Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проект програми відпочинку та оздоровлення дітей Київської області у 2007 році

       КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1118 від 28.12.2006
 
 
     Про проект програми відпочинку та оздоровлення
        дітей Київської області у 2007 році
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  місцеві  державні
адміністрації" ( 586-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 16.01.2003 N 33 ( 33-2003-п ) "Про затвердження Державної
програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року"
та з метою удосконалення організації повноцінного відпочинку,
оздоровлення дітей:
 
   1. Схвалити проект програми відпочинку та оздоровлення дітей
Київської області у 2007 році (далі - Програма), що додається.
 
   2. Заступникові  голови  обласної державної адміністрації
Кондруку  В.П.  організувати  подання  облдержадміністрацією
зазначеного проекту на розгляд Київській обласній раді.
 
   3. Після  затвердження  Київською  обласною  радою  в
установленому порядку Програми:
 
   3.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації,
райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення)
передбачити під час формування проектів відповідних місцевих
бюджетів на 2007 рік кошти на виконання заходів Програми за
рахунок загальних асигнувань, визначених структурним підрозділам,
відповідальним за їх виконання, виходячи з фінансового ресурсу
місцевих бюджетів та їх пріоритетів.
 
   3.2. Головним управлінням, управлінням та іншим структурним
підрозділам  облдержадміністрації,  обласним  організаціям  та
установам, райдержадміністраціям, міськвиконкомам (міст обласного
значення) забезпечити безумовне виконання заходів програми та до
05.05.2007 подати управлінню  у  справах  сім'ї  та  молоді
облдержадміністрації інформацію про стан підготовки до літнього
відпочинку та оздоровлення дітей і до 20.10.2007 - про підсумки
його проведення.
 
   4. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного
значення) у місячний термін розробити і затвердити  районні
(міські) програми відпочинку та оздоровлення дітей у 2007 році.
 
   5. Координацію  робіт, пов'язаних із реалізацією заходів
обласної програми, покласти на управління у справах сім'ї та
молоді облдержадміністрації.
 
   6. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації
до 10.05.2007 інформувати облдержадміністрацію про стан підготовки
до літнього відпочинку та оздоровлення дітей і до 25.10.2007 - про
підсумки його проведення.
 
   7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
Київської облдержадміністрації від 26.03.2006 N 157 "Про обласну
програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року".
 
   8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.
 
 Голова адміністрації                В.І.Ульянченко
 
                   СХВАЛЕНО
                   розпорядженням Київської
                   обласної державної
                   адміністрації
                   від 28.12.2006 N 1118
 
                   Проект
 
               ПРОГРАМА
         відпочинку та оздоровлення дітей
         Київської області у 2007 році
 
           1. Загальні положення
 
   Турбота про здоров'я дітей є одним з основних показників
ставлення держави до проблем підростаючого покоління.
 
   Разом з тим саме стан  справ  у  цій  сфері  викликає
занепокоєння. Упродовж останніх років в області зберігається
тенденція до  погіршення  стану  здоров'я  дітей,  зумовлена
негативними  факторами соціально-економічного, екологічного та
психоемоційного характеру. Вплив постійно діючих факторів ризику,
в тому числі стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці,
призводить до порушення механізму саморегуляції фізіологічних
функцій і сприяє розвитку у дітей хронічних захворювань.
 
   Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є
одним з найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик
стану здоров'я та соціального благополуччя населення. Не вдається
уникнути тенденції до зростання кількості дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування.
 
   Конвенцією ООН про права дитини ( 995_021 ), ратифікованою
Верховною Радою України ( 789-12 ), проголошено, що діти мають не
тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні,
культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних
завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства
є реалізація її права на оздоровлення та відпочинок.
 
            Визначення понять
 
   Відпочинок - комплекс спеціальних заходів, спрямованих на
відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму,
соціальної активності.
 
   Оздоровлення - комплекс заходів  соціального,  виховного,
медичного, гігієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на
поліпшення та зміцнення стану фізичного і психологічного здоров'я
дітей, що здійснюється в оздоровчих закладах протягом оздоровчої
зміни.
 
   Оздоровчі послуги - послуги у сфері оздоровлення дітей.
 
   Дитячий оздоровчий заклад - позашкільний заклад, що надає
оздоровчі послуги дітям. Незалежно від форми власності дитячі
оздоровчі заклади можуть бути таких типів: заміський, санаторний,
профільний, з денним перебуванням, праці та відпочинку тощо.
 
   Дитячий заміський  оздоровчий  заклад  -  заклад,  який
знаходиться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного
пункту, де діти перебувають цілодобово.
 
   Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу - заклад, у якому
діти перебувають цілодобово і в якому поряд з  оздоровчими
надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на
запобігання захворюванням. З урахуванням специфіки захворювань
дітей такі заклади можуть бути спеціалізованими.
 
   Дитячий профільний оздоровчий заклад - заклад, у якому діти
перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими надається
комплекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей
та інтересів.
 
   Дитячий оздоровчий заклад з денним перебуванням - заклад,
який створюється на базі навчального або санаторно-курортного (за
умови збереження кількості стаціонарних ліжок та дотримання вимог
санітарного законодавства) закладу і в якому діти перебувають
протягом дня.
 
   Дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку - заклад, у
якому діти перебувають цілодобово і в якому поряд з оздоровчими
надається комплекс послуг, спрямованих на формування у дітей
трудових інтересів та навичок.
 
   Оздоровча зміна - це період перебування дітей в оздоровчих
закладах (не менше 14 днів).
 
   Режим праці та відпочинку - порядок чергування періодів праці
та відпочинку.
 
        2. Мета і основні завдання Програми
 
   2.1. Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного
відпочинку та оздоровлення дітей.
 
   2.2. Основні завдання Програми:
   збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
відпочинку та оздоровлення;
   удосконалення мережі дитячих оздоровчих закладів;
   поліпшення матеріально-технічного,    науково-методичного
забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів;
   створення сприятливих    умов    для    реалізації
соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів
відпочинку та оздоровлення дітей;
   зміцнення кадрового потенціалу та підвищення престижу праці в
дитячих оздоровчих закладах.
 
        3. Фінансове забезпечення Програми
 
   Видатки, пов'язані з відпочинком та оздоровленням дітей,
здійснюються за рахунок виділених в установленому порядку коштів з
державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ,
організацій, професійних спілок, Фонду соціального страхування з
тимчасової  втрати  працездатності,  коштів,  передбачених на
оздоровлення дітей, які постраждали внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей
та учнівської молоді, позабюджетних фондів, а також добровільних
внесків юридичних і фізичних осіб, коштів батьків та інших джерел,
не заборонених законодавством. Фінансове забезпечення заходів
програми відпочинку та оздоровлення дітей Київської області у 2007
році додається.
 
      4. Очікувані результати виконання Програми
 
   Виконання Програми дасть змогу:
 
   4.1. Збільшити кількість дітей, охоплених  організованими
формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:
   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
   дітей-інвалідів;
   дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській
АЕС;
   дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;
   дітей з девіантною поведінкою;
   дітей працівників    органів    внутрішніх    справ,
військовослужбовців які загинули під час виконання службових
обов'язків;
   дітей загиблих шахтарів;
   дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
   талановитих та обдарованих дітей.
 
   4.2. Зміцнити  матеріально-технічну  базу  діючих дитячих
оздоровчих  закладів  та  збільшити  їх  кількість,  зокрема
спеціалізованих і профільних оздоровчих закладів для дітей:
   за медичними показниками;
   дітей-інвалідів;
   за інтересами;
   соціально незахищених категорій;
   які потребують особливих умов виховання.
 
   4.3. Урізноманітнити та підвищити якість оздоровчих послуг, а
саме:
   забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників
оздоровчих закладів;
   підвищити рівень  науково-методичного  та  інформаційного
забезпечення.
 
       Завдання Програми та її основні заходи:
 
     1. Забезпечення державної підтримки відпочинку
           та оздоровлення дітей
 
   1.1. Вжити невідкладних заходів щодо належної підготовки до
відпочинку та оздоровлення дітей, насамперед дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, постраждалих від
наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей-інвалідів, дітей з
багатодітних та  малозабезпечених  сімей,  дітей  працівників
військовослужбовців і правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов'язків, дітей з девіантною поведінкою,
дітей загиблих шахтарів, дітей, які перебувають на диспансерному
обліку, талановитих та обдарованих дітей.
 
                   Райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   1.2. Удосконалювати  систему фінансової підтримки дитячих
оздоровчих  закладів  через  встановлення  пільг  з  оплати
комунальнопобутових послуг, придбання продуктів харчування.
 
                   Райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення), головні
                   управління економіки,
                   агропромислового розвитку,
                   освіти і науки, управління
                   у справах сім'ї та молоді
                   облдержадміністрації, обласна
                   рада профспілок (за згодою)
                   2007 рік
 
   1.3. Підготувати пропозиції  щодо  створення  в  області
стаціонарного дитячого оздоровчого закладу з метою забезпечення
цілорічного оздоровлення дітей.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я, праці та
                   соціального захисту населення
                   облдержадміністрації, служба
                   у справах неповнолітніх
                   облдержадміністрації, обласна
                   рада профспілок (за згодою)
                   2007 рік
 
    2. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове
     забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей
 
   2.1. Провести обласні наради, семінари і тренінги з питань
підготовки  до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її
проведення.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я, праці та
                   соціального захисту населення
                   облдержадміністрації служба
                   у справах неповнолітніх
                   облдержадміністрації, обласна
                   санітарно-епідеміологічна
                   станція,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення), обласна
                   рада профспілок (за згодою)
                   2007 рік
 
   2.2. Провести  комплексні  перевірки  готовності  дитячих
оздоровчих закладів до початку оздоровчої кампанії та організації
літнього відпочинку та оздоровлення дітей.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я праці та соціального
                   захисту населення
                   облдержадміністрації, обласна
                   санітарно-епідеміологічна
                   станція
                   2007 рік
 
   2.3. Вжити   заходів   щодо   звільнення   дитячих
санаторно-курортних та оздоровчих закладів від сплати земельного
податку та місцевих податків і зборів.
 
                   Райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.4. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій
усіх форм власності, благодійних організацій та фондів щодо
надання фінансової і матеріальної допомоги в організації літнього
відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених категорій.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я, праці та
                   соціального захисту населення
                   облдержадміністрації, служба
                   у справах неповнолітніх
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.5. Забезпечувати функціонування існуючих дитячих оздоровчих
закладів області та вжити заходів щодо розширення їх мережі,
благоустрою та використання за призначенням. Постійно збільшувати
кількість дітей, охоплених організованими формами відпочинку та
оздоровлення.
 
                   Райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.6. Організовувати   роботу   наметових,   спортивних,
оборонно-спортивних  та спортивно-туристичних таборів з метою
охоплення активними формами відпочинку учнів  дитячо-юнацьких
спортивних закладів, а також підлітків з девіантною поведінкою та
юнаків, які планують стати військовослужбовцями.
 
                   Служба у справах
                   неповнолітніх
                   облдержадміністрації,
                   управління з питань фізичної
                   культури і спорту, у справах
                   сім'ї та молоді
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.7. Здійснювати заходи щодо розширення  мережі  дитячих
оздоровчих закладів з денним перебуванням, праці і відпочинку, а
також сприяти діяльності учнівських трудових об'єднань.
 
                   Головне управління освіти
                   і науки облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.8. Забезпечити оздоровлення вихованців дитячих будинків
сімейного типу та прийомних дітей з батьками-вихователями.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.9. Впроваджувати в дитячих оздоровчих закладах реалізацію
проектів соціальної адаптації бездоглядних дітей, схильних до
правопорушень та інших негативних проявів. Удосконалити роботу
виїзних консультативних пунктів центрів соціальних служб для
сімей, дітей та молоді з метою надання психологічної, медичної та
соціальної допомоги дітям.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я
                   облдержадміністрації, служба
                   у справах неповнолітніх
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.10. Організовувати в дитячих оздоровчих закладах проведення
тематичних  змін  з  метою  творчого розвитку талановитих і
обдарованих дітей, а також дітей, схильних до правопорушень та із
соціально незахищених категорій населення.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, Головне управління
                   освіти і науки
                   облдержадміністрації, служба
                   у справах неповнолітніх
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.11. Взяти участь у Всеукраїнському ярмарку послуг у сфері
відпочинку та оздоровлення дітей.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, Головне управління
                   освіти і науки
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення), обласна
                   рада профспілок (за згодою)
                   2007 рік
 
   2.12. Забезпечити   підготовку   інформаційно-методичних
матеріалів для дитячих оздоровчих закладів з питань організації
змістовного дозвілля та відпочинку дітей.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я
                   облдержадміністрації, служба
                   у справах неповнолітніх
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.13. Забезпечувати дотримання вимог протипожежної безпеки,
санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і
функціонуванням  дитячих  оздоровчих  закладів  та  підвищити
відповідальність їх  керівників,  вихователів,  обслуговуючого
персоналу за охорону життя і здоров'я дітей.
   Вжити заходів  щодо  профілактики  дитячого  травматизму,
безпечної поведінки на воді та запобігання нещасним випадкам під
час відпочинку та оздоровлення дітей.
 
                   Обласна
                   санітарно-епідеміологічна
                   станція, ГУ МНС України
                   в Київській області,
                   Головне управління охорони
                   здоров'я
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.14. Забезпечувати високий рівень безпеки та надійності
транспортного обслуговування дітей під час перевезення їх до місць
відпочинку і у зворотному напрямку, організовувати супроводження
колон автобусів підрозділами ДАІ.
 
                   ГУ МВС України в Київській
                   області,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   2.15. Вживати заходів щодо забезпечення громадського порядку
в місцях відпочинку та оздоровлення дітей.
 
                   ГУ МВС України в Київській
                   області,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
        3. Медичне забезпечення відпочинку
           та оздоровлення дітей
 
   3.1. Здійснювати  санаторно-курортне  оздоровлення  дітей,
хворих на цукровий діабет, у  дитячих  оздоровчих  закладах
санаторного типу.
 
                   Головні управління охорони
                   здоров'я, праці та
                   соціального захисту населення
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення), обласна
                   рада профспілок (за згодою)
                   2007 рік
 
   3.2. Забезпечити безкоштовне оздоровлення дітей з обмеженими
фізичними можливостями та осіб, що їх супроводжують.
 
                   Головне управління охорони
                   здоров'я, управління у
                   справах сім'ї та молоді
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення), обласна
                   рада профспілок (за згодою)
                   2007 рік
 
   3.3. Вжити заходів щодо збагачення харчування дітей в дитячих
оздоровчих закладах біологічно активними домішками, вітамінами,
продуктами радіопротекторної дії.
 
                   Обласна
                   санітарно-епідеміологічна
                   станція, Головне управління
                   охорони здоров'я
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   3.4. Вжити   заходів   щодо   посилення   державного
санітарно-гігієнічного та протиепідемічного нагляду за станом
дитячих оздоровчих закладів, якістю питної води, щодо належного
медичного обслуговування дітей,  профілактики  захворюваності,
матеріально-технічного  забезпечення  медичних  пунктів  таких
закладів.
 
                   Обласна
                   санітарно-епідеміологічна
                   станція, Головне управління
                   охорони здоров'я
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   3.5. Не допускати отримання дитячими оздоровчими закладами
харчової сировини і  продукції  без  необхідної  супровідної
документації,   сертифікатів   відповідності,   висновків
ветеринарно-санітарної експертизи та погодити з територіальними
установами  санітарно-епідеміологічної  служби  перелік  її
постачальників.
 
                   Обласна
                   санітарно-епідеміологічна
                   станція,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   3.6. Проводити в дитячих оздоровчих закладах обстеження і
лікування дітей лікарем-стоматологом.
 
                   Головне управління охорони
                   здоров'я
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   3.7. Забезпечувати   супровід   медичними  працівниками
організованих груп дітей до місць відпочинку та оздоровлення і у
зворотному напрямку.
 
                   Головне управління охорони
                   здоров'я
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
         4. Міжнародне співробітництво
 
   4.1. Ініціювати обмін групами дітей з країн СНД з метою
організованого відпочинку та оздоровлення.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головні управління
                   освіти і науки, охорони
                   здоров'я
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік
 
   4.2. Розширити  співпрацю  з  міжнародними  благодійними
організаціями, фондами з питань оздоровлення та відпочинку дітей
соціально незахищених категорій за кордоном.
 
                   Управління у справах сім'ї
                   та молоді, головне управління
                   освіти і науки
                   облдержадміністрації,
                   райдержадміністрації,
                   міськвиконкоми (міст
                   обласного значення)
                   2007 рік.
 
 
                   Додаток
                   до проекту Програми
                   від 28.12.2006 N 1118
 
    Фінансове забезпечення заходів Програми відпочинку
    та оздоровлення дітей Київської області у 2007 році
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Заходи      |   Відповідальні   |Рік |    Обсяги фінансування, тис. грн.    |
|з/п |              |             |  |--------------------------------------------|
|  |              |             |  |всього |державний|обласний|місцевий|залучені|
|  |              |             |  |    | бюджет | бюджет | бюджет | кошти |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
| 1 |       2       |      3      | 4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Забезпечення державної підтримки відпочинку та оздоровлення дітей                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Забезпечення відпочинку та |Райдержадміністрації,  |2007|29002,4| 1881,4 | 5476,0 | 4095,0 |17550,0 |
|  |оздоровлення дітей,    |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |насамперед дітей-сиріт,  |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей, позбавлених     |             |  |    |     |    |    |    |
|  |батьківського піклування, |             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей, постраждалих від  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |наслідків Чорнобильської  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |катастрофи, дітей-інвалідів|             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей з багатодітних та  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |малозабезпечених сімей,  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей працівників     |             |  |    |     |    |    |    |
|  |військовослужбовців і   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |правоохоронних органів, які|             |  |    |     |    |    |    |
|  |загинули під час виконання |             |  |    |     |    |    |    |
|  |службових обов'язків, дітей|             |  |    |     |    |    |    |
|  |з девіантною поведінкою,  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей загиблих шахтарів,  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей, які перебувають на |             |  |    |     |    |    |    |
|  |диспансерному обліку,   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |талановитих та обдарованих |             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей           |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|1.2 |Удосконалення системи   |Райдержадміністрації,  |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |фінансової підтримки    |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |дитячих оздоровчих закладів|обласного значення),   |  |    |     |    |    |    |
|  |через встановлення пільг з |головні управління    |  |    |     |    |    |    |
|  |оплати комунально-побутових|економіки,        |  |    |     |    |    |    |
|  |послуг, придбання продуктів|агропромислового     |  |    |     |    |    |    |
|  |харчування         |розвитку         |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |Головне управління    |  |    |     |    |    |    |
|  |              |освіти і науки, у справах|  |    |     |    |    |    |
|  |              |сім'ї та молоді     |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна рада профспілок |  |    |     |    |    |    |
|  |              |(за згодою)       |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|1.3 |Підготувати пропозиції щодо|Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |створення в області    |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |стаціонарного дитячого   |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчого закладу з метою|охорони здоров'я, праці |  |    |     |    |    |    |
|  |забезпечення цілорічного  |та соціального захисту  |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровлення дітей     |населення        |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |служба у справах     |  |    |     |    |    |    |
|  |              |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна рада профспілок |  |    |     |    |    |    |
|  |              |(за згодою)       |  |    |     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Проведення обласних нарад, |Управління у справах   |2007|120,00 |     | 120,00 |    |    |
|  |семінарів і тренінгів з  |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |питань підготовки до    |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчої кампанії та   |охорони здоров'я, праці |  |    |     |    |    |    |
|  |підбиття підсумків її   |та соціального захисту  |  |    |     |    |    |    |
|  |проведення         |населення        |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |служба у справах     |  |    |     |    |    |    |
|  |              |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна         |  |    |     |    |    |    |
|  |              |санітарно-епідеміологічна|  |    |     |    |    |    |
|  |              |станція,         |  |    |     |    |    |    |
|  |              |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення),   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна рада профспілок |  |    |     |    |    |    |
|  |              |(за згодою)       |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.2 |Проведення комплексних   |Управління у справах   |2007| 14,00 |     | 14,00 |    |    |
|  |перевірок готовності    |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |дитячих оздоровчих закладів|управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |до початку оздоровчої   |охорони здоров'я, праці |  |    |     |    |    |    |
|  |кампанії та організації  |та соціального захисту  |  |    |     |    |    |    |
|  |літнього відпочинку та   |населення        |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровлення дітей     |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна         |  |    |     |    |    |    |
|  |              |санітарно-епідеміологічна|  |    |     |    |    |    |
|  |              |станція         |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.3 |Вжити заходів щодо     |Райдержадміністрації,  |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |звільнення дитячих     |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |санаторно-курортних та   |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчих закладів від  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |сплати земельного податку |             |  |    |     |    |    |    |
|  |та місцевих податків і   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |зборів           |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.4 |Сприяти залученню     |Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |підприємств, установ та  |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |організацій усіх форм   |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |власності, благодійних   |охорони здоров'я, праці |  |    |     |    |    |    |
|  |організацій та фондів щодо |та соціального захисту  |  |    |     |    |    |    |
|  |надання фінансової і    |населення        |  |    |     |    |    |    |
|  |матеріальної допомоги в  |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |організації літнього    |служба у справах     |  |    |     |    |    |    |
|  |відпочинку та оздоровлення |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей соціально незахищених|облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |категорій         |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.5 |Забезпечувати       |Райдержадміністрації,  |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |функціонування існуючих  |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |дитячих оздоровчих закладів|обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |області та вжити заходів  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |щодо розширення їх мережі, |             |  |    |     |    |    |    |
|  |благоустрою та       |             |  |    |     |    |    |    |
|  |використання за      |             |  |    |     |    |    |    |
|  |призначенням. Постійно   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |збільшувати кількість дітей|             |  |    |     |    |    |    |
|  |охоплених організованими  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |формами відпочинку та   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровлення        |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.6 |Організація роботи     |Служба у справах     |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |наметових, спортивних,   |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |оборонно-спортивних та   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |спортивно-туристичних   |управління з питань   |  |    |     |    |    |    |
|  |таборів з метою охоплення |фізичної культури і   |  |    |     |    |    |    |
|  |активними формами     |спорту, у справах сім'ї |  |    |     |    |    |    |
|  |відпочинку учнів      |та молоді        |  |    |     |    |    |    |
|  |дитячо-юнацьких спортивних |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |закладів, а також підлітків|райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |з девіантною поведінкою та |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |юнаків, які планують стати |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |військовослужбовцями    |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.7 |Здійснювати заходи щодо  |Головне управління освіти|2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |розширення мережі дитячих |і науки         |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчих закладів з   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |денним перебуванням, праці |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |і відпочинку, а також   |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |сприяти діяльності     |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |учнівських трудових    |             |  |    |     |    |    |    |
|  |об'єднань         |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.8 |Оздоровлення вихованців  |Управління у справах   |2007| 66,00 |     | 66,00 |    |    |
|  |дитячих будинків сімейного |сім'ї та молоді     |  |    |     |    |    |    |
|  |типу та прийомних дітей з |облдержадміністрації   |  |    |     |    |    |    |
|  |батьками-вихователями   |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.9 |Впроваджувати в дитячих  |Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |оздоровчих закладах    |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |реалізацію проектів    |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |соціальної адаптації    |охорони здоров'я     |  |    |     |    |    |    |
|  |бездоглядних дітей,    |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |схильних до правопорушень |служба у справах     |  |    |     |    |    |    |
|  |та інших негативних    |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |проявів. Удосконалити   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |роботу виїзних       |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |консультативних пунктів  |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |центрів соціальних служб  |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |для сімей, дітей та молоді |             |  |    |     |    |    |    |
|  |з метою надання      |             |  |    |     |    |    |    |
|  |психологічної, медичної та |             |  |    |     |    |    |    |
|  |соціальної допомоги дітям |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.10|Організовувати в дитячих  |Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |оздоровчих закладах    |сім'ї та молоді, Головне |  |    |     |    |    |    |
|  |проведення тематичних змін |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |з метою творчого розвитку |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |талановитих і обдарованих |служба у справах     |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей, а також дітей,   |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |схильних до правопорушень |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |та із соціально незахищених|райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |категорій населення    |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.11|Взяти участь у       |Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |Всеукраїнському ярмарку  |сім'ї та молоді, Головне |  |    |     |    |    |    |
|  |послуг у сфері відпочинку |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |та оздоровлення дітей   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення),   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна рада профспілок |  |    |     |    |    |    |
|  |              |(за згодою)       |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.12|Підготовка         |Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |інформаційно-методичних  |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |матеріалів для дитячих   |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчих закладів з   |охорони здоров'я     |  |    |     |    |    |    |
|  |питань організації     |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |змістовного дозвілля та  |служба у справах     |  |    |     |    |    |    |
|  |відпочинку дітей      |неповнолітніх      |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.13|Забезпечувати дотримання  |Обласна         |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |вимог протипожежної    |санітарно-епідеміологічна|  |    |     |    |    |    |
|  |безпеки,          |станція, ГУ МВС України в|  |    |     |    |    |    |
|  |санітарно-епідеміологічного|Київській області,    |  |    |     |    |    |    |
|  |нагляду за підготовкою,  |Головне управління    |  |    |     |    |    |    |
|  |відкриттям і        |охорони здоров'я     |  |    |     |    |    |    |
|  |функціонуванням дитячих  |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчих закладів та   |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |підвищити відповідальність |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |їх керівників, вихователів,|обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |обслуговуючого персоналу  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |за охорону життя і здоров'я|             |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей.           |             |  |    |     |    |    |    |
|  |Вжити заходів щодо     |             |  |    |     |    |    |    |
|  |профілактики дитячого   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |травматизму, безпечної   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |поведінки на воді та    |             |  |    |     |    |    |    |
|  |запобігання нещасним    |             |  |    |     |    |    |    |
|  |випадкам під час відпочинку|             |  |    |     |    |    |    |
|  |та оздоровлення дітей   |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.14|Забезпечувати високий   |ГУ МВС України в     |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |рівень безпеки та     |Київській області,    |  |    |     |    |    |    |
|  |надійності транспортного  |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |обслуговування дітей під  |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |час перевезення їх до місць|обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |відпочинку і у зворотному |             |  |    |     |    |    |    |
|  |напрямку, організовувати  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |супроводження колон    |             |  |    |     |    |    |    |
|  |автобусів підрозділами ДАІ |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|2.15|Вживати заходів щодо    |ГУ МВС України в     |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |забезпечення громадського |Київській області,    |  |    |     |    |    |    |
|  |порядку в місцях відпочинку|райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |та оздоровлення дітей   |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Медичне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Здійснювати        |Головні управління    |2007| 59,0 |     | 59,0 |    |    |
|  |санаторно-курортне     |охорони здоров'я, праці |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровлення дітей, хворих |та соціального захисту  |  |    |     |    |    |    |
|  |на цукровий діабет, у   |населення        |  |    |     |    |    |    |
|  |дитячих оздоровчих закладах|облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |санаторного типу      |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення),   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна рада профспілок |  |    |     |    |    |    |
|  |              |(за згодою)       |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|3.2 |Забезпечення безкоштовного |Головне управління    |2007| 50,0 |     | 50,0 |    |    |
|  |оздоровлення дітей з    |охорони здоров'я,    |  |    |     |    |    |    |
|  |обмеженими фізичними    |управлінні у справах   |  |    |     |    |    |    |
|  |можливостями та осіб, що їх|сім'ї та молоді     |  |    |     |    |    |    |
|  |супроводжують       |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення),   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласна рада профспілок |  |    |     |    |    |    |
|  |              |(за згодою)       |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|3.3 |Вжити заходів щодо     |Обласна         |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |збагачення харчування дітей|санітарно-епідеміологічна|  |    |     |    |    |    |
|  |в дитячих оздоровчих    |станція, Головне     |  |    |     |    |    |    |
|  |закладах біологічно    |управління охорони    |  |    |     |    |    |    |
|  |активними домішками,    |здоров'я         |  |    |     |    |    |    |
|  |вітамінами, продуктами   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |радіопротекторної дії   |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|3.4 |Вжити заходів щодо     |Обласна         |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |посилення державного    |санітарно-епідеміологічна|  |    |     |    |    |    |
|  |санітарно-гігієнічного та |станція, Головне     |  |    |     |    |    |    |
|  |протиепідемічного нагляду |управління охорони    |  |    |     |    |    |    |
|  |за станом дитячих     |здоров'я         |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровчих закладів, якістю|облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |питної води, щодо належного|райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |медичного обслуговування  |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей, профілактики    |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |захворюваності,      |             |  |    |     |    |    |    |
|  |матеріально-технічного   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |забезпечення медичних   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |пунктів таких закладів   |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|3.5 |Не допускати отримання   |Обласна         |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |дитячими оздоровчими    |санітарно-епідеміологічна|  |    |     |    |    |    |
|  |закладами харчової сировини|станція,         |  |    |     |    |    |    |
|  |і продукції без необхідної |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |супровідної документації, |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |сертифікатів відповідності |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|  |висновків         |             |  |    |     |    |    |    |
|  |ветеринарно-санітарної   |             |  |    |     |    |    |    |
|  |експертизи та погодити з  |             |  |    |     |    |    |    |
|  |територіальними установами |             |  |    |     |    |    |    |
|  |санітарно-епідеміологічної |             |  |    |     |    |    |    |
|  |служби перелік її     |             |  |    |     |    |    |    |
|  |постачальників       |             |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|3.6 |Проводити в дитячих    |Головне управління    |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |оздоровчих закладах    |охорони здоров'я     |  |    |     |    |    |    |
|  |обстеження і лікування   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |дітей лікарем-стоматологом |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|3.7 |Забезпечувати супровід   |Головне управління    |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |медичними працівниками   |охорони здоров'я     |  |    |     |    |    |    |
|  |організованих груп дітей до|облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |місць відпочинку та    |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |оздоровлення і у зворотному|міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |напрямку          |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Міжнародне співробітництво                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Ініціювати обмін групами  |Управління у справах   |2007| 0,0 |     | 0,0  |    |    |
|  |дітей з країн СНД з метою |сім'ї та молоді, головні |  |    |     |    |    |    |
|  |організованого відпочинку |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |та оздоровлення      |охорони здоров'я     |  |    |     |    |    |    |
|  |              |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |              |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |              |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----+---------------------------+-------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|4.2 |Співробітництво з     |Управління у справах   |2007| 65,0 |     | 65,0 |    |    |
|  |міжнародними благодійними |сім'ї та молоді, Головне |  |    |     |    |    |    |
|  |організаціями, фондами з  |управління освіти і науки|  |    |     |    |    |    |
|  |питань оздоровлення та   |облдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |відпочинку дітей соціально |райдержадміністрації,  |  |    |     |    |    |    |
|  |незахищених категорій за  |міськвиконкоми (міст   |  |    |     |    |    |    |
|  |кордоном          |обласного значення)   |  |    |     |    |    |    |
|----------------------------------------------------------+----+-------+---------+--------+--------+--------|
|Всього:                          |2007|29376,4| 1881,4 | 5850,0 | 4095,0 |17550,0 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка