Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про Раду керівників зовнішньоекономічних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

               Рішення
       про Раду керівників зовнішньоекономічних
       відомств держав-учасниць Співдружності
            Незалежних Держав
 
 
   { Про зупинення дії Рішення додатково див. Ршення (997_d41 )
   від 03.12.2004 }
 
 
 
   Дата підписання Україною:     28.04.1993 
   Дата набуття чинності для України: 28.04.1993
 
   Уряди держав-учасниць Угоди про співробітництво в галузі
зовнішньоекономічної діяльності ( 997_134 ) вирішили:
 
   1. Затвердити   Положення   про   Раду   керівників
зовнішньоекономічних  відомств  держав-учасниць  Співдружності
Незалежних Держав (Додаток 1).
 
   2. Затвердити  Регламент   роботи   Ради   керівників
зовнішньоекономічних  відомств  держав-учасниць  Співдружності
Незалежних Держав (Додаток 2).
 
   3. Доручити Раді керівників зовнішньоекономічних відомств
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав створити робочу
групу з координації робіт, пов'язаних з експортним контролем.
 
   Доручити зазначеній  робочій  групі  в  місячний  термін
підготувати  угоду  про організацію Ради з багатостороннього
експортного  контролю,  до  якої  будуть  віднесені  питання
гармонізації  контрольних  списків підготовки пропозицій щодо
введення і скасування санкцій за порушення прав експортного
контролю.
 
   4. Уряди  держав-учасниць Співдружності зобов'язуються не
здійснювати односторонніх дій щодо приєднання до будь-яких інших
багатосторонніх  режимів  експортного контролю без попередніх
консультацій з державами-учасницями Угоди про координацію робіт з
питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання,
технологій і послуг, які можуть бути використані для створення
зброї масового знищення та ракетних засобів її доставки, від 26
червня 1992 року ( 997_557 ).
 
   Вчинено в місті Мінську 28 квітня 1993 року в  одному
оригінальному  примірнику  російською  мовою.  Цей  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
                         (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Киргизстан           України
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток 1
                   Затверджено
                   Рішенням про Раду керівників
                   зовнішньоекономічних
                   відомств держав-учасниць
                   Співдружності Незалежних
                   Держав
                   від 28 квітня 1993 року
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Раду керівників зовнішньоекономічних відомств
            держав-учасниць СНД
 
   1. Рада   керівників   зовнішньоекономічних   відомств
держав-учасниць СНД (далі - Рада) засновується відповідно до
статті  11  міжурядової  Угоди про співробітництво в галузі
зовнішньоекономічної діяльності ( 997_134 ) (далі -  Угода),
підписаної 15 травня 1992 року, для забезпечення практичної
взаємодії держав-учасниць Угоди в галузі зовнішньоекономічної
діяльності на засадах рівноправності і взаємної вигоди.
 
   Членами Ради  є  керівники  зовнішньоекономічних відомств
держав-учасниць Угоди ( 997_134 ).
 
   Рада покликана здійснювати практичну взаємодію з  питань
співробітництва  в  галузі  зовнішньоекономічної  діяльності
держав-учасниць Угоди ( 997_134 ).
 
   2. Основними завданнями Ради є:
 
   проведення консультацій  з  питань  зовнішньоекономічної
діяльності;
 
   розробка рекомендацій, спрямованих на виконання укладених
угод у галузі зовнішньоекономічної діяльності;
 
   сприяння розвитку   торговельно-економічних    відносин
держав-учасниць Угоди ( 997_134 );
 
   розробка рекомендацій з питань торговельної політики;
 
   застосування принципів і норм ГАТТ у торговельних відносинах
між державами - членами Ради;
 
   підготовка пропозицій щодо розвитку нормативно-правової бази
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   розробка рекомендацій   з  інформаційного  забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   розробка рекомендацій з удосконалення тарифних і нетарифних
методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
 
   розгляд методологічних   проблем   зовнішньоекономічної
діяльності, що мають міждержавне значення;
 
   3. Рада має право:
 
   розробляти пропозиції   про   укладення   угод   між
державами-учасницями Угоди  (  997_134  )  з питань розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків;
 
   безпосередньо взаємодіяти  із  зовнішньополітичними   і
зовнішньоекономічними   відомствами  держав-учасниць   Угоди
( 997_134 ) для з'ясування питань, що виникають при виконанні
укладених між ними угод у галузі зовнішньоекономічної діяльності,
а також з метою консультацій в процесі розробки рекомендацій;
 
   вносити до Ради глав урядів СНД пропозиції з питань, що
стосуються зовнішньоекономічної діяльності;
 
   отримувати від Комітету статистики СНД необхідні матеріали з
аналізом питань, що обговорюються;
 
   запрошувати на  свої  засідання  керівників  зацікавлених
міністерств та інших органів державного управління держав-учасниць
Угоди ( 997_134 );
 
   залучати, при необхідності, експертів і спеціалістів.
 
   4. Голова Ради обирається членами Ради з їх числа простою
більшістю голосів строком на один рік.
 
   5. Голова Ради:
 
   вживає заходів з організації роботи Ради;
 
   проводить засідання Ради і від її імені може підписувати
документи, направляти їх членам Ради, урядам держав-учасниць
Угоди ( 997_134 ), а також виконувати інші, за згодою Ради,
функції, необхідні для забезпечення її діяльності;
 
   призначає секретаря, який забезпечує координацію діяльності
членів Ради між засіданнями, організовує підготовку матеріалів,
виконує інші функції за вказівкою Голови Ради.
 
   6. Функції секретаріату Ради виконує  зовнішньоекономічне
відомство, керівник якого є Головою Ради. Секретаріат організовує
чергове засідання і підготовку матеріалів, необхідних відповідно
до порядку денного.
 
   7. Зовнішньоекономічні  відомства  держав-учасниць  Угоди
( 997_134 ) інформують Голову про перебіг підготовки питання, що
виноситься на розгляд Ради, і направляють йому підготовлені для
чергового засідання Ради матеріали.
 
   8. За згодою всіх членів Ради  в  її  засіданнях,  як
спостерігачі, можуть брати участь представники інших держав, що не
є учасницями Угоди ( 997_134 ).
 
   9. Члени Ради мають право додатково пропонувати для розгляду
на черговому засіданні будь-які питання, що входять до компетенції
Ради.
 
   10. Щодо обговорюваних питань Рада простою більшістю голосів
приймає рішення, які для держав-учасниць Угоди ( 997_134 ) мають
рекомендаційний характер.
 
                   Додаток 2
                   Затверджено
                   Рішенням про Раду керівників
                   зовнішньоекономічних
                   відомств держав-учасниць
                   Співдружності Незалежних
                   Держав
                   від 28 квітня 1993 року
 
              РЕГЛАМЕНТ
      роботи Ради керівників зовнішньоекономічних
          відомств держав-учасниць СНД
 
   1. Рада   керівників   зовнішньоекономічних   відомств
держав-учасниць СНД (далі - Рада) працює за затвердженим нею
планом і проводить чергові засідання в міру необхідності, але не
рідше одного разу на шість місяців.
 
   2. Засідання Ради можуть проводитись, якщо на них присутні не
менше половини членів Ради - керівників зовнішньоекономічних
відомств держав-учасниць Угоди про співробітництво в  галузі
зовнішньоекономічної діяльності, підписаної 15 травня 1992 року
( 997_134 ) (далі - Угода), або їхніх уповноважених представників.
 
   3. За запрошенням Ради в її засіданнях можуть брати участь
представники зацікавлених міністерств, відомств й інших органів
управління держав-учасниць Угоди ( 997_134 ).
 
   Представники держав, що не є учасницями Угоди ( 997_134 ),
можуть брати участь в роботі Ради як спостерігачі за згодою всіх
членів Ради.
 
   4. Дата,  місце  проведення  і порядок денний чергового
засідання Ради, як правило, затверджуються  на  попередньому
засіданні. Порядок денний формується з питань, включених в план
роботи Ради, а також тих, що випливають з торгово-економічних
відносин між державами-учасницями Угоди ( 997_134 ), доручень Ради
глав урядів, питань, що пропонуються до розгляду членами Ради.
 
   5. Для проведення чергового засідання  секретаріат  Ради
організовує  підготовку  необхідних  матеріалів,  керівники
зовнішньоекономічних відомств держав-учасниць Угоди ( 997_134 )
інформують Голову Ради про хід підготовки питання, що подається на
розгляд  Ради,  і завчасно направляють йому підготовлені до
наступного засідання Ради матеріали.
 
   Голова Ради через секретаріат розсилає членам Ради матеріали
до наступного засідання не пізніше ніж за 10 днів до дати його
проведення.
 
   6. Процедуру обговорення питань порядку денного встановлює
Рада.
 
   7. Рішення Ради приймаються  простою  більшістю  голосів
присутніх членів Ради. Члени Ради, які не погоджуються з рішенням,
можуть висловити особливу думку.
 
   Рішення Ради має рекомендаційний характер і в разі потреби
виноситься  на  розгляд  Ради  глав  урядів  держав-учасниць
Співдружності.
 
   8. Рішення Ради оформляються протоколами, які направляються
урядам держав-учасниць Угоди ( 997_134 ).
 
   9. Організаційно-технічне   забезпечення   роботи  Ради
здійснюється зовнішньоекономічним відомством,  керівник  якого
обраний Головою Ради
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка