Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

            ЗАКОН УКРАЇНИ
 
       Про внесення змін і доповнень до деяких
         законодавчих актів України
 
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 26, ст.277 )
 
{ Iз змінами, внесеними згідно із Законами
 N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170
 N 1363-XIV ( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 
 N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 
                 Кодексами
 N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 37-38, ст.189
 N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
                         N 21-22, ст.144 
                 Законом
 N 997-V  ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 }
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Земельного кодексу Української РСР" ( 2196-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни і доповнення до таких законодавчих  актів
України:
 
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001 )
 
   ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 1363-XIV
( 1363-14 ) від 11.01.2000 ) 
 
 
   3. У Постанові Верховної Ради Української РСР від 18 грудня
1990 року "Про земельну реформу" ( 563-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст.100):
   преамбулу викласти в такій редакції:
 
   "Земельна реформа є складовою частиною економічної реформи,
здійснюваної в Україні у зв'язку з переходом економіки держави до
ринкових відносин. Завданням цієї реформи є перерозподіл земель з
одночасною передачею їх у приватну та колективну власність, а
також у користування підприємствам, установам і організаціям з
метою створення умов для рівноправного розвитку різних форм
господарювання на землі, формування багатоукладної економіки,
раціонального використання та охорони земель";
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
 
   "5. Передачу земель у приватну та колективну власність, а
також надання їх у користування громадянам,  підприємствам,
установам і організаціям у ході земельної реформи та закріплення
їх прав власності або користування землею здійснювати в порядку,
встановленому Земельним кодексом України" ( 561-12 );
 
   у пункті 6:
   слова "на володіння" замінити словом "власності";
   після слова "або" доповнити словом "право".
 
   4. В абзаці третьому пункту 5 Постанови Верховної Ради
Української РСР від 18 грудня 1990 року "Про порядок введення в
дію Земельного кодексу Української РСР" ( 562-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 10, ст. 99; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 38, ст.561) слово "землеволодіння"
замінити словами "власності на землю".
 
 
   { Пункт 5 втратив чинність на підставі Закону N 997-V
( 997-16 ) від 27.04.2007 }
 
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV
( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
 
   ( Пункт 7 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III
( 2121-14 ) від 07.12.2000 )
 
 
   8. У частині сьомій статті 17 Закону Української РСР "Про
свободу совісті та релігійні організації" ( 987-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.283; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 20, ст. 277, N 30, ст. 418) слова
"володіння і" виключити, слова "Української РСР" замінити словом
"України".
 
   9. У частині другій статті 58 Закону Української РСР "Про
освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N
34, ст. 451):
   слово "земель" виключити;
   доповнити реченням такого змісту:  "Вилучення  земельних
ділянок регулюється земельним законодавством".
 
   10. У Законі Української РСР "Про систему оподаткування"
( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.
510; 1992 р., N 23, ст. 346):
 
   у статті 16:
   частину першу викласти в такій редакції:
   "Власники землі та землекористувачі щорічно сплачують плату
за землю у вигляді земельного податку або орендної плати";
   частину третю викласти в такій редакції:
   "Платежі за землю зараховуються на спеціальні  бюджетні
рахунки сільської, селищної, міської Рад народних депутатів, на
території яких знаходяться земельні ділянки".
 
   11. У статті 4 Закону Української РСР  "Про  охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )  (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст.546):
 
   доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
   "У державній власності перебувають всі землі України, за
винятком земель, переданих у колективну і приватну власність";
   частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і
четвертою.
 
   12. У Законі України "Про статус і соціальний  захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.
178, N 37, ст. 543):
   частину першу статті 22 доповнити пунктом 15 такого змісту:
   "15) звільнення від плати за землю";
 
   у статті 23:
   пункт 1 частини першої після цифри "12" доповнити цифрою
"15";
   частину третю після слова "пільги" доповнити словами "крім
звільнення від плати за землю";
 
   у статті 24 після слова і цифри "статті 20" поставити кому і
слова "і пункту 3 статті 23" замінити словами "пунктом 15 частини
першої статті 22, пунктом 3 статті 23";
 
   у пункті 8 статті 36 слова "сільськогосподарського податку",
"і земельного податку" виключити;
 
   статтю 61 доповнити частиною шостою такого змісту:
   "Громадські об'єднання осіб, які постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи, звільняються від плати за землю".
 
   13. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 20, ст. 272):
 
   у статті 10:
   пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Земля може належати підприємству на праві колективної
власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове
користування, в тому числі на умовах оренди.
   Право власності або право постійного користування землею
посвідчується державними актами, а право тимчасового користування
землею, в тому числі на умовах оренди, оформляється договором";
 
   пункт 5 викласти в такій редакції:
   "5. При  банкрутстві  підприємства  землі  загального
користування (внутрігосподарські шляхи, полезахисні лісосмуги та
інші грунтозахисні насадження, гідротехнічні споруди   тощо)
передаються у відання відповідних місцевих Рад народних депутатів.
   Звернення стягнення на земельну ділянку за  претензіями
кредиторів може бути здійснено за рішенням суду, арбітражного суду
лише у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути
звернуто стягнення";
 
   статтю 11 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 11. Права власників земельних ділянок і
         землекористувачів
 
   Власники земельних ділянок і землекористувачі мають право:
   самостійно господарювати на землі;
   власності на вироблену сільськогосподарську продукцію  і
доходи від її реалізації;
   використовувати у встановленому  порядку  для  потреб
господарства наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні
копалини, торф, лісові угіддя, водні  об'єкти,  а  також
експлуатувати інші корисні властивості землі;
   зводити житлові, виробничі, культурно-побутові та  інші
будівлі і споруди за погодженням з сільською, селищною, міською
Радою народних депутатів. Зведення на орендованій  земельній
ділянці приміщень виробничого і невиробничого призначення, у тому
числі житла, орендарі погоджують з сільською, селищною, міською,
районною Радою народних депутатів, іншим орендодавцем;
   власності на посіви і посадки сільськогосподарських культур і
насаджень;
   одержати від нового власника землі, землекористувача або
місцевої Ради народних депутатів компенсацію за  підвищення
родючості грунтів у разі вилучення чи добровільної відмови від
земельної ділянки.
   Власники землі мають право надавати належну їм земельну
ділянку або її частину у тимчасове користування, в тому числі на
умовах оренди, у випадках і в порядку, передбачених земельним
законодавством";
 
   статтю 12 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 12. Обов'язки власників земельних ділянок
         і землекористувачів
 
   Власники земельних ділянок і землекористувачі зобов'язані:
   забезпечувати використання землі відповідно до цільового
призначення та умов її надання;
   ефективно використовувати землю відповідно  до  проекту
внутрігосподарського землеустрою, підвищувати родючість грунтів,
застосовувати природоохоронні технології виробництва, не допускати
погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї
господарської діяльності;
   здійснювати комплекс  заходів  щодо  охорони  земель,
передбачених статтею 84 Земельного кодексу України;
   своєчасно вносити земельний податок або орендну плату за
землю;
   не порушувати права власників інших земельних ділянок і
землекористувачів, у тому числі орендарів;
   зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі
зрошувальних і осушувальних систем;
   дотримувати режиму санітарних зон і територій, що особливо
охороняються;
   додержувати правил добросусідства;
   дозволяти власникам і користувачам земельних ділянок прохід
до доріг загального користування, а також для спорудження або
ремонту межових знаків та споруд;
   не чинити перешкод у проведенні до суміжної земельної ділянки
необхідних комунікацій;
   вживати заходів до недопущення можливості стоку дощових і
стічних вод, проникнення отрутохімікатів та мінеральних добрив на
суміжну земельну ділянку".
 
   14. У Законі України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357):
 
   у пункті "б" частини першої статті 3 слово "землі" виключити;
 
   у пункті "в" частини першої статті 4 слова  "земельні
ділянки" виключити;
 
   у назві і тексті статті 42 слова "землю та інші", "Земельним
кодексом України та іншими" виключити.
 
   (  Пункт  15  втратив  чинність  на  підставі  Закону
N 280/97-ВР від 21.05.97 )
 
   16. В абзаці п'ятому пункту 2 статті 11 Закону України "Про
споживчу кооперацію" ( 2265-12 ) (Відомості Верховної  Ради
України, 1992 р., N 30, ст.414) слова "володіння та" виключити.
 
   17. Частину третю статті  19  Закону  України  "Про
пріоритетність соціального розвитку села та  агропромислового
комплексу в народному господарстві" ( 400-12  )  (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст.453) викласти в такій
редакції:
 
   "Новостворені  селянські  (фермерські)    господарства
звільняються від оподаткування на 3 роки. В трудонедостатніх
селах - на 5 років (крім земельного податку)".
 
   18. У частині шостій статті 7 Закону України "Про ветеринарну
медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 36, ст.531) слова "Вони звільняються від сплати земельного
податку" виключити.
 
   19. У Законі України "Про плату за землю" ( 2535-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560):
 
   у частині третій статті 6 слова "садівницькими кооперативами"
виключити;
 
   у пункті 4 статті 11 слово "навчально-виробничі" замінити
словом "навчально-виховні".
 
   20. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України"
( 2456-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34,
ст.502):
 
   у статті 49:
   частину другу виключити;
   частину третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і восьму вважати
відповідно частинами другою, третьою, четвертою, п'ятою, шостою і
сьомою;
   частину п'яту викласти в такій редакції:
   "Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам і
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
регулюється Земельним кодексом та іншими законодавчими актами
України";
   частину сьому викласти в такій редакції:
   "Від  земельного  податку  звільняються  заповідники,
національні, дендрологічні і зоологічні парки, ботанічні сади,
заказники (крім мисливських)";
 
   у статті 53:
   у частині першій слова "та відведення земельних ділянок"
виключити, слова "природним заповідникам, національним природним
паркам" замінити словами "природних заповідників, національних
природних парків";
 
   у частині четвертій слова "і видачі документів на право
користування землею" виключити.
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 5 травня 1993 року
   N 3180-XI
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка