Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 24 липня 1993 р. N 570
                Київ
 
       Про вдосконалення діяльності державної
        податкової служби та зміцнення її
          матеріально-технічної бази
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
     N 161 ( 161-94-п ) від 11.03.94 )
 
 
 
   З метою  посилення  роботи щодо запобігання і виявлення
порушень податкового законодавства та створення належних умов для
виконання державною податковою службою покладених на неї завдань
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Головній державній податковій інспекції з урахуванням
світового  досвіду  провести  перебудову структури податкових
інспекцій за функціональним принципом, утворивши у їх складі
підрозділи, зокрема ревізійні, обслуговування платників податків.
 
   2. Збільшити  протягом  1993  -  1995 років чисельність
працівників державної податкової служби, довівши її кількість до
67500  одиниць,  у тому числі Головної державної податкової
інспекції - до 850 одиниць, установивши при цьому їх граничну
чисельність:
 
   на 1993 рік - в кількості 42900 одиниць, у тому числі
Головної державної податкової інспекції - 430 одиниць;
 
   на 1994 рік - в кількості 55000 одиниць, у тому числі
Головної державної податкової інспекції - 600 одиниць;
 
   Для безпосереднього  керівництва  роботою,  пов'язаною  з
розробленням проектів  законодавчих  актів  та  інструктивних
документів, ввести в штат Головної державної податкової інспекції
додатково посаду першого заступника начальника Iнспекції.
 
   3. Затвердити розміри  надбавок  за  спеціальні  звання
службовим особам державних податкових інспекцій згідно з додатком.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 161
( 161-94-п ) від 11.03.94 )
 
   4. Міністерству праці разом з Міністерством фінансів до 1
вересня 1993 р. внести Кабінетові Міністрів України пропозиції про
перегляд  посадових  окладів працівників державної податкової
служби, маючи на увазі встановити їх на рівні посадових окладів
працівників правоохоронних органів.
 
   5. Затвердити   Програму   створення   автоматизованої
інформаційної системи "АIС-Податки", що додається.
 
   6. Міністерству фінансів, Головній податковій інспекції разом
з Міністерством   статистики,   Міністерством   економіки,
Держстандартом та  Національним банком розробити до 1 жовтня
1993 р. систему ідентифікаційних номерів платників податків та
подати її на затвердження Кабінетові Міністрів України.
 
   7. Міністерству фінансів разом з  Міністерством  освіти
визначити до 1 вересня 1993 р. базові економічні  вузи  і
факультети для організації перепідготовки фахівців податкових
інспекцій виходячи із потреби в навчанні керівних працівників і
спеціалістів не менш як один раз на два роки.
 
   З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення провідних
фахівців податкових інспекцій з світовим досвідом організації
податкової справи практикувати їх стажування за кордоном.
 
   8. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським  державним адміністраціям виходячи із
збільшення чисельності  працівників  податкових  інспекцій  і
впровадження комп'ютерної  техніки  розглянути  питання  про
розміщення податкових інспекцій в адміністративних будинках та
інших нежитлових приміщеннях.
 
   9. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно
передбачати виділення необхідних капітальних вкладень і коштів:
 
   на будівництво і реконструкцію службових приміщень державних
податкових інспекцій, впровадження автоматизованої інформаційної
системи "АIС-Податки" та спорудження  житла  для  працівників
державної податкової служби;
 
   на придбання протягом 1994 - 1995 років службового легкового
автотранспорту для забезпечення податкових інспекцій.
 
   10. Виділити Головній державній податковій інспекції на 1993
рік додаткові  асигнування  для  придбання  5600 персональних
комп'ютерів - 34 млрд. крб., будівництва і реконструкції службових
приміщень - 2 млрд. крб., будівництва житла - 1,5 млрд. крб.,
придбання паперу і виготовлення бланків декларацій, патентів,
інструкцій тощо - 1,5 млрд. карбованців.
 
   Міністерству фінансів  профінансувати  вказані витрати за
рахунок виявлених і додатково нарахованих платежів до бюджету
державною податковою службою.
 
   11. Визнати  таким, що втратив чинність, додаток N 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року N 559
( 559-92-п ) "Питання державної податкової служби в Україні".
 
 
      Перший
   віце-прем'єр-міністр України       Ю. ЗВЯГIЛЬСЬКИЙ
 
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України        В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 24 липня 1993 р. N 570
 
 
               РОЗМIРИ
    надбавок до посадових окладів службових осіб державних
      податкових інспекцій за спеціальні звання
     (у коефіцієнтах співвідношень до мінімального
          розміру заробітної плати)
 
 
   ( У назві на тексті додатку  слова "працівників",
   "персональні", "персональне"  замінено відповідно
    словами "службових осіб", "спеціальні", "спеціальне"
    згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-94-п ) від 11.03.94 )
 
   Спеціальне звання             Коефіцієнт
 
 Головний державний радник
 податкової служби                 4,2
 
 Державний радник податкової
 служби I рангу                  3,9
 
 Державний радник податкової
 служби II рангу                  3,6
 
 Державний радник податкової
 служби III рангу                 3,3
 
 Радник податкової служби
 I рангу                      3,0
 
 Радник податкової служби
 II рангу                     2,8
 
 Радник податкової служби
 III рангу                     2,6
 
 Iнспектор податкової служби
 I рангу                      2,4
 
 Iнспектор податкової служби
 II рангу                     2,2
 
 Iнспектор податкової служби
 III рангу                     2,0
 
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України      В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від  24 липня 1993 р. N 570
 
 
               ПРОГРАМА
 створення автоматизованої інформаційної системи "АIС-Податки"
 (розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
   від 5 жовтня 1992 р. N 559 "Питання державної податкової
            служби в Україні")
 
 
 
           З М I С Т
 
   1. Загальносистемні питання          
 
   2. Проектування системи "АIС-Податки"     
 
   3. Створення багаторівневої телекомуні-
    каційної мережі державної податкової
    служби                   
 
   4. Технічне забезпечення системи
    "АIС-Податки"               
 
   5. Організаційне забезпечення розроблення,
    впровадження та функціонування системи
    "АIС-Податки"               
 
   6. Кадрове забезпечення            
 
 
 
 
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 ¦   Виконувані   ¦ Виконавці,¦ Об'єкт   ¦ Термін¦ Вар- ¦
 ¦    роботи    ¦  спів-  ¦ впроваджен-¦ вико- ¦тість, ¦
 ¦           ¦ виконавці ¦ ня     ¦ нання,¦млн.  ¦
 ¦           ¦      ¦      ¦ рік ¦ крб. ¦
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 
 I. Загальносистемні  Мінфін   Головна дер-  1993  14,8
    питання      Головна   жавна подат-
             державна  кова інспек-
             податкова  ція
             інспекція
 
             Українська
             академія
             інформатики
 
             Академія наук
             Мінекономіки
 
             Мінстат
 
             Мінзв'язку
 
             Національний
             банк
 
             Мінюст
 
             Держстандарт
 
             Науково-
             виробниче
             об'єднання
             "Хартрон"
             (м. Харків)
 
             Київське
             виробниче
             об'єднання
             "Електронмаш"
             (м. Київ)
 
             Науково-
             дослідний
             інститут
             проблем
             механіки
             "Ритм"
             при Київсь-
             кому полі-
             технічному
             інституті
 
             Канівський
             електромеха-
             нічний завод
             "Магніт"
 
             Iнформаційно-
             обчислювальний
             центр Мінфіну
 
 1. Розроблення концепції
  розвитку державної
  податкової служби в
  умовах функціонування
  системи "АIС-Податки"
 
 2. Розроблення методики
  проведення обстеження
  об'єкта інформатиза-
  ції
 
 3. Дослідження об'єкта
  інформатизації
 
 4. Вивчення та система-
  тизація зарубіжного
  досвіду функціонуван-
  ня державних податко-
  вих служб
 
 5. Вивчення та система-
  тизація нормативно-
  методичної бази опо-
  даткування в розвину-
  тих країнах і принци-
  пів організації дер-
  жавних податкових
  служб
 
 6. Розроблення основних
  положень функціону-
  вання державної по-
  даткової служби
 
 7. Розроблення математи-
  чних методів і алго-
  ритмів кореляційно-
  регресійного прогнозу-
  вання податків з юри-
  дичних і фізичних
  осіб
 
 8. Підготовка функціо-
  нально-параметричної
  моделі державної по-
  даткової служби
 
 9. Моделювання процесів
  оподаткування на всіх
  рівнях державної по-
  даткової служби
 
 10. Розроблення основних
  положень:
 
 а)становлення та роз-
  витку системного
  програмного за-
  безпечення, ведення
  баз даних і знань у
  локальних і телекому-
  нікаційних мережах
  ЕОМ, включаючи систе-
  му автоматизованого
  проектування приклад-
  ного програмного за-
  безпечення та специ-
  фіку державної мови
 
 б)створення телекомуні-
  каційної мережі
  зв'язку, що враховує
  вимоги надійності
  інформації, режиму
  доступу до неї,
  ідентифікації доку-
  ментів тощо
 
 в)вибору та обгрунту-
  вання програмно-тех-
  нічних засобів інфор-
  матизації
 
 11. Розроблення основних
  положень створення
  нормативно-методичної
  бази системи "АIС-
  Податки":
 
 а)система ідентифікації
  суб'єктів оподатку-
  вання з метою ство-
  рення Державного
  реєстру України юри-
  дичних і фізичних
  осіб
 б)єдина система стан-
  дартів, класифіка-
  торів і уніфікації
  документів органів
  державної виконавчої
  влади, державної по-
  даткової служби, бан-
  ків, платників подат-
  ків тощо
 
 в) система законодавчих
  та інших нормативних
  актів із питань за-
  безпечення правової
  підтримки системи
  "АIС-Податки"
 
 12. Підготовка технічно-
  го завдання на ство-
  рення автоматизова-
  ної інформаційної си-
  стеми "АIС-Податки"
 
 II. Проектування    Головна         1993-   583
   системи       державна         1995   1,4
   "АIС-Податки"    податкова             млн.
             інспекція            доларів
                              США
 
             Iнформаційно-
             обчислювальний
             центр Мінфіну
 
             Донецький
             обчислюваль-
             ний центр
             фінансових
             і страхових
             органів
 
             Мінстат
 
             Держстандарт
 
             Мінюст
 
             Національний
             банк
 
             Науково-
             дослідний
             інститут
             проблем
             механіки
             "Ритм"
             при Київсь-
             кому полі-
             технічному
             інституті
 
             Науково-
             виробниче
             об'єднання
             "Хартрон"
             (м. Харків)
 
 1. Відпрацювання систе-
  ми ідентифікації
  суб'єктів оподатку-
  вання з метою розро-
  блення Державного
  реєстру України юри-
  дичних і фізичних
  осіб
 
 2. Розроблення єдиної
  системи стандартів,
  класифікаторів і
  уніфікації докумен-
  тів органів держав-
  ної виконавчої вла-
  ди, державної подат-
  кової служби, банків,
  платників податків
  тощо
 
 3. Відпрацювання систе-
  ми законодавчих та
  інших нормативних
  актів з питань забез-
  печення правової під-
  тримки "АIС-Податки"
 
 4. Розроблення техно-ро-
  бочих проектів систе-
  ми "АIС-Податки":
 
 а)типовий проект "АIС-
  Податки" державної         державні  1993-
  податкової інспекції        податкові  1994
  по району             інспекції
                   по районах
 -розроблення і затвер-
  дження типового тех-
  нічного завдання дер-
  жавної податкової
  інспекції по району
 
 -вибір і адаптація
  системних програмних
  засобів
 
 -розроблення баз даних
  платників податків
 
 -розроблення автомати-
  зованих робочих місць
  (АРМ) і функціональ-
  них задач для спеціа-
  лістів державної по-
  даткової служби в ло-
  кальному та мережево-
  му виконанні
 
 -поетапне впровадження
  функціональних задач
  і АРМів на базових
  об'єктах і здача їх в
  промислову експлуата-
  цію в умовах нових
  організаційних струк-
  тур, положень про
  підрозділи і посадо-
  вих інструкцій праців-
  ників
 
 б)типовий проект "АIС-       державні   1993-
  Податки" державної        податкові  1995
  податкової інспекції       інспекції
  по області            по областях
 
 -проведення передпро-
  ектного інформаційно-
  го обстеження з метою
  виділення функцій і
  задач, що підлягають
  автоматизації
 
 -розроблення технічно-
  го завдання
 
 -вибір і адаптація
  системних програмних
  засобів
 
 -створення інформацій-
  ної бази даних показ-
  ників для аналітичної
  і контрольної роботи
  державної податкової
  служби
 
 -розроблення автомати-
  зованих робочих місць
  і функціональних за-
  дач для спеціалістів
  державної податкової
  служби в локальному
  та мережевому вико-
  нанні
 
 -поетапне впровадження
  функціональних задач
  і АРМів на базових
  об'єктах і здача їх
  в промислову експлуа-
  тацію в умовах нових
  організаційних струк-
  тур, положень про
  підрозділи і посадо-
  вих інструкцій пра-
  цівників
 
 в)проект "АIС-Податки"       Головна    1993-
  Головної державної        державна   1995
  податкової інспекції:       податкова
                   інспекція
 
 -проведення передпро-
  ектного обстеження з
  метою виділення функ-
  цій і задач, що під-
  лягають автоматизації
 
 -розроблення техніч-
  ного завдання
 
 -вибір і адаптація сис-
  темних програмних за-
  собів
 
 -створення баз даних з
  метою впливу заходів
  оподаткування на кін-
  цеві показники роз-
  витку економіки та
  оцінка наслідків рі-
  шень, що приймаються
  в поточному режимі і
  довготерміновому про-
  гнозі
 
 -розроблення АРМів у
  локальному та мереже-
  вому виконанні і про-
  грамних продуктів на
  функціональні задачі
 
 -створення інформацій-
  но-довідкової системи
  "АIС-Податки" на ос-
  нові діючих АРМів
 
 -створення автоматизо-
  ваної системи зако-
  нодавчих та інших
  нормативних актів,
  інструктивних і мето-
  дичних документів
 
 -поетапне впровадження
  розроблених проектів
  в умовах нових орга-
  нізаційних структур,
  положень про підроз-
  діли і посадових інс-
  трукцій працівників
 
 5. Системне проектування       базові    1993-
  локальних обчислюваль-      державні   1995
  них мереж для всіх        податкові
  рівнів державної по-       інспекції
  податкової служби:
 
 а)вибір і адаптація си-
  стемних програмних
  засобів локальної ме-
  режі
 
 б)проектування тополо-
  гії локальних мереж і
  технології їх функ-
  ціонування для конкре-
  тного рівня (район,
  область, республіка)
 
 в)проектування і розро-
  блення (адаптація)
  загальносистемних за-
  собів забезпечення
  локальних мереж з виз-
  наченням особливостей
  об'єкта впровадження
 
 г)впровадження локаль-
  них мереж на конкрет-
  них об'єктах
 
 6. Натурні випробування
  локальних мереж бага-
  тотермінальних комп-
  лексів на основі віт-
  чизняних аналогів IВМ
  та ОЕС-сумісних си-
  стем
 
 III. Створення багато- Головна         1993-  603
   рівневої теле-   державна         1995
   комунікаційної   податкова
   мережі державної  інспекція
   податкової
   служби       Мінзв'язку
 
             Українська
             академїя
             інформатики
 
             Спільне
             підприємство
             "Iнфоком"
 
             Iнформаційно-
             обчислювальний
             центр Мінфіну
 
             Науково-
             виробниче
             об'єднання
             "Хартрон"
             (м. Харків)
 
             Науково-
             дослідний
             інститут
             проблем
             механіки
             "Ритм" при
             Київському
             політехніч-
             ному інсти-
             туті
             Київське
             виробниче
             об'єднання
             "Електронмаш"
             (м. Київ)
 
             Мінстат
 
             Національний
             банк
 
 1. Проведення проектно-       всі рівні   1993
  дослідних робіт із        державної
  визначенням інтенсив-       податкової
  ності зовнішніх і         служби
  внутрішніх інформа-
  ційних потоків між
  об'єктами, вибору
  технічних і програм-
  них засобів, протоко-
  лів обміну, програм-
  них і технічних засо-
  бів захисту інформа-
  ції, авторизації та
  ідентифікації доступу
 
 2. Створення фрагментів
  мереж на основі кана-
  лів радіо- та супут-
  никового зв'язку і
  проведення їх натур-
  них випробувань
 
 3. Розроблення технічно-       Головна    1993
  го завдання на проек-       державна
  тування мережі          податкова
                   інспекція
 
 4. Проектування та впро-              1993 -
  вадження багаторівне-              1995
  вої телекомунікацій-
  ної мережі:
 
 а)адаптація програмно-
  технічних засобів
 
 б)розроблення топології
  і регламенту функціо-
  нування мережі та
  технології з органі-
  зації взаємодії про-
  токолів обміну між
  рівнями
 
 в)проведення пусконала-
  годжувальних робіт на
  об'єктах
 
 г)відпрацювання режимів
  функціонування мережі
  (міжмашинний обмін
  даними, електронна
  пошта, віддалений
  доступ до інформації
  розподілених баз
  даних)
 
 д)координація і узгод-
  ження питань інформа-
  ційного обміну з
  джерелами інформації,
  які є зовнішніми сто-
  совно державної пода-
  ткової служби ( банки,
  органи статистики,
  фінансові органи, ор-
  гани державної вико-
  навчої влади, платни-
  ки податків тощо)
 
 е)поетапне впровадження
  телекомунікаційної
  мережі на об'єктах
 
 IV. Технічне забез-   Головна          1993-  28708
   печення системи   державна         1994
   "АIС-Податки"    податкова
             інспекція
 
             Iнформаційно-
             обчислювальний
             центр Мінфіну
 
             Науково-
             виробниче
             об'єднання
             "Хартрон"
             (м. Харків)
 
             Київське
             виробниче
             об'єднання
            "Електронмаш"
             (м. Київ)
 
             Канівський
             електро-
             механічний
             завод "Магніт"
 
             Спільне
             підприємство
             "Iнфоком"
 
             Мінзв'язку
 
             Науково-
             дослідний
             інститут
             прикладної
             механіки
             "Ритм" при
             Київському
             політехнічному
             інституті
 
 1. Створення технічної              1993-
  бази автоматизованої              1994
  інформаційної системи
  "АIС-Податки":
 
 а)вибір і обгрунтування              1993
  проектних рішень тех-
  нічних засобів на
  об'єктах для різних
  рівнів державної по-
  даткової служби
 
 б)створення технічних               1993
  засобів базових
  об'єктів
 
 в)створення технічної        250 держав-
  бази інформаційно-об-       них податко-
  числювальної мережі в       вих інспек-
  державних податкових       цій по ра-
  інспекціях по районах       йонах у міс-
  у містах і містах         тах і містах
 
 -придбання обчислюваль-
  них машин, перифе-
  рійного устаткування
  і технічних мережних
  засобів
 
 -проведення  монтаж-
  но-налагоджувальних
  робіт
 
 -проведення робіт із
  завантаження матема-
  тичного забезпечення
  та підготовки обчис-
  лювальних машин
 
 г)створення технічної        478 державних 1994
  бази локальної інфор-       податкових
  маційно-обчислюваль-       інспекцій по
  ної мережі державних       сільських
  податкових інспекцій       районах
  по сільських районах
 
 -придбання обчислюваль-              -"-
  них машин периферій-
  ного устаткування і
  технічних мережних
  засобів
 
 -проведення монтажно-               -"-
  налагоджувальних ро-
  біт
 
 -проведення робіт із               -"-
  завантаження матема-
  тичного забезпечення
  та підготовки обчис-
  лювальних машин
 
 д)створення технічної        51 державна  1993
  бази інформаційно-        податкова ін-
  обчислювальної мережі       спекція по
  державних податкових       Республіці
  інспекцій по Респуб-       Крим, областях
  ліці Крим, областях,         і містах
  містах Києву і Севас-
  тополю, містах - об-
  ласних центрах:
 
 -придбання обчислю-
  вальних машин, пери-
  ферійного устаткуван-
  ня і технічних мереж-
  них засобів
 
 -проведення монтажно-
  налагоджувальних ро-
  біт
 
 -проведення робіт із
  завантаження матема-
  тичного забезпечення
  та підготовки обчис-
  лювальних машин
 
 е)створення технічної        Головна дер- 1992 -
  бази інформаційно-        жавна подат- 1993
  обчислювальної мережі       кова інспек-
  в Головній державній       ція
  податковій інспекції:
 
 -придбання обчислюваль-
  них машин, периферій-
  ного устаткування і
  технічних мережних
  засобів
 
 -проведення монтажно-
  налагоджувальних ро-
  біт
 
 -проведення робіт із
  завантаження математи-
  чного забезпечення та
  підготовки обчислю-
  вальних машин
 
 2. Створення телекому-
  нікаційної мережі
  передачі інформації
  державної податкової
  служби на діючих
  телефонних каналах
  зв'язку:
 
 -придбання технічних               1993
  мережних засобів
 
 -проведення монтажно-               -"-
  налагоджувальних ро-
  біт
 
 -налагодження апаратно-              -"-
  програмних засобів
 
 V. Організаційне забез-  Головна         1993-  4780
  печення розроблення,  державна         1995  2 млн.
  впровадження та функ- податкова            доларів
  ціонування системи   інспекція            США
  "АIС-Податки"
 
             державні
             податкові
             інспекції
             по областях
 
             Iнформаційно-
             обчислювальний
             центр Мінфіну
 
             Донецький
             обчислювальний
             центр фінансових
             і страхових
             органів
 
             Держстандарт
 
 1. Створення при Голов-              1993
  ній державній подат-
  ковій інспекції ко-
  ординаційної ради з
  питань розроблення,
  впровадження та функ-
  ціонування системи
  "АIС-Податки"
 
 2. Створення робочих груп             -"-
  за напрямами проекту-
  вання
 
 3. Реорганізація струк-              1993-
  тури державних подат-              1995
  кових інспекцій всіх
  рівнів, розроблення
  нових положень про
  підрозділи і посадо-
  вих інструкцій пра-
  цівників
 
 4. Вирішення питань сер-
  тифікації розроблення
  програмних і техніч-
  них засобів системи
  "АIС-Податки"
 
 5. Створення відомчого              1993
  фонду алгоритмів і
  програм "АIС-Податки":
 
 а)організаційно-методи-
  чне забезпечення ді-
  яльності відомчої ко-
  місії для приймання
  зазначеного фонду ти-
  пових розробок авто-
  матизації державних
  податкових інспекцій
 
 б)централізоване прид-
  бання та комплектація
  фонду ліцензійно чис-
  тими програмними за-
  собами, зокрема іно-
  земного виробництва
 
 в)впровадження сучасних
  технологій програму-
  вання та індустріаль-
  них засобів створення
  програмного забезпе-
  чення
 
 6. Тиражування розроб-        всі рівні  1993-
  лених програмних          державної  1995
  продуктів для усіх         податкової
  рівнів державної по-        служби
  податкової служби
 
 7. Поетапне впровадження       -"-     -"-
  і здача проектів в
  промислову експлуата-
  цію
 
 8. Підготовка приміщень        -"-     -"-
  державних податкових
  інспекцій всіх рівнів
  для розміщення засо-
  бів обчислювальної
  техніки
 
 9. Створення системи те-
  хнічного сервісу (га-
  рантійне, післягаран-
  тійне обслуговування
  технічних засобів,
  організація постачан-
  ня експлуатаційних
  матеріалів)
 
10. Розроблення органі-               1993-
  заційно-розпорядчої               1994
  документації для під-
  тримки процесу проек-
  тування, впровадження
  та здачі в промислову
  експлуатацію системи
  "АIС-Податки" в дер-
  жавних податкових
  інспекціях всіх рів-
  нів
 
 VI. Кадрове забезпе-   Головна          -"-  240
   чення        державна
             податкова
             інспекція
 
 1. Методичне забезпечен-
  ня підготовки та
  перепідготовки
  фахівців
 
 2. Організація різних
  форм навчання фахів-
  ців державних подат-
  кових інспекцій прак-
  тичних навичків робо-
  ти в технологічному се-
  редовищі функціону-
  вання системи:
 
 а)розроблення програм
  навчання
 
 б)проведення навчання
  працівників відділів
  впровадження проектів
  системи "АIС-Податки"
 
 в)організація регіональ-
  них центрів навчання
  працівників державних
  податкових інспекцій
  районного рівня
 
 3. Визначення потреб де-
  ржавних податкових
  інспекцій в
  підготовці фахівців
  для забезпечення фун-
  кціонування системи
  "АIС-Податки"
 
 4. Створення системи
  підготовки, перепід-
  готовки і підвищення
  кваліфікації праців-
  ників державної пода-
  ткової служби
 
 5. Розроблення навчаль-
  них програм і форму-
  вання перспективного
  плану видання підруч-
  ників і навчальних
  посібників для підго-
  товки фахівців подат-
  кової служби в умовах
  функціонування систе-
  ми "АIС-Податки"
 
 6. Розроблення та впро- Комісія    Державна  1993- 1,67
  вадження пілотного  Європейських податкова  1994  млн.
  проекту для державної співтовариств інспекція     доларів
  податкової інспекції        по Дарниць-    США за
  по Дарницькому району Міжнародний  кому району    рахунок
  м. Києва        валютний   м. Києва      коштів
             фонд               Комісії
                             Європей-
             Головна             ських
             державна             співто-
             податкова            вариств
             інспекція            і Між-
                             народ-
             Iнформаційно-          ного
             обчислювальний          валют-
             центр Мінфіну          ного      
                             фонду       
                      
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
             Усього    34,9 млрд. крб. і
                     3,4 млн. доларів СШ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка