Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Координаційну раду з питань внутрішньої політики

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    { Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 118/2007 ( 118/2007 ) від 19.02.2007 }
 
        Про Положення про Координаційну раду
         з питань внутрішньої політики
 
 
   Затвердити Положення  про  Координаційну  раду  з питань
внутрішньої політики при Президентові України ( додається ).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 8 жовтня 1998 року
     N 1130/98
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Указом Президента України
                 від 8 жовтня 1998 року N 1130/98
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Координаційну раду з питань внутрішньої політики
           при Президентові України
 
 
   1. Координаційна рада з питань внутрішньої політики (далі -
Координаційна рада) є консультаційно-дорадчим  органом  при
Президентові України.
 
   2. У  своїй  діяльності  Координаційна  рада  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Координаційної ради є:
 
   системний аналіз  ситуації  в  державі, прогнозування її
розвитку, вироблення на цій основі рекомендацій органам влади;
 
   сприяння координації  діяльності  органів  виконавчої  та
законодавчої влади і об'єднань громадян;
 
   опрацювання рекомендацій  щодо  політичного  і  правового
забезпечення реалізації внутрішньої політики держави;
 
   розгляд і оцінка проектів національних і загальнодержавних
програм з питань внутрішньої політики;
 
   розроблення пропозицій  щодо  фінансування  пріоритетних
напрямів внутрішньої   політики,   експертиза   ефективності
використання коштів, що виділяються на цю мету;
 
   аналіз стану додержання законів, указів  і  розпоряджень
Президента України, актів Кабінету Міністрів України з питань
внутрішньої політики;
 
   розроблення проектів    оптимального    організаційного
забезпечення реалізації основних засад внутрішньої політики.
 
   4. Координаційна рада має право:
 
   одержувати безоплатно  у  встановленому  порядку  від
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади
інформацію, документи, матеріали і статистичні дані з питань, що
належать до її компетенції;
 
   утворювати у  разі  потреби  робочі та експертні групи,
залучати у встановленому порядку для участі  в  їх  роботі
спеціалістів центральних і  місцевих органів виконавчої влади,
наукових установ, а також представників об'єднань громадян за їх
згодою;
 
   заслуховувати на  своїх  засіданнях  доповіді  керівників
міністерств, інших центральних і місцевих органів  виконавчої
влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що
належать до її компетенції.
 
   5. Координаційну раду очолює Президент України. Голова Ради
має трьох заступників.
   Персональний склад Координаційної ради, Положення про неї,
плани її роботи затверджує Президент України. Члени Ради беруть
участь в її роботі на громадських засадах.
   Засіданнями Ради керує її Голова або за його дорученням один
із заступників Голови Ради.
 
   6. Забезпечення поточної роботи Координаційної ради здійснює
Організаційне бюро у складі 9 осіб, яких призначає Голова Ради із
числа членів Координаційної ради.
 
   7. Організаційною формою роботи  Координаційної  ради  є
засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання Ради є
правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів.
 
   8. Рішення  Координаційної  ради  приймаються  відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів Ради.
 
   9. Рішення Координаційної ради оформляються протоколами, які
підписує Голова Ради, і реалізуються шляхом прийняття указів і
розпоряджень Президента України, постанов  Кабінету  Міністрів
України, рішень центральних та місцевих органів виконавчої влади.
 
   10. Координаційна рада систематично інформує громадськість
про свою діяльність і прийняті рішення.
 
   11. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності
Координаційної ради здійснює Управління справами Адміністрації
Президента України в межах кошторису, затвердженого Президентом
України.
 
   12. Координаційна рада у своїй роботі використовує бланк
установленого зразка.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Є.КУШНАРЬОВ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка