Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.2004 N 439/551

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           11.12.2006 N 758/1105
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2006 р.
                   за N 1365/13239
 
 
       Про внесення змін до наказу Державної
      податкової адміністрації України, Державної
     митної служби України від 29.07.2004 N 439/551
 
 
   Відповідно до пункту 8 статті 8 Закону України "Про державну
податкову службу в Україні" ( 509-12 ), підпункту 5 пункту 4
Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом
Президента України від 24 серпня 2000 року N 1022 ( 1022/2000 ),
та з метою налагодження належної взаємодії податкових і митних
органів, установлення єдиного підходу до організації та проведення
перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і приведення
нормативно-правових  актів  Державної податкової адміністрації
України і Державної митної служби України у відповідність до
чинного законодавства Н А К А З У Є М О:
 
   1. Унести  до  наказу Державної податкової адміністрації
України, Державної митної служби України від 29.07.2004 N 439/551
(  z0984-04 ) "Про затвердження Порядку взаємодії митних і
податкових органів при організації та проведенні спільних планових
і  позапланових  перевірок  суб'єктів  зовнішньоекономічної
діяльності", зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України
06.08.2004 за N 984/9583, такі зміни:
 
   1.1. У заголовку та тексті наказу слова "спільних планових і
позапланових" замінити словами "планових і позапланових виїзних".
 
   1.2. У пункті 3 слова "і Головне управління податкової
міліції (в. о. начальника Дмитрук П.П.)" вилучити.
 
   1.3. У  пункті  4  слово  "спільних"  замінити  словом
"одночасних".
 
   2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії митних і податкових
органів  при  організації та проведенні спільних планових і
позапланових перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України,
Державної митної служби  України  від 29.07.2004  N 439/551
( z0984-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
06.08.2004 за N 984/9583, що додаються.
 
   3. Департаменту аудиту юридичних осіб Державної податкової
адміністрації  України  (Лавров  О.С.)  подати  цей наказ у
встановленому порядку до Міністерства  юстиції  України  для
державної реєстрації.
 
   4. Цей наказ набуває чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Романіва М.Я. та
заступника Голови Державної митної служби України Русскова В.А.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 А.I.Брезвін
 
 Голова Державної митної
 служби України                     О.Б.Єгоров
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Перший заступник Міністра
 фінансів України                   В.А.Копилов
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              А.В.Дашкевич
 
 Голова Ради підприємців України           Ксенія Ляпіна
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України,
                   Державної митної служби
                   України
                   11.12.2006 N 758/1105
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 грудня 2006 р.
                   за N 1365/13239
 
 
               ЗМIНИ
     до Порядку взаємодії митних і податкових органів
     при організації та проведенні спільних планових
        і позапланових перевірок суб'єктів
         зовнішньоекономічної діяльності
              ( z0984-04 )
 
 
   1. У  назві  слово  "спільних"  вилучити;  після  слова
"позапланових" доповнити словом "виїзних".
 
   2. У розділі 1:
 
   2.1. У пункті 1.1 слово "спільних" вилучити; слова та цифри
"Порядку координації проведення  планових  виїзних  перевірок
фінансово-господарської  діяльності  суб'єктів  підприємницької
діяльності контролюючими органами, який затверджено постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  29 січня  1999 року N 112
( 112-99-п )" замінити словами та цифрами "Порядку координації
проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади,
уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою
податків та зборів (обов'язкових платежів), який затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 619
( 619-2005-п )".
 
   2.2. У пункті 1.2:
   2.2.1. У першому  абзаці  слова  "спільних  планових  і
позапланових перевірок суб'єктів" замінити словами "планових і
позапланових виїзних перевірок суб'єктів  зовнішньоекономічної
діяльності";  слова  "суб'єктами  підприємницької  діяльності"
замінити словами "зазначеними суб'єктами".
   2.2.2. У другому абзаці слово "спільних" замінити словом
"виїзних"; слово "фінансово-господарської" замінити словом "їх".
 
   3. У розділі 2:
 
   3.1. У абзаці четвертому слова  "спільних  планових  та
позапланових"  замінити  словами  "одночасних  планових  та
позапланових виїзних"; після слова "діяльності" доповнити словами
"обмін інформативними листами щодо стану взаємодії між податковими
і митними органами, а також проблемних питань, що виникають при
здійсненні одночасних планових та позапланових виїзних перевірок
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності".
 
   4. У розділі 3:
 
   4.1. У назві слова "спільних планових" замінити словами
"одночасних планових виїзних".
 
   4.2. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:
   "3.1. Уповноважений підрозділ Державної митної служби України
в термін до 3 числа другого місяця кварталу надає Державній
податковій адміністрації України  пропозиції  щодо  включення
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до плану-графіка на
наступний квартал.
   Державною податковою  адміністрацією  України аналізуються
отримані пропозиції та в термін до 10 числа другого місяця
кварталу надсилаються до регіональних органів державної податкової
служби для розгляду  питання  щодо  включення  останніх  до
плану-графіка  на  наступний  квартал та визначення термінів
проведення перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
які включені до плану-графіка.
   Регіональні митниці, митниці до 5 числа останнього місяця
поточного кварталу погоджують з відповідними органами державної
податкової служби плани-графіки на  наступний  квартал  щодо
одночасного  проведення  планових виїзних перевірок суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності".
 
   4.3. У пункті  3.3  слово  "спільних"  замінити  словом
"одночасних".
 
   4.4. Пункт 3.5 вилучити.
 
   5. У розділі 4:
 
   5.1. У назві слова "спільних планових" замінити словами
"одночасних планових виїзних".
 
   5.2. У пункті 4.1 слово "про" замінити словами "не пізніше
ніж за десять днів до дня".
 
   5.3. У  пункті  4.2  слова "участь необхідної кількості
посадових осіб у проведенні перевірки" замінити словами "одночасне
проведення перевірки посадовими особами митних органів".
 
   5.4. У пункті 4.3 слово "документальних" замінити словами
"планових виїзних".
 
   5.5. Доповнити розділ 4 пунктом 4.4 такого змісту:
   "4.4. У разі неможливості одночасного проведення планових
перевірок митними і податковими органами (відсутність умов праці
для всіх перевіряючих, неможливість спільної роботи суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності (його посадових осіб), діяльність
якого підлягає перевірці, одночасно з усіма перевіряючими) вони
проводяться за згодою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в
погоджені з ним строки, що не перешкоджають провадженню його
господарської діяльності".
   У зв'язку з цим пункт 4.4 вважати пунктом 4.5.
 
   5.6. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:
   "4.5. За результатами проведених одночасних планових виїзних
перевірок  службовими особами митного та податкового органів
складаються окремі акти (довідки) відповідно до компетенції, які
підписуються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його
посадовими особами (для юридичних осіб), чи в яких ставиться
відмітка про складення акта щодо відмови від підпису, і службовими
особами контролюючих органів, та один примірник яких вручається
суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності. За результатами розгляду
матеріалів перевірок у встановленому порядку в межах компетенції
кожного контролюючого органу приймаються відповідні рішення, які
надсилаються  (вручаються)   суб'єкту   зовнішньоекономічної
діяльності,  та  вживаються  заходи в порядку, встановленому
законодавством".
 
   6. У розділі 5:
 
   6.1. У назві слова "під час проведення спільних" замінити
словами "при проведенні планових та".
 
   6.2. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:
   "5.1. Митні  та  податкові  органи  у  встановленому
законодавством порядку здійснюють у необхідному обсязі обмін
наявною   інформацією   стосовно   діяльності   суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та в разі потреби вживають заходів
щодо організації і проведення позапланових виїзних перевірок
зазначених суб'єктів з дотриманням вимог законодавства".
 
   6.3. Пункт 5.2 викласти в такій редакції:
   "5.2. У разі встановлення митними та податковими органами під
час  здійснення  планових  та позапланових виїзних перевірок
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства
щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів), стосовно яких вони не є
контролюючими органами, про зазначені порушення вони повідомляють
відповідні контролюючі органи, до компетенції яких  належить
контроль, для вжиття ними заходів відповідно до законодавства".
 
   6.4. Пункт 5.3 вилучити.
 
   7. У розділі 6:
 
   7.1. У пункті 6.2 слово "спільних" вилучити.
 
   7.2. У пункті 6.4 слово "документальних" замінити словами
"планових виїзних".
 
 Директор Департаменту
 аудиту юридичних осіб
 Державної податкової
 адміністрації України                 О.С.Лавров
 
 
 Начальник Департаменту
 аналізу ризиків та аудиту
 Державної митної служби
 України                        I.В.Жиляєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка