Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Статуту комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2087 від 10.11.2003
 
 
       Про затвердження Статуту комунального
       підприємства "Київська міська лікарня
           ветеринарної медицини"
 
   { Зміни в текст не внесені. Додатково див. Розпорядження
                             КМДА
    N 431 ( ra0431017-07 ) від 12.04.2007 }
 
  { У тексті Статуту слова "управління охорони навколишнього
   природного  середовища  виконавчого  органу  Київської
   міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
   у всіх відмінках замінено на слова "Головне управління
   охорони здоров'я та медичного забезпечення  виконавчого
   органу Київської міської ради (Київської міської державної
   адміністрації)"  у  відповідних  відмінках згідно  з
   Розпорядженням  КМДА  N 431 ( ra0431017-07 )   від
   12.04.2007 }
 
  На виконання п. 2 рішення Київради від 29.05.2003 N 453/613
( ra0453023-03  )  "Про  створення  комунального підприємства
"Київська міська лікарня ветеринарної медицини":
 
   1. Затвердити Статут комунального підприємства  "Київська
міська лікарня ветеринарної медицини", що додається.
 
   2. Головному  управлінню  комунальної власності м. Києва
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації) закріпити на праві повного господарського відання
за комунальним підприємством "Київська міська лікарня ветеринарної
медицини" майно, необхідне для виконання покладених на нього
завдань.
 
   3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника  голови  Київської міської державної адміністрації
Бідного В.Г.
 
 Міський голова                    О.Омельченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 10.11.2003 N 2087
 
                СТАТУТ
      КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА
         ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ"
 
              Київ - 2003
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Комунальне  підприємство  "Київська  міська  лікарня
ветеринарної  медицини"  (далі - Лікарня), створено рішенням
Київради від 29.05.2003 N 453/613 ( ra0453023-03 ) "Про створення
комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної
медицини" і підпорядковано управлінню ветеринарного забезпечення
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
   Лікарня набуває  прав  юридичної  особи з дня державної
реєстрації.
 
   1.2. Лікарня у своєї діяльності  керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України,  Кабінету  Міністрів  України,  рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови
та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної  адміністрації),  наказами  Державного  департаменту
ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України,
управління ветеринарного забезпечення виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації), іншими нормативними
актами та цим Статутом.
 
   1.3. Лікарня має самостійний баланс, розрахунковий та інші
рахунки в установах банків, здійснює бухгалтерський облік, веде
статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.
 
   1.4. Лікарня є юридичною особою, користується правом повного
господарського відання щодо закріпленого за ним майна, діє на
принципах  господарського розрахунку, має штамп встановленого
зразка, печатку з власним найменуванням, інші печатки і штампи, а
також бланки з власними реквізитами.
 
   1.5. До складу Лікарні входять районні комунальні лікарні
ветеринарної медицини, спеціалізовані клініки, пункти ветеринарної
допомоги та аптечна мережа, що є її структурними підрозділами.
 
   1.6. Місцезнаходження   Лікарні:  Україна,   м. Київ,
вул. Ярославська, 13-А.
 
       2. Мета і напрямки діяльності Лікарні
 
 
   2.1. Лікарня  створена  з  метою  досягнення  найкращих
результатів у наданні ветеринарних послуг власникам  тварин.
Головним  завданням  є  забезпечення  населення ветеринарними
послугами,  кваліфікованою  та  спеціалізованою  ветеринарною
допомогою.
 
   2.2. Основні напрямки діяльності Лікарні є:
   2.2.1. Здійснення ветеринарної практики.
   2.2.2. Здійснення  організаційно-методичної та координація
діяльності структурних підрозділів, забезпечення контролю якості
ветеринарної допомоги.
   2.2.3. Забезпечення   населення   висококваліфікованою,
спеціалізованою ветеринарною допомогою, створенню умов для більш
раціонального   використання   матеріально-технічної   бази
лікувально-профілактичних закладів для зміцнення здоров'я тварин
та зниження  захворювань  серед  тварин,  а  також  надання
різноманітних послуг підприємствам, установам, організаціям і
приватним особам.
   2.2.4. Створення комплексних бригад по наданню цілодобової
невідкладної допомоги тваринам, що знаходяться  у  власності
мешканців м.Києва та підприємств, установ і організацій.
   2.2.5. Надання діагностичної  допомоги  на  дому  та  в
стаціонарі.
   2.2.6. Організація та проведення консультацій спеціалістами
лікарні на дому та в стаціонарі.
   2.2.7. Організація  та  проведення  клініко-лабораторних
досліджень на дому та в стаціонарі.
   2.2.8. Організація  та  проведення  стаціонарного  та
амбулаторного лікування хворих тварин на базі орендованих та
власних приміщень.
   2.2.9. Надання  невідкладної ветеринарної допомоги хворим
тваринам при гострих та раптових захворюваннях, травмах, отруєннях
та інших нещасних випадках.
   2.2.10 Лікування хворих тварин, включаючи комплекс заходів по
консервативному  і  оперативному  лікуванню  хворих  тварин,
відновлювальні заходи.
   2.2.11. Відновлення репродуктивного здоров'я тварин.
   2.2.12. Розробка  та  впровадження  прогресивних  методів
лікування.
   2.2.13. Закупівля,  заготівля,  збереження,  виробництво
лікарських  препаратів,  лікарських  форм; транспортування та
реалізація лікарських засобів, кормів та  кормових  добавок,
медичного обладнання, інструментарію, супутніх зооветеринарних
товарів тощо.
   2.2.14. Забезпечення широкої пропаганди знань і санітарної
культури серед власників тварин та населення.
   2.2.15. Діяльність,  щодо якої законодавством передбачено
ліцензування, Лікарня здійснює  після  отримання  відповідних
ліцензій.
   2.2.16. Здійснювати господарську діяльність будь-яких форм та
напрямків, яка не заборонена чинним законодавством, та самостійно
визначати ділових партнерів, предмет і умови договірних відносин
за  погодженням  з  управлінням  ветеринарного  забезпечення
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
          3. Права і обов'язки Лікарні
 
   Лікарня користується наданими діючим законодавством правами,
у тому числі має право:
 
   3.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати основні
напрямки розвитку за погодженням з управлінням ветеринарного
забезпечення виконавчого органу Київради  (Київської  міської
державної адміністрації).
 
   3.2. Давати  висновки  з питань діагностики захворювань,
лікування тварин, а також з інших питань, які входять  до
компетенції Лікарні.
 
   3.3. Перевіряти  стан  лікувально-профілактичної роботи в
структурних підрозділах Лікарні та давати вказівки щодо покращення
роботи.
 
   3.4. Створювати науково-методичні, експертні комісії та ради
за участю наукових співробітників з питань розвитку ветеринарної
медицини міста.
 
   3.5. Надавати  пропозиції  виконавчому  органу  Київради
(Київській міській державній адміністрації) в межах компетенції.
 
   3.6. Організація та проведення науково-практичних семінарів,
конференцій тощо, науково-дослідних робіт в галузі ветеринарної
медицини.
 
   3.7. Організація взаємовигідних стосунків, обмін науковими та
практичними кадрами з ветеринарними закладами України та іноземних
держав.
 
   3.8. Організація навчання і підготовки спеціалістів в Україні
та за кордоном.
 
   3.9. Розробка, впровадження та здійснення програм соціального
захисту малозабезпечених верств населення.
 
   3.10. Організація та проведення заходів із  реклами  та
розповсюдження  міжнародних  досягнень  в галузі ветеринарної
медицини.
 
   3.11. Організація та проведення виставок, виставок-продажу,
аукціонів.
 
   3.12. Проведення  комплексних  науково-дослідних  робіт,
спрямованих на розробку, апробацію та впровадження нових передових
методів діагностики і лікування хвороб тварин.
 
   3.13. Проведення судово-ветеринарної експертизи за поданням
органів прокуратури, суду, арбітражу та страхування із наданням
висновків і заключень згідно з чинним законодавством.
 
   3.14. Залучати  спеціалістів  інших підрозділів Київської
міської державної адміністрації, установ, підприємств, організацій
(за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать
до компетенції Лікарні.
 
   3.15. Набувати майнових та особистих немайнових прав та нести
відповідні  обов'язки,  виступати від свого імені в суді і
господарському суді.
 
   3.16. Укладати від власного імені договори, угоди і інші
юридичні акти.
 
   3.17. Торговельно-закупівельна діяльність.
 
   3.18. Реалізовувати продукцію, роботи і послуги Лікарні та
контрагентів самостійно, через посередницькі організації чи за
прямими угодами (контрактами) за цінами і тарифами в національній
валюті, які встановлюються самостійно або на договірній основі, а
у випадках, що передбачені законом - за державними цінами.
 
   3.19. Здійснення  усіх  видів  торговельної  діяльності,
бартерних  угод,  ліцензійного  продажу  згідно  з  чинним
законодавством України.
 
   3.20. За згодою власника чи уповноваженого ним органу:
   - продавати і передавати фізичним і  юридичним  особам,
набувати та одержувати у них, здавати та брати в оренду, надавати
і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику
кошти та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
   - одержувати кредити в банку чи інших  структурах  для
здійснення діяльності, визначеної цим Статутом;
   - створювати на території України за її межами відособлені
підрозділи, філії, представництва та інше.
 
   3.21. Обов'язки Лікарні:
   - забезпечення  своєчасної  сплати  податків  та  інших
відрахувань  до  державного  та  місцевих бюджетів згідно з
законодавством України.
   - здійснення  бухгалтерського  та  статистичного  обліку,
складання та у визначені терміни подання у встановленому порядку
відповідним  органам  звітності, з усіх видів діяльності за
затвердженою формою.
   - створення  належних умов для високопродуктивної праці,
забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм
охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
   - здійснення  заходів  щодо  вдосконалення  організації
заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної
зацікавленості як в результатах індивідуальної праці, так і в
загальних підсумках роботи Лікарні, забезпечення раціонального
використання фонду оплати праці і своєчасності розрахунку з
працівниками Лікарні.
   - виконання норм і  вимог  щодо  охорони  навколишнього
природного середовища, раціонального використання і відтворення
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
 
     4. Господарська та соціальна діяльність Лікарні
 
   4.1. Планування   фінансово-господарської    діяльності
здійснюється Лікарнею шляхом складання у порядку та за формою, що
визначаються виконавчим органом Київради  (Київською  міською
державною  адміністрацією),  річних  фінансових  планів,  які
затверджуються Головним управлінням комунальної власності м. Києва
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
   В річних фінансових планах Лікарні передбачається розмір
відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва у плановому
році.
   Лікарня звітує про стан виконання фінансового  плану  в
порядку,  що  визначається  Головним  управлінням комунальної
власності м. Києва.
 
   4.2. Відрахування Лікарнею частини прибутку  до  бюджету
м. Києва в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим
планом на поточний рік, здійснюється першочергово після сплати
обов'язкових платежів.
 
   4.3. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших,
передбачених чинним законодавством України, виплати до бюджету,
знаходяться в повному розпорядженні Лікарні.
 
   4.4. Відносини  Лікарні  з  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами в усіх сферах іншої діяльності
будуються на договірних засадах, згідно з чинним законодавством.
 
   4.5. Функціональна  діяльність  Лікарні  і  оплата праці
працівників  здійснюється  в  порядку,  передбаченому  чинним
законодавством.
 
   4.6. Лікарня здійснює в повному обсязі свої права і обов'язки
в  сферах  планування,  матеріально-технічного  постачання,
організації фінансово-господарської діяльності, бере участь в
громадсько-політичних заходах  міста,  вирішує  питання  щодо
природокористування  та  охорони  навколишнього  середовища,
передбачені законодавством України.
 
         5. Управління діяльністю Лікарні
 
   5.1. Лікарню очолює  директор  (надалі  Керівник),  який
призначається на посаду і звільнюється з посади Київським міським
головою на контрактній основі за поданням начальника управління
ветеринарного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) та погодженням з заступником
голови Київської міської державної адміністрації.
 
   5.2. В разі необхідності виконавчий орган Київської міської
ради (Київська міська державна адміністрація) або уповноважений
ним орган має право вимагати від Керівника подання звіту про його
діяльність достроково, якщо останній допустив невиконання чи
неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління Лікарнею та
розпорядження її майном.
 
   5.3. Керівник Лікарні затверджує структуру, штатний розклад
Лікарні, положення про відділи та підрозділи, посадові інструкції
працівників  за  погодженням  з  управлінням  ветеринарного
забезпечення  виконавчого  органу Київради (Київської міської
державної адміністрації).
 
   5.4. Керівник Лікарні вирішує кадрові питання згідно із
законодавством про працю, приймає і звільняє працівників Лікарні.
 
   5.5. Керівник Лікарні має право:
   - діяти від імені Лікарні, без доручення представляє його
інтереси у всіх підприємствах, установах і організаціях в межах
наданих повноважень;
   - має право першого підпису на фінансових, банківських та
інших документах;
   - укладати господарські та інші угоди, видавати доручення;
   - відкривати рахунки в установах банків та користуватися
правом розпорядження коштами Лікарні;
   - у межах своєї компетенції видавати нормативні документи,
накази, та давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та
працівників Лікарні; накладати на  працівників  дисциплінарні
стягнення відповідно до чинного законодавства;
   - встановлювати працівникам грошові надбавки до посадового
окладу за високу якість, складність та напруженість в праці,
професійну майстерність та інші доплати і надбавки до заробітної
плати згідно з чинним законодавством.
 
   5.6. Керівник Лікарні виконує інші функції, що передбачені
цим Статутом та контрактом.
 
          6. Майно та кошти Лікарні
 
   6.1. Майно Лікарні  належить  до  комунальної  власності
територіальної громади міста Києва та закріплено за нею на праві
повного господарського відання.
 
   6.2. Матеріально-технічна база і кошти Лікарні складається з
основних та обігових коштів, а також з інших цінностей, вартість
яких відображається у самостійному балансі Лікарні.
 
   6.3. Джерелами формування майна Лікарні є:
   - майно і кошти, закріплені за Лікарнею;
   - доходи від господарської діяльності;
   - кредити банків та інших фінансових установ;
   - кошти, що надходять  за  договорами  інвестування  та
спонсорськими угодами;
   - придбання майна юридичних або фізичних осіб у встановленому
порядку;
   - благодійні внески українських та іноземних підприємств,
організацій, установ, громадян;
   - трансфери з бюджету;
   - інші  джерела, що не заборонені чинним законодавством
України.
 
   6.4. Прибуток  Лікарні  утворюється  за  рахунок  сплати
підприємствами, установами, організаціями та громадянами вартості
послуг, що надаються у  відповідності  із  затвердженими  у
встановленому порядку тарифами за договірними цінами, за рахунок
коштів від іншої господарської діяльності, а також від благодійних
внесків.
 
   6.5. Для забезпечення більш ефективної діяльності Лікарня
може створювати такі фонди:
   - технічного розвитку;
   - оплати праці та матеріального заохочення працівників;
   - соціального розвитку;
   - страховий (резервний);
   - інші спеціальні фонди.
 
   6.6. Лікарня має право за згодою власника чи уповноваженого
ним органу продавати або передавати у встановленому порядку іншим
підприємствам, установам, організаціям, громадянам, здавати в
оренду, надавати безоплатно у тимчасове користування або в позику
належні їй будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби,
інвентар та інші основні засоби виробництва, а також списувати їх
з балансу у встановленому порядку.
 
         7. Облік, звітність, контроль
 
   7.1. Лікарня здійснює бухгалтерський облік результатів своєї
діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому
порядку державним органам.
 
   7.2. Перевірка  окремих  напрямів  діяльності  Лікарні
здійснюється у встановленому порядку виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) чи
уповноваженим нею органом відповідно до чинного законодавства.
 
   7.3. Лікарня та її структурні підрозділи підзвітні Управлінню
ветеринарного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації).
 
            8. Трудові відносини
 
   8.1. Трудовим колективом Лікарні є всі працівники, які своєю
працею приймають участь в її діяльності на основі трудового
договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові
відносини працівників з Лікарнею згідно з законодавством України.
 
   8.2. Для найбільш повного використання трудового потенціалу і
створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:
   - проводиться раціоналізація робочих місць, визначається їх
необхідна кількість;
   - встановлюються  форми  організації  праці  працівників,
здійснюється тарифікація і організація впровадження передових
методів і прийомів праці;
   - встановлюється режим робочого часу, а також тривалість
додаткових відпусток згідно з чинним законодавством.
 
   8.3. Передбачені  законодавством  повноваження  трудового
колективу реалізуються загальними  зборами  та  профспілковою
організацією, яка утворюється та діє згідно з законодавством
України. Загальні збори скликаються при необхідності, але не рідше
двох разів на рік.
 
   8.4. Всі  рішення  загальних  зборів,  які  прийняті  у
встановленому  порядку  та  не  суперечать  законодавству,
розглядаються керівником та реалізуються ним у вигляді рішень та
наказів.
 
   8.5. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя та здоров'я, гарантії соціального страхування членів
трудового колективу та інші соціальні гарантії,  передбачені
законодавством України, визначаються колективним договором між
Лікарнею та працівниками.
 
        9. Зовнішньоекономічна діяльність
 
   9.1. Лікарня, за погодженням з Управлінням ветеринарного
забезпечення  здійснює  зовнішньоекономічну  діяльність  у
відповідності  з  законодавством  України  та  економічної
відповідальності за її результати.
 
   9.2. Валютна  виручка  зараховується на валютний рахунок
Лікарні і використовується відповідно до законодавства.
 
   9.3. Лікарня може користуватись кредитами банків та своїх
зарубіжних партнерів в іноземній валюті відповідно до чинного
законодавства.
 
   9.4. Держава не несе відповідальності за  зобов'язаннями
Лікарні у зовнішньоекономічних відносинах.
 
       10. Внесення змін і доповнень у Статут
 
  10.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться в тому ж
порядку, яким затверджено Статут, і є його невід'ємною частиною.
 
        11. Реорганізація та ліквідація Лікарні
 
   11.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) або ліквідація Лікарні здійснюється за рішенням
власника чи рішенням суду, господарського суду у встановленому
чинним законодавством України порядку.
 
   11.2. Ліквідація  здійснюється  ліквідаційною  комісією у
встановленому законодавством України порядку.
 
   11.3. В разі реорганізації і ліквідації Лікарні звільненим
працівникам  гарантується дотримання їхніх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
   11.4. У випадку припинення діяльності Лікарні майно, що
залишається  після задоволення претензій кредиторів і членів
трудового колективу, використовується за вказівкою власника.
 
 Заступник голови Київської
 міської державної адміністрації -
 керівник апарату                  Б.Стичинськи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка