Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт

Страница 6освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше
1 року. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності
згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення
вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію
та  інших  документів. Періодичне підвищення й підтвердження
кваліфікації.
 
          6. ЕЛЕКТРОМЕХАНIК (СУДНОВИЙ)
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу та справний
технічний стан електричної гребної установки (на електроходах),
суднової  електростанції,  електричних  мереж,  розподільчих
пристроїв,  електричної  частини  електроприводних механізмів,
устаткування, засобів автоматизації та контролю, джерел живлення
технічних  засобів судноводіння, суднової телефонної станції,
систем сигналізації, а також інших електромеханічних засобів.
Складає  план  робіт  суднового електроустаткування, ремонтні
відомості електричної частини. Контролює якість робіт на судновому
електроустаткуванні,  які виконуються береговими та судновими
спеціалістами. Керує ремонтно-профілактичними роботами суднового
електроустаткування   та  засобів  автоматики.  Пред'являє
електроустаткування, засоби автоматизації та керування судном
органам технічного нагляду. Контролює роботу електроустаткування
суднових вантажних засобів під час вантажних операцій. Здійснює
технічне обслуговування електронної апаратури електронавігаційних
приладів. Стежить за джерелами їх живлення. Перевіряє готовність
технічних засобів у межах свого відання до рейсу. Здійснює
складання заявок, приймання та облік змінних запасних частин та
матеріально-технічного  постачання  електричної  частини. Веде
встановлену технічну документацію суднового електроустаткування.
Контролює відповідність напруги, що подається з берега, параметрам
суднової мережі в умовах заводського ремонту судна. Перевіряє
заземлення корпусу судна під час поставлення судна в док. Несе
вахту згідно із судновим розкладом.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, нормативні та інші
керівні матеріали, що стосуються  обслуговування  й  ремонту
електротехнічного устаткування; правила технічної експлуатації
флоту; правила й нормативні документи Регістру судноплавства
України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює
технічний  нагляд  за  судном;  нормативні  документи,  які
регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних
конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (IМО) щодо
охорони життя людини на морі ( 995_251 ) (СОЛАС), запобігання
забрудненню з суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ), про підготовку й
дипломування моряків та несення вахти ( 995_053 ) (ПДМНВ) тощо;
єдині графіки проведення технічних оглядів і профілактик, правила
обслуговування й ремонту суднового електроустаткування, засобів
суднової автоматики; будову й принцип дії електроенергетичного
устаткування  суден;  суднову  електроавтоматику;  правила
електробезпеки з виконанням ремонтно-профілактичних робіт; основи
організації праці й економіки; аварійно-рятувальну справу; основи
трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Електромеханік (судновий) 1  класу:  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромеханіка
(суднового) 2 класу не менше 2 років.
   Електромеханік (судновий) 2 класу: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, бакалавра - стаж роботи за професією електромеханіка
(суднового) 3 класу не менше 2 років.
   Електромеханік (судновий) 3 класу: базова або неповна вища
освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
 
          7. ЕЛЕКТРОМЕХАНIК ГРУПОВИЙ
           ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ МАШИН
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує утримання в безпечному
справному стані електроустаткування перевантажувальної техніки
шляхом проведення регулярних оглядів, здійснення профілактичного
обслуговування й ремонту. Керує роботою берегових електротехнічних
пристроїв вантажного району. Забезпечує безперебійне постачання
електроенергією берегових споживачів вантажного району, а в разі
необхідності, суден, що стоять біля вантажного причалу. Здійснює
контроль за витрачанням електроенергії, що споживається вантажним
районом, розробляє й забезпечує заходи з її економії. Керує
роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом
електричної  частини  перевантажувальної  техніки.  Забезпечує
своєчасне  здавання  на   випробування   й   клеймування
електровимірювальних  приладів  і  захисних засобів. Здійснює
технічний контроль за електричною частиною перевантажувальних
машин та механізмів, які знаходяться в монтажі, бере участь у їх
випробуванні та введенні в експлуатацію. Розробляє плани й графіки
ремонту електроустаткування перевантажувальних машин, здійснює
контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту
та  їх  випробуванні.  Аналізує  показники  використання
електроустаткування перевантажувальної техніки, розробляє заходи з
підвищення довговічності та надійності його роботи. Упроваджує
нові прогресивні методи ремонту; удосконалює організацію праці
робітників із безпечного виконання ремонтно-профілактичних робіт.
Веде встановлену документацію, облік та звітність. Розробляє
необхідні інструкції та положення. Складає заявки на постачання
електроустаткування  перевантажувальної  техніки  змінними  та
запасними  частинами,  матеріалами,  здійснює контроль за їх
витрачанням. Готує електричну частину перевантажувальних машин та
механізмів до технічного огляду, проводить оперативні огляди.
Вживає заходів щодо виведення із експлуатації електроустаткування
та електроінструменту, що не відповідає вимогам безпеки праці.
Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж
підлеглого персоналу, контролює виконання ними правил безпечної
експлуатації електроустаткування відповідно до вимог діючих норм і
правил. Своєчасно організовує і бере участь у розслідуванні аварій
та відмовлення роботи електроустаткування, а також  нещасних
випадків при ураженні електрострумом.
   Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні,
нормативні та інші керівні документи стосовно обслуговування і
ремонту електротехнічного устаткування; будову електроустаткування
перевантажувальної техніки; графіки проведення технічних оглядів,
профілактик; порядок проведення дефектації й визначення обсягів і
термінів ремонту; єдину систему планово-запобіжного ремонту й
раціональної експлуатації електроустаткування; правила безпечного
виконання  ремонтно-профілактичних робіт, усіх видів ремонту;
правила користування електричною енергією;  зміст  технічної,
звітної та облікової документації, правила її оформлення; основи
економіки, організації праці та управління; основи трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією електромеханіка:
для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.
 
          8. ЕЛЕКТРОМЕХАНIК-НАСТАВНИК
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує контроль в закріпленій за
ним групі суден за належним рівнем експлуатації, утриманням у
справному стані суднових систем, пристроїв та механізмів, а також
за забезпеченням  необхідного  їх  обслуговування.  Контролює
виконання судновими екіпажами діючих правил, наказів, положень,
вимог нормативних та інших інструктивних документів технічної
експлуатації електроустаткування суднових технічних засобів. Бере
участь в інспекторських оглядах суден. Надає допомогу екіпажам
суден  з  організації  праці,  налагодження  та  регулювання
електроустаткування, у з'ясуванні конструктивних недоліків та
причин несправностей у роботі електроустаткування й розроблення
заходів щодо їх усунення. Розробляє  заходи  з  продовження
міжремонтних  строків  роботи  та  поліпшення  збереження
електроустаткування. Проводить аналіз діючих правил, нормативних
документів  та  інструкцій  обслуговування електроустаткування
суднових технічних засобів, підготовляє пропозиції  щодо  їх
коригування. Надає допомогу екіпажам суден із вирішення технічних
питань,  що  виникають  під  час  проведення  ремонтних  та
ремонтно-профілактичних  робіт.  Контролює  збереження  та
використання на суднах запасних частин та інших матеріалів.
Стежить за своєчасним складанням графіків профілактичних оглядів
та ремонту суднового електроустаткування, контролює їх виконання.
Консультує та контролює екіпажі суден із питань ведення технічної
документації та  складання  ремонтних  відомостей.  Проводить
перевірку знань електромеханіків, яких направлено для роботи на
суднах. Бере участь у розслідуванні аварій суднових систем,
пристроїв та механізмів, а також розробленні та впровадженні
заходів щодо їх запобігання.
   Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, методичні,
нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються технічної
експлуатації та ремонту флоту, регламентують організацію суднової
служби; правила  класифікаційних  товариств,  які  здійснюють
технічний  нагляд  за  суднами, що він контролює; положення
міжнародних  конвенцій  та  резолюцій  Міжнародної  морської
організації (IМО) щодо охорони життя людини на морі ( 995_251 )
(СОЛАС), запобігання забрудненню із суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ),
про підготовку й дипломування моряків та несення вахти ( 995_053 )
(ПДМНВ)   тощо;   правила   технічного   обслуговування
електроустаткування  суден;  виробничі  потужності,  технічні
характеристики пристроїв та режими роботи електроустаткування
суднових установок, систем та механізмів; технічну документацію
обслуговування  та  ремонту  суднового   електротехнічного
устаткування;  основи  економіки,  організації  праці; основи
трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією електромеханіка (суднового) 1 класу на суднах:
для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.
 
         9. IНЖЕНЕР-IНСПЕКТОР IНСПЕКЦIЇ
         РЕГIСТРУ СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює технічний нагляд за суднами й
піднаглядними Регістру береговими об'єктами, що знаходяться в
експлуатації,  за  будуванням,  капітальним  ремонтом  та
переобладнанням суден, суднових та берегових механізмів. Бере
участь у розгляданні технічної документації, нормативів, робочих
креслень та ремонтних відомостей на судна та берегові об'єкти.
Оформляє за результатами оглядів документацію щодо придатності до
експлуатації суден та берегових об'єктів  і  надає  приписи
підприємствам, організаціям та приватним особам про усунення
недоліків, виявлених під час огляду суден та піднаглядних Регістру
берегових об'єктів. Забороняє роботу на суднах та берегових
об'єктах за наявності неусунених дефектів та пошкоджень, що
впливають на безпеку експлуатації. Бере участь у розслідуванні
аварій та розробленні пропозицій щодо їх запобігання. Веде журнал
зауважень та надає свої пропозиції щодо уточнення правил, норм та
інструкцій Регістру. Оформлює підприємствам, організаціям  та
приватним особам відповідну технічну документацію та рахунки за
виконані роботи з технічного нагляду за суднами та береговими
об'єктами.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила,
інструкції  та  інші  керівні  документи з питань технічної
експлуатації флоту та берегових об'єктів; положення про Регістр
судноплавства України; правила й нормативні документи Регістру
судноплавства України; вимоги Міжнародної морської організації
(IМО) щодо конвенційного обладнання морських суден; Міжнародний
Кодекс із керування безпечною експлуатацією суден; Конвенцію щодо
запобігання забрудненню із суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ) з додатками
та резолюціями IМО; стандарти, норми витрат технічних матеріалів;
теорію будови суден, технологію їх будування та ремонту; основи
економіки; організацію праці й управління; основи  трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Старший інженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства
України: повна вища освіта відповідного  напряму  підготовки
(магістр або спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи
за професією інженера-інспектора інспекції Регістру судноплавства
України: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше
3 років.
   Iнженер-інспектор інспекції Регістру судноплавства України:
повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації.
Стаж роботи за професією інженера або технолога в судноремонтному
виробництві: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не
менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
 
    10. IНСПЕКТОР ДИПЛОМНО-ПАСПОРТНОГО БЮРО (ВIДДIЛУ)
 
   Завдання та  обов'язки.  Оформлює  та  видає  дипломи,
кваліфікаційні свідоцтва та інші документи, що підтверджують
кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків  на  судні,
спеціалістам плавскладу. Оформлює, видає, перепрописує, продовжує
термін дії посвідчень особи моряка. Веде картотеку дипломів,
посвідчень,  сертифікатів,  кваліфікаційних  свідоцтв  моряка.
Реєструє  в  журналі  видавання  дипломів,  сертифікатів,
кваліфікаційних свідоцтв, посвідчень моряка. Відбирає посвідчення
моряка та заяви до них та інші документи, що підлягають знищенню.
Веде діловодство всіх видів документів.
   Повинен знати:  основи  чинного  законодавства;  основні
положення  державної  системи діловодства; вимоги міжнародних
конвенцій щодо оформлення та видавання дипломів, посвідчень,
кваліфікаційних свідоцтв; положення та керівні документи про
оформлення дипломно-паспортної документації; правила користування
комп'ютером;  англійську  мову  (морську  специфіку);  основи
організації праці.
   Кваліфікаційні вимоги.  Базова  або  неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)
без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна  освіта  й  стаж  роботи,  пов'язаної  з
діловодством, не менше 1 року.
 
        11. IНСПЕКТОР З БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВАННЯ
 
   Завдання та обов'язки. Розробляє, розглядає та узгоджує нові
національні й галузеві нормативно-правові документи з питань
безпеки мореплавання відповідно до вимог чинного законодавства й
міжнародних конвенцій та інших угод України з цих  питань.
Переглядає,  коригує  та  переробляє чинні нормативно-правові
документи з метою досягнення їх відповідності вимогам чинного
законодавства України, а також міжнародних конвенцій та інших угод
України з цих питань. Бере участь у підготовці  необхідних
матеріалів для участі Держфлотінспекції України в роботі органів
Міжнародної морської організації та інших міжнародних організацій.
Підготовляє пропозиції для впровадження в Україні міжнародних норм
та розробляє заходи щодо виконання зобов'язань  України  за
міжнародними конвенціями й іншими угодами з питань забезпечення
безпеки мореплавання. Забезпечує взаємодію та співробітництво
відділу безпеки мореплавання з органами Держстандарту України й з
відповідними підрозділами інших міністерств та відомств, установ
та організацій України з питань забезпечення безпеки мореплавання.
Надає консультації працівникам судноплавних компаній із метою
роз'яснення змісту вимог нормативно-правових документів із питань
забезпечення безпеки мореплавання. Розглядає  та  підготовляє
пропозиції щодо коригування навчальних, тренажерних та інших
програм підготовки плавскладу в навчальних закладах і тренажерних
центрах  морського  профілю  з метою виконання вимог чинних
нормативно-правових документів із питань забезпечення безпеки
мореплавання.
   Повинен знати: міжнародні нормативні акти, закони, постанови,
накази, розпорядження, положення та інші керівні документи, які
регламентують безпеку  мореплавання;  морське  право;  основи
економіки морського транспорту; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією капітана морського судна не менше 5 років.
 
      12. IНСПЕКТОР З РОЗСЛIДУВАННЯ АВАРIЙ СУДЕН
 
   Завдання та обов'язки. Бере участь у роботі комісій із
розслідування та розбору аварійних випадків, що сталися із суднами
під час плавання або на стоянці. З'ясовує обставини та причини, за
яких  трапилась  аварійна  подія, вивчає наслідки аварій та
встановлює осіб, винних у цьому. Встановлює порушення технічної
експлуатації судна, правил його завантаження, організації та
несення вахтової служби. Готує документи з розбору аварійних
випадків згідно з відповідними положеннями та складає висновок,
веде аварійно-претензійні справи,  бере  участь  в  судовому
(арбітражному) розбиранні. Веде облік аварійного діловодства в
спеціальній книзі. Розробляє  рекомендації  та  заходи  щодо
запобігання  аваріям  суден.  Контролює готовність та роботу
рятувальних  буксирів,  плавзасобів,  що  призначаються  для
патрулювання  в портових водах, для виявлення та ліквідації
забруднення акваторії порту. Веде облік та поповнення технічної
бібліотеки   навігаційними  посібниками,  картами  видання
гідрографічного  управління.  Одержує  дані  про  надходження
навігаційних повідомлень і попереджень мореплавцям та перевіряє їх
виконання. Контролює облік повідомлень щодо забруднення акваторії
порту.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції
та положення про порядок розслідування аварій суден; правила,
інструкції та інші керівні документи, що регламентують безпеку
мореплавання, ліквідацію наслідків аварій та їх запобігання;
нормативні матеріали та міжнародні конвенції щодо запобігання
зіткненню  суден  (  995_137  ) (МППСС), охорони природного
навколишнього середовища та інші; нормативні документи,  які
регламентують організацію суднової служби; Кодекс торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ); структуру порту, систему
оперативного регулювання судноплавства на підходах до порту;
правила виконання лоцманських і криголамних операцій; організацію
та правила проведення рятувальних операцій в акваторії порту та
прилеглих до порту водах; технічні засоби рятувальної служби;
правила  коригування,  комплектування  та зберігання карт та
керівництв для плавання на суднах; правила ведення встановленої
документації;  англійську  мову  (морську  специфіку); основи
економіки морського транспорту; організації праці та управління;
основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією в  галузі
морського  транспорту: для спеціаліста - не менше 2 років,
бакалавра - не менше 3 років.
 
           13. IНСПЕКТОР-КАПIТАН
 
   Завдання та  обов'язки.  Бере  участь  у  державних
кваліфікаційних комісіях, у роботі комісії з контролю за суднами
на їх відповідність  міжнародним  та  національним  вимогам,
оцінюванні  компетентності  екіпажів.  Організовує  підготовку
матеріалів для участі у роботі міжнародних організацій із питань,
які входять до його компетенції. Бере участь у розробленні та
здійсненні заходів, які спрямовано на підвищення професійного
рівня  та  якості  роботи працівників відділів, регіональних
інспекцій та інспекцій контролю державного нагляду. Перевіряє
виконання міжнародних конвенцій, а також підтримання на належному
рівні професійної майстерності екіпажів морських та річкових
суден.
   Повинен знати: чинне законодавство; нормативні документи та
міжнародні конвенції з питань безпеки судноплавства та охорони
навколишнього  природного  середовища;  основи   трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією капітана на
суднах: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше
5 років.
 
           14. IНСПЕКТОР МОРСЬКИЙ
 
   Завдання та обов'язки. Контролює виконання командним складом
суден  чинних  правил, положень, наказів, які спрямовано на
забезпечення безпеки мореплавання. Перевіряє готовність суден до
виходу в рейс. Проводить інспекторські огляди суден із метою
виявлення недоліків, що заважають безаварійному плаванню суден,
спрямовує діяльність екіпажів на своєчасне їх усунення. Контролює
організацію загальносуднової (штурманської) служби на суднах.
Стежить за своєчасним забезпеченням суден картами, посібниками,
інструкціями, іншою нормативною  та  керівною  документацією.
Забезпечує своєчасне коректування карт, контролює наявність та
правильне     використання     навігаційно-штурманського,
аварійно-рятувального та протипожежного майна, а також дотримання
правил технічної експлуатації палубних та вантажних пристроїв.
Надає допомогу капітанам суден, інструктує їх із питань безпеки
мореплавання, виконання швартовних та вантажних  операцій  у
відкритому морі. Проводить на суднах навчальні та тренувальні
заняття за сигналами тривог для відпрацювання дій суднового
екіпажу щодо забезпечення живучості судна, перевіряє несення
вахтової служби, наявність  та  правильне  ведення  суднової
документації.  Веде  облік  та  готує  пропозиції  щодо
матеріально-технічного постачання для потреб  загальносуднової
служби. Узагальнює матеріали з аварійних подій, розробляє заходи,
які спрямовано на запобігання аварійності, на підставі аналізу
причин виникнення цих подій.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, правила,
інструкції  та  інші  керівні  матеріали  з  питань безпеки
мореплавання, технічного стану  суден;  Кодекс  торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ); правила Регістру судноплавства
України; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної
морської організації (IМО) щодо охорони життя людини на морі
( 995_251 ) (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден ( 896_009 )
(МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден ( 995_137 ) (МППСС), про
підготовку й дипломування моряків та несення вахти ( 995_053 )
(ПДМНВ) тощо; організацію загальносуднової служби; судноводіння;
сучасні засоби та методи навігації й технічні засоби судноводіння;
морське  право;  правила  технічної  експлуатації  флоту;
аварійно-рятувальну справу; гідрометеорологічне та гідрографічне
обслуговування флоту; економіку, організацію праці та управління,
трудове законодавство.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією капітана: для
магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 4 років,
бакалавра - не менше 5 років.
 
         15. IНСПЕКТОР ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює нагляд за дотриманням порядку
на території та акваторії порту, а також на суднах, що стоять біля
причалів порту. Стежить за позицією, переміщенням та розстановкою
суден і плавзасобів, за своєчасною підготовкою причалів  до
приймання суден та плавзасобів, за справним станом швартовних та
відбійних  пристроїв,  за  правильним  використанням  суднами
гідротехнічних  споруд.  Перевіряє  розрахунки  завантаження,
остійності та подовжньої міцності судна. Контролює виконання
екіпажами  суден  нормативних вимог, правил, розпоряджень та
інструкцій, що стосуються безпеки плавання та стоянки в порту,
правил  запобігання  забрудненню моря. Проводить опломбування
осушувальних систем. Контролює виконання правил плавання в районі
дії обов'язкових постанов порту. Керує роботами берегових матросів
під час швартування.
   Повинен знати: правила, розпорядження та інструкції з питань
безпечної стоянки суден біля причалів порту; вимоги міжнародних
конвенцій щодо запобігання забрудненню із суден ( 896_009 ),
охорони природного  навколишнього  середовища  тощо;  правила
технічної експлуатації гідротехнічних споруд порту; допустимі
навантаження на причали; обов'язкові постанови порту; Положення
про державну морську лоцманську службу ( z0717-00 ); Типове
положення про службу регулювання руху суден ( z0545-01 ); місцеві
правила  плавання;  навігаційне та гідрографічне устаткування
акваторії порту; правила та порядок виконання дій, які пов'язано
зі швартуванням суден; команди та сигнали, що подаються із судна
та з берега; англійську мову  (морську  специфіку);  основи
економіки; організації праці та управління.
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або  неповна  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією помічника
капітана: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста -
не менше 2 років.
 
       16. IНСТРУКТОР ЛЕГКОВОДОЛАЗНОЇ СПРАВИПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка