Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності (укр/рос)

               Угода
          про співробітництво в галузі
           інвестиційної діяльності
              (укр/рос)
 
 
          Статус Угоди див.( 997_747 )
 
 
 
   Дата підписання Україною:     24.12.1993
   Дата набуття чинності для України: тимчасово застосовується з
                    моменту підписання
 
   Держави-учасниці цієї Угоди, далі - Сторони,
 
   визнаючи велике  значення  поглибленню  взаємовигідного
економічного співробітництва,
 
   беручи до  уваги спільні інтереси і переваги погоджених
підходів при розробці та проведенні інвестиційної політики,
 
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співробітничають  у  розробці  та  здійсненні
інвестиційної політики стосовно своїх суб'єктів господарювання, а
також суб'єктів господарювання держав, що не є учасницями цієї
Угоди, і міжнародних організацій з метою забезпечення взаємного
захисту інтересів Сторін у цій галузі.
 
               Стаття 2
 
   Iнвесторами кожної із Сторін в інших  державах,  що  є
учасницями цієї Угоди (далі - інвестори Сторін), є:
 
   юридичні особи, створені згідно із законодавством однієї із
Сторін і правомочні здійснювати інвестиції;
 
   фізичні особи - громадяни Сторін та громадяни інших держав,
що постійно проживають на їхній території, а також особи без
громадянства;
 
   держави-учасниці цієї Угоди і розміщені в межах  їхньої
території державні та адміністративно-територіальні утворення в
особі уповноважених ними юридичних і фізичних осіб відповідно до
законодавства Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Iнвестиціями Сторін  є  всі  види  майнових, фінансових,
інтелектуальних цінностей, що вкладаються інвесторами Сторін в
об'єкти  підприємницької  та інших видів діяльності з метою
отримання прибутку (доходу), досягнення соціального ефекту.
 
               Стаття 4
 
   Iнвестори Сторін здійснюють інвестування на території інших
Сторін шляхом:
 
   створення підприємств,  що  повністю  належать інвесторам
Сторін, а також філіалів таких підприємств;
 
   часткової участі в підприємствах,  створених  спільно  з
юридичними і фізичними особами за місцем інвестування;
 
   придбання підприємств, будинків, споруджень, часток участі в
підприємствах, паїв, акцій, облігацій, а також цінних паперів
згідно з національним законодавством;
 
   іншої діяльності по здійсненню інвестицій, яка не суперечить
законодавству,  діючому  на  території  держави  за  місцем
інвестування.
 
   Підприємство з інвестиціями Сторін може здійснювати будь-які
види діяльності, що відповідають цілям, передбаченим у статуті
підприємства, за винятком заборонених законодавством держави за
місцем інвестування.
 
               Стаття 5
 
   Сторони уповноважують відповідні державні органи проводити
консультації й обмін інформацією з питань інвестиційної діяльності
при розробці заходів державного регулювання інвестиційних процесів
і механізму їх реалізації, а також консультації в інших необхідних
випадках.
 
               Стаття 6
 
   Відносини, пов'язані з інвестиціями  Сторін,  регулюються
відповідними  положеннями  законодавства  держави  за  місцем
інвестування, що встановлені для інвесторів цієї держави, цією
Угодою та іншими угодами між її учасниками, а також міжнародними
угодами, в яких беруть участь Сторони. При цьому, в  ході
подальшого вдосконалення законодавства, Сторони виходитимуть з
того, що правовий режим інвестицій Сторін, а також діяльність
інвесторів з їх здійснення не можуть бути менш сприятливими, ніж
режим для інвестиційної діяльності юридичних і фізичних осіб
держави за місцем інвестування.
 
               Стаття 7
 
   Iнвестиції, вчинені інвесторами, зазначеними в статті 2 цієї
Угоди, на території Сторін користуються повним та безумовним
правовим захистом держави за місцем інвестування, не підлягають
націоналізації і не можуть бути піддані реквізиції, крім як у
виняткових  випадках,  передбачених  законами.  Рішення  про
націоналізацію і реквізицію приймаються в порядку, встановленому
законодавством держави за місцем інвестування. У таких випадках
державою за місцем інвестування виплачується інвесторам Сторін
швидка,  адекватна  та  ефективна  компенсація.  Рішення про
задоволення претензій інвестора у разі націоналізації і реквізиції
можуть бути прийняті за згодою Сторін або оскаржені в суді держави
за місцем інвестування.
 
   Iнвестори Сторін мають право на  відшкодування  збитків,
включаючи втрачену вигоду, завданих їм в результаті дій державних
органів або посадових осіб, що суперечать законодавству держави за
місцем інвестування, а також внаслідок неналежного здійснення
такими органами чи посадовими особами передбачених законодавством
обов'язків  щодо  інвесторів  Сторін або підприємств з цими
інвестиціями.
 
               Стаття 8
 
   Iнвесторам Сторін після сплати відповідних податків і зборів
гарантується безперешкодний переказ до держав-учасниць цієї Угоди,
а також до інших держав прибутку та інших сум, отриманих у зв'язку
із здійсненими ними інвестиціями, в тому числі сум, що передбачені
статтею 7 цієї Угоди.
 
   Ввіз та вивіз валюти Сторін і валюти інших держав, платіжних
документів, цінних паперів регламентується законодавством про
валютне регулювання держави за місцем інвестування.
 
   Внески в статутний фонд підприємства з інвестиціями Сторін
оцінюються за погодженням між його учасниками, а в разі створення
підприємства, що  повністю  належить  інвестору  (інвесторам)
держави-учасниці цієї Угоди, ним самостійно.
 
   У разі  необхідності  обґрунтованість  зробленої  оцінки
підтверджується висновком аудиторських організацій, які отримали
згідно із законодавством держави за місцем інвестування дозвіл на
проведення такої оцінки.
 
               Стаття 9
 
   Прибуток та інші суми, зазначені в статті 8 цієї Угоди,
отримані інвесторами Сторін у будь-якій валюті із джерел на
території держави за місцем інвестування, можуть на її території
бути реінвестовані або використані в інших цілях згідно із
законодавством цієї держави.
 
              Стаття 10
 
   Сторони вживатимуть  заходів  з  метою  зближення  свого
законодавства з питань інвестиційної діяльності, в тому числі з
питань порядку створення підприємств з інвестиціями Сторін і їхніх
організаційно-правових  форм,  питань  оподаткування, трудових
відносин, територіальних і галузевих обмежень щодо вкладення
інвестицій, екологічної і санітарно-гігієнічної експертизи, обліку
та звітності їхньої діяльності.
 
   Якщо в разі зміни законодавства Сторони інвестування, що
стосується  інвестування,  або  денонсації  цієї Угоди умови
діяльності раніше створених Сторонами підприємств на території
цієї  держави  погіршуються,  то протягом наступних 5 років
застосовуються норми, що діяли на момент  реєстрації  цього
підприємства.
 
              Стаття 11
 
   Створення (участь у створенні) і придбання підприємства або
його частки інвесторами Сторін (далі - підприємство з інвестиціями
Сторін) здійснюється в порядку і на підставах, передбачених
законодавством держави за місцем інвестування.
 
              Стаття 12
 
   Під час розгляду питань,  пов'язаних  із  створенням  і
реєстрацією  підприємств  з  інвестиціями  Сторін,  останні
підтримуватимуть  різноманітні  організаційно-правові  форми
співробітництва відповідно до законодавства Сторін.
 
   Сторони виходитимуть  з  необхідності  надання  сприяння
підприємствам з інвестиціями Сторін при здійсненні ними прямих
інвестицій і реалізації багатосторонніх економічних проектів на
території цих Сторін і в державах, що не є учасницями цієї Угоди.
 
              Стаття 13
 
   Підприємство з інвестиціями Сторін може створювати дочірні
підприємства  з правами юридичної особи, а також філіали і
представництва на території держави за місцем інвестування і за її
межами з дотриманням умов, установлених законодавством відповідних
держав.
 
   Філіали і представництва підприємств з інвестиціями Сторін
діють  на  підставі  положень  про  них, які затверджуються
підприємством, що їх створило. Вони мають право відкривати рахунки
в банківських установах у державі за місцем їх знаходження.
 
              Стаття 14
 
   Підприємство з  інвестиціями Сторін може визначати умови
реалізації виробленої ними продукції (робіт, послуг), включаючи
ціну  на  неї,  згідно із законодавством держави за місцем
інвестування. Оплата підприємством з інвестиціями Сторін поставок
товарів і послуг, у тому числі плата за користування земельними
ділянками, житлом і нежилими приміщеннями на території держави за
місцем інвестування здійснюється на загальних підставах, що діють
для юридичних і фізичних осіб зазначеної держави.
 
              Стаття 15
 
   Майно, що ввозиться з інших держав як внесок інвесторів
Сторін до статутного фонду підприємств з інвестиціями Сторін, і
призначене для власного матеріального виробництва, звільняється
від стягнення митного податку і не оподатковується.
 
   Майно, що  ввозиться  для  особистих потреб працівниками
підприємств з інвестиціями держави-учасниці цієї Угоди, прийнятими
на роботу з інших держав, звільняється від стягнення митного
податку.
 
              Стаття 16
 
   Підприємства з інвестиціями Сторін експортують  продукцію
власного виробництва та імпортують продукцію для власних потреб
згідно із законодавством держав, на території яких знаходяться ці
підприємства.
 
              Стаття 17
 
   Страхування майна  і ризиків підприємства з інвестиціями
Сторін здійснюється відповідно до законодавства держави за місцем
інвестування.
 
              Стаття 18
 
   Підприємства з інвестиціями Сторін, а також інвестори Сторін
сплачують податки згідно з міждержавними угодами про уникнення
подвійного оподаткування доходів та майна, а за відсутності таких
угод - згідно із законодавством, діючим в державах-учасницях цієї
Угоди.
 
   Для підприємств з інвестиціями Сторін у пріоритетних галузях
господарства і в окремих регіонах може встановлюватися пільговий
порядок оподаткування.
 
              Стаття 19
 
   Трудові відносини, включаючи питання найму і звільнення,
режиму праці і відпочинку, умов оплати праці,  гарантій  і
компенсацій, на підприємствах з інвестиціями Сторін регулюються
відповідно до законодавства держави за місцем інвестування.
 
   Соціальне страхування працівників підприємств з інвестиціями
Сторін і їхнє соціальне забезпечення (за винятком пенсійного
забезпечення  працівників  з  інших  держав)  регулюються
законодавством держави за місцем інвестування.
 
   Пенсійне забезпечення зазначених працівників і членів їхніх
сімей згідно з Угодою про гарантії прав громадян держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення
від 13 березня 1992 року ( 997_107 ) здійснюється відповідно до
законодавства держав їхнього постійного проживання, при цьому
платежі  на  пенсійне  забезпечення  працівників  з  інших
держав-учасниць цієї Угоди підприємства з інвестиціями Сторін
перераховують до відповідних фондів держав постійного проживання
цих працівників.
 
              Стаття 20
 
   Надання інвесторам Сторін і підприємствам з інвестиціями
Сторін права користування землею, включаючи її оренду, та іншими
природними ресурсами регулюється  законодавством,  діючим  на
території держави за місцем інвестування.
 
              Стаття 21
 
   Спори інвесторів Сторін і підприємств з інвестиціями Сторін з
державними органами, юридичними та фізичними особами, спори між
інвесторами  і  підприємствами,  в які здійснені інвестиції,
вирішуються за погодженням між ними або підлягають розгляду в
установленому порядку в судах за місцем інвестування чи, за
домовленістю учасників спору, в третейському  суді.  Порядок
вирішення згаданих спорів викладається в установчих документах.
 
              Стаття 22
 
   Сторони дотримуватимуться  в  рамках  свого законодавства
погодженого підходу до питань, пов'язаних із залученням іноземних
позик та інвестицій з держав, які не є учасницями цієї Угоди, і
міжнародних організацій для здійснення проектів, що відповідають
спільній  зацікавленості  Сторін, з наданням таким іноземним
інвесторам прав на придбання  національних  цінних  паперів,
користування  землею,  оренду  майна, а також із укладенням
концесійних угод і створенням вільних економічних зон та інших
форм діяльності.
 
              Стаття 23
 
   Сторони співробітничатимуть  між  собою  для  усунення
недобросовісної конкуренції на міжнародному та внутрішньому ринках
і  забезпечення згідно зі своїм законодавством максимального
захисту економічних інтересів інвесторів Сторін.
 
              Стаття 24
 
   Надані Сторонами одна одній права, переваги і пільги в галузі
інвестиційної діяльності не є підставою для їх надання інвесторам
держав, які не є учасницями цієї Угоди.
 
              Стаття 25
 
   Ця Угода не зачіпає обов'язків Сторін щодо держав, які не є
учасницями цієї Угоди.
 
              Стаття 26
 
   Поправки до цієї Угоди можуть бути прийняті за взаємною
згодою всіх Сторін і оформляються спеціальним протоколом, який
стає невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
              Стаття 27
 
   Ця Угода відкрита до підписання всіма державами-учасницями
Співдружності Незалежних Держав.
 
   Ця Угода тимчасово застосовується з моменту підписання і
набуває чинності з дня здачі на зберігання депозитарію третього
повідомлення  про  виконання  Сторонами,  що  її  підписали,
внутрідержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Для
держав, що підписали Угоду і виконали згадані процедури пізніше,
вона набуває чинності з дня здачі на зберігання депозитарію їхніх
повідомлень про виконання згаданих процедур.
 
   Угода укладена на термін 5 років  і  буде  автоматично
продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди за взаємною згодою
Сторін.
 
   Після закінчення п'ятирічного терміну після підписання цієї
Угоди кожна Сторона має право вийти з Угоди після письмового
повідомлення про це депозитарію не пізніше ніж за 6 місяців до
моменту свого виходу.
 
   Здійснено в місті Ашгабаді 24 грудня 1993 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле
державам, які підписали цю Угоду, її завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Республіку Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Білорусь         За Російську Федерацію
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Вірменія         За Республіку Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Грузія          За Туркменистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Республіку Казахстан         За Республіку Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Киргизьку Республіку         За Україну (*)
 
   (підпис)                  (підпис)
 
_______________
   (*) Угоду підписано Україною з такими застереженнями: "Для
України окремі положення цієї Угоди діють в такій редакції:
 
   1. Стаття 1: Сторони співробітничають у розробці і здійсненні
інвестиційної політики щодо своїх господарюючих суб'єктів з метою
забезпечення взаємного захисту інтересів Сторін у цій галузі.
 
   2. Частина друга статті 8 перед словом "платіжних" додається
слово "переказ".
 
   3. Вилучаються частина перша статті 10 і частина друга статті
15".
 
              Соглашение
      о сотрудничестве в области инвестиционной
              деятельности
 
 
   Государства-участники настоящего Соглашения, именуемые  в
дальнейшем Стороны,
   признавая  важное  значение  углубления  взаимовыгодного
экономического сотрудничества,
   принимая во  внимание  общие  интересы  и  преимущества
согласованных подходов при разработке и проведении инвестиционной
политики,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны  сотрудничают  в  разработке  и  осуществлении
инвестиционной политики в отношении хозяйствующих субъектов, а
также  хозяйствующих  субъектов  государств,  не  являющихся
участниками настоящего Соглашения, и международных организаций с
целью обеспечения взаимной защиты интересов Сторон  в  этой
области.
 
               Статья 2
 
   Инвесторами каждой Стороны в других государствах, участвующих
в настоящем Соглашении (далее - инвесторы Сторон), являются:
   юридические лица, созданные согласно законодательству одной
из Сторон и правомочные осуществлять инвестиции;
   физические лица - граждане Сторон и постоянно проживающие на
их территории граждане других государств, а также лица без
гражданства;
   государства-участники настоящего Соглашения и расположенные в
пределах    их    территории    государственные    и
административно-территориальные образования в лице уполномоченных
ими  юридических  и  физических  лиц  в  соответствии  с
законодательством Сторон.
 
               Статья 3
 
   Инвестициями Сторон  являются  все  виды  имущественных,
финансовых, интеллектуальных ценностей, вкладываемые инвесторами
Сторон в объекты предпринимательской и других видов деятельности в
целях получения прибыли (дохода), достижения социального эффекта.
 
               Статья 4
 
   Инвесторы Сторон осуществляют инвестирование на территории
других Сторон путем:
   создания предприятий, полностью принадлежащих  инвесторам
Сторон, а также филиалов таких предприятий;
   долевого участия в предприятиях, создаваемых совместно с
юридическими и физическими лицами по месту инвестирования;
   приобретения предприятий, зданий, сооружений, долей участия
в предприятиях, паев, акций, облигаций, а также ценных бумаг в
соответствии с национальным законодательством;
   иной  деятельности  по  осуществлению  инвестиций,  не
противоречащей законодательству,  действующему  на  территории
государства по месту инвестирования.
   Предприятие с инвестициями Сторон может осуществлять любые
виды деятельности, отвечающие целям, предусмотренным в уставе
предприятия,  за  исключением  запрещенных  законодательством
государства по месту инвестирования.
 
               Статья 5
 
   Стороны  уполномочивают  соответствующие  государственные
органы проводить консультации и обмен информацией по вопросам
инвестиционной деятельности при разработке мер государственного
регулирования инвестиционных процессов и механизма их реализации,
а также консультации в других необходимых случаях.
 
               Статья 6
 
   Отношения, связанные с инвестициями Сторон, регулируются
соответствующими положениями законодательства государства по месту
инвестирования, установленными для инвесторов этого государства,
настоящим Соглашением  и  другими  соглашениями  между  его
участниками, а также международными соглашениями, в  которых
участвуют Стороны. При этом, в ходе дальнейшего совершенствования
законодательства, Стороны будут исходить из того, что правовой
режим инвестиций Сторон, а также деятельность инвесторов по их
осуществлению не могут быть менее благоприятными, чем режим для
инвестиционной  деятельности  юридических  и  физических  лиц
государства по месту инвестирования.
 
               Статья 7
 
   Инвестиции, производимые инвесторами, указанными в статье 2
настоящего Соглашения, на территории Сторон пользуются полной и
безусловной правовой защитой государства по месту инвестирования,
не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции,
кроме как в исключительных, предусмотренных законами, случаях.
Решения о национализации и реквизиции принимаются в порядке,
установленном  законодательством  государства   по   месту
инвестирования.  В  таких  случаях  государством  по  месту
инвестирования выплачивается инвесторам Сторон быстрая, адекватная
и эффективная компенсация. Решения об удовлетворении претензий
инвестора в случае национализации и реквизиции  могут  быть
разрешены по соглашению Сторон или обжалованы в суды государства
по месту инвестирования.
   Инвесторы Сторон имеют право на возмещение убытков, включая
упущенную  выгоду,  причиненных  им  в  результате  действий
государственных органов либо должностных лиц,  противоречащих
законодательству государства по месту инвестирования, а также
вследствие ненадлежащего осуществления  такими  органами  или
должностными лицами предусмотренных законодательством обязанностей
по отношению к инвесторам Сторон или предприятиям с  этими
инвестициями.
 
               Статья 8
 
   Инвесторам Сторон после уплаты соответствующих налогов и
сборов   гарантируется   беспрепятственный   перевод   в
государства-участники настоящего Соглашения, а также в другие
государства прибыли и других сумм, полученных  в  связи  с
осуществленными  ими  инвестициями,  в  том  числе  сумм,
предусмотренных статьей 7 настоящего Соглашения.
   Ввоз и вывоз валюты Сторон и валюты иных  государств,
платежных  документов,   ценных   бумаг   регламентируется
законодательством о валютном регулировании государства по месту
инвестирования.
   Вклады в уставной фонд предприятия с инвестициями Сторон
оцениваются по согласованию между его участниками, а в случае
создания  предприятия,  полностью  принадлежащего  инвестору
(инвесторам) государства-участника настоящего  Соглашения,  им
самостоятельно.
   При  необходимости  обоснованность  произведенной  оценки
подтверждается заключением аудиторских организаций, получивших в
соответствии  с  законодательством  государства  по  месту
инвестирования разрешение на проведение такой оценки.
 
               Статья 9
 
   Прибыль и другие суммы, указанные в статье 8 настоящего
Соглашения, полученные инвесторами Сторон в любой валюте из
источников на территории государства по месту инвестирования,
могут на его территории реинвестироваться или использоваться в
других  целях  в  соответствии  с  законодательством  этого
государства.
 
               Статья 10
 
   Стороны будут принимать меры с целью сближения  своего
законодательства по вопросам инвестиционной деятельности, в том
числе по вопросам порядка создания предприятий с инвестициями
Сторон и их организационно-правовых форм, вопросам налогообложения
трудовых отношений, территориальных и отраслевых ограничений для
вложения инвестиций, экологической  и  санитарно-гигиенической
экспертизы, учета и отчетности их деятельности.
   Если  в  случае  изменения  законодательства  Стороны
инвестирования,  касающегося  инвестиций,  или  денонсирования
настоящего Соглашения условия  деятельности  ранее  созданных
Сторонами  предприятий  на  территории  данного  государства
ухудшаются, то в течение последующих 5 лет применяются нормы,
действовавшие на момент регистрации этого предприятия.
 
               Статья 11
 
   Создание (участие в создании) и приобретение предприятия или
его доли инвесторами Сторон (далее - предприятие с инвестициями
Сторон) осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством государства по месту инвестирования.
 
               Статья 12
 
   При рассмотрении  вопросов,  связанных  с  созданием  и
регистрацией предприятий с инвестициями Сторон, последние будут
поддерживать  разнообразные  организационно-правовые   формы
сотрудничества в соответствии с законодательством Сторон.
   Стороны будут исходить из необходимости оказания содействия
предприятиям с инвестициями Сторон при осуществлении ими прямых
инвестиций и реализации многосторонних экономических проектов на
территории этих Сторон и в государствах, не являющихся участниками
настоящего Соглашения.
 
               Статья 13
 
   Предприятие с инвестициями Сторон может создавать дочерние
предприятия с правами юридического лица, а также филиалы и
представительства  на  территории  государства  по  месту
инвестирования и за ее  пределами  с  соблюдением  условий,
установленных законодательством соответствующих государств.
   Филиалы и представительства предприятий  с  инвестициями
Сторон действуют на основании положений о них, утверждаемых
создавшим их предприятием. Они имеют право открывать счета в
банковских учреждениях в государстве по месту их нахождения.
 
               Статья 14
 
   Предприятие с инвестициями Сторон может определять условия
реализации производимой им продукции (работ, услуг), включая цену
на нее, в соответствии с законодательством государства по месту
инвестирования. Оплата предприятием с инвестициями Сторон поставок
товаров и услуг, в том числе плата за пользование земельными
участками, жильем и нежилыми помещениями на территории государства
по месту инвестирования, производится на  общих  основаниях,
действующих для  юридических  и  физических  лиц  указанного
государства.
 
               Статья 15
 
   Имущество, ввозимое из других государств в качестве вклада
инвесторов Сторон в уставный фонд предприятий с инвестициями
Сторон  и  предназначенное  для  собственного  материального
производства, освобождается от взимания таможенной пошлины и не
облагается налогами.
   Имущество, ввозимое для личных нужд работниками предприятий с
инвестициями  государства-участника  настоящего  Соглашения,
принятыми на работу из других государств, освобождается  от
взимания таможенной пошлины.
 
               Статья 16
 
   Предприятия с инвестициями Сторон экспортируют продукцию
собственного производства и импортируют продукцию для собственных
нужд в соответствии с законодательством государств, на территории
которых находятся эти предприятия.
 
               Статья 17
 
   Страхование имущества и рисков предприятия с инвестициями
Сторон  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
государства по месту инвестирования.
 
               Статья 18
 
   Предприятия с инвестициями Сторон, а также инвесторы Сторон
уплачивают  налоги  в  соответствии  с  межгосударственными
соглашениями об избежании двойного налогообложения доходов и
имущества, а при отсутствии таких соглашений - в соответствии с
законодательством,  действующим  в   государствах-участниках
настоящего Соглашения.
   Для предприятий с инвестициями  Сторон  в  приоритетных
отраслях хозяйства и в отдельных регионах может устанавливаться
льготный порядок налогообложения.
 
               Статья 19
 
   Трудовые отношения, включая вопросы найма и увольнения,
режима труда и отдыха, условий оплаты  труда,  гарантий  и
компенсаций, на предприятиях с инвестициями Сторон регулируются в
соответствии  с  законодательством  государства  по  месту
инвестирования.
   Социальное страхование работников предприятий с инвестициями
Сторон и их социальное обеспечение (за исключением пенсионного
обеспечения работников  из  других  государств)  регулируются
законодательством государства по месту инвестирования.
   Пенсионное обеспечение указанных работников и членов их
семей в соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан
государств-участников Содружества Независимых Государств в области
пенсионного обеспечения  от 13 марта 1992 года ( 997_107 )
осуществляется в соответствии с законодательством государств их
постоянного проживания, при этом платежи на пенсионное обеспечение
работников из других государств-участников настоящего Соглашения
предприятия с инвестициями Сторон перечисляют в соответствующие
фонды государств постоянного проживания этих работников.
 
               Статья 20
 
   Предоставление  инвесторам  Сторон  и  предприятиям  с
инвестициями Сторон права пользования землей, включая ее аренду, и
иными  природными  ресурсами  регулируется  законодательством,
действующим на территории государства по месту инвестирования.
 
               Статья 21
 
   Споры инвесторов Сторон и предприятий с инвестициями Сторон
с государственными органами, юридическими и физическими лицами,
споры между инвесторами и предприятиями, в которых произведены
инвестиции, решаются по согласованию между ними или подлежат
рассмотрению в  установленном  порядке  в  судах  по  месту
инвестирования либо, по договоренности участников  спора,  в
третейском суде. Порядок разрешения указанных споров излагается в
учредительных документах.
 
               Статья 22
 
   Стороны  будут  придерживаться  в   рамках   своего
законодательства согласованного подхода к вопросам, связанным с
привлечением иностранных займов и инвестиций из государств, не
являющихся участниками настоящего Соглашения, и международных
организаций  для  осуществления  проектов,  отвечающих  общей
заинтересованности Сторон, с предоставлением таким иностранным
инвесторам прав на приобретение национальных  ценных  бумаг,
пользование землей, аренду имущества, а также с заключением
концессионных договоров и созданием свободных экономических и
других форм деятельности.
 
               Статья 23
 
   Стороны будут сотрудничать между собой  для  устранения
недобросовестной конкуренции на международном и внутреннем рынках
и обеспечения  в  соответствии  со  своим  законодательством
максимальной защиты экономических интересов инвесторов Сторон.
 
               Статья 24
 
   Предоставляемые Сторонами другу другу права, преимущества и
льготы в области  инвестиционной  деятельности  не  являются
основанием для их предоставления инвесторам  государств,  не
являющимся участниками настоящего Соглашения.
 
               Статья 25
 
   Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон в
отношении государств, не  являющихся  участниками  настоящего
соглашения.
 
               Статья 26
 
   Поправки к настоящему Соглашению могут быть приняты по
взаимному согласию со всех Сторон специальным протоколом, который
становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
 
               Статья 27
 
   Настоящее  Соглашение  открыто  для  подписания  всеми
государствами-участниками Содружества Независимых Государств.
   Настоящее  Соглашение  временно  применяется  с  момента
подписания и вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию
третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу. Для государств, подписавших Соглашение  и  выполнивших
упомянутые процедуры позднее, оно вступает в силу со дня сдачи на
хранение депозитарию их уведомлений о выполнении  упомянутых
процедур.
   Соглашение заключено на срок 5 лет и будет автоматически
продлеваться на последующие пятилетние периоды по  взаимному
соглашению Сторон.
   По истечении пятилетнего срока после подписания настоящего
Соглашения каждая Сторона имеет право выйти из Соглашения после
письменного уведомления об этом депозитария не менее чем за 6
месяцев до момента своего выхода.
 
   Совершено в городе Ашгабате 24 декабря 1993 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке.  Подлинный  экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение,  его
заверенную копию.
 
             Оговорки Украины
       к Соглашению о сотрудничестве в области
          инвестиционной деятельности
 
   Для Украины отдельные  положения  настоящего  Соглашения
действуют в следующей редакции:
 
   1. Статья 1:
   "Стороны  сотрудничают  в  разработке  и  осуществлении
инвестиционной политики в отношении своих хозяйствующих субъектов
с целью обеспечения взаимной защиты интересов Сторон в этой
области".
   2. Часть вторая статьи 8 перед словом "платежных" дополняется
словом "перевод".
   3. Исключаются часть первая статьи 10 и часть вторая статьи
15.
 
 Президент Украины                   Л. Кравчук
 24 декабря 1993 года
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка