Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок складання та уточнення списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 25 листопада 1992 р. N 656
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
 
      Про порядок складання та уточнення списків
       громадян, які мають право на одержання
           приватизаційних паперів
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 935-р ( 935-93-р ) від 04.11.93 )
 
 
   З  метою  реалізації  права  громадян  на  одержання
приватизаційних   паперів   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок складання і уточнення
списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних
паперів (додається).
 
   2. Для координації роботи, пов'язаної із складанням  і
уточненням списків громадян, які мають право  на  одержання
приватизаційних паперів, утворити центральну комісію у складі
згідно з додатком N 1.
 
   Покласти обов'язки голови центральної комісії  з  питань
координації роботи, пов'язаної із складанням та уточненням списків
громадян, які мають право на одержання приватизаційних паперів на
Віце-прем'єр-міністра України Ландика В.I.
 
   Персональний склад комісії затверджується її головою.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 935-р
( 935-93-р ) від 04.11.93 )
 
   3. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,  районним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
виконавчим  комітетам  міських,  районних у місті, селищних,
сільських Рад народних депутатів утворити комісії для складання та
уточнення  списків  громадян,  які мають право на одержання
приватизаційних паперів, створити належні умови для роботи цих
комісій, зобов'язавши їх здійснити відповідні організаційні та
практичні заходи і передати до 1 грудня 1992 р. списки відповідним
відділенням Ощадного банку України за формою згідно з додатком
N 2.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           I.ЮХНОВСЬКИЙ
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
   Iнд. 25
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 листопада 1992 р. N 656
 
             ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок складання і уточнення списків громадян
   України, які мають право на одержання приватизаційних
               паперів
 
   1. Це положення визначає порядок складання і уточнення
списків громадян, які мають право на одержання приватизаційних
паперів (надалі - списки), внесення до них змін і доповнень.
 
   2. До списків включаються громадяни України, які проживають
на її території, проживають або тимчасово перебувають за її межами
в службових справах у період, що визначається Державною програмою
приватизації майна державних підприємств (надалі -  Державна
програма приватизації).
 
   3. Громадяни України, які проживають за її межами, мають
право на включення до списків у разі переїзду в Україну для
постійного проживання в період,  що  визначається  Державною
програмою приватизації.
 
   4. Списки складаються:
 
   а) на громадян, які проживають:
 
   у будинках державного і громадського житлового фонду -
житлово-експлуатаційними та житлово-комунальними конторами (ЖЕК,
ЖКК);
 
   у  житлових  приміщеннях  будинків,   що   належать
житлово-будівельним кооперативам, - правлінням житлово-будівельних
кооперативів (ЖБК);
 
   у житлових приміщеннях військових частин та їхніх підрозділів
- комунально-експлуатаційними частинами (КЕЧ);
 
   у житлових будинках і житлових приміщеннях індивідуального
житлового фонду - виконкомами сільських, селищних, міських Рад
народних депутатів, у містах з районним поділом - районними
житловими управліннями (РЖУ);
 
   б) на громадян України, які проходять військову службу, в
тому  числі за  межами  України, - райвіськкоматами  (РВК),
райвідділами внутрішніх справ (РВВС);
 
   в) на громадян, які перебувають в лікувальних закладах
закритого  типу  МОЗ,  будинках-інтернатах,  а  також  у
виправно-трудових   установах   (ВТУ),   лікувально-трудових
профілакторіях (ЛТП) і спецкомендатурах - адміністрацією цих
закладів;
 
   г) на неповнолітніх дітей, які не мають батьків і перебувають
у дитячих будинках, школах-інтернатах, - адміністрацією  цих
закладів;
 
   д) на працівників дипломатичних представництв, консульських
установ і представництв України при міжнародних організаціях, яких
відрядило МЗС, - підрозділом МЗС із наступною передачею списків до
комісії за місцем постійного проживання цих осіб.
 
   5. Списки складаються в алфавітному порядку побудинково,
підписуються  керівниками  органів,  що  склали  список,
пронумеровуються та прошнуровуються і  скріплюються  гербовою
печаткою. Після уточнення та погодження  місцевими  органами
внутрішніх справ вони передаються на затвердження відповідним
комісіям.
 
   6. При складанні списків використовуються дані поквартирних
карток житлових органів, куди обов'язково вписуються неповнолітні
діти. При виникненні спорів використовуються записи органів ЗАГСу.
 
   7. Для організації роботи по складанню та уточненню списків,
їх затвердження при Кабінеті Міністрів України, Раді Міністрів
Республіки Крим, обласних, районних, Київській та Севастопольській
міських державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських,
районних у місті, селищних, сільських Рад народних депутатів
утворюються комісії з числа керівників цих органів державної
виконавчої влади, органів внутрішніх справ, установ Ощадного
банку, житлових органів, військових комісаріатів, органів охорони
здоров'я, соціального забезпечення, освіти і статистики, інших
заінтересованих установ і організацій.
 
   Комісії утворюються органами, при яких вони діють. Строк
повноважень цих комісій установлюється на період дії Державної
програми приватизації.
 
   Міські, районні в місті, сільські комісії:
 
   затверджують списки та передають їх у двох примірниках до
відповідних відділень Ощадного банку;
 
   координують діяльність органів, що складають та уточнюють
списки, подають цим органам методичну допомогу;
 
   аналізують і перевіряють  дотримання  порядку  складання
списків, вносять до вищої комісії відповідні пропозиції;
 
   залучають до своєї роботи на договірних засадах експертів та
інших спеціалістів.
 
   Комісія Республіки Крим, міські (міст з районним поділом),
обласні, районні комісії:
 
   координують діяльність нижчих комісій, подають їм методичну
допомогу;
 
   заслуховують на своїх засіданнях інформацію голів нижчих
комісій про роботу, пов'язану із складанням та затвердженням
списків;
 
   розглядають заяви і скарги громадян на рішення та дії нижчих
комісій, скасовують незаконні рішення цих комісій;
 
   залучають до своєї роботи на договірних засадах експертів та
інших спеціалістів;
 
   перевіряють стан дотримання порядку затвердження списків.
 
   Центральна комісія:
 
   координує діяльність обласних і Республіки Крим комісій із
складання та уточнення списків громадян, які мають право на одер-
жання приватизаційних паперів, і подає їм методичну допомогу;
 
   аналізує хід складання списків, вносить пропозиції з цього
питання Кабінету Міністрів України, Фонду державного  майна,
центральним і місцевим органам державної  виконавчої  влади,
регіонального і територіального самоврядування;
 
   заслуховує на  своїх  засіданнях  інформацію  керівників
обласних, Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських
комісій, міністерств і відомств про  роботу,  пов'язану  із
складанням  та  уточненням  списків,  забезпеченням  бланками
приватизаційних паперів та інших приватизаційних документів;
 
   залучає до своєї роботи на договірних засадах експертів та
інших спеціалістів;
 
   перевіряє стан дотримання порядку складання та уточнення
списків.
 
   Матеріально-технічне  забезпечення  центральної  комісії
здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Засідання комісії є правомочними, якщо у них бере участь
не менш як дві третини складу комісії.
 
   9. Кожен член комісії має один голос. Рішення комісії
приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх. За
однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.
 
   Член комісії, незгодний з прийнятим рішенням, має право
висловити окрему думку, яка в письмовій формі додається до
протоколу засідання комісії.
 
   10. Протоколи засідань комісій оформляються не пізніш як у
триденний строк, підписуються головою та секретарем комісії.
 
   11. Громадяни України вправі перевірити включення їх до
списків на будь-якому етапі складання й затвердження в органах, що
складають і погоджують списки, та у відповідних комісіях.
 
   12. З  метою  запобігання  необгрунтованому  (повторному)
включенню громадянина до списків у разі зміни  його  місця
проживання комісія зобов'язана провести відповідну перевірку за
попереднім місцем проживання.
 
   13. При виявленні випадків невключення громадян до списків
органи, що їх складали, зобов'язані систематично (не рідше одного
разу на місяць) готувати за встановленою формою додаткові списки,
оформляти і подавати їх на затвердження у порядку, встановленому
цим Положенням.
 
   14. Списки зберігаються безстроково в установах Ощадного
банку та органах, які утворили комісії.
 
 
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 25 листопада 1992 р. N 656
 
              СКЛАД
     центральної комісії з питань координації роботи,
     пов'язаної із складанням та уточненням списків
       громадян, які мають право на одержання
           приватизаційних паперів
 
 
   Віце-прем'єр-міністр України -
   голова комісії
 
   Голова правління Фонду державного майна
   (за згодою) - заступник голови комісії
 
   Перший заступник Міністра економіки
 
   Міністр фінансів
 
   Голова правління Національного
   банку (за згодою)
 
   Голова правління Ощадного банку
   (за згодою)
 
   Перший заступник Міністра юстиції
 
   Перший заступник Міністра внутрішніх
   справ
 
   Міністр закордонних справ
 
   Голова Державного комітету по
   житлово-комунальному господарству
 
   Міністр оборони
 
   Заступник Міністра статистики
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 25 листопада 1992 р. N 656
 
        ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Підпис голови комісії, що затвердила список
 
  Посада і підпис керівника органу
внутрішніх справ, який перевірив список
 
   М. П.
 
               СПИСОК
 
   громадян_____________________________________________________
         (назва села, селища, району, міста, області)
 
   які мають право на отримання приватизаційних паперів у_______
 
   _____________________________________________________________
     (найменування відділення Ощадного банку України)
 
   Список складено______________________________________________
          (орган, що склав список: ЖЕК, ЖКК, ЖБК, КЕЧ,
          ЛТП, ВТУ, РЖУ, будинок-інтернат, лікувальний
          заклад закритого типу, виконком сільської,
          селищної Ради народних депутатів, підрозділ
          МЗС, РВК, РВВС, спецкомендатура)
 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
  ¦                ¦       ¦Номер та серія¦
 N ¦                ¦Число, місяць ¦паспорта (сві-¦
п/п¦ Прізвище, ім'я та по батькові ¦   і    ¦доцтва про на-¦
  ¦                ¦рік народження¦родження) або ¦
  ¦                ¦       ¦документа, що ¦
  ¦                ¦       ¦його заміняє, ¦
  ¦                ¦       ¦ким і коли ви-¦
  ¦                ¦       ¦даний     ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
     ¦Номер при-¦   ¦Номер при-¦   ¦Номер  ¦   ¦ п ¦
  Місце ¦ватизацій-¦   ¦ватизацій-¦   ¦земель- ¦   ¦ р ¦
проживання¦ного май-¦Підпис¦ного житло¦Підпис¦ної бо- ¦Під- ¦ и ¦
     ¦нового се-¦   ¦вого чека ¦   ¦ни (де- ¦пис ¦ м ¦
     ¦ртифіката ¦   ¦(депозит- ¦   ¦позитив-¦   ¦ і ¦
     ¦(депозит- ¦   ¦ного раху-¦   ¦ного ра-¦   ¦ т ¦
     ¦ного раху-¦   ¦нку), сума¦   ¦хунку), ¦   ¦ к ¦
     ¦нку), сума¦   ¦     ¦   ¦сума  ¦   ¦ а ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 
   Посада і підпис керівника
   органу, що склав список
 
   М. П.
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка