Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про консультації та співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Російської Федерації (укр/рос)

               Протокол
        про консультації та співробітництво
      між Міністерством закордонних справ України
        та Міністерством закордонних справ
            Російської Федерації
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання: 26 липня 1995 р.
   Набуття чинності: 26 липня 1995 р.
 
   Міністерство закордонних справ  України  та  Міністерство
закордонних справ Російської Федерації, далі "Сторони",
 
   виходячи з бажання сприяти зміцненню співробітництва  та
безпеки в Європі згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй
( 995_010 ), Заключним актом Наради з безпеки та співробітництва в
Європі ( 994_055 ),  Паризькою  хартією  для  нової  Європи
( 995_058 ), іншими документами Організації  з  безпеки  та
співробітництва в Європі,
 
   враховуючи спільність культури українського та російського
народів і зв'язки, що історично склалися між ними,
 
   вважаючи корисною практику регулярних консультацій та обміну
думками  з  міжнародних  питань  і  питань  двостороннього
співробітництва, які становлять обопільний інтерес, погодились про
таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони проводитимуть    консультації    з    питань
українсько-російських   відносин,   розвитку  двостороннього
співробітництва в галузі політики, економіки, науково-технічних
зв'язків, екології, гуманітарного співробітництва і культури, а
також з питань, пов'язаних з національними меншинами.
 
               Стаття 2
 
   Сторони проводитимуть консультації та співпрацюватимуть з
міжнародних  питань,  які  становлять  взаємний  інтерес,
координуватимуть у необхідних випадках свої позиції для здійснення
погоджених дій. Ці консультації та співробітництво, зокрема,
будуть охоплювати такі питання:
 
   зміцнення миру, стабільності та довіри в Європі з метою
будівництва демократичної, мирної і єдиної Європи;
 
   розвиток контактів  і співробітництва з європейськими та
іншими міжнародними організаціями;
 
   діяльність в рамках Співдружності Незалежних Держав;
 
   співробітництво в гуманітарній сфері та в галузі прав людини,
а також поважання захисту прав національних меншин;
 
   комплекс правових і консульських питань, включаючи питання
громадянства;
 
   розвиток міжнародного  економічного  і  науково-технічного
співробітництва, а також співробітництва в галузі екології;
 
   багатосторонні міжнародні переговори в рамках Організації
Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ.
 
               Стаття 3
 
   Міністри закордонних справ обох країн, їхні заступники або
уповноважені будуть регулярно зустрічатися та обмінюватися думками
з міжнародних питань та питань двосторонніх  відносин,  які
становлять взаємний інтерес.
 
   Консультації також  будуть  проводитися  між відповідними
підрозділами Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Сторони, в міру необхідності, будуть проводити консультації
та  обмін  думками  на міжнародних форумах і в міжнародних
організаціях.
 
               Стаття 5
 
   Особливу увагу Сторони приділятимуть розширенню та зміцненню
договірно-правової бази відносин між двома державами в різних
галузях і сприятимуть проведенню з  цією  метою  необхідних
переговорів.
 
   У межах  своєї  компетенції  вони  налагодять між собою
регулярний обмін інформацією з питання виконання двосторонніх
угод, підписаних по лінії інших міністерств і відомств України та
Російської Федерації.
 
   Сторони будуть розвивати співробітництво в архівній галузі на
основі взаємності і при дотриманні чинного законодавства своїх
держав.
 
   Російська Сторона сприятиме в наданні Українській Стороні
копій текстів міжнародних угод колишнього СРСР, а також копій
документів, що знаходяться в архіві Міністерства закордонних справ
Російської Федерації і стосуються історії зовнішньополітичної
діяльності України.
 
               Стаття 6
 
   Сторони взаємодіятимуть  при  підготовці  та  проведенні
офіційних і робочих візитів, зустрічей та переговорів на різних
рівнях, а також сприятимуть міжпарламентському обміну.
 
   У рамках  своєї  компетенції  Сторони  будуть  сприяти
встановленню та розвитку прямих зв'язків між державними органами,
громадськими та іншими організаціями двох держав, в тому числі на
місцевому рівні.
 
               Стаття 7
 
   Сторони приділятимуть увагу двосторонньому співробітництву та
координації зусиль на міжнародній арені з метою зведення до
мінімуму наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
               Стаття 8
 
   Цей Протокол набуває чинності з дня підписання та замінює
собою Протокол про співробітництво та координацію діяльності між
Міністерством  закордонних  справ  України  та  Міністерством
закордонних  справ  Російської   Радянської   Федеративної
Соціалістичної Республіки від 30 жовтня 1991 року ( 643_012 ).
 
   Цей Протокол залишається чинним до того часу, поки одна із
Сторін не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про своє
бажання припинити його дію.
 
   Вчинено в Москві 26 липня 1995 р. в двох примірниках, кожний
українською та російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Міністерство закордонних      За Міністерство закордонних
 справ України             справ Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
               Протокол
    о консультациях и сотрудничестве между Министерством
   иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел
            Российской Федерации
 
 
   Министерство иностранных  дел  Российской  Федерации  и
Министерство иностранных дел Украины, в дальнейшем именуемые
"Сторонами",
   исходя из желания содействовать укреплению сотрудничества и
безопасности в Европе в соответствии с Уставом  Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ), Хельсинским Заключительным актом
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе ( 994_055 ), в
частности Парижской Хартией для новой Европы ( 995_058 ),
   руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве
и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля
1995 года,
   учитывая общность культуры российского и украинского народов
и исторически сложившиеся между ними связи,
   считая полезной практику регулярных консультаций и обмена
мнениями по международным вопросам и вопросам  двустороннего
сотрудинчества, которые представляют взаимный интерес,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны будут  проводить  консультации  по   вопросам
российско-украинских   отношений,   развития   двустороннего
сотрудничества в области политики, экономики, научно-технических
связей, экологии, гуманитарного сотрудничества и культуры, а также
по вопросам связанным с национальными меньшинствами.
 
               Статья 2
 
   Стороны будут проводить консультации и  сотрудничать  по
международным вопросам, которые представляют взаимный интерес,
координировать свои позиции для  осуществления  согласованных
действий. Эти консультации и сотрудничество, в частности, будут
иметь следующие сферы:
   укрепление мира, стабильности и доверия в Европе с целью
строительства демократической, мирной и единой Европы;
   развитие контактов и сотрудничества с европейскими и другими
международными организациями;
   деятельность в рамках Содружества Независимых Государств;
   вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере и в области прав
человека, а также уважения и защиты прав национальных меньшинств;
   весь комплекс правовых вопросов;
   сотрудничество в консульской области;
   развития международного экономического и научно-технического
сотрудничества, а также сотрудничества в области экологии;
   вопросы, которые  являются   предметом   многосторонних
международных переговоров в рамках Организации Объединенных Наций
и ее специализированных учреждений.
 
               Статья 3
 
   Министры иностранных дел Сторон, их заместители либо их
уполномоченные будут регулярно встречаться и проводить обмены
мнениями по международным вопросам и  вопросам  двусторонних
отношений, которые представляют интерес.
   Консультации также будут проводиться между управлениями и
отделами Сторон.
 
               Статья 4
 
   Стороны, по мере необходимости, будут проводить консультации
и обмен мнениями на международных форумах и в международных
организациях.
 
               Статья 5
 
   Особое внимание Стороны будут уделять расширению и укреплению
договорно-правовой базы отношений между двумя государствами в
различных  областях и содействовать проведению в этих целях
необходимых переговоров.
   В пределах  своей  компетенции  они наладят между собой
регулярный обмен информацией по вопросу выполнения двусторонних
соглашений подписанных по линии других министерств и ведомств
Российской Федерации и Украины.
   Российская Сторона предоставит возможность Украинской Стороне
получить копии текстов международных соглашений бывшего СССР.
 
               Статья 6
 
   Стороны будут взаимодействовать при подготовке и проведению
официальных и рабочих визитов, встреч и переговоров на различных
уровнях, а также содействовать межпарламентскому обмену.
   В рамках  своей компетенции Стороны будут способствовать
установлению и развитию прямых связей между государственными
органами, общественными и другими организациями двух государств, в
том числе на местном уровне.
 
               Статья 7
 
   Стороны будут уделять внимание двустороннему сотрудничеству,
координации усилий на международной арене с целью сведения к
минимуму последствий Чернобыльской катастрофы.
 
               Статья 8
 
   Настоящий Протокол вступает в силу со дня подписания и
заменяет  собой  Протокол  о  сотрудничестве  и  координации
деятельности между Министерством иностранных  дел  Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики и Министерством
иностранных дел Украины ( 643_012 ) от 30 октября 1991 года.
 
   Настоящий Протокол остается в силе до того времени, пока одна
из Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем
желании прекратить его действие.
 
   Совершенно в г.Москве 26 июля 1995 года в двух экземплярах,
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста имеют
одинаковую силу.
 
 За Министерство иностранных      За Министерство иностранных
 дел Российской Федерации       дел Украины
 
   (подпись)                 (подпись)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка