Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом ядерного регулювання України і Державною установою з ядерної безпеки Чеської Республіки про співробітництво у галузі державного регулювання та нагляду за безпекою при використанні ядерної енергії

               Угода
      між Державним комітетом ядерного регулювання
     України і Державною установою з ядерної безпеки
       Чеської Республіки про співробітництво у
       галузі державного регулювання та нагляду
          за безпекою при використанні
             ядерної енергії
 
 
   Дата підписання:    19.09.2001
   Дата набрання чинності: 19.09.2001
 
   Державний Комітет ядерного регулювання України і Державна
установа з ядерної безпеки Чеської Республіки, далі Сторони,
 
   - визнаючи  особливе  значення  забезпечення безпеки при
використанні ядерної енергії в мирних цілях,
 
   - в контексті реалізації Угоди між Урядом України та Урядом
Чеської Республіки про співробітництво в галузі атомної енергетики
та атомної промисловості від 30 червня 1997 року ( 203_033 ),
 
   - з метою створення умов для реалізації співробітництва в
галузі  державного  регулювання  та нагляду за безпекою при
використанні ядерної енергії,
 
   - керуючись  відповідно  законодавством   України   і
законодавством Чеської Республіки,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють  співробітництво  за  такими основними
напрямками:
 
   - організація діяльності органів ядерного регулювання та
безпеки при використанні ядерної енергії;
 
   - організація та проведення аналізу звітів з безпеки ядерних
установок в Україні та в  Чеській  Республіці  на  стадіях
проектування,  вводу  в експлуатацію, експлуатації, включаючи
модернізацію і реконструкцію та зняття з експлуатації;
 
   - організація та проведення аналізів безпеки щодо перевезення
ядерних матеріалів;
 
   - практика проведення інспекцій та заходів примусового впливу
і санкцій, що застосовуються;
 
   - організація та контроль за станом систем фізичного захисту
ядерних матеріалів і ядерних установок;
 
   - розробка, застосування та періодичний перегляд правил і
норм з ядерної та радіаційної безпеки при використанні ядерної
енергії, радіаційного захисту та фізичного захисту, а також
нормативних та методичних документів щодо здійснення регулюючої
діяльності,  включаючи  процедури  ліцензування, атестації та
сертифікації;
 
   - нагляд за організацією та станом обліку і контролю ядерних
матеріалів і продукції на їх основі;
 
   - нагляд  за  поводженням з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом, їх утилізацією та захороненням;
 
   - нагляд за якістю устаткування, яке впливає на безпеку
ядерних установок;
 
   - нагляд за радіаційним захистом і радіаційний моніторинг на
ядерних  установках,  уранових  підприємствах,  установках  з
поводження  з  радіоактивними  відходами та значних джерелах
іонізуючого випромінювання.
 
               Стаття 2
 
   Співробітництво між Сторонами здійснюється шляхом:
 
   - взаємообміну чинними юридичними правилами і нормами у
галузі безпеки при використанні ядерної енергії, радіаційного
захисту, фізичного захисту та  поводження  з  радіоактивними
відходами та відпрацьованим ядерним паливом;
 
   - проведення  консультацій з питань забезпечення безпеки
ядерних установок;
 
   - обміну інформацією про аварії і порушення, що мали місце в
роботі ядерних установок та заходах з їх попередження;
 
   - участі,  за  згодою відповідної Сторони, в експертизі
проектів нових ядерних установок,  підприємств  з  джерелами
іонізуючого випромінювання і технологій з урахуванням дотримання
авторських прав та "ноу хау", а також спільного обстеження стану
безпеки  діючих  об'єктів  за  програмами,  узгодженими  з
експлуатуючими організаціями;
 
   - проведення консультацій при розробці та застосуванні вимог,
правил та норм безпеки;
 
   - взаємного  відрядження фахівців Сторін з метою обміну
досвідом роботи і підвищення їхньої кваліфікації;
 
   - проведення обміну інформацією за  результатами  річної
діяльності Сторін;
 
   - проведення семінарів, симпозіумів, конференцій з проблем
безпеки ядерних установок, радіаційного захисту, удосконалення
регулюючої та наглядової діяльності в цій галузі, у тому числі із
залученням фахівців та експертів інших країн та міжнародних
організацій.
 
               Стаття 3
 
   В рамках цієї Угоди Сторони надають інформацію безкоштовно.
Порядок фінансування спільних робіт, наукових досліджень у сфері
безпеки при використанні ядерної енергії, радіаційного захисту,
робіт зі створення баз даних та іншої спільної  діяльності
визначається Сторонами на підставі окремих протоколів.
 
               Стаття 4
 
   Відповідні протоколи між Сторонами визначають:
 
   - зміст та форми співробітництва між Сторонами при здійсненні
ними конкретних робіт у тому числі проектів, що здійснюються
відповідно  до  міжурядових  угод  між  Україною та Чеською
Республікою,
 
   - умови надання допомоги щодо організації та проведення
державного  регулювання  безпеки та радіаційного захисту при
використанні ядерної енергії,
 
   - умови та порядок надання експертних та інших послуг.
 
               Стаття 5
 
   Кожна із  Сторін  забезпечує  відповідне  поводження  з
інформацією, яку буде отримано від іншої Сторони. Iнформація, що
одержана в рамках цієї Угоди, не передаватиметься третім особам
без письмової згоди Сторони яка надала цю інформацію.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода укладається терміном на 3 роки і набуває чинності з
дати її підписання. За взаємною згодою Сторін, до цієї Угоди
можуть бути внесені зміни та доповнення. Зміни та доповнення
оформлюються окремими протоколами, які становлять  невід'ємну
частину цієї Угоди і набувають чинності на 30-й день з дати її
підписання.
 
   Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні три
роки, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону не
пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду
про свій намір припинити дію цієї Угоди.
 
   Кожна із Сторін може в будь-який час припинити дію цієї
Угоди, письмово повідомивши про це іншу Сторону. У такому разі
Угода  втрачає  чинність  через три місяці від дати такого
повідомлення.
 
   Вчинено в місті Відні 19 вересня  2001  року  в  двох
примірниках, кожний українською, чеською та російською мовами, при
цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні
або застосуванні положень цієї Угоди Сторони звертаються до
тексту, викладеному російською мовою.
 
 За Державний Комітет             За Державну установу
 ядерного регулювання             з ядерної безпеки
 України                   Чеської Республіки
 
 Вадим ГРИЩЕНКО                Дана ДРАБОВА
 
   (підпис)                   (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка