Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про багатосторонню міждержавну спеціалізацію виробництва та поставок сортового та гібридного насіння сільськогосподарських культур (укр/рос)

               Угода
      про багатосторонню міждержавну спеціалізацію
     виробництва та поставок сортового та гібридного
       насіння сільськогосподарських культур
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання:    09.10.1992 
   Дата набуття чинності: 09.10.1992 
 
   Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, що
далі іменуються "Сторони",
   враховуючи спільність  проблем  підвищення  ефективності
сільськогосподарського виробництва з метою створення сприятливих
умов для покращення продовольчого забезпечення населення,
   усвідомлюючи економічні  переваги  розвитку  міждержавної
спеціалізації у виробництві насіння і створення об'єднаного ринку
насіннєвої продукції, а також необхідність узгоджених дій у
селекційно-насінницькій роботі,
   констатуючи, що в усіх суверенних державах значні площі
протягом багатьох років засіваються сортами, створеними науковими
закладами інших держав,
   беручи до уваги необхідність узгоджених дій щодо забезпечення
поставок сортового і гібридного насіння сільськогосподарських
культур,
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони зобов'язуються забезпечувати збереження і подальший
розвиток міждержавної спеціалізації  виробництва  і  поставок
сортового і гібридного насіння зернових, технічних, маслічних,
овочевих культур, картоплі та трав районованих і перспективних
сортів  для  стабільного  задоволення  потреби  в  них усіх
землевласників і землекористувачів Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони,  що спеціалізуються на виробництві відповідного
сортового і гібридного насіння сільськогосподарських культур,
дають згоду на поставку через державні організації, комерційні
підприємства і господарства різних форм власності в інших державах
цього насіння в обсягах згідно з укладеними договорами.
 
               Стаття 3
 
   Міждержавні поставки  сортового  і  гібридного  насіння
сільськогосподарських культур здійснюються на підставі договорів
(контрактів), що укладаються між державними організаціями  і
підприємствами інших форм власності, в яких будуть визначатися
конкретні умови поставки (кількість, якість,  строки,  умови
платежу, порядок вирішення суперечок).
 
               Стаття 4
 
   Сортове і гібридне насіння сільськогосподарських культур, що
продається за межі держави, підлягає обов'язковому ліцензуванню і
має  супроводжуватися  необхідними  сортовими  і карантинними
документами.
 
               Стаття 5
 
   Сторони погодилися доручити Виробничо-науковій насінницькій
асоціації (асоціація "Насіння") виконання функцій по координації
діяльності організацій Сторін з питань виробництва і поставок
сортового і гібридного насіння сільськогосподарських культур.
   Асоціація "Насіння"  забезпечує  надання  міністерствам
сільського  господарства та іншим повноважним органам Сторін
оперативної інформації з насінництва, а також науково-технічної і
комерційної документації, пов'язаної з реалізацією цієї Угоди.
 
               Стаття 6
 
   Суперечки щодо  тлумачення  і  застосування  цієї  Угоди
підлягають врегулюванню шляхом переговорів.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода відкрита для підписання іншими державами,  які
проявляють заінтересованість у питаннях, передбачених Угодою.
 
               Стаття 8
 
   Угода набуває чинності з моменту її підписання.
 
   Вчинено в місті Бішкеку 9 жовтня 1992 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що
підписали цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд                 За Уряд
 Азербайджанської Республіки       Російської Федерації
                         (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Білорусь           Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Вірменія           Туркменистану
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Грузія            Республіки Узбекистан
                         (підпис)
 
 За Уряд                 За Уряд
 Республіки Казахстан          України (*)
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд
 Республіки Киргизстан
   (підпис)
 
 За Уряд
 Республіки Молдова
   (підпис)
_______________
   (*) Угоду підписано Урядом України із застереженням: "за
виключенням ст. 5".
 
              Соглашение
    о многосторонней межгосударственной специализации
    производства и поставок сортовых и гибридных семян
          сельскохозяйственных культур
 
 
   Правительства государств-участников Содружества Независимых
Государств, далее именуемые - "Стороны",
   учитывая общность   проблем   повышения   эффективности
сельскохозяйственного производства в целях создания благоприятых
условий для улучшения продовольственного обеспечения населения,
   сознавая экономические выгоды развития межгосударственнной
специализации в производстве семян и создания объединенного рынка
семенной продукции, а также необходимость согласованных действий в
селекционно-семеноводческой работе,
   констатируя, что во всех суверенных государствах значительные
площади на протяжении многих лет засеиваются сортами, созданными
научными учреждениями других государств,
   принимая во внимание необходимость согласованных действий по
обеспечению  поставок   сортовых   и   гибридных   семян
сельскохозяйственных культур,
   договорились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны обязуются обеспечить сохранение и дальнейшее развитие
межгосударственной специализации производства и поставок сортовых
и гибридных семян зерновых, технических, масличных,  овощных
культур, картофеля и трав районированных и перспективных сортов
для  стабильного  удовлетворения  потребности  в  них  всех
землевладельцев и землепользователей Сторон.
 
               Статья 2
 
   Стороны, специализирующиеся на производстве соответствующих
сортовых и гибридных семян сельскохозяйственных культур, дают
согласие  на  поставку  через  государственные  организации,
коммерческие предприятия и хозяйства различных форм собственности
в другие государства этих семян в объемах согласно заключенным
договорам.
 
               Статья 3
 
   Межгосударственные поставки сортовых  и  гибридных  семян
сельскохозяйственных культур осуществляются на основании договоров
(контрактов), заключаемых между государственными организациями и
предприятиями  других  форм  собственности,  в которых будут
определяться конкретные условия поставки (количество, качество,
сроки, цены, условия платежа, порядок разрешения споров).
 
               Статья 4
 
   Продаваемые за пределы государств сортовые и гибридные семена
сельскохозяйственных культур подлежат обязательному лицензированию
и должны сопровождаться необходимыми и карантинными документами.
 
               Статья 5
 
   Стороны согласились   поручить   Производственно-научной
семеноводческой ассоциации  (ассоциация  "Семена")  выполнение
функций по координации деятельности организаций Сторон по вопросам
производства  и  поставок  сортовых  и  гибридных  семян
сельскохозяйственных культур.
   Ассоциация "Семена" обеспечивает представление министерствам
сельского  хозяйства  и  другим  полномочным  органам Сторон
оперативной  информации  по   семеноводству,   а   также
научно-технической  и  коммерческой документации, связанной с
реализацией настоящего Соглашения.
 
               Статья 6
 
   Споры относительно  толкования  и  применения  настоящего
Соглашения подлежат урегулированию путем переговоров.
 
               Статья 7
 
   Настоящее Соглашение  открыто  для  подписания  другими
государствами,  проявляющими  заинтерсованность  в  вопросах,
предусмотренных Соглашением.
 
               Статья 8
 
   Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
 
   Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.  Подлинный  экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение,  его
заверенную копию.
 
   Соглашение подписано Правительством Туркменистана и Украины с
"исключением ст. 5".
 
 "Содружество", Информационный вестник
 Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ,
 выпуск седьмой, 1992 г
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка