та пошти залізничним транспортом України, затверджених
    наказом Міністерства транспорту України від 28 липня
     1998 року N 297 ( z0620-98 ) і зареєстрованих
     Міністерством юстиції України 1 жовтня 1998 року
             за N 620/3060
 
 
   1. У розділі 1:
   підрозділ 1.8:
   перед терміном "Бронювання місць" доповнити терміном:
   "Бізнес-купе - спеціально обладнане у м'якому вагоні купе із
місцем для лежання для однієї особи";
   після терміну  "Керівник  туристичної  групи"  доповнити
термінами:
   "Купе змішане - купе, в яке здійснено продаж  проїзних
документів для осіб, незалежно від статі (чоловічої, жіночої).
   Купе сімейне - спеціально обладнане купе м'якого вагона з
місцем для лежання для трьох осіб.
   Купе чоловіче (жіноче) - купе, в яке здійснено  продаж
проїзних документів тільки для осіб чоловічої (жіночої) статі";
   визначення терміну "проїзний документ" доповнити  абзацом
п'ятим такого змісту:
   "До складових вартості проїзного документа включається також
плата  (збір), передбачена законодавством: податок на додану
вартість, страховий збір, плата за продаж проїзного документа
(комісійний  збір).  При оформленні проїзду із використанням
автоматизованих систем, складові вартості проїзного документа
мають шифри, встановлені технологічними процесами відповідних
систем".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим;
   після терміну "Платформа" доповнити термінами:
   "Поїзд пасажирський -  поїзд,  сформований  із  вагонів,
призначених для перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти.  У  залежності  від  швидкості  поїзди  можуть  бути
пасажирськими, швидкими, швидкісними, високошвидкісними.
   Поїзд підвищеного комфорту - поїзд, сформований із вагонів,
яким присвоєна категорія підвищеного комфорту".
   У терміні "проїзний документ" вилучити слово "Укрзалізницею".
   Визначення терміну  "сполучення  пасажирське" після слова
"швидких" доповнити словами "швидкісних, високошвидкісних";
   після терміну "Філія квиткової каси" доповнити терміном:
   "Фірмовий поїзд - поїзд, сформований із  вагонів,  яким
присвоєна категорія фірмових. До складу фірмового поїзда можуть
включатись нефірмові вагони, і навпаки, до складу нефірмового
поїзда можуть включатись фірмові вагони";
   доповнити розділ 1 підрозділами 1.9 та 1.10 такого змісту:
   "1.9. Обслуговування  пасажирів  на  вокзалах  (пунктах
обслуговування пасажирів) здійснюється згідно з технологічним
процесом  роботи  вокзалу  (пункту обслуговування пасажирів),
затвердженим начальником залізниці.
 
   1.10. Перелік основних штемпелів, що  проставляються  на
проїзних документах, наведено в додатку 6, що додається до
Правил".
 
   2. У розділі 2:
   пункт 2.1.2 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Проїзд у сімейному купе оформляється на одному  бланку
проїзного документа, на якому ставиться відмітка "сімейне купе".
При цьому проїзд у "сімейному купе" дозволяється для кількості
осіб - не більше 3 дорослих та дітей, відповідно до вимог
п. 2.8.1".
   У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
   у пункті 2.1.3:
   абзац другий доповнити реченням другим такого змісту:
   "Якщо зміна в розкладі руху поїздів на шляху прямування
спонукала  до  пересадки  для проїзду до місця призначення,
працівники залізниць повинні надати безкоштовно  допомогу  в
перенесенні ручної поклажі в межах залізничної станції";
   в абзаці третьому слова "Внесення змін до маршруту прямування
поїзда" виключити;
   пункт 2.2.2 викласти в такій редакції:
   "2.2.2. Продаж іменних проїзних документів здійснюється у
пасажирські поїзди (крім приміських) та всі категорії вагонів на
підставі паспорта пасажира чи іншого документа із фотокарткою,
який виключає будь-які сумніви щодо особи громадянина (військового
квитка, посвідчення водія, службового посвідчення тощо).
   Підставою для видачі іменного проїзного документа дитині є
свідоцтво про народження або паспорт матері (батька), де вписана
дитина. 
   Групові перевезення оформляються за списком осіб, наданим на
фірмовому  бланку  організації  та  завіреним  печаткою. При
оформленні групових проїзних документів вказується прізвище однієї
особи - керівника групи та слово "список", незалежно від того,
скільки бланків проїзних документів оформлено.
   При оформленні проїзних документів вручну прізвище пасажира
вказується повністю, а із використанням автоматизованих систем
допускається скорочення, залежно від їх технічної можливості.
Проїзні документи без зазначення прізвища в проїзному документі та
з виправленням прізвища, зробленим не уповноваженою на це особою,
вважаються недійсними.
   Продаж іменних  проїзних  документів  вводиться  наказом
Міністерства транспорту України".
   пункт 2.2.7 доповнити реченням другим такого змісту:
   "При оформленні групових проїзних документів  максимальне
число осіб, оформлених на одному бланку, не повинно перевищувати
місткості вагона";
   у пункті 2.2.16:
   абзац перший після слів "у напрямку туди" доповнити словом
"назад";
   абзац другий  після  слова  "повні"  доповнити  словом
"студентські";
   пункт 2.2.17 після слів "систему "Експрес" доповнити словами
"та вручну";
   пункт 2.2.18 доповнити реченням другим такого змісту:
   "За бажанням пасажирів (організацій, установ) продаж цих
квитків може здійснюватись на 15 днів. Вартість такого квитка
становить половину місячної вартості відповідного типу квитка";
   пункт 2.2.19 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Студентські абонементні квитки продаються за готівку або
безготівково  студентам,  навчальним  закладам,  організаціям,
підприємствам із зазначенням у квитку прізвища студента та номера
студентського квитка. Студентські абонементні квитки видаються для
проїзду між станціями, вказаними у квитку, і дійсні для проїзду
тільки в період дії пільги, передбаченої законодавством";
   у пункті 2.2.23 слово "Укрзалізницею" виключити;
   підрозділ 2.2 доповнити пунктом 2.2.24 такого змісту:
   "2.2.24. Залізниці  можуть організовувати продаж проїзних
документів на окремі поїзди (вагони) із врахуванням вимог пасажира
до  купе - "чоловіче", "жіноче", "змішане". Перелік поїздів
(вагонів), продаж на які здійснюється із врахуванням названих
вимог, установлюється окремим наказом Укрзалізниці";
   пункт 2.3.1 доповнити підпунктами "т", "у", "ф"  такого
змісту:
   "т) особи, які супроводжують народних депутатів, зазначені в
його посвідченні про відрядження;
   у) особи, нагороджені трьома ступенями знака "Залізнична
Слава", - при особистих поїздках та поїздках членів сім'ї;
   ф) члени Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при
Кабінеті Міністрів України при виконанні службових обов'язків";
   в абзаці першому пункту 2.9.3 слова "та за перевезення групи"
виключити;
   у пункті 2.9.4 слова "спеціальних і" виключити;
   підрозділ 2.10 доповнити пунктом 2.10.7 такого змісту:
   "2.10.7. Для забезпечення тимчасового відпочинку пасажирів,
які будуть від'їжджати, на вокзалах може бути організована робота
кімнат відпочинку, кімнат матері та дитини, залів очікування
підвищеного комфорту, залів для інвалідів та ін.";
   абзац третій пункту 2.12.2 доповнити текстом такого змісту:
   "та при виході для посадки на перон. Контроль наявності та
дійсності квитків може також здійснюватись через автоматизовані
засоби контролю";
   підрозділ 2.13 доповнити пунктом 2.13.15 такого змісту:
   "2.13.15. У  пасажирському  поїзді,  в  складі  якого є
вагон-ресторан (вагон-кафе), обов'язковим є розміщення в усіх
вагонах поїзда художньо оформленої друкованої інформації про
наявність у складі поїзда вагона-ресторана (вагона-кафе), його
місця згідно зі схемою поїзда, режим роботи при прямуванні поїзда
в обидва напрямки. Також обов'язковим  є  оголошення  такої
інформації по радіотрансляційній мережі поїзда";
   пункт 2.19.1 після слів "у пасажирів" доповнити словами "та
інших причин";
   доповнити пункт реченням другим такого змісту: "Аналогічні
дії  причетних  осіб  при  відчепленні  вагона  на  станції
першопочаткового відправлення".
 
   3. У розділі 3:
   абзац перший пункту 3.1.5 після слів "птахів у клітках"
доповнити словами "(не більше однієї клітки)";
   пункт 3.1.10 після слів "великих порід" доповнити словами
"(не більше однієї)";
   доповнити пункт абзацами другим та третім такого змісту:
   "Дрібні домашні тварини і птахи повинні бути поміщені в
ящики, корзини, клітки і вільно розміщатись на місцях, відведених
для ручної поклажі.
   Оформлення перевезення здійснюється багажною квитанцією із
написом на лицьовому боці "Багаж на руках пасажира";
   у пункті 3.1.12 речення друге виключити.
 
   4. У розділі 4:
   пункт 4.1.3:
   у підпункті "г" слова "якщо їх перевантажують на шляху
прямування" виключити;
   пункт 4.2.5  після  слів "до вказаної в ньому станції"
доповнити словами: "або станції, розташованої в межах приміської
зони станції призначення пасажира";
   пункт 4.4.6  після слів "нанесення маркування" доповнити
словами "та інші послуги";
   пункт 4.6.12 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Якщо фактична вага перевищує вагу, зазначену в перевізних
документах, працівниками залізниці складається акт і проводиться
службове розслідування. З отримувача багажу стягується плата за
перевезення надлишку ваги як за нове перевезення та плата за
зважування, якщо перевищення ваги відбулося з вини відправника";
   абзац другий пункту 4.10.1 після слів "понад добу" доповнити
словами в дужках "(при цьому неповна доба вважається повною)".
 
   5. У розділі 5:
   пункт 5.2.5 після цифр "4.2.3." доповнити цифрами "4.2.4.";
   В абзаці першому пункту 5.8.2 слово "письмове" виключити, а
після слів у дужках "телеграмою за заявою відправника" доповнити
текст словами "повідомленням по телефону" та реченням третім
такого змісту: "Плата за повідомлення стягується при видачі
багажу".
 
   6. У розділі 6:
   пункт 6.2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "У спеціально обладнаних купе для інвалідів (у т.ч. для
інвалідів з колясками) вартість проїзду стягується за тарифом
купейного вагона з чотиримісними купе  відповідного  поїзда.
Перевезення  інвалідної  коляски  в  цьому купе здійснюється
безкоштовно";
   абзац другий пункту 6.2.9 після слова і цифр "повного - 40"
доповнити словом і цифрами "студентського - 20";
   Пункт 6.5.1 викласти в такій редакції:
   "6.5.1. Перелік послуг, пов'язаних з перевезенням пасажирів,
багажу,  вантажобагажу,  а також розмір плати встановлюється
керівниками підприємств, які їх надають".
 
   7. У розділі 7:
   у пункті 7.3.1 слова "разових", "службових" виключити;
   в абзаці першому пункту 7.3.2 слово "всіх" виключити, після
слова "випадках" додати слова "перевезення пасажирів";
   підрозділ 7.3 доповнити пунктом 7.3.4 такого змісту:
   "7.3.4. Плата  за  перевезення  багажу (вантажобагажу) у
багажних вагонах, що не  належать  підприємствам  залізниці,
стягується у розмірі фактичного перевезення за діючими тарифами,
але не менше ніж за 16 тонн";
   пункт 7.5.3 викласти в такій редакції:
   "7.5.3. Розрахунок вартості проїзду пасажирів та пробігу
вагонів здійснюється окремо за відстань прямування "туди" та
"назад".
   у пункті 7.5.5:
   після слова "спеціальний" доповнити текст словами "вагон чи";
   слова "мінімальної  кількості, встановленої договором між
замовником та залізницею" замінити словами "фактичної кількості
місць, наданих для користування у відповідному типу вагона";
   пункт 7.5.6:
   після слів   "музичних   салонів"  доповнити  словами
"вагонів-ресторанів, вагонів Нацбанку";
   пункт 7.5.7:
   після слова "безплатними" доповнити словом "дитячими";
   слова "мінімальну кількість місць, встановлену договором між
замовником та залізницею" замінити словами "80 відсотків повних
проїзних документів (квитків) від повної місткості спеціального
вагона чи поїзда";
   у пункті 7.6.1:
   в абзаці першому слова "згідно з порядком замовлення та
передачі в оренду пасажирських вагонів" виключити;
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "За кожний орендований вагон пасажирського парку, призначений
для перевезення пасажирів, сплачується вартість перевезення за
фактичну кількість пасажирів, але не менше фактичної кількості
місць, наданих для користування у відповідному типу вагона. Якщо
обслуговування в орендованому вагоні здійснюється провідниками не
залізниці, а орендаря, залізниці сплачується вартість квитка.
Вартість  плацкарти  перераховується  орендарю  у  розмірі,
передбаченому договором оренди";
   у пункті 7.6.2:
   після слова "безплатними" поставити кому та додати слово
"дитячими";
   слова "встановлену договором між замовником та залізницею"
замінити словами "передбачену пунктом 7.5.7";
   пункт доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Проїзд більшої кількості пасажирів за безплатними, дитячими
та пільговими проїзними документами (квитками) оформляється тільки
з дозволу Укрзалізниці";
   підрозділ 7.6 доповнити пунктом 7.6.4 такого змісту:
   "7.6.4. Вартість  проїзду  пасажирів, перевезення багажу,
вантажобагажу в орендованих вагонах, пристосованих для перевезення
пасажирів,  вагонах-салонах,  а  також  пробіг  вагонів,  не
пристосованих для перевезення пасажирів, стягується згідно з
підрозділом 7.5";
   у пункті 7.7.1 слова "порядком замовлення та передачі в
оренду пасажирських вагонів" замінити словами "цими Правилами";
   розділ 7 доповнити підрозділом 7.14 та пунктом 7.14.1 такого
змісту:
   "7.14. Перевезення окремих відправлень
   7.14.1. Перевезення  вантажобагажу  для  потреб залізниць
безкоштовно може здійснюватись на підставі  окремого  наказу
Генерального директора Укрзалізниці".
 
   8. У розділі 8:
   підрозділ 8.1 доповнити пунктом 8.1.10 такого змісту:
   "8.1.10. У випадках, передбачених законодавством, посадовими
(службовими) особами залізниць разом з контролюючими особами
відповідних міністерств та інших органів виконавчої влади можуть
здійснюватись спільні перевірки приміщень залізничних станцій,
вокзалів,  пасажирських,  багажних, поштово-багажних та інших
вагонів.
   За необхідності до перевірок можуть залучатись кінологічні
підрозділи зі службовими собаками з метою виявлення вибухових,
наркотичних, радіоактивних речовин та ін. товарів, що ввозяться
(вивозяться) до (з) України".
 
   9. У розділі 9:
   пункт 9.1.1 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Повернення проїзних  документів  може  здійснюватись  як
особисто, так і іншими особами";
   пункт 9.1.5 після слів "сплачених безготівково" доповнити
словами "організаціями, підприємствами тощо" та абзацом другим
такого змісту:
   "Повернення платежів,  сплачених  безготівково  фізичними
особами, проводиться згідно з цими Правилами. При цьому повернення
сум може здійснюватись як готівкою, так і за безготівковим
розрахунком";
   підпункт "г" пункту 9.1.8 після слів "має позначку про"
доповнити  словами  "припинення  поїздки  чи",  після  слова
"прямування" доповнити текстом:
   "і пред'явлений до повернення на станції, де  здійснена
відмітка про зупинку чи припинення поїздки на шляху прямування, не
пізніше 3 годин після відправлення поїзда з цієї станції";
   підрозділ 9.5 доповнити пунктом 9.5.13 такого змісту:
   "9.5.13. Розгляд питання про повернення платежів за проїзні
документи, що мають відмітку про зупинку на шляху прямування і
пред'явлені до повернення пізніше 3 годин після відправлення
поїзда  зі станції, на якій здійснена зупинка, здійснюється
управлінням залізниці, на станції якого здійснена зупинка. До
проїзного документа із відміткою про зупинку додається заява
особи, що здійснювала поїздку.
   У виняткових випадках, якщо зупинка здійснена за особливих
причин (нещасний випадок, серйозна хвороба та інше), що сталися на
шляху прямування, приймається заява іншої особи із долученням
довідки, що підтверджує цей випадок".
 
   10. У додатку 1:
   пункт 7 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
   "При цьому  пасажиру  видається  проїзний  документ  із
зазначенням типу вагона і категорії поїзда згідно з правом на
пільгу: купейний або м'який швидкого поїзда, незалежно  від
категорії наданих пасажиру місць.
   При відрізуванні проїзного  документа  контрольний  талон
(цінова  сітка)  повністю  залишається при корінці проїзного
документа.  Якщо  оформлення  здійснюється  із  використанням
автоматизованих систем, у проїзному документі зазначається тип
вагона, у якому надається місце";
   пункт 22 виключити.
 
 Керівник Департаменту
 розвитку та координації
 транспортних систем                 Г.М.Легенький
 
 
                   Додаток 6
                   до Правил перевезень
                   пасажирів, багажу,
                   вантажобагажу та пошти
                   залізничним транспортом
                   України
 
 
               ПЕРЕЛIК
    основних штемпелів, що проставляються на проїзних
   документах відповідно до Правил перевезень пасажирів,
   багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом
               України
 
 
---------------------------------------------------------------------
¦Текст штемпеля             ¦У яких випадках ставиться ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.___________________         ¦             ¦
¦Чинність проїзного документа продовжено ¦Якщо проїзний документ  ¦
¦до ______________ включно _____________ ¦не використаний з вини  ¦
¦_______ число _____ місяць _______ рік ¦залізниці         ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦             ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦У випадках переривання  ¦
¦Зупинка з продовженням терміну чинності ¦поїздки (тимчасового   ¦
¦квитка ______________ годин ___________ ¦зупинення) на проміжній  ¦
¦_______ число _____ місяць _______ рік ¦станції          ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦             ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При поверненні платежів  ¦
¦Виплатити з вирахуванням вартості    ¦за невикористаний проїзний¦
¦плацкарти _____________ годин _________ ¦документ, оформлений   ¦
¦_______ число _____ місяць _______ рік ¦вручну, менш як за 6 годин¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦до відправлення поїзда  ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При поверненні платежів  ¦
¦Виплатити без вирахування вартості   ¦за невикористаний     ¦
¦плацкарти ____________ годин __________ ¦проїзний документ,    ¦
¦число ______ місяць ______________ рік ¦оформлений вручну     ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦             ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При видаленні пасажира  ¦
¦Відмовлено в перевезенні на підставі  ¦з поїзда в нетверезому  ¦
¦п. 2.20.1 Правил ___________ годин ____ ¦стані           ¦
¦число ______ місяць ______________ рік ¦             ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦             ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦У разі запізнення на   ¦
¦Запізнення на поїзд із особистих причин ¦поїзд, якщо про це було  ¦
¦Чинність квитка продовжено       ¦заявлено не пізніше 3   ¦
¦годин _____ число _____ місяць ____ рік ¦годин після відправлення ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦поїзда          ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Запізнення на поїзд через хворобу    ¦При запізненні пасажира  ¦
¦Чинність квитка продовжено       ¦на поїзд (крім      ¦
¦годин ____ число __ місяць ___ рік ____ ¦приміського ) і      ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦пред'явленні довідки з  ¦
¦                    ¦лікувального закладу не  ¦
¦                    ¦пізніше 1 місяця після  ¦
¦                    ¦відходу поїзда      ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Не надано місце у зв'язку з __________ ¦У разі ненадання пасажиру ¦
¦Чинність проїзного документа поновлено ¦місця, вказаного у    ¦
¦годин _____ число ___ місяць _____ рік ¦проїзному документі (крім ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦приміського сполучення)  ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Запізнення на поїзд з вини залізниці ___¦У разі запізнення на   ¦
¦Чинність проїзного документа поновлено ¦поїзд з пункту пересадки ¦
¦годин ____ число ____ місяць ____ рік__ ¦з вини залізниці     ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦             ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦У разі оформлення нових  ¦
¦Замість втраченого           ¦проїзних документів,   ¦
¦годин --- число ____ місяць ____ рік __ ¦замість документів,    ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦утрачених провідником   ¦
¦                    ¦вагона          ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦Погашення проїзних    ¦
¦Чинність проїзного документа припинена ¦документів у випадках,  ¦
¦на станції               ¦якщо після відходу поїзда ¦
¦годин ____ число ____ місяць ___ рік __ ¦останні залишилися в   ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦особи, яка його      ¦
¦                    ¦супроводжувала      ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При виявленні перевезення ¦
¦Неправильне перевезення ручної поклажі ¦пасажиром заборонених до ¦
¦годин ____ число ___ місяць ___ рік ___ ¦перевезення предметів   ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦та речовин на проїзних  ¦
¦                    ¦документах проставляється ¦
¦                    ¦відмітка         ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При оформленні перевезення¦
¦Багаж                  ¦багажу на вільному полі  ¦
¦годин ____ число ___ місяць ___ рік ___ ¦проїзного документа    ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦ставиться штамп      ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦У випадках видачі     ¦
¦Виданий замість відібраного дефектного ¦нових проїзних документів ¦
¦годин ____ число ___ місяць ___ рік ___ ¦замість відібраного    ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦дефектного        ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При відміні поїзда,    ¦
¦Проїзний документ не використаний    ¦зазначеного у проїзному  ¦
¦повністю з вини залізниці        ¦документі, його запізнення¦
¦годин ____ число ___ місяць ___ рік ___ ¦до відправлення понад 1  ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦годину          ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦При поверненні пасажиру  ¦
¦Багаж повернено             ¦багажу, прийнятого до   ¦
¦годин ____ число ___ місяць ___ рік ___ ¦відправлення, і тільки  ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦на проїзних документах  ¦
¦                    ¦з відміткою "Багаж"    ¦
¦----------------------------------------+--------------------------¦
¦Ст.____________________________________ ¦У разі нанесення     ¦
¦Компостер погашено           ¦компостера помилково   ¦
¦годин ____ число ___ місяць ___ рік ___ ¦             ¦
¦____________________ (підпис, прізвище) ¦             ¦
---------------------------------------------------------------------
 
 Керівник Департаменту розвитку
 та координації транспортних систем         Г.М.Легенький
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка