Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України

      ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМIНIСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Пленуму
                   Вищого адміністративного
                   суду України
                   28.12.2006 N 7
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Науково-консультативну раду
      при Вищому адміністративному суді України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності
Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді
України (далі - Науково-консультативна рада).
 
   1.2. Науково-консультативна рада є  дорадчим  органом  і
утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у галузі права
для опрацювання питань, пов'язаних з роз'ясненням законодавства,
розроблення  науково обґрунтованих рекомендацій з принципових
питань судової практики, попереднього розгляду проектів постанов
Пленуму Вищого адміністративного суду України щодо роз'яснення
законодавства, надання висновків щодо проектів законодавчих актів
та  з інших питань діяльності Вищого адміністративного суду
України, підготовка  яких  потребує  наукового  забезпечення.
Науково-консультативна  рада  покликана  сприяти  відправленню
правосуддя відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
   2. Склад та структура Науково-консультативної ради
 
   2.1. Науково-консультативна рада утворюється строком на п'ять
років  з  числа  вчених,  суддів,  адвокатів  та  інших
висококваліфікованих спеціалістів в  галузі  права,  які  за
характером своєї діяльності пов'язані з роботою судів.
 
   2.2. Склад Науково-консультативної ради, до якого входять
члени Науково-консультативної ради, Голова, перший заступник,
заступники голови та вчений секретар Науково-консультативної ради,
затверджується Пленумом Вищого адміністративного суду України за
поданням Голови Вищого адміністративного суду України.
 
   2.3. Головою Науково-консультативної ради є Голова Вищого
адміністративного суду України.
 
   2.4. За структурою Науково-консультативної ради утворюються
секції у складі: членів секції, голови секції, його заступника та
вченого секретаря секції. Голова кожної із секцій, його заступник
та вчений секретар секції обираються на пленарному засіданні
Науково-консультативної ради.
 
   2.5. Голова Науково-консультативної ради керує її роботою у
відповідності  з  цим  Положенням,  головує  на  засіданнях
Науково-консультативної ради, визначає коло питань, що підлягають
розгляду на засіданнях ради, порядок розроблення та реалізації її
рекомендацій, дає доручення вченому секретареві і членам ради,
здійснює  заходи  до  реалізації  рекомендацій  та  рішень
Науково-консультативної ради.
 
   2.6. У разі відсутності Голови Науково-консультативної ради
його  обов'язки виконує перший заступник Голови, а за його
відсутності - один із заступників Голови Науково-консультативної
ради.
 
   2.7. Перший заступник Голови Науково-консультативної ради
відповідає   за    підготовку    пленарних    засідань
Науково-консультативної ради та здійснює загальну координацію
роботи її секцій.
 
   2.8. Вчений секретар Науково-консультативної ради забезпечує
організацію  роботи  Науково-консультативної  ради:  провадить
підготовку засідань Науково-консультативної ради, розробляє план
її  роботи  та  організовує його виконання, готує документи
Науково-консультативної ради.
 
   2.9. У разі необхідності члени Науково-консультативної ради
можуть утворювати робочі групи для вивчення та обговорення окремих
питань судової практики та організації діяльності судів.
 
   3. Компетенція Науково-консультативної ради
 
   3.1. Науково-консультативна рада вивчає питання, що виникають
у судовій діяльності, і на підставі вимог закону та наукового
аналізу  судової  практики  розробляє  і  подає  Вищому
адміністративному суду України рекомендації:
   3.1.1 по проектах роз'яснень Пленуму Вищого адміністративного
суду України;
   3.1.2 по матеріалах узагальнень судової практики і даних
судової статистики;
   3.1.3 по  проекту  конституційного   подання   Вищого
адміністративного суду України до Конституційного Суду України з
питань дачі висновків Конституційним Судом України щодо офіційного
тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів України;
   3.1.4 по  проекту  конституційного  звернення  Вищого
адміністративного суду України до Конституційного Суду України
щодо офіційного тлумачення Конституції України ( 254к/96-ВР )  та
законів України;
   3.1.5 по проекту звернення Вищого адміністративного суду
України до Верховного суду України щодо внесення конституційного
подання  останнім  до Конституційного Суду України з питань
прийняття  рішень  Конституційним  Судом  України   щодо
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету  Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
   3.1.6 про відповідність Конституції ( 254к/96-ВР ) та законам
України актів органів державної виконавчої влади: міністерств,
відомств, місцевих державних адміністрацій тощо, актів органів
місцевого самоврядування;
   3.1.7 по проектах інструкцій, методичних листів та інших
документів,  які  розробляються  Вищим адміністративним судом
України;
   3.1.8 з питань правового характеру, що виникають у судовій
практиці.
 
   3.2. На засіданнях  Науково-консультативної  ради  можуть
обговорюватися теоретичні праці та практичні посібники з питань
матеріального та процесуального права та організації діяльності
судів.
 
   3.3. Членам   Науково-консультативної   ради  надається
можливість:
   3.3.1 бути  присутніми  на  засіданнях  Пленуму  Вищого
адміністративного суду України і брати участь в обговоренні
загальних питань судової діяльності;
   3.3.2 в установленому порядку ознайомлюватися з матеріалами
судової практики і судової статистики Вищого адміністративного
суду України та інших судів;
   3.3.3 виявляти  особисту  ініціативу  в  порушенні перед
Науково-консультативною радою, а також Головою та заступниками
Голови  Вищого  адміністративного  суду  України питань щодо
поліпшення судової практики  і  вдосконалення  законодавства,
конституційності законів та інших правових актів, необхідності
офіційного тлумачення  положень  Конституції ( 254к/96-ВР ) та
законів України;
   3.3.4 готувати наукові висновки з питань правового характеру.
 
   3.4. Члени  Науково-консультативної ради беруть участь у
вивченні та узагальненні судової практики, у роботі по підвищенню
кваліфікації суддів та працівників судів, у вивченні питань
загального характеру, які підлягають розгляду на  засіданнях
Науково-консультативної  ради,  в  розробленні та обговоренні
відповідних   рекомендацій.   За   дорученням   голови
Науково-консультативної  ради,  його  заступника  або вченого
секретаря члени Науково-консультативної ради готують письмові
висновки з окремих питань судової діяльності, а також виконують
інші доручення відповідно до цього Положення та планів роботи
Науково-консультативної ради.
 
   4. Порядок діяльності Науково-консультативної ради
 
   4.1. Робота  Науково-консультативної  ради проводиться за
річними планами, які формуються на підставі пропозицій секцій і
затверджуються на її пленарних засіданнях. Про розгляд питань, що
не передбачені планом роботи, члени Науково-консультативної ради
повідомляються не пізніше 20 днів до засідання.
 
   4.2. Основною формою діяльності Науково-консультативної ради
є пленарні засідання та засідання секцій.
 
   4.3. Пленарні  засідання  Науково-консультативної  ради
скликаються в разі потреби, але не рідше одного разу на рік;
засідання секцій - в разі потреби, але не рідше одного разу на
півріччя. За 15 днів до засідання Науково-консультативної ради або
її  секції  членам  Науково-консультативної  ради  (секції)
надсилаються  порядок  денний  і  матеріали,  що  підлягають
обговоренню. Для участі в засіданні Науково-консультативної ради
можуть бути запрошені вчені та практики, спеціалісти з різних
галузей знань, які не є її членами.
 
   4.4. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та
засіданнях її секцій забезпечується всебічне творче обговорення
питань, що розглядаються.
 
   4.5. За результатами розгляду правових і методичних питань
Науково-консультативна рада приймає мотивовані рекомендації, з
питань організації роботи Науково-консультативної ради або її
секцій - рішення.
   Рішення Науково-консультативної ради приймається більшістю
голосів її членів.
 
   4.6. На пленарних засіданнях Науково-консультативної ради та
засіданнях її секцій ведеться протокол.
   Протокол пленарного засідання Науково-консультативної ради
оформляється   та   підписується   вченим   секретарем
Науково-консультативної  ради,  після  чого протокол підписує
головуючий на засіданні Науково-консультативної ради.
   Протокол засідання секцій оформляється та підписується вченим
секретарем секції, після чого протокол підписує головуючий на
засіданні секції.
 
   4.7. Голова Науково-консультативної ради повідомляє її членів
про результати розгляду у Вищому адміністративному суді України
підготовлених радою рекомендацій.
 
   4.8. Про роботу Науково-консультативної ради її голова в разі
потреби інформує президію Вищого адміністративного суду України та
Пленум Вищого адміністративного суду України.
 
   4.9. Робота Науково-консультативної ради висвітлюється на
веб-сайті Вищого адміністративного суду України та в засобах
масової інформації
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка