Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про конкурсну комісію Державного комітету України з державного матеріального резерву

          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
        З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРIАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
 
              Н А К А З
 
            18.11.2004 N 278
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2004 р.
                   за N 1528/10127
 
   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
     комітету України з державного матеріального резерву 
    N 28 ( z0185-07 ) від 26.01.2007 }
 
     Про затвердження Положення про конкурсну комісію
       Державного комітету України з державного
           матеріального резерву
 
 
 
   Відповідно до пункту 6 статті 8 Закону України "Про державний
матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ) та на виконання пункту 3 Порядку
реалізації  матеріальних  цінностей  державного   резерву,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1078 ( 1078-2004-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію Положення про конкурсну комісію
Державного комітету України з державного матеріального резерву
(додається).
 
   2. Начальнику Юридичного управління Щербаку Є.М. подати даний
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому законодавством порядку.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів користуватись даним
Положенням у разі проведення конкурсу з реалізації матеріальних
цінностей державного резерву.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Держкомрезерву України Галича М.В.
 
 Голова Комітету                   М.Ф.Песоцький
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з державного
                   матеріального резерву
                   18.11.2004 N 278
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2004 р.
                   за N 1528/10127
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про конкурсну комісію Державного комітету України
        з державного матеріального резерву
 
 
           1.  Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  визначає порядок створення, загальні
організаційні та процедурні засади діяльності конкурсної комісії
Держкомрезерву України (далі - конкурсна комісія), а також права
та обов'язки її членів.
 
   1.2. Конкурсна комісія створюється наказом Держкомрезерву
України і скликається у разі проведення конкурсу з реалізації
матеріальних цінностей державного резерву (далі - конкурс).
 
   1.3. У залежності від номенклатури та обсягу реалізації
матеріальних цінностей державного резерву може бути створена одна
або декілька конкурсних комісій для проведення конкурсу.
 
   1.4. У своїй роботі конкурсна комісія керується Законом
України  "Про  державний  матеріальний резерв" ( 51/97-ВР ),
постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1078
( 1078-2004-п ) "Про затвердження Порядку реалізації матеріальних
цінностей державного резерву", іншими нормативно-правовими актами
з питань реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у
тому числі й цим Положенням.
 
   1.5. За рішенням  Держкомрезерву  України  конкурс  може
проводитися тендерним комітетом.
 
         2.  Функції конкурсної комісії
 
   2.1. Конкурсна комісія забезпечує організацію та проведення
конкурсу з реалізації матеріальних цінностей державного, у тому
числі мобілізаційного, резерву. У процесі роботи конкурсна комісія
забезпечує реалізацію таких функцій:
   проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства
у сфері державного матеріального резерву;
   розміщення оголошення про проведення конкурсу на реалізацію
матеріальних цінностей державного резерву в газеті "Урядовий
кур'єр", у разі потреби - в інших засобах масової інформації,
зокрема шляхом розсилання запрошень учасникам конкурсу щодо участі
в ньому;
   надсилання окремого  запрошення  на  участь  у  конкурсі
підприємству - відповідальному зберігачу;
   надання роз'яснень учасникам конкурсу щодо характеристик та
обсягів продукції, що реалізується, умови їх поставки та оплати в
разі отримання від останніх відповідних запитів;
   ведення звітності за результатами проведених конкурсів.
 
   2.2. За рішенням Держкомрезерву України організаційні заходи
щодо  проведення  конкурсу  можуть бути здійснені визначеним
підприємством, установою або організацією, що належить до сфери
управління Держкомрезерву України.
 
       3. Права та обов'язки конкурсної комісії
 
   3.1. Конкурсна комісія має право:
   виступати організатором  проведення конкурсу з реалізації
матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного,
резерву;
   відповідно до пунктів 10, 11 постанови Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1078 ( 1078-2004-п ) "Про затвердження
Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву"
встановлювати вимоги щодо подання учасниками конкурсу додаткової
документації,  зокрема  гарантій  про забезпечення конкурсної
пропозиції, довідки про фінансовий стан учасника конкурсу тощо;
   за наявності підстав відмовляти заявникам  в  участі  у
конкурсі;
   у разі потреби залучати до роботи в конкурсній комісії, без
права голосу, інших працівників Держкомрезерву України;
   у встановлених межах здійснювати витрати, необхідні  для
проведення процедури реалізації продукції.
 
   3.2. Конкурсна комісія зобов'язана:
   організовувати проведення процедури реалізації матеріальних
цінностей державного  резерву  у  відповідності  до  чинного
законодавства;
   забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;
   брати до уваги преференційні поправки до ціни конкурсної
пропозиції у відповідності до чинного законодавства в разі їх
застосування Держкомрезервом України;
   забезпечувати конфіденційність інформації;
   своєчасно надавати  письмові  роз'яснення  стосовно скарг
учасників конкурсу;
   своєчасно оформляти протоколи  конкурсів  та  встановлену
звітність.
 
   3.3. Конкурсна  комісія при опублікуванні оголошення про
проведення конкурсу зазначає також таку інформацію:
   у разі подання характеристики продукції - про рік закладення
матеріальних цінностей до державного резерву;
   у разі  реалізації  на  конкурсі  матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву - про їх узагальнену номенклатуру;
   у разі подання обсягів продукції інформація зазначається за
видами продукції або за відповідальними зберігачами матеріальних
цінностей мобілізаційного резерву.
 
   3.4. Конкурсна комісія у разі визначення євро в гривнях
керується курсом, установленим Національним банком України на дату
публікації оголошення.
 
   3.5. Рішення конкурсної комісії приймається на її засіданнях
відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного
розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є ухвальним.
 
   3.6. Рішення оформляються протоколом, який підписується всіма
членами конкурсної комісії, що взяли участь у засіданні конкурсної
комісії. Протоколи засідань конкурсної  комісії  зберігаються
протягом  трьох років. Рішення конкурсної комісії вважається
дійсним, якщо в засіданні взяли участь не менше 2/3 складу
конкурсної комісії.
 
   3.7. Скарги учасників конкурсу з приводу порушення процедури
його проведення або рішень конкурсної комісії  розглядаються
конкурсною  комісією протягом трьох робочих днів. Скарги не
розглядаються, якщо вони були подані після укладення договору з
переможцем конкурсу.
 
    4. Склад та повноваження членів конкурсної комісії
 
   4.1. Конкурсну комісію очолює Голова Держкомрезерву України
або один з його заступників. До складу конкурсної комісії можуть
входити працівники Держкомрезерву України, підприємств, установ та
організацій системи державного резерву, а також представники
Мінекономіки України, Мінфіну України.
 
   4.2. Кількість членів конкурсної комісії не повинна бути
менше шести осіб.
 
   4.3. Голова конкурсної комісії:
   планує проведення конкурсу та веде засідання;
   пропонує порядок денний засідань конкурсної комісії.
 
   4.4. Секретар конкурсної  комісії  призначається  наказом
Держкомрезерву України.
   До обов'язків секретаря конкурсної комісії належать:
   надання роз'яснень учасникам конкурсу щодо умов проведення
конкурсу, подання конкурсної документації, характеристики  та
обсягів продукції, що реалізується, тощо;
   ведення окремого  журналу реєстрації заявок на участь у
конкурсі;
   ведення реєстру  уповноважених  представників  учасників
конкурсу, які зареєструвались для взяття участі в конкурсі;
   оперативне інформування членів конкурсної комісії стосовно
організаційних питань її діяльності,  за  дорученням  Голови
конкурсної комісії - виконання інших організаційних робіт;
   ведення та оформлення протоколів конкурсів;
   забезпечення своєчасного інформування учасників конкурсу про
перенесення місця, дня, часу та про зміну умов  проведення
конкурсу,  а  також  своєчасного  повідомлення учасникам про
визначення переможця конкурсу;
   складення звіту за результатами роботи конкурсної комісії;
   зберігання протоколів, звітів, заявок на участь у конкурсі з
доданими документами.
   З метою своєчасного та належного виконання покладених на
секретаря обов'язків, його взаємодії із структурними підрозділами
Держкомрезерву   України  та  підприємствами,  установами,
організаціями, що входять до сфери управління Держкомрезерву
України, при секретарі може створюватись секретаріат конкурсної
комісії Держкомрезерву України.
 
   4.5. Члени конкурсної комісії на своїх засіданнях беруть
участь в обговоренні, прийнятті рішення щодо оцінки та зіставлення
пропозицій учасників конкурсу, а також визначенні  переможця
конкурсу.
 
   4.6. Члени конкурсної комісії мають право брати участь у
засіданні  конкурсної  комісії  та  прийнятті  нею  рішень,
ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення
пропозицій учасників конкурсу, виносити питання  на  розгляд
конкурсної комісії, а також мають право на занесення своєї окремої
думки до протоколів засідань конкурсної комісії.
 
   4.7. Члени конкурсної комісії зобов'язані додержуватись норм
чинного законодавства у сфері реалізації матеріальних цінностей
державного  резерву,  відповідних  нормативно-правових  актів
Держкомрезерву України, у тому числі цього Положення, об'єктивно
та неупереджено  розглядати  пропозиції  учасників  конкурсу,
забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується предмета
діяльності конкурсної комісії.
 
   4.8. З метою збереження конфіденційності інформації,  що
стосується предмета діяльності конкурсної комісії, документація,
надіслана учасниками конкурсу, їм не повертається і зберігається
протягом 3 років.
 
 Начальник Юридичного управління            Є.М.Щербак
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка