Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Міської програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія V скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 541/598 від 28.12.2006
 
 
      Про затвердження Міської програми розвитку
        архівної справи на 2006-2010 роки
 
 
   Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ),
статей 3, 37, 34 Закону України "Про Національний архівний фонд та
архівні установи" ( 3814-12 ) та на виконання пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 01.02.2006 N 92 ( 92-2006-п ) "Про
затвердження  Державної програми розвитку архівної справи на
2006-2010 роки" Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Міську програму розвитку архівної справи на
2006-2010 роки згідно з додатком.
 
   2. Визначити районні у м. Києві державні адміністрації та
Державний архів м. Києва відповідальними за виконання Міської
програми розвитку архівної справи на 2006-2010 роки.
 
   3. Головному  управлінню культури і мистецтв виконавчого
органу Київради (Київської міської  державної  адміністрації)
забезпечити  фінансування  заходів  Міської програми розвитку
архівної справи на 2006-2010 роки в межах асигнувань, які щороку
передбачатимуться в бюджеті міста Києва за відповідними напрямами.
 
   4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) подавати Київській міській раді звіти про хід і
результати виконання Програми.
 
   5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань культури, інформаційної політики.
 
 Київський міський голова              Л.Черновецький
 
                   Додаток
                   до рішення Київради
                   від 28.12.2006 N 541/598
 
             МІСЬКА ПРОГРАМА
      РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА 2006-2010 РОКИ
 
             Загальна частина
 
   Архівна справа  є  важливою  складовою  інформаційної та
культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові,
організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання,
пов'язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними і
фізичними особами архівних документів та використанням відомостей,
що в них містяться.
 
   Стан архівної сфери потребує вжиття кардинальних заходів.
 
   Матеріально-технічна база архівних установ не  відповідає
сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною є загроза
втрати частини Національного архівного фонду.
 
   Сховища архівних  установ  обладнані  лише   системою
протипожежної  сигналізації.  Відсутність  сучасної  системи
кондиціювання не дає можливості забезпечити у сховищах оптимальний
волого-температурний режим, дотримання нормативних фізико-хімічних
показників збереженості документів. Протягом багатьох років не
проводиться робота із створення копій для страхового фонду і фонду
користування документами, зокрема переведення інформації на інші
носії з метою її збереження у разі втрати або пошкодження
оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів, а також якісна
реставрація документів.
 
   Багато проблем  виникає з розширенням сфери електронного
документотворення та документообігу. Не впроваджуються в архівну
справу новітні інформаційно-комунікаційні технології. Внаслідок
цього величезний інформаційний потенціал Національного архівного
фонду мінімально використовується для задоволення зростаючого
попиту громадян, держави і суспільства на інформацію.
 
   Розв'язання перелічених та інших  проблем  передбачається
Міською програмою та планом заходів щодо розвитку архівної справи
на 2006-2010 роки (далі - Програма).
 
         Підстави для розробки Програми
 
   Закон України "Про внесення змін та доповнень до Закону
України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" від
13.12.2001 N 2888-III ( 2888-14 ), Розпорядження Президента
України "Про невідкладні заходи щодо збереження національних
архівних цінностей України" від 13.04.2005 N 957 ( 957/2005-рп ),
постанова Кабінету  Міністрів  України  від  01.02.2006 N 92
( 92-2006-п ) "Про затвердження Державної програми  розвитку
архівної справи на 2006-2010 роки".
 
             Мета Програми
 
   Метою Програми є створення належних умов для зберігання,
збільшення та використання Національного архівного фонду, сприяння
інтеграції архівної справи України в європейський та світовий
інформаційний та науковий простір.
 
         Основними завданнями Програми є:
 
   - зміцнення матеріально-технічної бази архівних установ для
створення умов гарантованого зберігання документів Національного
архівного фонду;
   - внесення до Національного архівного фонду усіх цінних
архівних документів, що є надбанням української нації;
   - організація  централізованого  зберігання  електронних
документів та інформаційних ресурсів;
   - поглиблення міжнародного співробітництва у сфері архівної
справи, розширення участі  архівних  установ  у  міжнародних
культурних і наукових проектах;
   - створення умов для більш ефективного  впровадження  в
архівних установах сучасних інформаційних технологій;
   - генерування інформаційної продукції на рівні міжнародних
стандартів;
   - підвищення рівня економічних і соціальних гарантій для
професійної самореалізації працівників архівних установ.
 
   Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості
на реалізації державної політики у сфері архівної справи на
2006-2010 роки.
 
   Для виконання завдань програми  передбачається  здійснити
заходи згідно з додатком.
 
          Строки реалізації Програми
 
   2006-2010 роки.
 
            Виконавці Програми
 
   Державний архів міста Києва, архівні відділи районних у
м. Києві державних адміністрацій, архівні підрозділи підприємств,
установ, організацій міста.
 
           Фінансове забезпечення
 
   Фінансове забезпечення  виконання Програми здійснюється в
межах коштів, передбачених місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, у місцевому бюджеті, а також за
рахунок інших джерел.
 
   Міський та районні бюджети, надходження від послуг, які
надаються Державним архівом м. Києва та архівними відділами
районних у м. Києві державних адміністрацій в установленому
законодавством порядку, залучені кошти юридичних та фізичних осіб.
 
   Орієнтований обсяг фінансування основних завдань Програми
становить 6030,7 тис. грн.
 
            Очікувані результати
 
   Виконання Програми дасть змогу:
   - створити умови для гарантованого зберігання документів
Національного архівного фонду;
   - забезпечити  повноцінний  захист  усіх цінних архівних
документів, що є надбанням української нації;
   - зміцнити матеріально-технічну базу архівних установ та
поліпшити умови роботи їх працівників;
   - наблизитися до європейських стандартів рівня зберігання та
користування документами Національного архівного фонду;
   - створити засади для вдосконалення фінансово-економічного
забезпечення архівних установ;
   - запровадити  сучасні  інформаційні технології, створити
систему  інформаційних  ресурсів,  інтегровану  у  світовий
інформаційний простір;
   - задовольняти у необхідних  обсягах  потребу  громадян,
суспільства і держави в інформації;
   - забезпечити  створення  мережі  архівних  установ  для
централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не
належать до Національного архівного фонду (трудові архіви);
   - поповнити Національний архівний фонд документами культурної
спадщини.
 
          Основні терміни та поняття
 
 Архів             - а) соціальна інституція
                 (спеціалізована установа), що
                 забезпечує потреби суспільства
                 у ретроспективній документній
                 інформації через архівні
                 документи, організуючи їхнє
                 зберігання та користування ними;
                - б) сукупність документів,
                 сформованих внаслідок
                 діяльності установ, підприємств,
                 окремих осіб
 
 Національний архівний фонд  - сукупність архівних документів
 України             що відображають історію
                 духовного і матеріального
                 життя українського народу,
                 інших народів, мають культурну
                 цінність і є надбанням
                 української нації
 
 Архівна установа, архів,   - відповідно установа чи
 архівний підрозділ, архівний  структурний підрозділ, що
 відділ             забезпечує облік і зберігання
                 архівних документів,
                 використання відомостей, що в
                 них містяться, формування
                 Національного архівного фонду
                 та здійснює управління,
                 науково-дослідну і інформаційну
                 діяльність у сфері архівної
                 справи і діловодства
 
 Архівний документ       - документ, незалежно від його
                 виду, виду матеріального носія
                 інформації, місця і часу
                 створення та форми власності
                 на нього, що припинив
                 виконувати функції, для яких
                 був створений, але
                 зберігається або підлягає
                 зберіганню з огляду на
                 значущість для особи,
                 суспільства чи держави або
                 цінність для власника також як
                 об'єкт рухомого майна
 
 Користувач архівними     - фізична або юридична особа,
 документами           яка з дозволу власника або
                 уповноваженої ним особи
                 ознайомлюється з архівними
                 документами
 
 Архівна справа        - галузь життєдіяльності
                 суспільства, що охоплює
                 наукові, організаційні,
                 правові, технологічні,
                 економічні та інші питання
                 діяльності юридичних і
                 фізичних осіб, пов'язані із
                 нагромадженням, обліком,
                 зберіганням архівних
                 документів та використанням
                 відомостей, що в них містяться
 
 Довідковий апарат       - довідники у будь-якій формі,
                 призначені для пошуку
                 архівних документів або
                 відомостей, що містяться в них
 
             Історична довідка
 
   Історія Державного архіву м. Києва розпочалась 8 квітня 1932
року після прийняття Радою Народних Комісарів та Секретаріатом
ВУЦВК постанови від 08.04.32 N 436 "Про районні та міські архіви
СРСР". 9 травня 1932 року наказом Секретаріату Київської міської
ради було призначено завідувача Київського міського архіву при
міськраді. Київський міський архів проіснував до 1958  року.
4 жовтня 1958 року Рада Міністрів УРСР прийняла постанову від
04.10.58 N 1418 "Про затвердження мережі центральних, обласних,
міських  і районних державних архівів УРСР". Згідно з цією
постановою було створено Київський міський архів з перемінним
складом документальних матеріалів.
 
   Київський міський  державний  архів з постійним фондовим
складом створено рішенням виконавчого комітету Київської міської
Ради  депутатів  трудящих  від 31.10.61 N 2108 з 01.01.62.
Фінансування на утримання архіву передбачалося в міському бюджеті
і здійснювалося міськфінвідділом.
 
   Архіву надано  в оренду приміщення, розташовані на вул.
О.Теліги, 23 (I поверх жилого будинку і спеціально облаштоване під
ним приміщення триповерхового архівосховища), вул. Котовського,
33-а (перший та другий поверхи нежилої триповерхової будівлі).
Загальна площа приміщень 3069 кв. м.
 
   У сховищах архіву - 1616 фондів управлінської документації
періоду від 1645 до 2005 року, з них 339 фондів до 1917 року, 1241
фонд після 1917 року та 36 фондів особового походження. Усі разом
вони налічують 963205 справ з паперовою основою (1645-2005 рр.),
1756 одиниць зберігання фотодокументів (1834-1919 рр.) та 431
одиниця обліку фонодокументів.
 
   За роки існування в архіві зібрано найцінніші документи з
історії   міста   Києва.   Вони   правдиво  відображають
соціально-демографічне, економічне, політичне і культурне життя
міста та його жителів.
 
   Фонди періоду  до 1917 року включають документи органів
місцевого самоврядування та адміністративних органів - Київського
городового магістрату, міської думи та управи. Вони представлені
копіями грамот та універсалів російських царів, польських королів,
гетьманів запорізького війська про надання і підтвердження прав та
привілеїв місту Києву та його жителям (1645-1764); указами Сенату,
циркулярами   Київського,   Подільського   і   Волинського
генерал-губернатора, цивільного  та  Київського  губернаторів;
протоколами засідань і рішеннями магістрату, журналами міської
думи та управи, магістратськими та думськими виборчими справами,
відомостями про кількість виборців за становим та майновим цензом,
справами про віднесення до купецького та міщанського станів, про
результати перепису населення, списками мешканців міста.
 
   Документи з  благоустрою та розбудови міста представлені
указами Київського губернського правління, циркулярами, рішеннями,
листуванням про відкриття та стан цегляних, цукрових, пивоварних
заводів, тютюнових, сірникових фабрик,  млинів,  торговельних
закладів, про освітлення міста газовими та електричними ліхтарями,
укріплення схилів і гір, озеленення міста, брукування вулиць, про
відкриття готелів, будівництво та експлуатацію міського трамваю,
організацію автобусного руху, будівництво фунікулера, влаштування
ярмарків, розкопки та реставрацію Золотих воріт, будівництво
пам'ятника Богдану Хмельницькому, збір пожертвувань на будівництво
пам'ятників  Т.Г.Шевченку (1907-1914), М.В.Гоголю (1908-1914).
Велику групу документів становлять справи про відведення земельних
ділянок під будівництво цивільних споруд для потреб міста та
проекти цих будинків, у тому числі військового госпіталю (1807),
Гостинного двору (1809-1811), Києво-Балтської залізниці (1869),
Київського політехнічного інституту (1897), Міського  театру,
університету Св. Володимира (1834) тощо. Історично важливими є
плани міста Києва та його районів у різні періоди, починаючи від
1799 року.
 
   Архів зберігає  документи  навчальних  закладів  міста -
університету, консерваторії, кадетського корпусу, вищих жіночих
курсів, інститутів - політехнічного, комерційного, учительського,
юридичного, шляхетних дівчат; училищ - комерційних, духовних,
художнього та музичного, землемірного, реального; гімназій та
професійних шкіл.
 
   Неоціненне значення для здійснення генеалогічних досліджень
мають документи Києво-Подільського і Києво-Печерського духовних
правлінь, Київської управи  благочинія,  Києво-Васильківського
римсько-католицького   деканату.   Військово-Миколаївського,
Петропавлівського та Володимирського соборів, восьми церков. Це
метричні книги про одружених, хрещених та померлих, фундушеві
відомості, описи церковних будівель, костьолів, каплиць, майна:
іконостасів,  хрестів,  дзвонів,  літургійних книг, вівтарних
свічників, срібних церковних речей.
 
   Крім цього, архів зберігає документи установ, організацій,
підприємств періоду після 1917 року. Серед них - документи
місцевих органів державної влади та управління (як міських, так і
районних); їх структурних підрозділів: статистики, капітального
будівництва, місцевої промисловості, благоустрою, культури, у
справах будівництва та архітектури, фінансових, охорони здоров'я,
народної освіти, торгівлі та інших. Окремі фонди представлені
документами, які містять відомості про вибори до Верховної Ради
СРСР, Верховної Ради УРСР, місцевих Рад народних депутатів, за
період незалежності України - про вибори Президента України.
 
   Соціально-економічне життя  міста представлене документами
підприємств, організацій промисловості, будівництва, транспорту,
зв'язку, закладів освіти, культури, медичних установ, органів
юстиції та іншими.
 
   Цікаві колекції документів являють собою  особові  фонди
відомих киян: вчених, ректорів київських вузів, громадських діячів
- О.К.Антонова, М.У.Білого, В.Ф.Боброва, Ю.О.Вєтрова, Г.М.Доброва,
В.О.Замлинського, О.С.Плигунова, В.І.Стрельського та інших.
 
   Відповідно до призначення і мети діяльності Державний архів
міста Києва є місцевою державною архівною установою, підзвітною і
підконтрольною  виконавчому  органу  Київської  міської  ради
(Київській міській державній адміністрації). Державному комітету
архівів України.
 
   Державний архів м. Києва здійснює управління архівною справою
і діловодством на території міста  та  державне  зберігання
документів  Національного  архівного фонду, що мають місцеве
значення. Основні напрями роботи архіву висвітлені у цій таблиці:
 
 
 Комплектування архіву          Використання архівної
                     інформації
 Робота з джерелами
 комплектування             Науково-дослідна
              Основні    та методична робота
 Експертиза цінності    напрями
 документів        роботи    Інформатизація
                     архівної справи
 Систематизація архівних
 документів               Забезпечення збереженості
                     архівних документів
 Облік документів
 Створення довідкового          Здійснення контролю за
 апарату                 діяльністю архівних
                     підрозділів
 
   Динаміка змін  основних  показників  архіву свідчить про
розвиток архівної справи та поповнення фондів, зберігання архівної
спадщини, формування джерельної бази історії міста:
 
------------------------------------------------------------------
|                   |на 01.01.64|на 01.01.2006|
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Кількість архівосховищ        |   1   |   2   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Кількість фондів           |  315  |  1616   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|з них:                |      |       |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|- дореволюційних (до 1917 року)    |  17   |   339   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|- радянського періоду         |  298  |  1241   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Кількість одиниць зберігання     | 150695  |  963205  |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|з них:                |      |       |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|- дореволюційного періоду       |  89665  |  330846  |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|- радянського періоду         |  61030  |  732359  |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Фондів особового походження      |   -   |   36   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Фотодокументів            |      |  1756   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Фонодокументів            |   -   |   431   |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Мікрофотокопій страхового фонду    |   -   |   188   |
|особливо цінних документів      |      |       |
|--------------------------------------+-----------+-------------|
|Кількість працюючих          |  67   |   50   |
------------------------------------------------------------------
 
   Організаційні, наукові,  методичні  і  практичні  зусилля
Державного архіву м. Києва спрямовані на систематичне поповнення
Національного архівного фонду цінними для суспільства документами,
які репрезентують усі сфери життєдіяльності міста, їх пошук,
відбір і збереження.
 
   Насамперед це документи, що утворилися в процесі діяльності
органів державної влади, місцевого самоврядування, державних і
комунальних підприємств, установ і організацій; громадян України
та їх об'єднань, релігійних, громадських організацій, а також
підприємств, установ та організацій всіх форм власності.
 
   Джерелами комплектування Державного архіву м. Києва є:
 
             ( raa541023-06 )
 
   Прийняття Верховною Радою Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Законів України "Про інформацію" ( 2657-12 ), "Про Національний
архівний фонд та архівні установи" ( 3814-12 ), "Про державну
таємницю" ( 3855-12 ) створили підґрунтя для створення можливості
вільного доступу громадян до ретроспективної інформації,  що
зберігається в архіві. Крім того, відбулося різке зростання
кількості звернень громадян до архівів,  в  тому  числі  з
соціально-правових питань. Тенденцію до зростання має кількість
дослідників, які працюють в читальному залі архіву.
 
   Підвищення інтересу  до  архівної  інформації  наявно
демонструють наступні таблиці:
 
     Виконання запитів соціально-правового характеру
 
             ( raa541023-06 )
 
   Ситуація, що  склалася  в  архівній  галузі  м.  Києва,
визначається наявністю низки проблем, серед яких:
   - відсутність систем автоматичної пожежної сигналізації і
газового пожежогасіння  в  архівосховищах  Державного  архіву
м. Києва,  архівних  відділах районних у м. Києві державних
адміністрацій;
   - відсутність сучасних систем кондиціювання та вентиляції
повітря в архівосховищах Державного архіву м. Києва, архівних
відділах районних у м. Києві державних адміністрацій;
   - низький відсоток створення  страхових  копій  архівних
документів  через  відсутність  сучасного  обладнання  для
мікрофільмування в Державному архіві м. Києва;
   - відсутність  єдиної  міської  інформаційної  системи,
електронних масивів пошуку архівних документів;
   - відсутність  окремого приміщення для потреб Державного
архіву м. Києва, понаднормативна завантаженість його сховищ;
   - низька  забезпеченість  реставраційними  матеріалами та
інструментами;
   - втрата   у   90-х   роках   через  недосконалість
нормативно-правових актів та невизначеність механізму збереження
архівних документів значної частини документів з особового складу
збанкрутілих, ліквідованих, реорганізованих підприємств, установ,
організацій районного значення, що негативно впливає на виконання
запитів киян.
 
   Запропоновані заходи  дозволять  суттєво  покращити  стан
архівної  справи і діловодства на території міста, зміцнити
матеріально-технічну базу архівних установ, запровадити сучасні
інформаційні технології, задовольнити соціально-правові потреби
громадян.
 
       I. Нормативно-правове та організаційне
           забезпечення Програми
 
   1. У зв'язку з прийняттям нової нормативно-правової бази
архівної галузі переглянути, розробити і затвердити відповідні
документи,  що регламентують діяльність архівних установ, їх
структурних підрозділів, комісій тощо.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій, архівні
                підрозділи підприємств, установ,
                організацій
 
   2. Надати допомогу архівним відділам районних у м. Києві
державних  адміністрацій  у  створенні  нормативно-правових
документів, що регламентують їх діяльність.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м.Києві
                державних адміністрацій
 
   3. Вирішити питання приведення функцій архівних відділів
районних у м. Києві державних адміністрацій у відповідність до
статті 28 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні
установи" ( 3814-12 ).
 
                2007 р.
                Голови районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   4. На виконання статті 29 Закону України "Про Національний
архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ) та з метою
забезпечення  тимчасового  зберігання  архівних  документів,
нагромаджених у процесі документування службових, трудових або
інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній
території та інших архівних документів, що не належать  до
Національного архівного фонду, створити в районах міста архівні
установи або покласти ці функції на існуючі архівні відділи,
передбачивши  створення на їх базі управлінь з відповідними
відділами, збільшення чисельності працівників.
 
                2007 р.
                Голови районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   5. Забезпечити впровадження в практику  роботи  архівних
установ районної ланки, установ, організацій та підприємств -
джерел комплектування державного архіву Основних правил роботи
державних архівів України ( n0001560-04 ) (Київ, 2004 р.).
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій, архівні
                підрозділи установ,
                організацій та підприємств -
                джерел комплектування державного
                архіву
 
   6. Провести громадський огляд стану збереженості документів
НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ та організацій
міста незалежно від форми власності.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні підрозділи підприємств,
                установ та організацій міста
 
       II. Комплектування архівних підрозділів,
        робота з джерелами комплектування
 
   7. Здійснити заходи щодо виявлення джерел комплектування
серед новоутворених у м. Києві установ, організацій та підприємств
незалежно від форми власності з метою формування та поповнення
державного  архіву  документами Національного архівного фонду
України.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   8. Провести державну реєстрацію та паспортизацію документів
Національного архівного фонду, що зберігаються в установах -
джерелах комплектування Державного архіву м. Києва.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва
 
   9. Переглянути та затвердити оновлені списки N 1 та N 2
юридичних і фізичних осіб - джерел формування Національного
архівного фонду та джерел комплектування  державного  архіву
документами НАФ, надати допомогу архівним відділам районних у
м. Києві державних адміністрацій у складанні та затвердженні
списків джерел комплектування відповідної зони комплектування.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   10. Провести обстеження стану та ведення діловодства  і
організації  обліку  документообігу  в  установах - джерелах
комплектування відповідно до законів та стандартів  України,
здійснити заходи, спрямовані на докорінне поліпшення організації
діловодства в установах - джерелах комплектування.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні підрозділи установ -
                джерел комплектування
 
   11. Здійснювати постійний контроль за якістю формування справ
в установах - джерелах комплектування та проведенням комплексу
робіт з науково-технічного упорядкування документів.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   12. Розробити та впровадити в практику роботи  архівних
підрозділів установ - джерел комплектування методичні рекомендації
щодо складання описів справ постійного зберігання та з особового
складу, науково-довідкового апарату.
 
                2006 р.
                Державний архів м. Києва
 
   13. З метою вивчення стану  справ,  що  утворюються  в
діловодстві  установ,  забезпечувати  проведення  комплексних,
тематичних і контрольних перевірок архівних підрозділів, служб
діловодства  та  експертних  комісій установ, організацій та
підприємств - джерел комплектування архіву.
 
                2006 р.
                Державний архів м. Києва
 
     III. Систематизація архівних документів, облік
      документів, створення довідкового апарату
 
   14. При надходженні документів та  фондів  на  державне
зберігання забезпечити відповідно до встановлених правил роботи
архівних установ ведення облікових книг, реєстрів, аркушів фондів,
карток, покажчиків тощо.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   15. Забезпечувати створення систем обліку та довідкового
апарату на документи, які передаються на державне зберігання,
відповідно до встановлених правил роботи архівів.
 
                2006 - 2010 рр.
                Архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   16. Створити єдину міську електронну базу даних про прийняті
на державне зберігання документи.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   17. Створити електронну робочу версію "Анотованого реєстру
описів" періоду до і після 1917 року.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва
 
    IV. Забезпечення збереженості архівних документів
 
   18. Обладнати приміщення архівів районних  у  м.  Києві
державних адміністрацій контрольно-вимірювальними приладами для
контролю температурно-вологісного  режиму  повітря,  сучасними
системами кондиціювання та вентиляції.
 
                2006 - 2007 рр.
                Районні у м. Києві державні
                адміністрації
 
   19. Провести повне картонування справ відповідно до Правил
зберігання архівних документів ( z0089-03 ).
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   20. Забезпечувати  у  приміщеннях архівосховищ світловий,
температурно-вологісний, санітарно-гігієнічний режим зберігання
архівних документів, виконання робіт із знепилювання документів,
заходів біопрофілактичного, біозахисного характеру та знищення
біологічних шкідників у сховищах і на документах.
 
                Постійно
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   21. Забезпечити обладнання архівосховищ і робочих приміщень
для роботи пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, в
першу чергу такими, що не мають побічної руйнівної дії на
документи.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                районні у м. Києві державні
                адміністрації
 
   22. Забезпечити у встановленому порядку видачу справ  з
архівосховищ до читального залу і повернення їх до сховищ.
 
                Постійно
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   23. Провести перевірку наявності справ в існуючих фондах, що
знаходяться на державному зберіганні.
 
                Постійно
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   24. Забезпечити дотримання режиму охорони та збереженості
архівних документів засобами охоронної сигналізації, вимогами
пропускного режиму і порядку звуженого доступу до сховищ, а також
регульованого доступу до документів, що спеціально охороняються
законодавством.
 
                Постійно
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   25. Забезпечити    виконання    реставраційних    та
консерваційно-профілактичних робіт для відновлення матеріальної
основи документів.
 
                Постійно
                Державний архів м. Києва
 
   26. З метою збереження документної інформації на випадок
пошкодження чи  втрати  оригіналів  документів  створити  та
організувати  зберігання страхового фонду документів і фонду
користування, враховуючи інформаційну значущість документів, їх
фізичний стан та інтенсивність користування ними.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва
 
        V. Інформатизація архівної справи
 
   27. Забезпечити архівні відділи районних у м. Києві державних
адміністрацій сучасною комп'ютерною, множувальною технікою.
 
                2006 - 2007 рр.
                Голови районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   28. З  метою  розширення  доступу  до  інформації,  яка
зберігається на паперових носіях, та її оперативного використання
створити єдину міську комп'ютерно-інформаційну мережу "Архів".
 
                2006 - 2008 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   29. Створити електронну базу даних  архівних  документів
виконавчих комітетів міської та районних рад народних депутатів.
 
                Протягом 2006 - 2008 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   30. Забезпечити створення і підтримання веб-сайтів Державного
архіву м. Києва, архівних відділів районних у м. Києві державних
адміністрацій з  такими  обов'язковими  елементами  структури
веб-сайту, як історична довідка, дані про склад і зміст фондів,
перелік та характеристика фондів, характеристика  довідкового
апарату, режим роботи та порядок доступу до документів.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
       VI. Науково-дослідна та методична робота
 
   31. Продовжити  практику  проведення  науково-практичних
конференцій з питань архівної справи і документознавства із
залученням науковців, фахівців з архівної справи, києвознавців та
громадськості міста.
 
                Протягом 2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   32. Підготувати та видати  біографічні  та  інформаційні
довідники:
 
   - Путівник "Фонди Державного архіву м. Києва".
 
                2006 р.
                Державний архів м. Києва
 
   - "Професорсько-викладацький склад та службовці університету
Св. Володимира (1834-1920)".
 
                2006 р.
                Державний архів м. Києва
 
   - "Метричні книги у фондах Державного архіву м. Києва.
1723-1920".
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва
 
   - "Вихованці університету Св. Володимира. Реєстр особових
справ (1834-1920)".
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва
 
   - "Національний  медичний університет ім. О.О.Богомольця:
роки, події, люди".
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва,
                Національний медичний
                університет ім. О.О.Богомольця
 
   33. З метою популяризації архівних документів систематично
забезпечувати підготовку та проведення виступів працівників архіву
на радіо і телебаченні в передачах, присвячених історії міста,
його підприємств та установ, життю і діяльності видатних діячів
культури,  науки,  техніки,  організацію  виставок  архівних
документів, документальних публікацій за матеріалами архіву.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва
 
          VII. Кадрове забезпечення
 
   34. Забезпечити  систематичне  проведення  навчання  для
начальників архівних відділів районних у м. Києві державних
адміністрацій.
 
                2006 - 2010 рр.,
                один раз на квартал
                Державний архів м. Києва
 
   35. Розробити план-графік занять з підвищення кваліфікації
працівників архівних відділів районних у м. Києві державних
адміністрацій,  архівних  підрозділів підприємств, установ та
організацій.
 
                2006 р.
                Державний архів м. Києва
 
   36. Забезпечити стажування у Державному архіві м. Києва
працівників архівних відділів районних у м. Києві державних
адміністрацій,  архівних  підрозділів  підприємств,  установ,
організацій.
 
                Постійно, 2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   37. Забезпечувати якісний підбір, розстановку та використання
кадрів, систематичне підвищення  їх  кваліфікації,  створення
сприятливих умов для роботи працівників, своєчасно проводити
ротацію кадрів із залученням до роботи в архіві випускників
київських вузів.
 
                2006 - 2008 рр.
                Державний архів м. Києва,
                районні у м. Києві державні
                адміністрації
 
       VIII. Використання архівної інформації
 
   38. З метою якісного обслуговування відвідувачів, своєчасного
виконання запитів соціально-правового характеру забезпечити чітку
організацію роботи інформаційно-довідкових служб, читальних залів
архівів у зручний для відвідувачів та дослідників час.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва,
                архівні відділи районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   39. Здійснювати ініціативне інформування органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб
шляхом надсилання їм документів про наявність в архіві відомостей,
що можуть викликати їх зацікавленість як потенційних споживачів,
та про інформаційні послуги, що надаються архівом.
 
                2006 - 2010 рр.
                Державний архів м. Києва
 
       IX. Матеріально-технічне забезпечення
 
   40. Обладнати  приміщення архівосховища Державного архіву
м. Києва на вул. Котовського, 33-а меблями, стелажами.
 
                2006 р.
                Державний архів м. Києва
 
   41. Провести  технічне  обстеження ліфтового господарства
будівлі Державного архіву м. Києва, при необхідності виконати
ремонт  існуючих  ліфтів,  забезпечити  їх  експлуатацію  у
технічно-справному стані.
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва
 
   42. Забезпечити обладнання приміщень архівосховищ Державного
архіву м. Києва, архівних відділів районних у м. Києві державних
адміністрацій охоронною сигналізацією.
 
                2006 - 2007 рр.
                Державний архів м. Києва,
                голови районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   43. Провести  реконструкцію  системи  кондиціювання  та
вентиляції повітря в архівосховищах Державного архіву м. Києва на
вул. О.Теліги, 23, обладнати аналогічні системи у архівосховищах
архівних відділів районних у м. Києві державних адміністрацій.
 
                2007 - 2008 рр.
                Державний архів м. Києва
 
   44. Виконати ремонт службових приміщень Державного архіву
м. Києва на вул. О.Теліги, 23.
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва
 
   45. Виконати капітальний ремонт  архівосховищ  Державного
архіву м. Києва на вул. О.Теліги, 23.
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва
 
   46. Вирішити питання розширення площ  під  архівосховища
Державного архіву м. Києва за рахунок вивільнення 3-го поверху
нежилої будівлі на вул. Котовського, 33-а.
 
                2007 р.
                Головне управління
                комунальної власності м. Києва,
                Державний архів м. Києва,
                Шевченківська районна у м. Києві
                державна адміністрація
 
   47. У разі необхідності надати додаткові приміщення для
архівних відділів районних у м. Києві державних адміністрацій,
створених  в районах для зберігання документів Національного
архівного фонду, що мають місцеве значення,  а  також  для
тимчасового  зберігання  архівних документів, нагромаджених у
процесі документування службових, трудових або інших правовідносин
юридичних і фізичних осіб та інших документів, що не належать до
Національного архівного фонду.
 
                2006 - 2008 рр.
                Голови районних у м. Києві
                державних адміністрацій
 
   48. З метою створення  страхового  фонду  на  документи
Національного архівного фонду вирішити питання придбання сучасного
обладнання для мікрофільмування документів Національного архівного
фонду, що зберігаються в Державному архіві м. Києва.
 
                2007 р.
                Державний архів м. Києва
 
   49. Вивчити питання та внести у  встановленому  порядку
пропозиції  щодо  будівництва окремо розташованого приміщення
Державного архіву м. Києва.
 
                2007 р.
                Заступники голови Київської
                міської державної адміністрації
                згідно з розподілом обов'язків,
                Державний архів м. Києва.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.Довгий
 
                   Додаток
                   до Програми
 
                ПЛАН
       заходів щодо розвитку архівної справи
            у 2006-2010 роках
 
                         (тис. гривень)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу |Відпові- | Строк  |Орієн- |  У тому числі за роками  |  Джерела  |
|           |дальні за|виконання,|товний |               | фінансування |
|           |виконання|  роки  | обсяг |-----------------------------+---------------|
|           |     |     |фінан- |2006|2007 |2008 |2009 | 2010 |держав-|місцеві|
|           |     |     |сування|  |   |   |   |   | ний |бюджети|
|           |     |     |    |  |   |   |   |   |бюджет |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Зберігання документів Національного архівного фонду                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Створення     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|страхового фонду   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|унікальних та    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|особливо цінних   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|документів      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|Національного    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|архівного фонду:   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) оснащення     |Державний|  2010  |2631,9 | - |   |   |   |2631,9|  -  |2631,9 |
|державних архівних  |архів  |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|установ сучасними  |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|технічними засобами |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|для мікрофільмування |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|документів      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|2) придбання     |Державний| 2007 - | 275 | - | 44 | 77 | 77 | 77 |  -  | 275 |
|витратних матеріалів |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|для забезпечення   |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|робіт з виготовлення |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|страхових копій   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|документів      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|2. Придбання техніки |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|та витратних     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|матеріалів для    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|створення належних  |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|умов зберігання   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|документів      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|Національного    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|архівного фонду та  |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|використання їх   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|інформації:     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) забезпечення   |Державний| 2007 - | 101 | - | 20 | 25 | 26 | 30 |  -  | 101 |
|державних архівних  |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|установ обладнанням |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|для реставрації,   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|ремонту, консервації |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|ксерокопіювання   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|документів      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|2) виготовлення   |Державний| 2007 - | 24,3 | - | 5 | 6 | 6 | 7,3 |  -  | 24,3 |
|картонажів      |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|           |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|3) придбання та   |Державний| 2007 - | 100 | - | 20 | 25 | 25 | 30 |  -  | 100 |
|оновлення обладнання |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|і устаткування для  |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|зберігання документів|     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|(стелажі, візки для |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|переміщення справ  |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|тощо)        |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|4) здійснення    |Державний|  2007  | 21,6 | - |21,6 | - | - | -  |  -  | 21,6 |
|спеціального     |архів  |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|оброблення документів|м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|(дезінфекція,    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|дезінсекція,     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|фумігація)      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|3. Забезпечення   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|волого-температурного|     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|режиму збереження  |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|документів:     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) установлення нових|Державний| 2007 - | 54,7 | - | 11 | 14 | 14 | 15,7 |  -  | 54,7 |
|та ремонт наявних  |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|систем кондиціювання |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|повітря в      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|архівосховищах    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|4. Підвищення рівня |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|пожежної безпеки   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|приміщень архівних  |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|установ:       |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) установлення нових|Державний| 2007 - | 700 | - | 154 | 162 | 182 | 202 |  -  | 700 |
|та ремонт наявних  |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|систем автоматичного |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|пожежогасіння і   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|пожежної сигналізації|     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|5. Забезпечення   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|надійної охорони   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|архівних приміщень: |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) установлення нових|Державний| 2007 - | 75  | - | 15 |15,2 |20,4 | 24,4 |  -  | 75  |
|та ремонт наявних  |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|систем охоронної   |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|сигналізації     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|2) забезпечення   |Державний| 2007 - | 245,2 | - |61,3 |61,3 |61,3 | 61,3 |  -  | 245,2 |
|архівів постами   |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|міліцейської охорони |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Організація видавничої діяльності державних архівів                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Забезпечення   |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|опублікування:    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) путівники та інші |Державний|  2009  | 14  | - | - | - | 14 | -  |  -  | 14  |
|довідники серії   |архів  |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|"Архівні зібрання  |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|України"       |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Інформатизація архівної справи                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Створення     |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|галузевої      |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|інформаційної    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|системи:       |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|1) створення     |Державний| 2007 - | 1788 | - | 447 | 447 | 447 | 447 |  -  | 1788 |
|інформаційних систем |архів  |  2010  |    |  |   |   |   |   |    |    |
|в державних архівах |м. Києва |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|областей, Автономної |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|Республіки Крим, міст|     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|Києва і Севастополя, |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|підключення до    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|інформаційної системи|     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|Держкомархіву    |     |     |    |  |   |   |   |   |    |    |
|---------------------+---------+----------+-------+----+-----+-----+-----+------+-------+-------|
|Усього:       |     |     |6030,7 | - |798,9|832,5|872,7|3526,6|  -  |6030,7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.Довги
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка