Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про соціальний захист і охорону здоров'я громадян, які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань (укр/рос)

               Угода
    про соціальний захист і охорону здоров'я громадян,
   які зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської
     та інших радіаційних катастроф і аварій, а також
            ядерних випробувань
              (укр/рос)
           
          Статус Угоди див. ( 997_747 )
 
  { Щодо направлення повідомлення про наміри Російської Федерації
   не брати участь в Угоді, додатково див. Постанову Уряду
   Російської Федерації N 364 ( v0364410-03 ) от 24.06.2003 }
 
 
 
   Дата підписання:    9 вересня 1994 р.
   Дата набуття чинності: 29 травня 1996 р.
 
   Уряди держав - учасниць цієї Угоди (далі - Сторони),
 
   виходячи з необхідності захисту прав і здоров'я громадян, які
зазнали впливу радіації в результаті Чорнобильської та інших
радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань (далі
- громадян (осіб), які зазнали впливу радіації);
 
   усвідомлюючи, що  кожна  Сторона  несе   безпосередню
відповідальність за соціальний захист і охорону здоров'я своїх
громадян, які зазнали впливу радіації;
 
   визнаючи право громадян, які зазнали впливу радіації, на
відшкодування збитків, матеріальних і моральних втрат;
 
   прагнучи до  погодженості  дій  щодо охорони здоров'я і
соціального захисту громадян, які зазнали впливу радіації;
 
   домовилися про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, володіючи  повною  самостійністю  в  питаннях
соціального  захисту громадян,  які зазнали впливу радіації,
вирішуючи проблеми охорони їх здоров'я, погоджують свої дії, що
стосуються  забезпечення  необхідного  базового рівня охорони
здоров'я і соціального захисту цих осіб.
 
               Стаття 2
 
   У рамках цієї Угоди Сторони:
 
   розробляють принципи і критерії щодо визначення статусу осіб,
які зазнали пливу радіації, забезпечують для цих осіб, а також для
членів їх сімей у випадку втрати годувальника, взаємопогоджувані
базові рівні їх соціального захисту, реабілітації й охорони
здоров'я;
 
   координують підходи до  встановлення  причинного  зв'язку
захворювань і інвалідності з наслідками Чорнобильської та інших
радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробувань;
 
   здійснюють заходи  щодо  створення  пільгового  механізму
діяльності медичних, санаторно-курортних, оздоровчих та інших
установ і організацій, що безпосередньо забезпечують вирішення
міждержавних завдань щодо охорони здоров'я осіб, які зазнали
впливу радіації;
 
   координують медичні й оздоровчі заходи для цих категорій
громадян з метою найбільш ефективного використання можливостей
національних спеціалізованих установ і організацій;
 
   вживають заходів щодо уніфікації законодавства, що регулює
права, компенсації та пільги особам, які зазнали впливу радіації;
 
   здійснюють безоплатний  взаємний  обмін  наявної  в  них
інформації, що стосується наслідків Чорнобильської та  інших
радіаційних катастроф і аварій, а також ядерних випробовувань.
 
               Стаття 3
 
   З метою координації зусиль щодо реалізації цієї Угоди Сторони
створюють міждержавний орган зі своїх повноважних представників.
 
   Діяльність цього органу  регламентується  Положенням,  що
затверджується Радою глав урядів Співдружності.
 
               Стаття 4
 
   З метою надання взаємної допомоги в реалізації цієї Угоди і
концентрації ресурсів для вирішення завдань, що носять взаємний
інтерес, Сторони можуть формувати спеціальні фонди.
 
   Порядок формування  і  використання  спеціальних  фондів
визначається окремою угодою зацікавлених Сторін.
 
               Стаття 5
 
   Сторони будуть проводити консультації та координувати свої
дії  в міжнародному співробітництві, а також у використанні
міжнародної гуманітарної допомоги для осіб, які зазнали впливу
радіації.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарію повідомлень
від трьох Сторін, що підтверджують  виконання  державами  -
учасницями внутрішньодержавних процедур, необхідних для вступу її
в силу.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють  її  мету і принципи, шляхом передачі депозитарію
документів про приєднання.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода укладається терміном на п'ять  років  і  буде
автоматично продовжуватися щоразу на п'ять років. Кожна із Сторін
може заявити про свій намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію про це не менш ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду.
 
   Складено в місті Москві 9 вересня 1994 року в єдиному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, що надасть
кожній державі, яка підписала цю Угоду, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Грузії                   Туркменистану
 
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
              Соглашение
     о социальной защите и охране здоровья граждан,
     подвергшихся воздействию радиации в результате
   Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий,
          а также ядерных испытаний
 
         (Москва, 9 сентября 1994 года)
 
 
   Правительства государств - участников настоящего Соглашения
(далее - Стороны),
   исходя из необходимости защиты прав и здоровья граждан,
подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и
других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний
(далее - граждан (лиц), подвергшихся воздействию радиации);
   сознавая, что  каждая  Сторона  несет  непосредственную
ответственность за социальную защиту и охрану здоровья своих
граждан, подвергшихся воздействию радиации;
   признавая право граждан, подвергшихся воздействию радиации,
на возмещение ущерба, материальных и моральных потерь;
   стремясь к согласованности действий по охране здоровья и
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации;
   договорились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны, обладая  полной  самостоятельностью  в  вопросах
социальной защиты граждан, подвергшихся воздействию радиации,
решения проблем охраны их здоровья, согласовывают свои действия,
касающиеся обеспечения необходимого  базового  уровня  охраны
здоровья и социальной защиты этих лиц.
 
               Статья 2
 
   В рамках настоящего Соглашения Стороны:
   разрабатывают принципы и критерии по определению статуса лиц,
подвергшихся воздействию радиации, обеспечивают для этих лиц, а
также для членов  их  семей  в  случае  потери  кормильца,
взаимосогласованные  базовые  уровни  их  социальной  защиты,
реабилитации и охраны здоровья;
   координируют подходы  к  установлению  причинной  связи
заболеваний и инвалидности с последствиями Чернобыльской и других
радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний;
   осуществляют мероприятия по созданию льготного  механизма
деятельности медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных и
других учреждений и организаций, непосредственно обеспечивающих
решение  межгосударственных  задач  по  охране здоровья лиц,
подвергшихся воздействию радиации;
   координируют медицинские и оздоровительные мероприятия для
этих категорий граждан в целях наиболее эффективного использования
возможностей  национальных  специализированных  учреждений  и
организаций;
   предпринимают меры   по   унификации  законодательства,
регулирующего права, компенсации и льготы лицам, подвергшимся
воздействию радиации;
   осуществляют безвозмездный взаимный обмен имеющейся у них
информацией,  касающейся  последствий  Чернобыльской и других
радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний.
 
               Статья 3
 
   С целью  координации  усилий  по  реализации  настоящего
Соглашения Стороны создают межгосударственный орган из своих
полномочных представителей.
   Деятельность этого  органа  регламентируется  Положением,
которое утверждается Советом глав правительств Содружества.
 
               Статья 4
 
   В целях оказания взаимной помощи в реализации настоящего
Соглашения  и  концентрации  ресурсов  для  решения  задач,
представляющих взаимный интерес,  Стороны  могут  формировать
специальные фонды.
   Порядок формирования и использования  специальных  фондов
определяется отдельным соглашением заинтересованных Сторон.
 
               Статья 5
 
   Стороны будут проводить консультации и координировать свои
действия в международном сотрудничестве, а также в использовании
международной  гуманитарной  помощи  для  лиц,  подвергшихся
воздействию радиации.
 
               Статья 6
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
уведомлений  от  трех  Сторон,  подтверждающих  выполнение
государствами -  участниками  внутригосударственных  процедур,
необходимых для вступления его в силу.
 
               Статья 7
 
   Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о присоединении.
 
               Статья 8
 
   Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз на пять лет. Каждая из
Сторон может заявить о своем намерении выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления депозитария об этом не
менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.
 
   Совершено в городе Москве 9 сентября 1994 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.  Подлинный  экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение,
его заверенную копию.
 
                             (Подписи)
 
   Договаривающиеся стороны
   Азербайджан
   Армения
   Белоруссия
   Грузия
   Казахстан
   Киргизия
   Молдавия
   Россия
   Таджикистан
   Украина
 
 "Содружество. Информационный вестник
 Совета глав государств и
 Совета глав правительств СНГ"
 1994. N 2(15). С. 85 - 8
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка