Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про порядок здійснення органами Держкомзему державного контролю за використанням та охороною земель

          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
           ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
 
              Н А К А З
 
 
 N 65 від 29 липня 1993 р.      Зареєстровано в Міністерстві
    м. Київ            юстиції України
                   18 серпня 1993 р.
                   за N 111
 
     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
             комітету України по земельних ресурсах
      N 312 ( z1223-03 ) від 12.12.2003 )
 
       Про затвердження Тимчасового положення
         про порядок здійснення органами
        Держкомзему державного контролю за
         використанням та охороною земель
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
     N 157 ( z0851-01 ) від 12.09.2001 )
 
 
   Відповідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 9
червня 1993 р. N 11414/45,
 
   НАКАЗУЮ:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про порядок здійснення
органами Державного комітету України по  земельних  ресурсах
державного контролю за використанням та охороною земель.
 
   2. Тимчасове  положення  про порядок здійснення органами
Державного комітету України по земельних ресурсах державного
контролю за використанням та охороною земель і наказ Держкомзему
України про його затвердження довести до відома начальників
управлінь і відділів центрального апарату Держкомзему, начальників
обласних, Київської і Севастопольської міських управлінь  та
відділів земельних ресурсів.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на управління
моніторингу земель (Калайда Л. Г.).
 
 
   Голова Комітету                 Б. Чепков
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України по земельних
                   ресурсах
                   29.07.1993 N 65
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 серпня 1993 р.
                   за N 111
 
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок здійснення органами Державного комітету
    України по земельних ресурсах державного контролю за
         використанням та охороною земель
 
  ( Слова "Ради народних депутатів" та "Ради" замінено словами
   "ради" у відповідних відмінках по всьому тексту згідно з
   Наказом Держкомзему N 157 ( z0851-01 ) від 12.09.2001 )
 
 
   1. Державний контроль за використанням і охороною земель має
своїм  завданням забезпечення дотримання всіма державними та
громадськими органами, а  також  підприємствами,  установами,
організаціями і громадянами вимог законодавчих та нормативних
актів, що регулюють земельні відносини і включає систему правових,
організаційних, економічних заходів, спрямованих на раціональне
використання та охорону земель.
 
   2. Правовою основою здійснення державного  контролю  за
використанням та охороною земель є Конституція ( 888-09 ) та
закони України, постанови Верховної Ради України,  укази  і
розпорядження  Президента  України,  декрети,  постанови  і
розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Держкомзему та
це Положення.
 
   3. Державний контроль за використанням та охороною земель в
структурі Держкомзему здійснюють управління моніторингу земель,
обласні, Київське і Севастопольське міські управління земельних
ресурсів та районні відділи земельних ресурсів.
 
   Органи Держкомзему  здійснюють  державний  контроль  за
використанням  та  охороною  земель  у  взаємодії з радами,
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань  екології та природних ресурсів та іншими спеціально
уповноваженими на те державними органами. ( Абзац другий пункту 3
із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Держкомзему N 157
( z0851-01 ) від 12.09.2001 )
 
   4. Голова Держкомзему, начальники обласних, Київського і
Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів, одночасно
є головними державними інспекторами по використанню та охороні
земель відповідно України, областей, міст Києва і Севастополя, їх
заступники - заступниками головних державних інспекторів  по
використанню та охороні земель.
 
   Начальники районних відділів земельних ресурсів відповідно до
посади є державними інспекторами по використанню та охороні земель
районів, а їх заступники - заступниками державних інспекторів по
використанню та охороні земель районів.
 
   Спеціалісти Держкомзему та його органів на місцях, на яких
згідно  посадових  обов'язків покладено здійснення державного
контролю за використанням та охороною земель, є  державними
інспекторами по використанню та охороні земель відповідно України,
областей міст Києва і Севастополя та районів, перелік яких
затверджується Головним державним інспектором по використанню та
охороні земель України.
 
   Державним інспекторам по використанню та охороні  земель
видаються посвідчення встановленого Держкомземом зразку.
   5. Органи Держкомзему здійснюють державний контроль за:
   1) раціональною організацією території  та  використанням
земельних ділянок власниками землі і землекористувачами відповідно
до умов їх надання;
   2) поверненням  самовільно  зайнятих  ділянок  в  стані,
придатному для використання;
   3) виконанням комплексу заходів, передбачених умовами надання
земельних ділянок, нормативними документами та  затвердженими
проектами по захисту земель від водної та вітрової ерозії,
заростання бур'янами,  чагарниками  та  дрібноліссям,  солів,
підтоплення, заболочення, засолення, висушування, ущільнення та
від інших процесів погіршеня стану земель;
   4) рекультивацію порушених земель, зніманням, використанням і
збереженням родючого тару грунту при проведенні робіт, пов'язаних
із порушенням земель, а також своєчасним приведенням цих земель у
стан придатних для використання за призначенням;
   5) збереженням та експлуатацією протиерозійних гідротехнічних
споруд  та  систем,  захісних  лісонасаджень, встановленням і
збереженням межових знаків;
   6) наданням достовірних даних  про  наявність,  стан  і
використання земельних угідь, по державному земельному кадастру, а
також інформації про наявність земель запасу;
   7) проектуванням, розміщенням, будівництвом, реконструкцією,
введенням в дію, експлуатацією та ліквідацією об'єктів,  що
негативно впливають на стан земель;
   8) своєчасним і якісним виконанням комплексу  необхідних
заходів  по  запобіганню  і  ліквідації псування земель, їх
забруднення виробничими та іншими відходами і стічними водами, а
також при добуваних корисних копалин, виконанні будівельних,
геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт.
 
   6. Головні державні інспектори і державні інспектори по
використанню та охороні земель України, областей, районів в межах
своєї компетенції мають право:
   1) безперешкодно, при пред'явленні службового посвідчення,
відвідувати підприємства, установи, організації у тому числі
військові і оборонні об'єкти незалежно від форм власності і
відомчої належності для перевірки додержання вимог  земельного
законодавства щодо використання та охорони земель;
   2) давати власникам землі та землекористувачам незалежно від
відомчої належності обов'язкові для виконання вказівки з питань
використання та охорони земель, а також по усуненню виявлених
порушень;
   3)  вносити  на розгляд відповідних рад пропозиції про
припинення  права власності або права користування землею у
випадках, передбачених Земельним кодексом України ( 561-12 )
(статті 27-29);
   4) Складати  протоколи  та  розглядати  справи  про
адміністративні  правопорушення  земельного   законодавства,
пов'язані з порушенням правил використання земель,  приховуванням
або  перекрученням  даних  земельного  кадастру,  самовільним
відхиленням  від  проектів  внутрігосподарського  землеустрою,
знищенням межових знаків згідно Закону України "Про внесення змін
і доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України
про адміністративні правопорушення" від 2.02.1993 р. N 2977-12
(статті 53, 53-2, 55, 56), а також складати протоколи про
адміністративні правопорушення земельного законодавства, пов'язані
з псуванням і забрудненням сільськогосподарських та інших земель,
самовільним зайняттям земельної ділянки, несвоєчасним поверненням
тимчасове займаних земель або неприведенням їх у стан, придатний
для використання за призначанням та подавати їх адміністративним
комісіям органів виконавчої влади або виконавчим органам місцевого
самоврядування;  (  Підпункт четвертий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держкомзему N 157 ( z0851-01 ) від
12.09.2001 )
   5) порушувати перед радами, які прийняли рішення, а також
перед вищестоящими радами питання про припинення рішень рад, які
суперечать діючому земельному законодавству;
   6)  одержувати  безплатно від органів виконавчої влади,
власників землі і землекористувачів дані про наявність, стан і
використання земельних угідь, а також інформацію про наявність
земель запасу; ( Підпункт шостий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держкомзему N 157 ( z0851-01 ) від 12.09.2001 )
   7) залучати на умовах договору за погодженням з керівниками
підприємств, установ, організацій, науково-дослідних і проектних
інститутів спеціалістів для участі у проведенні обстеження земель;
   8) вносити до органів виконавчої влади або виконавчих органів
місцевого самоврядування питання про:
   - припинення розробки корисних копалин і торфу, проведення
геологорозвідувальних, пошукових та інших робіт,  якщо  вони
проводяться  із порушенням земельного законодавства і можуть
призвести до знищення, забруднення, псування родючого шару грунту,
розвитку ерозії, засолення, заболочення і інших процесів, які
знищують продуктивність земель;
   - припиненням  промислового,  цивільного  і  інших видів
будівництва,   експлуатації   об'єктів,    агротехнічних,
культуртехнічних  лісомеліоративних  робіт,  які  ведуться  з
порушенням вимог земельного законодавства;
   - вилучення  або  тимчасову  консервацію деградованих чи
забруднених земель, подальше використання яких може призвести до
негативних наслідків або якщо іншими способами неможливо відновити
родючість грунтів;
( Підпункт восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомзему N 157 ( z0851-01 ) від 12.09.2001 )
   9) брати участь в роботі комісій по прийомці в експлуатацію
меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень,
протиерозійних і гідротехнічних споруд і інших об'єктів, які
споруджуються з меток підвищення родючості і охорони земель.
 
   7. Місцеві органи Держкомзему та землевпорядні служби міст
обласного підпорядкування два рази на рік складають звіт про
контроль за використанням та охороною земель за встановленою
формою N 5, затвердженою Мінстатом (наказ від 21.07.93 р. N 158) і
доквартально подають інформацію по системі контролю за усуненням
порушень земельного законодавства.
 
   8. Накладати штраф від імені органів,  які  здійснюють
державний контроль за використанням та охороною земель, мають
право головні державні інспектори по використанню та охороні
земель України областей, міст Києва і  Севастополя  та  їх
заступники, державні інспектори по використанню та охороні земель
районів за порушення і у розмірах згідно до Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України та
Кодексу України про адміністративні правопорушення від 3.02.93 р.
N 2977-12 (стаття 238-1).
 
 
   (  Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Наказу
Держкомзему N 157 ( z0851-01 ) від 12.09.2001 )
 
 
   9. Справи  про  адміністративні  правопорушення з питань
земельного законодавства розглядаються відповідно до  Порядку
розгляду органами Держкомзему справ про адміністративні порушення
земельного законодавства.
 
   10. Дії посадових осіб, які здійснюють державний контроль за
використанням та охороною земель, можуть бути оскаржені в органи,
яким ці особи підпорядковані, або в судовому порядку.
 
 
   ПОГОДЖЕНО:
 
   Перший заступник Міністра охорони
   навколишнього природного середовища
   України                      Ю. Руба
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка