Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення

        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            24.11.2003 N 781
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2003 р.
                   за N 1154/8475
 
 
    Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії
     на освітню діяльність та порядку їх оформлення
 
       { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом
             Міністерства освіти і науки
        N 436 ( z0677-07 ) від 30.05.2007 }
 
 
   Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту"  (  2984-14  ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) Н А К А З У Ю :
 
   1. Установити, що формою ліцензії на освітню діяльність є
бланк ліцензії єдиного зразка, зразок та опис якого затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 N  1719
( 1719-2000-п ).
 
   2. Затвердити форму та опис додатка  до  ліцензії,  що
додаються.
 
   3. Затвердити  Iнструкцію  про порядок заповнення бланка
ліцензії та бланка додатка до ліцензії, що додається.
 
   4. Установити, що у зв'язку з використанням бланків ліцензій
єдиного зразка порядок їх замовлення, постачання, зберігання,
обліку і звітності витрачання регулюється наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва
від 18.12.2000 N 78 ( z0003-01 ), що зареєстрований Міністерством
юстиції України 10 січня 2001 року за N 3/5194.
 
   5. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 01.04.96
N 100 "Про затвердження опису та бланків ліцензій на провадження
освітньої діяльності, пов'язаної з одержанням загальної середньої,
професійно-технічної  освіти,  підготовкою спеціалістів різних
рівнів кваліфікації, сертифікатів про акредитацію та свідоцтв про
атестацію закладів освіти".
 
   6. Начальнику  управління  ліцензування,  акредитації  та
нострифікації Домнічу В.I. забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Степка М.Ф.
 
 Міністр                         В.Кремень
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва            I.Г.Богословська
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   24.11.2003 N 781
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2003 р.
                   за N 1154/8475
 
 
              IНСТРУКЦIЯ
       про порядок заповнення бланка ліцензії
         та бланка додатка до ліцензії
 
 
   Бланк ліцензії та додаток до ліцензії оформляються згідно із
цією Iнструкцією.
   Текст  бланка  ліцензії  та бланка додатка до ліцензії
друкується на комп'ютері.
   Під  словом  "ЛIЦЕНЗIЯ"  на  відстані  1 см вписується
найменування органу, що видає ліцензію, згідно із законодавством
(назва  друкується  великими літерами напівжирним шрифтом 14
розміру);
   нижче вписується назва освітньої послуги (освітніх послуг),
на яку видана ліцензія (відповідно до законодавства). Якщо така
інформація за своїм обсягом не може бути розміщена у цій графі, то
вона вписується в додатку до ліцензії, про що вказується у графі;
номер (номери) бланка (бланків) додатка до ліцензії вписується на
зворотному боці бланка ліцензії;
   далі вписується найменування юридичної особи (для юридичної
особи) або прізвище ім'я та по батькові фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності (для фізичної особи);
   напроти  слів "Iдентифікаційний код юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових   платежів"   цифрами  вписується  відповідно
ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або ідентифікаційний
номер фізичної особи - платника податків та інших платежів (для
фізичної особи);
   напроти слів "Місцезнаходження юридичної особи або місце
проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності"
вписується місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
   напроти слів "Дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії" цифрами вписуються номер та дата прийняття рішення
(наказу) про видачу ліцензії;
   напроти слів "Строк дії ліцензії" цифрами вписується строк
дії ліцензії;
   нижче вписується посада, прізвище та ініціали посадової
особи, яка підписала ліцензію;
   нижче напроти слів "дата видачі ліцензії" цифрами вписується
дата видачі ліцензії;
   з лівого краю бланка ліцензія засвідчується печаткою органу,
що видав ліцензію.
   При  заповненні бланка додатка до ліцензії під словами
"ДОДАТОК ДО ЛIЦЕНЗIЇ" на відстані 1 см робиться запис "серії ___
N ___ ", де вказується серія і номер бланка ліцензії, до якої
оформляється бланк додатка до ліцензії.
   При оформленні додатка до ліцензії для освітніх послуг з
вищої освіти використовується табл. 1:
   у графі "Напрям" записуються шифр та назва напряму підготовки
відповідно  до переліку, що затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 24.05.97 N 507 ( 507-97-п ) "Про перелік
напрямів та спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців
у   вищих   навчальних   закладах   за   відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями";
   у  графі  "Спеціальність"  записуються  шифр  та  назва
спеціальності відповідно до названого вище переліку ( 507-97-п );
   у графі "Ліцензований обсяг" записується цифрами відповідний
ліцензований обсяг за кожною спеціальністю та іншими освітніми
послугами, зазначеними в цьому документі.
   При оформленні додатка до ліцензії для освітніх послуг у
сфері вищої освіти з підготовки бакалаврів використовувати табл.
3; { Iнструкцію доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 436 ( z0677-07 ) від 30.05.2007 }
   У графі "Шифр та найменування галузі знань" записуються шифр
і найменування галузі знань відповідно до Переліку напрямів, за
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  бакалавра, затвердженого
постановою  Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 N 1719
( 1719-2006-п ); { Iнструкцію доповнено абзацом дев'ятнадцятим
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 436 ( z0677-07 )
від 30.05.2007 }
   у графі "Код та напрям підготовки бакалаврів" указуються код
та напрям підготовки бакалаврів відповідно до названого вище
переліку; { Iнструкцію доповнено абзацом двадцятим згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 436 ( z0677-07 ) від
30.05.2007 }
   у графі "Ліцензований обсяг" записується цифрами відповідний
ліцензований обсяг за кожним напрямом та формою навчання", у
зв'язку  з  цим абзаци вісімнадцятий-двадцять перший вважати
абзацами двадцять другим-двадцять дев'ятим. { Iнструкцію доповнено
абзацом двадцять першим згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 436 ( z0677-07 ) від 30.05.2007 }
   Якщо в структурі вищого навчального закладу є структурні
підрозділи, у тому числі й відокремлені, які надають освітні
послуги, то в додатку до ліцензії всі записи для підрозділів
робляться у порядку, що встановлений для вищого навчального
закладу.
   У  додатку  до  ліцензії  для  освітніх  послуг  з
професійно-технічної освіти використовується табл. 2:
   у графі "Код за Державним класифікатором України" цифрами
вписується код професії відповідно до Державного класифікатора
професій ДК 003-95, затвердженого наказом  Держстандарту  від
27 липня 1995 р. N 257 ( v0257217-95 );
   у графі "Назва професії" вписується назва професії відповідно
до вище названого класифікатора ( v0257217-95 );
   у графі "Ліцензований обсяг" записується цифрами відповідний
ліцензований  обсяг за кожною професією та іншими освітніми
послугами, зазначеними в цьому документі.
   Під  таблицею  зазначається  перелік  попередніх  рішень
Міжгалузевої  акредитаційної комісії, Державної акредитаційної
комісії, Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування,
акредитації, зміни назв, зміни ліцензійних обсягів тощо, які
стосуються зазначених у переліку освітніх послуг;
   у  додатку  до ліцензії (в таблиці) також при потребі
вказуються інші освітні послуги, на які надається ліцензія,
наприклад "підвищення кваліфікації", де вказується напрям, за яким
здійснюється підвищення кваліфікації, "підготовка до вступу до
вищих навчальних закладів", "підготовка (перепідготовка) іноземних
громадян" тощо.
   Якщо бланків додатка до ліцензії більше ніж один, на кожному
аркуші під словами "ДОДАТОК ДО ЛIЦЕНЗIЇ" на відстані 1 см робиться
запис "Продовження додатка до ліцензії серії ___ N ___", де
вказуються серія і номер бланка ліцензії, до якої оформляється
бланк додатка до ліцензії та зазначається номер сторінки додатка.
 
 Начальник управління ліцензування,
 акредитації та нострифікації              В.I.Домніч
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   24.11.2003 N 781
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2003 р.
                   за N 1154/8475
 
 
                ОПИС
            додатка до ліцензії
 
 
   Бланк додатка до ліцензії є документом суворої звітності.
   Бланк виготовляється  на  папері  щільністю  не менш як
100 г/кв. м +(-) 5 відсотків, розміром 297 х 210 мм з нефіксованим
водяним знаком.
   Бланк з обох боків видрукувано способом офсетного друку: з
лицьового боку в чотири фарби, із зворотного - у дві фарби, має
захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.
   З лицьового боку бланка по периметру на відстані 6 мм від
краю розміщується рамка заввишки 12 мм, у середині верхньої
частини якої розміщується зображення малого Державного герба
України.
   По зовнішньому периметру рамки надруковано мікротекст в
негативному зображенні "УКРАЇНА" літерами заввишки 0,35 мм, а по
внутрішньому ( мікротекст у позитивному зображенні "ДОДАТОК ДО
ЛIЦЕНЗIЇ" літерами заввишки 0,25 мм.
   На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки, видрукувано
сітку, яка створює фон бланка. У центрі контурне зображення сітки
поступово переходить з одного кольору в інший. Під впливом
ультрафіолетового проміння сітка та рамка набувають зеленого
свічення в середній частині бланка.
   У верхній частині лицьового боку бланка надруковано чорною
фарбою слова "ДОДАТОК ДО ЛIЦЕНЗIЇ".
   У нижньому правому кутку впресовано голограму діаметром 23 мм
із зображенням малого Державного герба України та слів "УКРАЇНА
UKRAINE".
   У  середині бланка невидимою при денному світлі фарбою
надруковані слова "ДОДАТОК ДО ЛIЦЕНЗIЇ" та контурне зображення
території України, які набувають зеленого свічення під впливом
ультрафіолетового проміння.
   Iз зворотного боку бланка по периметру надруковано рамку
заввишки 7 мм. На площі, обмеженій внутрішнім периметром рамки,
видрукувано сітку. У нижній частині бланка термофарбою виконано
приховане зображення слова "ДIЙСНИЙ", яке з'являється під час
нагрівання фарби до температури понад 35 град. C.
   У лівому нижньому кутку бланка надруковано шестизначний
номер.  Номер надруковано чорною фарбою, що проявляється на
зворотному боці червоним кольором.
 
 Начальник управління ліцензування,
 акредитації та нострифікації              В.I.Домніч
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   24.11.2003 N 781
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 грудня 2003 р.
                   за N 1154/8475
 
                   Форма
 
 
            ДОДАТОК ДО ЛIЦЕНЗIЇ
 
           серії ______ N ______
 
 
                   Таблиця 1
                   (для освітніх послуг
                   з вищої освіти)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ Напрям ¦     Спеціальність     ¦Ліцензований обсяг ¦
¦     ¦                 ¦-------------------¦
¦     ¦                 ¦Денна ¦ Ве- ¦Заочна¦
¦     ¦                 ¦   ¦чірня¦(дис- ¦
¦     ¦                 ¦   ¦   ¦ тан- ¦
¦     ¦                 ¦   ¦   ¦ційна)¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦  Підготовка молодших спеціалістів бакалаврів, спеціалістів,  ¦
¦              магістрів              ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ (шифр, ¦5. (шифр, назва)         ¦   ¦   ¦   ¦
¦ назва) ¦---------------------------------+------+-----+------¦
¦     ¦6. (шифр)            ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦---------------------------------+------+-----+------¦
¦     ¦7. (шифр, назва)         ¦   ¦   ¦   ¦
¦     ¦---------------------------------+------+-----+------¦
¦     ¦8. (шифр, назва)         ¦   ¦   ¦   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦         Перепідготовка спеціалістів          ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     ¦                 ¦   ¦   ¦   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦       Перепідготовка молодших спеціалістів       ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     ¦                 ¦   ¦   ¦   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     Підготовка (перепідготовка) іноземних громадян     ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦     ¦                 ¦   ¦   ¦   ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦    Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                                ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації)  ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦                                ¦
------------------------------------------------------------------
 
 ___________________    _____________    ___________________
 (посада особи, яка      (підпис)      (прізвище та
 підписала додаток)                 ініціали)
 
   МП
 
 
                   Таблиця 2
                   (для освітніх послуг з
                   професійно-технічної освіти)
 
 
------------------------------------------------------------------
¦  Код за  ¦ Назва ¦  Вид підготовки  ¦ Ліцензований  ¦
¦Класифікатором¦ професії¦           ¦   обсяг   ¦
¦  професій  ¦     ¦           ¦-----------------¦
¦ ДК 003-95  ¦     ¦           ¦ Денна ¦Вечірня ¦
¦       ¦     ¦           ¦    ¦(змінна)¦
¦--------------+---------+---------------------+--------+--------¦
¦       ¦     ¦           ¦    ¦    ¦
¦--------------+---------+---------------------+--------+--------¦
¦       ¦     ¦           ¦    ¦    ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦ Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації іноземців ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦       ¦     ¦           ¦    ¦    ¦
------------------------------------------------------------------
 
 ___________________    _____________    ___________________
 (посада особи, яка      (підпис)      (прізвище та
 підписала додаток)                 ініціали)
 
   МП
 
 
          Таблиця 3 (для освітніх послуг з вищої освіти)
------------------------------------------------------------------
¦  Шифр та   ¦ Код та напрям ¦   Ліцензований обсяг   ¦
¦ найменування ¦  підготовки  ¦------------------------------¦
¦галузі знань  ¦бакалаврів   ¦денна¦вечірня¦   заочна   ¦
¦        ¦        ¦   ¦    ¦ (дистанційна) ¦
¦----------------+----------------+-----+-------+----------------¦
¦        ¦        ¦   ¦    ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 ____________________________  ________   ___________________
 (посада особи, яка підписала  (підпис)     (прізвище та
      додаток)                ініціали)
 
 М.П.
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 436 ( z0677-07 ) від 30.05.2007 }
 
 Начальник управління ліцензування,
 акредитації та нострифікації              В.I.Домні
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка