Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю


               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Молдова
            про вільну торгівлю
 
   { Протоколи до Угоди додатково див. ( 498_033 ) та
     ( 498_034 ) від 29.08.95 }
 
   ( Угоду ратифіковано Законом N 133/96-ВР від 23.04.96 )
 
 
 
   Уряд України та Уряд Республіки Молдова, що іменуються надалі
"Договірні Сторони",
   виходячи із  суверенного  права кожної держави проводити
самостійну зовнішньоекономічну політику,
   прагнучи до розвитку торговельно-економічного співробітництва
між Україною та Республікою Молдова на основі рівності і взаємної
вигоди,
   маючи намір сприяти гармонійному розвиткові  та зростанню
взаємовигідної торгівлі, усуненню бар'єрів на шляху її розвитку,
   підтверджуючи наміри України і Республіки Молдова  стати
Договірними Сторонами Генеральної Угоди по тарифах та торгівлі
(ГАТТ/ВТО), розділяючи її цілі і принципи і беручи до уваги
результати угод і домовленостей, досягнутих в межах Уругвайського
раунду багатосторонніх торгових переговорів,
   домовились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони здійснюють взаємну торгівлю товарами та
послугами в режимі вільної торгівлі.
   Положення цієї Угоди поширюються на товари, виготовлені в
Україні або в Республіці Молдова, передбачені Гармонізованою
системою опису та кодування товарів.
 
               Стаття 2
 
   1. Договірні Сторони не застосовують мита, податки і збори,
що мають еквівалентну дію на експорт і/або імпорт товарів, що
походять  з  митної території однієї з Договірних Сторін і
призначені для митної території іншої Договірної Сторони.
   2. Для цілей цієї Угоди і на період її дії товарами, що
походять з території Договірної Сторони, вважаються наступні
товари:
   а) повністю вироблені на території Договірної Держави;
   б) що піддані обробці на території Договірної Сторони з
використанням сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, що
походять з третіх країн, та що змінили, у зв'язку, з цим
належність   по   класифікації   Товарної   номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) хоча б за одним із
чотирьох перших знаків;
   в) вироблені  з  використанням  сировини,  матеріалів та
комплектуючих виробів, зазначених у пункті б), за умови, що їх
сукупна вартість не перевищує фіксовану частку експортної ціни
товарів, які реалізуються.
   3. Докладні правила походження товарів будуть  погоджені
Договірними Сторонами в окремому документі, який становитиме
невід'ємну частину цієї Угоди.
   4. Виключення з пункту 1 цієї статті будуть оформлені окремим
Протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Взаємна торгівля товарами, які включені у вказаний Протокол
буде здійснюватись в режимі найбільшого сприяння.
 
               Стаття 3
 
   Договірні Сторони  визнають,  що  додержання  принципу
недискримінації є  одною  з головних умов успішного розвитку
двосторонніх економічних зв'язків.
   В зв'язку з цим Договірні Сторони не будуть:
   - прямо  або  побічно обкладати товари іншої Договірної
Сторони, які підпадають під дію цієї Угоди, внутрішніми податками
або зборами, що перевищують відповідні податки або збори, якими
обкладаються аналогічні товари внутрішнього  виробництва  або
товари, що походять з третіх країн;
   - вводити стосовно імпорту  або  експорту  товарів,  що
підпадають під дію цієї Угоди, будь-які спеціальні обмеження або
вимоги, які в аналогічній  ситуації  не  застосовуються  до
аналогічних товарів внутрішнього виробництва або товарів, що
походять з третіх країн;
   - застосовувати щодо складування, перевантаження, зберігання,
перевезення  товарів,  що походять з митної території іншої
Договірної Сторони, а також до платежів і переказів платежів
правила інші, ніж ті, які застосовуються в аналогічних випадках
щодо власних товарів або товарів, що походять з третіх країн.
 
               Стаття 4
 
   1. Договірні  Сторони  зобов'язуються  не  застосовувати
будь-яких заборон або обмежень на імпорт і/або експорт товарів,
які підпадають під дію цієї Угоди, за виключенням випадків,
пов'язаних з необхідністю проведення стабілізаційних заходів, які
стосуються критичної недостачі продовольства або гострого дефіциту
платіжного балансу, а також, якщо будь-який товар імпортується на
територію однієї з Договірних Сторін в такій кількості або на
таких умовах, які завдають або загрожують  завдати  збитків
вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих
товарів.
   2. Договірні Сторони зобов'язуються у випадку застосування
певних заборон або обмежень діяти таким чином, щоб максимально
зменшити можливу шкоду економічним інтересам іншої Договірної
Сторони, а також комерційним інтересам її господарюючих суб'єктів.
   3. Договірна Сторона, що встановлює будь-яку заборону або
обмеження, або посилює  їх,  повинна  негайно  після  такого
встановлення або посилення, а по можливості, і до введення їх в
дію, приступити до консультацій з іншою Договірною Стороною з
приводу конкретних строків введення заборон або обмежень, їх
причин, а також можливих заходів по їх усуненню.
   4. Кількісні та інші обмеження можуть також встановлюватись
за взаємною домовленістю Договірних Сторін і  включаються  у
Протокол, згаданий в пункті 4 статті 2 цієї Угоди.
   Можливі заборони   або   обмеження   повинні   мати
недискримінаційний характер,  бути суворо обгрунтованими і не
перевищувати необхідних меж як по обсягах так і по строках.
 
               Стаття 5
 
   Всі розрахунки  і  платежі  по  торговельно-економічному
співробітництву  між  Україною  і  Республікою   Молдова
здійснюватимуться згідно з платіжною Угодою, яка буде укладена між
Національним банком України і Національним банком Молдови.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони будуть регулярно обмінюватись інформацією
про  закони  та  інші  нормативні  акти,  що  пов'язані  з
зовнішньоекономічною діяльністю,  в  т.ч.  з питань торгівлі,
інвестицій, оподаткування, банківської і страхової діяльності та
інших фінансових послуг, з транспортних і митних питань, включаючи
митну статистику.
   Договірні Сторони негайно повідомляють одна одній про зміни в
національному законодавстві, які можуть вплинути на виконання цієї
Угоди.
   Уповноважені органи Договірних Сторін погоджують  порядок
обміну такою інформацією.
 
               Стаття 7
 
   Договірні Сторони прагнутимуть зближати рівні ставок мита, що
застосовуються в торгівлі з третіми країнами, і для цих цілей
домовились про проведення регулярних консультацій.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони визнають несумісною з цілями цієї Угоди
недобросовісну ділову практику і зобов'язуються не допускати і
усувати, зокрема, але не виключно, наступні її методи:
   - договори  між  підприємствами,  рішення,  що  прийняті
об'єднаннями підприємств і загальні методи ділової практики, які
мають своєю метою завадити або обмежити конкуренцію, або порушити
умови для неї на територіях Договірних Сторін;
   - дії, за допомогою яких, одне або кілька  підприємств
використовують своє домінуюче становище, обмежуючи конкуренцію на
всій або на значній частині території Договірних Сторін.
 
               Стаття 9
 
   При здійснені заходів тарифного і нетарифного регулювання
двосторонніх економічних відносин, з метою ефективного обміну
статистичною інформацією, проведення митних процедур Договірні
Сторони погодились використовувати єдину дев'ятизначну товарну
номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), основану на
Гармонізованій системі опису та кодування товарів і Комбінованій
тарифно-статистичній  номенклатурі  Європейського  Економічного
Співтовариства. При цьому для власних потреб Договірні Сторони,
при необхідності,  можуть  здійснювати  розвиток  Товарної
номенклатури за межами дев'яти знаків.
   Введення еталонного  примірника  Товарної  номенклатури
здійснюється на  взаємопогодженій  основі  через   існуючі
представництва у відповідних міжнародних організаціях.
 
              Стаття 10
 
   1. Договірні Сторони згодні з тим, що додержання принципу
свободи транзиту є найважливішою умовою досягнення цілей цієї
Угоди.
   2. Кожна  Договірна  Сторона  забезпечить  безперешкодний
транзит через їх територію товарів, що походять з митної території
або призначені для митної території іншої Договірної Сторони,
надаючи експортерам, імпортерам або перевізникам іншої Договірної
Сторони всі наявні та необхідні засоби та послуги, що призначені
для забезпечення транзиту на умовах не гірших, ніж ті, на яких ті
ж засоби та послуги надаються власним експортерам, імпортерам або
перевізникам  або  експортерам,  імпортерам  або перевізникам
будь-якої третьої держави.
   3. Договірні Сторони згодні з тим, що тарифи на транзит
будь-яким   видом   транспорту,   включаючи   тарифи  на
вантажно-розвантажувальні роботи, будуть економічно обгрунтовані і
не  будуть  перевищувати  нормальних  експлуатаційних витрат,
включаючи розумний прибуток.
   4. В разі виникнення спорів з питань транзиту Договірні
Сторони зобов'язуються приступити до двосторонніх консультацій з
метою пошуку взаємозадовольняючих рішень.
 
              Стаття 11
 
   Кожна Договірна  Сторона  недопускатиме  несанкціонованого
реекспорту товарів, відносно експорту яких інша Договірна Сторона,
з території якої походять ці товари, застосовує заходи тарифного
і/або нетарифного регулювання.
   Реекспорт таких товарів може здійснюватись тільки з письмової
згоди і на умовах, що визначаються уповноваженим органом країни
походження цих товарів. Умови реекспорту та перелік таких товарів
оформляються окремим Протоколом, який є невід'ємною частиною цієї
Угоди.
   У випадку невиконання цього положення зацікавлена Договірна
Сторона має  право,  після  попереднього  повідомлення,  в
односторонньому порядку вживати заходи щодо регулювання вивозу
таких товарів на територію іншої Договірної Сторони, яка допустила
неузгоджений реекспорт.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода не перешкоджає праву будь-якої із Договірних Сторін
вживати загальноприйняті в міжнародній практиці заходи, які вона
вважає необхідними для захисту своїх життєвих інтересів або які
безумовно необхідні для виконання міжнародних договорів, учасником
яких вона є або має намір стати, якщо ці заходи стосуються:
   - питань, що зачіпають інтереси національної оборони;
   - торгівлі зброєю, боєприпасами і військовою технікою;
   - досліджень або виробництва, що пов'язані з  потребами
оборони;
   - торгівлі матеріалами та устаткуванням, що використовуються
в ядерній промисловості;
   - захисту суспільної моралі та громадського порядку;
   - захисту промислової або інтелектуальної власності;
   - торгівлі золотом, сріблом або іншими дорогоцінними металами
та камінням;
   - захисту здоров'я людей, тварин та навколишнього середовища.
 
              Стаття 13
 
   З метою проведення узгодженої політики експортного контролю
стосовно третіх країн Договірні Сторони проводитимуть регулярні
консультації і прийматимуть взаємопогоджені заходи для створення
ефективної системи експортного контролю.
 
              Стаття 14
 
   Положення цієї Угоди замінюють положення угод, укладених
раніше  між Договірними Сторонами, тією мірою, в якій вони
несумісні або ідентичні положенням цієї Угоди.
 
              Стаття 15
 
   Ніщо в цій Угоді  не  перешкоджає  Договірним  Сторонам
встановлювати відносини, що не суперечать меті і умовам цієї Угоди
з державами, які не є сторонами цієї Угоди, а також з їх
об'єднаннями і міжнародними організаціями.
 
              Стаття 16
 
   Договірні Сторони прагнутимуть уникнути конфліктних ситуацій
у взаємній торгівлі.
   Спори між  Договірними  Сторонами  щодо  тлумачення  або
застосування положень цієї Угоди будуть  вирішуватись  шляхом
консультацій і переговорів.
   Договірні Сторони визначають, що претензії і спори  між
господарюючими суб'єктами обох країн, що виникають в результаті
тлумачення або виконання комерційних контрактів або операцій, в
разі неможливості  їх  розв'язання  шляхом  консультацій  та
переговорів і, якщо не передбачено  інше,  будуть  виключною
компетенцією арбітражних  судів (постійних або "ad hoc"), що
створюються на території Договірних Сторін або на території третіх
країн, які визначають сторони, що підписали контракт.
   Останні також можуть визначити застосовуване  матеріальне
право, норми та процедури, а також місце проведення слухання
справи.
   Кожна Договірна Сторона забезпечить, щоб на її території були
ефективні засоби для  визнання  та  приведення  у  виконання
арбітражних (судових)  рішень,  винесених  щодо  спорів  між
господарюючими суб'єктами обох Договірних Сторін.
 
              Стаття 17
 
   Договірні Сторони погодились з тим, що Україна може заснувати
в Республіці Молдова своє торговельне представництво, а Республіка
Молдова може заснувати в Україні своє торговельне представництво.
Правовий статус цих торговельних представництв, їх функції і
місцезнаходження будуть погоджені Договірними Сторонами додатково.
 
              Стаття 18
 
   Ця Угода набирає чинності з дати  отримання  останнього
повідомлення про виконання кожною із Договірних Сторін необхідних
для цього внутрішньодержавних процедур.
   Угода втратить чинність по закінченні дванадцяти місяців з
дати письмового повідомлення одної з Договірних Сторін про свій
намір припинити її дію.
   Положення цієї Угоди після закінчення строку її дії будуть
застосовуватися до контрактів між підприємствами і організаціями
обох країн, укладеними але не виконаними в період її дії.
 
   Здійснено в м.Кишиневі 29 серпня 1995 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, молдавською та російською мовами,
причому всі тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Молдова
 
  (підпис)                   (підпис)
 
           Економічне обгрунтування
       доцільності запровадження режиму вільної
      торгівлі між Україною та Республікою Молдова
    у розрізі експортно-імпортних показників за 1994 р.
         (за даними Держмиткому України)
 
       I. Експорт товарів з України за 1994 рік
 
   1. Загальний обсяг експорту         178 млн. дол. США
 
   2. Сума експортного мита          0*
_______________
   * з метою лібералізації зовнішньоторговельної політики мито
при експорті з України не справляється
 
         II. Iмпорт товарів до України
 
   1. Загальний обсяг імпорту         59,8 млн. дол.США
   2. Розрахункова сума імпортного
    мита (по рівню 1994 р.), яке
    може бути несплаченим при за-
    провадженні  режиму вільної
    торгівлі                 4,8 млн. дол. США
 
   Запровадження режиму вільної торгівлі сприятиме:
   - зменшенню платежів господарюючих суб'єктів України  за
імпортовану з Молдови продукцію (здешевлення імпорту);
   - здешевленню  продукції,  яка  буде  вироблятись  на
підприємствах України, підвищенню її конкурентоспроможності;
   - збільшенню виробництва українських товарів і можливості їх
експорту;
   - збільшенню обсягів експорту та надходжень до  бюджету
України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка