Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2007-2008 роки

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія V скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 540/597 від 28.12.2006
 
 
         Про Програму сприяння розвитку
          громадянського суспільства
          у м. Києві на 2007-2008 роки
 
 
   Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів
України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про політичні
партії в Україні" ( 2365-14 ), "Про свободу совісті та релігійні
організації" ( 987-12  ),  "Про  захист  суспільної  моралі"
( 1296-15 ), Європейської Конвенції про захист прав людини і
основних  свобод  ( 995_004 ), Програми діяльності Кабінету
Міністрів   України,   Універсалу   національної   єдності
(  n0010100-06  ), з метою сприяння розвитку громадянського
суспільства, забезпечення відкритості, публічності та прозорості в
діяльності місцевої влади, підтримки ініціатив громадян, залучення
представників громадськості до вирішення державних та місцевих
проблем, утвердження принципів моральності і духовності Київська
міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  Програму  сприяння розвитку громадянського
суспільства у м. Києві на 2007-2008 роки (додається).
 
   2. Виконавчому органу Київської міської ради  (Київській
міській державній адміністрації):
 
   2.1. Профінансувати у 2007-2008 роках заходи щодо виконання
Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві
на 2007-2008 роки в межах асигнувань, передбачених кошторисом
доходів і видатків Головного управління з питань внутрішньої
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
 
   2.2. Передбачити в розрахунках до бюджету м. Києва  на
2007-2008 р. щорічне виділення коштів на реалізацію цієї Програми,
виходячи з фінансових можливостей.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань місцевого самоврядування регіональних та
міжнародних зв'язків.
 
 Київський міський голова              Л.Черновецький
 
                   Додаток
                   до рішення Київради
                   від 28.12.2006 N 540/597
 
               ПРОГРАМА
      сприяння розвитку громадянського суспільства
          у м. Києві на 2007-2008 роки
 
   Програма сприяння розвитку громадянського  суспільства  у
м. Києві на 2007-2008 роки (далі - Програма) розроблена відповідно
до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про
об'єднання громадян" ( 2460-12 ), "Про політичні партії в Україні"
( 2365-14 ), "Про свободу совісті та релігійні організації"
( 987-12  ),  "Про  захист суспільної моралі" ( 1296-15 ),
Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод
( 995_004 ), Рекомендацій парламентських слухань "Духовна криза
суспільства і шляхи її подолання" ( 1689-15 ) і спрямована на
втілення конкретних заходів, направлених на створення у м. Києві
умов для розвитку громадянського суспільства, реалізації принципу
публічності  та  прозорості  в  діяльності  місцевої  влади,
запровадження  системи  громадянської  освіти,   залучення
представників громадськості до вирішення державних та місцевих
проблем.
 
   Пріоритетними завданнями Програми є сприяння  утвердженню
національної ідеї, впровадження у сферу громадських відносин
принципів патріотизму, суспільної моралі і духовності, пропаганда
здорового способу життя та загальнолюдських цінностей.
 
   Програмою передбачається,  що діяльність місцевих органів
влади буде спрямована на зміцнення громадського сектора, створення
сприятливих умов для розвитку мережі об'єднань громадян, як
інститутів громадянського суспільства, передачу окремих функцій
громадським структурам, здійснення послідовного і цілеспрямованого
пошуку шляхів партнерської взаємодії з об'єднаннями громадян,
використання  у  стосунках  з  ними процедури переговорів і
консультацій  та  попередження  конфліктоутворюючих  ситуацій,
орієнтацію політичних, громадських та релігійних організацій на
забезпечення у столиці стабільності і громадянської злагоди.
 
   Основними завданнями міської влади в реалізації  Заходів
(додаються) є:
   - впровадження у своїй діяльності принципів відкритості,
прозорості і публічності;
   - всебічне і постійне залучення представників громадськості
до процесу вироблення й експертизи на міському рівні важливих
соціально-економічних і суспільно-політичних рішень;
   - запровадження системи громадянської освіти;
   - делегування об'єднанням громадян окремих повноважень щодо
вирішення актуальних соціальних питань територіальної громади;
   - здійснення      комплексу       організаційних,
інформаційно-пропагандистських та інших заходів, спрямованих на
підвищення духовності і зміцнення моральних цінностей громадян;
   - вдосконалення  партнерських  стосунків  з  об'єднаннями
громадян, залучення членів міської громади до участі у процесі
управління місцевими справами;
   - інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності  міської
влади у сфері громадсько-політичних відносин та налагодження
дієвого зворотнього зв'язку з громадськістю;
   - активізація  роботи  консультативно-дорадчих органів за
участю громадськості при виконавчих органах місцевої влади.
 
   В результаті виконання Програми сприяння розвитку демократії,
громадянського суспільства та національно-патріотичної свідомості,
утвердження принципів моральності та духовності очікується:
   - забезпечення ефективності діяльності міської влади спільно
з громадськістю щодо реалізації державної внутрішньої політики;
   - підвищення громадянської активності, правової та духовної
культури киян;
   - поглиблення основ знань з питань формування громадянського
суспільства мешканцями столиці;
   - створення  у  столиці  сприятливих умов для статутної
діяльності та розвитку політичних, громадських і  релігійних
організацій;
   - підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності
місцевої влади та забезпечення дієвого зворотнього зв'язку.
 
   Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснюють
Київський міський голова, Київська міська рада, постійні комісії
Київради,  Головне  управління з питань внутрішньої політики
виконавчого  органу  Київради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
 
   Фінансування Програми передбачається з міського бюджету.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.Довгий
 
                   Додаток
                   до Програми сприяння
                   розвитку громадянського
                   суспільства у м. Києві
                   на 2007-2008 роки
 
               ЗАХОДИ
      Програми сприяння розвитку громадянського
       суспільства у м. Києві на 2007-2008 роки
 
---------------------------------------------------------------------
| N |   Назва заходів   |   Виконавці    |  Термін  |
|з/п |            |           | виконання  |
|-------------------------------------------------------------------|
|   I. Запровадження системи громадянської освіти киян      |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.1 |Розробити концепцію   |Головне управління з |I квартал 2007|
|  |системної громадянської |питань внутрішньої  |   року   |
|  |освіти у м. Києві    |політики виконавчого |       |
|  |            |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління  |       |
|  |            |освіти і науки    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.2 |Створити міський центр |Головне управління з |  2008 рік  |
|  |громадянської освіти  |питань внутрішньої  |       |
|  |            |політики виконавчого |       |
|  |            |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління  |       |
|  |            |комунальної власності |       |
|  |            |м. Києва       |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.3 |Запровадити систему   |Головне управління  |Протягом 2007 |
|  |заходів з питань    |освіти і науки,    |   року   |
|  |громадянського виховання|Рада ректорів     |       |
|  |та громадянської освіти |Київського вузівського|       |
|  |в дошкільних,      |центру,        |       |
|  |загальноосвітніх та   |Головне управління з |       |
|  |вищих навчальних    |питань внутрішньої  |       |
|  |установах        |політики виконавчого |       |
|  |            |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління у |       |
|  |            |справах сім'ї та   |       |
|  |            |молоді        |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.4 |Сприяти впровадженню  |Головне управління з |  Постійно  |
|  |громадянської освіти  |питань внутрішньої  |       |
|  |через ЗМІ, рекламну   |політики виконавчого |       |
|  |інформацію шляхом    |органу Київради    |       |
|  |розробки окремих    |(Київської міської  |       |
|  |проектів        |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління з |       |
|  |            |питань взаємодії з  |       |
|  |            |засобами масової   |       |
|  |            |інформації та зв'язків|       |
|  |            |з громадськістю,   |       |
|  |            |Головне управління  |       |
|  |            |контролю за      |       |
|  |            |благоустроєм та    |       |
|  |            |зовнішнім дизайном  |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.5 |Створювати умови для  |Головне управління з |  Постійно  |
|  |проведення       |питань внутрішньої  |       |
|  |просвітницької     |політики виконавчого |       |
|  |діяльності серед    |органу Київради    |       |
|  |населення неурядовими  |(Київської міської  |       |
|  |організаціями шляхом  |державної       |       |
|  |підтримки їх освітніх  |адміністрації)    |       |
|  |проектів        |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.6 |Сприяти викладанню курсу|Головне управління з |  Постійно  |
|  |"Громадянське      |питань внутрішньої  |       |
|  |суспільство. Теорія і  |політики виконавчого |       |
|  |практика" в Академії  |органу Київради    |       |
|  |муніципального     |(Київської міської  |       |
|  |управління       |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.7 |Ввести курс       |Київський міський   |I квартал 2007|
|  |"Громадянське      |центр перепідготовки |   року   |
|  |суспільство. Теорія і  |та підвищення     |       |
|  |практика" в програми  |кваліфікації     |       |
|  |підвищення кваліфікації |працівників органів  |       |
|  |державних службовців  |державної влади,   |       |
|  |            |органів місцевого   |       |
|  |            |самоврядування,    |       |
|  |            |керівників державних |       |
|  |            |підприємств, установ |       |
|  |            |та організацій    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.8 |Провести конкурс    |Головне управління з | Щороку, IV |
|  |місцевих ініціатив та  |питань внутрішньої  |  квартал  |
|  |волонтерського руху щодо|політики виконавчого |       |
|  |громадянської освіти та |органу Київради    |       |
|  |сприяти їх реалізації  |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|1.9 |Запровадити проведення |Головне управління з | II квартал |
|  |акції "Гордість столиці"|питань взаємодії з  | 2007 року  |
|  |щодо відзначення киян, |засобами масової   |       |
|  |діяльність яких має   |інформації та зв'язків|       |
|  |суспільне визнання, та |з громадськістю,   |       |
|  |відповідних рубрик у  |Головне управління з |       |
|  |комунальних ЗМІ     |питань внутрішньої  |       |
|  |            |політики       |       |
|-------------------------------------------------------------------|
|   II. Реалізація публічної політики у діяльності міської влади |
|-------------------------------------------------------------------|
|2.1 |Розробити і затвердити |Головне управління з |I квартал 2007|
|  |стратегію комунікативної|питань внутрішньої  |   року   |
|  |та консультативної   |політики виконавчого |       |
|  |політики міської влади |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.2 |Внести відповідні    |Головне управління з |I квартал 2007|
|  |доповнення до регламенту|питань внутрішньої  |   року   |
|  |Київради, міської та  |політики виконавчого |       |
|  |районної влади щодо   |органу Київради    |       |
|  |консультацій з     |(Київської міської  |       |
|  |громадськістю під час  |державної       |       |
|  |підготовки, подання та |адміністрації),    |       |
|  |розгляду проектів рішень|Управління      |       |
|  |місцевої влади за участю|організаційної роботи |       |
|  |представників всіх груп |Київської міської ради|       |
|  |інтересів територіальної|райдержадміністрації |       |
|  |громади столиці, яких  |           |       |
|  |стосується рішення   |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.3 |Включати комунікативне |Головне управління з |  Постійно  |
|  |планування як      |питань внутрішньої  |       |
|  |обов'язковий елемент  |політики виконавчого |       |
|  |міських планів, програм |органу Київради    |       |
|  |та послуг для населення |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |структурні підрозділи |       |
|  |            |Київської міської   |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації,    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.4 |Розробити внутрішні   |Головне управління з | II квартал |
|  |інструкції, положення та|питань внутрішньої  | 2007 року  |
|  |методичні рекомендації |політики виконавчого |       |
|  |щодо використання всіх |органу Київради    |       |
|  |форм залучення громадян |(Київської міської  |       |
|  |до вирішення місцевих  |державної       |       |
|  |проблем, в тому числі  |адміністрації),    |       |
|  |публічних консультацій |райдержадміністрації, |       |
|  |та громадських слухань |управління кадрової  |       |
|  |            |роботи і нагород   |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.5 |Спланувати відповідні  |Київський міський   |I квартал 2007|
|  |навчання щодо форм   |центр перепідготовки |   року   |
|  |здійснення       |та підвищення     |       |
|  |комунікативної і    |кваліфікації     |       |
|  |консультативної політики|працівників органів  |       |
|  |для державних службовців|державної влади,   |       |
|  |та представників    |органів місцевого   |       |
|  |територіальної громади, |самоврядування,    |       |
|  |які представляють різні |керівників державних |       |
|  |групи інтересів     |підприємств, установ |       |
|  |            |та організацій,    |       |
|  |            |Головне управління з |       |
|  |            |питань внутрішньої  |       |
|  |            |політики       |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.6 |Проводити вивчення   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |впливу міської політики |питань внутрішньої  |       |
|  |на реальну ситуацію в  |політики виконавчого |       |
|  |територіальній громаді |органу Київради    |       |
|  |та визначення      |(Київської міської  |       |
|  |розбіжностей між наявною|державної       |       |
|  |політикою та реальними |адміністрації),    |       |
|  |потребами киян     |КНДУ         |       |
|  |            |"Науково-дослідний  |       |
|  |            |інститут       |       |
|  |            |соціально-економічного|       |
|  |            |розвитку міста"    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.7 |Проводити аналіз проблем|Управління з питань  | Щоквартально |
|  |які порушуються у    |звернень громадян,  |       |
|  |зверненнях громадян до |Головне управління з |       |
|  |Київського міського   |питань взаємодії з  |       |
|  |голови, та публікувати |засобами масової   |       |
|  |його в ЗМІ       |інформації та зв'язків|       |
|  |            |з громадськістю    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.8 |Запровадити у столиці  |Головне управління з | II квартал |
|  |публічні консультації  |питань внутрішньої  |   2007   |
|  |щодо всіх напрямків   |політики виконавчого |       |
|  |життєдіяльності міста. |органу Київради    |       |
|  |Розробити систему    |(Київської міської  |       |
|  |інформування громадян  |державної       |       |
|  |щодо результатів    |адміністрації),    |       |
|  |публічної політики   |Головне управління з |       |
|  |міської влади      |питань взаємодії з  |       |
|  |            |засобами масової   |       |
|  |            |інформації та зв'язків|       |
|  |            |з громадськістю,   |       |
|  |            |структурні підрозділи |       |
|  |            |Київської міської   |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації,    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.9 |Розробити положення про |Головне управління з | III квартал |
|  |механізм громадського  |питань внутрішньої  | 2007 року  |
|  |лобіювання та створювати|політики виконавчого |       |
|  |умови для його     |органу Київради    |       |
|  |здійснення       |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.10|Сприяти розвитку    |Структурні підрозділи |  Постійно  |
|  |місцевих ініціатив у  |Київської міської   |       |
|  |вирішенні актуальних  |державної       |       |
|  |проблем міста      |адміністрації,    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.11|Сприяти розвитку    |Структурні підрозділи |  Постійно  |
|  |інститутів громадського |Київської міської   |       |
|  |контролю за діяльністю |державної       |       |
|  |органів влади      |адміністрації,    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.12|Відкрити рубрику в   |Головне управління  |I квартал 2007|
|  |комунальних ЗМІ     |взаємодії з засобами |   року   |
|  |"Дослухаючись до думки |масової інформації та |       |
|  |киян" щодо конкретних  |зв'язків з      |       |
|  |результатів здійснення |громадськістю,    |       |
|  |публічної політики   |райдержадміністрації |       |
|  |міської влади      |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|2.13|Проводити тематичні і  |Головне управління з |  Постійно  |
|  |ситуативні соціологічні |питань внутрішньої  |       |
|  |дослідження з актуальних|політики виконавчого |       |
|  |внутрішньополітичних  |органу Київради    |       |
|  |питань         |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління  |       |
|  |            |взаємодії з засобами |       |
|  |            |масової інформації та |       |
|  |            |зв'язків з      |       |
|  |            |громадськістю,    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|-------------------------------------------------------------------|
|   III. Вдосконалення системи інформування населення       |
|-------------------------------------------------------------------|
|3.1 |Організаційно      |Головне управління з |  Щомісяця  |
|  |забезпечувати проведення|питань внутрішньої  |       |
|  |єдиного Дня інформування|політики виконавчого |       |
|  |населення        |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|3.2 |Забезпечувати доступ  |Структурні підрозділи |  Постійно  |
|  |громадян до офіційної  |Київської міської   |       |
|  |інформації щодо основних|державної       |       |
|  |питань життєдіяльності |адміністрації,    |       |
|  |громади міста      |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|3.3 |Вивчати думку киян щодо |Головне управління з |  Постійно  |
|  |їх інформаційних потреб,|питань внутрішньої  |       |
|  |які стосуються     |політики виконавчого |       |
|  |соціальних програм і  |органу Київради    |       |
|  |послуг, та враховувати |(Київської міської  |       |
|  |її в інформаційній   |державної       |       |
|  |політиці міської влади |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|3.4 |Забезпечити інформаційне|Головне управління з |  Щомісяця  |
|  |наповнення       |питань внутрішньої  |       |
|  |інтернет-сайту "Київ  |політики виконавчого |       |
|  |громадсько-політичний" |органу Київради    |       |
|  |та організувати     |(Київської міської  |       |
|  |інтерактивний      |державної       |       |
|  |взаємозв'язок з     |адміністрації),    |       |
|  |громадськістю столиці  |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|3.5 |Сприяти підготовці   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |програм про діяльність |питань внутрішньої  |       |
|  |об'єднань громадян в  |політики виконавчого |       |
|  |м.Києві "Третій сектор" |органу Київради    |       |
|  |на радіо "Голос Києва" |(Київської міської  |       |
|  |та ТРК "Київ"      |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|-------------------------------------------------------------------|
|   IV. Взаємодія міської влади з об'єднаннями громадян     |
|-------------------------------------------------------------------|
|4.1 |Створити міський Центр |Головне управління з |  2008 рік  |
|  |громадських організацій |питань внутрішньої  |       |
|  |            |політики виконавчого |       |
|  |            |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління  |       |
|  |            |комунальної власності |       |
|  |            |м. Києва       |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.2 |Започаткувати створення |Головне фінансове   | II квартал |
|  |міського фонду     |управління, Головне  | 2007 року  |
|  |соціальних інвестицій  |управління з питань  |       |
|  |"Громадська ініціатива" |внутрішньої політики |       |
|  |            |виконавчого органу  |       |
|  |            |Київради (Київської  |       |
|  |            |міської державної   |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.3 |Залучати об'єднання   |Структурні підрозділи |  Постійно  |
|  |громадян до здійснення |Київської міської   |       |
|  |соціальних, освітніх,  |державної       |       |
|  |культурних та ін.    |адміністрації     |       |
|  |проектів        |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.4 |Створити електронну базу|Головне управління з |I квартал 2007|
|  |об'єднань громадян, які |питань внутрішньої  |   року   |
|  |здійснюють виконання  |політики виконавчого |       |
|  |міських соціальних   |органу Київради    |       |
|  |програм         |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.5 |Залучати представників |Головне управління з |  Постійно  |
|  |об'єднань громадян, як |питань внутрішньої  |       |
|  |експертів, до      |політики виконавчого |       |
|  |обговорення найбільш  |органу Київради    |       |
|  |актуальних питань    |(Київської міської  |       |
|  |життєдіяльності столиці |державної       |       |
|  |і районів міста     |адміністрації),    |       |
|  |            |структурні підрозділи |       |
|  |            |КМДА,         |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.6 |Надавати методичну   |Головне управління з | Двічі на рік |
|  |допомогу діяльності   |питань внутрішньої  |       |
|  |консультативно-дорадчих |політики виконавчого |       |
|  |органів за участю    |органу Київради    |       |
|  |об'єднань громадян при |(Київської міської  |       |
|  |районних у м. Києві   |державної       |       |
|  |держадміністраціях   |адміністрації),    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.7 |Проводити робочі    |Головне управління з |  Постійно  |
|  |зустрічі з керівниками |питань внутрішньої  |       |
|  |громадських організацій |політики виконавчого |       |
|  |м. Києва щодо реалізації|органу Київради    |       |
|  |суспільно корисних   |(Київської міської  |       |
|  |ініціатив громадських  |державної       |       |
|  |організацій       |адміністрації),    |       |
|  |            |структурні підрозділи |       |
|  |            |Київської міської   |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації,    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.8 |Проводити у районах   |Райдержадміністрації, |  Постійно  |
|  |м. Києва зустрічі з   |Головне управління з |       |
|  |активом районних    |питань внутрішньої  |       |
|  |осередків об'єднань   |політики виконавчого |       |
|  |громадян для      |органу Київради    |       |
|  |обговорення та     |(Київської міської  |       |
|  |координації роботи   |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.9 |Створити єдину     |Головне управління з |Протягом 2007 |
|  |інформаційну мережу щодо|питань внутрішньої  |   року   |
|  |діяльності об'єднань  |політики виконавчого |       |
|  |громадян на сайті    |органу Київради    |       |
|  |"Громадські організації |(Київської міської  |       |
|  |м. Києва"        |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.10|Продовжити практику   |Головне управління з |  Травень  |
|  |проведення       |питань внутрішньої  |  Листопад  |
|  |започаткованих спільно з|політики виконавчого |  Грудень  |
|  |об'єднаннями громадян  |органу Київради    |       |
|  |загальноміських заходів:|(Київської міської  |       |
|  |- фестиваль громадських |державної       |       |
|  |організацій м. Києва  |адміністрації)    |       |
|  |- форум об'єднань    |           |       |
|  |громадян м. Києва    |           |       |
|  |- конкурс "Волонтер   |           |       |
|  |року"          |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.11|Проводити спільно з   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |об'єднаннями громадян  |питань внутрішньої  |       |
|  |огляди, фестивалі,   |політики виконавчого |       |
|  |виставки, конкурси, дні |органу Київради    |       |
|  |"відкритих дверей",   |(Київської міської  |       |
|  |"круглі столи",     |державної       |       |
|  |семінари, тренінги з  |адміністрації),    |       |
|  |різних питань      |райдержадміністрації |       |
|  |життєдіяльності міської |           |       |
|  |громади         |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.12|Брати участь у заходах, |Головне управління з |  Постійно  |
|  |які проводяться     |питань внутрішньої  |       |
|  |об'єднаннями громадян на|політики виконавчого |       |
|  |виконання своїх     |органу Київради    |       |
|  |статутних завдань    |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації),    |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.13|Продовжити інформаційну |Головне управління з |  Постійно  |
|  |підтримку діяльності  |питань внутрішньої  |       |
|  |об'єднань громадян та  |політики виконавчого |       |
|  |висвітлювати кращий   |органу Київради    |       |
|  |досвід їх роботи у   |(Київської міської  |       |
|  |засобах масової     |державної       |       |
|  |інформації       |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне управління  |       |
|  |            |взаємодії з засобами |       |
|  |            |масової інформації та |       |
|  |            |зв'язків з      |       |
|  |            |громадськістю     |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.14|Вивчати міжнародний   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |досвід щодо взаємодії  |питань внутрішньої  |       |
|  |влади з недержавними  |політики виконавчого |       |
|  |організаціями та    |органу Київради    |       |
|  |налагоджувати зв'язки з |(Київської міської  |       |
|  |відповідними      |державної       |       |
|  |підрозділами місцевих  |адміністрації),    |       |
|  |органів влади іноземних |управління міжнародних|       |
|  |країн          |зв'язків       |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.15|Запровадити проведення |Головне управління з |  Постійно  |
|  |прямих телефонних ліній |питань внутрішньої  |       |
|  |та встановити години  |політики виконавчого |       |
|  |прийому для керівників |органу Київради    |       |
|  |об'єднань громадян та  |(Київської міської  |       |
|  |представників      |державної       |       |
|  |громадськості      |адміністрації),    |       |
|  |            |структурні підрозділи |       |
|  |            |КМДА,         |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.16|Сприяти реалізації   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |об'єднаннями громадян  |питань внутрішньої  |       |
|  |права на проведення   |політики виконавчого |       |
|  |мирних зібрань згідно з |органу Київради    |       |
|  |ст. 39 Конституції   |(Київської міської  |       |
|  |України ( 254к/96-ВР ) |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.17|Видати довідники    |Головне управління з | III квартал |
|  |"Громадські організації |питань внутрішньої  | 2007 року  |
|  |м. Києва" і "Політичні |політики       |       |
|  |партії у м. Києві"   |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|4.18|Видавати щорічні    |Головне управління з |  Щорічно  |
|  |збірники здійснення   |питань внутрішньої  |       |
|  |найбільш ефективних   |політики виконавчого |       |
|  |соціальних ініціатив  |органу Київради    |       |
|  |громадських організацій |(Київської міської  |       |
|  |за результатами     |державної       |       |
|  |загальноміського    |адміністрації)    |       |
|  |конкурсу        |           |       |
|-------------------------------------------------------------------|
|   V. Формування національно-патріотичної свідомості, сприяння |
|     розвитку і функціонуванню української мови, захист    |
|     моральності і духовності пропаганда здорового способу   |
|     життя та загальнолюдських цінностей            |
|-------------------------------------------------------------------|
|5.1 |Пропагувати значення та |Головне управління з |       |
|  |надавати        |питань внутрішньої  |       |
|  |організаційно-методичне |політики виконавчого |       |
|  |сприяння у проведенні  |органу Київради    |       |
|  |заходів з нагоди    |(Київської міської  |       |
|  |загальнодержавних,   |державної       |       |
|  |релігійних та міських  |адміністрації),    |       |
|  |свят, пам'ятних дат,  |Головне управління  |       |
|  |суспільно важливих   |культури і мистецтв, |       |
|  |проектів та інше    |райдержадміністрації |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.2 |Залучати засоби масової |Головне управління з |  Постійно  |
|  |інформації до      |питань внутрішньої  |       |
|  |висвітлення міських   |політики виконавчого |       |
|  |заходів щодо формування |органу Київради    |       |
|  |патріотичної свідомості,|(Київської міської  |       |
|  |національної гідності, |державної       |       |
|  |утвердження       |адміністрації),    |       |
|  |цивілізованих      |Головне управління  |       |
|  |міжнаціональних,    |взаємодії з засобами |       |
|  |міжособистісних взаємин |масової інформації та |       |
|  |виконання мовного    |зв'язків з      |       |
|  |законодавства,     |громадськістю     |       |
|  |обговорення актуальних |           |       |
|  |питань сучасного стану |           |       |
|  |функціонування     |           |       |
|  |української мови та   |           |       |
|  |завдань щодо підвищення |           |       |
|  |її авторитету та    |           |       |
|  |престижності      |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.3 |Продовжити роботу    |Головне управління з |  Протягом  |
|  |спеціалізованої     |питань внутрішньої  | навчального |
|  |мовознавчої телефонної |політики виконавчого |   року   |
|  |служби при Київській  |органу Київради    |       |
|  |міській державній    |(Київської міської  |       |
|  |адміністрації      |державної       |       |
|  |("Громадська мовознавча |адміністрації)    |       |
|  |приймальня")      |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.4 |Узгоджувати мовний режим|Головне управління з |  Постійно  |
|  |рекламно-інформаційного |питань внутрішньої  |       |
|  |оформлення міста,    |політики виконавчого |       |
|  |реклами на транспорті; |органу Київради    |       |
|  |надавати консультації  |(Київської міської  |       |
|  |суб'єктам рекламної   |державної       |       |
|  |діяльності щодо     |адміністрації),    |       |
|  |дотримання вимог чинного|Головне управління  |       |
|  |мовного законодавства, |реклами, КП      |       |
|  |оперативно реагувати на |"Київпастранс"    |       |
|  |випадки порушень мовного|           |       |
|  |законодавства в     |           |       |
|  |рекламно-інформаційному |           |       |
|  |оформленні міста    |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.5 |Забезпечити координацію |Головне управління з |  Постійно  |
|  |діяльності структурних |питань внутрішньої  |       |
|  |підрозділів місцевих  |політики       |       |
|  |органів державної    |           |       |
|  |виконавчої влади щодо  |           |       |
|  |сприяння діяльності   |           |       |
|  |релігійних організацій |           |       |
|  |на території районів  |           |       |
|  |міста Києва       |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.6 |Шляхом проведення    |Головне управління з | I півріччя |
|  |соціологічних досліджень|питань внутрішньої  | 2007 року  |
|  |вивчити ситуацію, яка  |політики виконавчого |       |
|  |склалася у духовному  |органу Київради    |       |
|  |житті міста Києва, та  |(Київської міської  |       |
|  |спільно з іншими    |державної       |       |
|  |підрозділами Київської |адміністрації)    |       |
|  |міської державної    |           |       |
|  |адміністрації      |           |       |
|  |підготувати пропозиції |           |       |
|  |щодо її покращення,   |           |       |
|  |сприяти діяльності ради |           |       |
|  |церков та релігійних  |           |       |
|  |центрів, розташованих на|           |       |
|  |території міста Києва  |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.7 |Сприяти роботі     |Головне управління з |  2007 рік  |
|  |лекторської групи    |питань внутрішньої  |       |
|  |роз'яснення правових  |політики виконавчого |       |
|  |актів та законодавства |органу Київради    |       |
|  |України з питань    |(Київської міської  |       |
|  |державно-церковних   |державної       |       |
|  |відносин в трудових   |адміністрації)    |       |
|  |колективах міста,    |           |       |
|  |громадських       |           |       |
|  |організаціях, партіях та|           |       |
|  |інших організаціях з  |           |       |
|  |метою сприяння     |           |       |
|  |толерантному      |           |       |
|  |співіснуванню різних  |           |       |
|  |конфесій в м. Києві,  |           |       |
|  |формування       |           |       |
|  |демократичного     |           |       |
|  |світогляду, дотримання |           |       |
|  |громадянських прав і  |           |       |
|  |свобод, поваги до    |           |       |
|  |традицій, культури та  |           |       |
|  |віросповідання     |           |       |
|  |українського народу   |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.8 |Видати довідник "Храми |Головне управління з |  Згідно з  |
|  |Києва" для більш повного|питань внутрішньої  |  окремим  |
|  |інформування органів  |політики виконавчого |розпорядженням|
|  |влади та населення про |органу Київради    |   КМДА   |
|  |існуючі та діючі на   |(Київської міської  |       |
|  |території м. Києва   |державної       |       |
|  |культові споруди    |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.9 |Взяти участь у розробці |Головне управління з |  2007 рік  |
|  |схеми розміщення    |питань внутрішньої  |       |
|  |культових будівель на  |політики виконавчого |       |
|  |території м. Києва   |органу Київради    |       |
|  |            |(Київської міської  |       |
|  |            |державної       |       |
|  |            |адміністрації)    |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.10|Спільно з Радою церков |Головне управління з |  Постійно  |
|  |та релігійних      |питань внутрішньої  |       |
|  |організацій при     |політики виконавчого |       |
|  |Київському міському   |органу Київради    |       |
|  |голові створити робочу |(Київської міської  |       |
|  |групу фахівців для   |державної       |       |
|  |вивчення діяльності   |адміністрації)    |       |
|  |релігійних громад    |           |       |
|  |новітніх релігій для  |           |       |
|  |визначення їхнього   |           |       |
|  |можливого негативного  |           |       |
|  |впливу на свідомість  |           |       |
|  |людини, за результатами |           |       |
|  |діяльності цієї комісії |           |       |
|  |інформувати громадян про|           |       |
|  |діяльність цих громад  |           |       |
|  |шляхом випуску брошур та|           |       |
|  |виступів у засобах   |           |       |
|  |масової інформації   |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.11|Забезпечити проведення |Головне управління з |  Постійно  |
|  |регулярних зустрічей  |питань внутрішньої  |       |
|  |керівників органів   |політики виконавчого |       |
|  |виконавчої влади міста і|органу Київради    |       |
|  |районів міста з     |(Київської міської  |       |
|  |керівниками церков і  |державної       |       |
|  |релігійних організацій з|адміністрації)    |       |
|  |метою запобігання    |           |       |
|  |міжконфесійним     |           |       |
|  |конфліктам і недопущення|           |       |
|  |порушень законодавства |           |       |
|  |України.        |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.12|Продовжити надання   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |всебічної допомоги, у  |питань внутрішньої  |       |
|  |дозволених       |політики виконавчого |       |
|  |законодавством України |органу Київради    |       |
|  |межах, церквам і    |(Київської міської  |       |
|  |релігійним організаціям |державної       |       |
|  |в реалізації їх     |адміністрації)    |       |
|  |статутних завдань, із  |           |       |
|  |можливістю залучення до |           |       |
|  |цього підприємств та  |           |       |
|  |організацій м. Києва  |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.13|Надавати всебічну    |Головне управління з |  Постійно  |
|  |підтримку та сприяння в |питань внутрішньої  |       |
|  |реалізації різноманітних|політики виконавчого |       |
|  |доброчинних програм   |органу Київради    |       |
|  |церков і релігійних   |(Київської міської  |       |
|  |організацій, а також  |державної       |       |
|  |отриманні та розподілу |адміністрації)    |       |
|  |гуманітарної допомоги  |           |       |
|  |серед найбільш     |           |       |
|  |незахищених верств   |           |       |
|  |населення м. Києва   |           |       |
|----+------------------------+----------------------+--------------|
|5.14|Забезпечити випуск   |Головне управління з |  Постійно  |
|  |фотоальбомів, буклетів, |питань внутрішньої  |       |
|  |історико-церковної,   |політики виконавчого |       |
|  |церковно-мистецької   |органу Київради    |       |
|  |літератури та      |(Київської міської  |       |
|  |перевидання пам'яток  |державної       |       |
|  |церковної літератури  |адміністрації)    |       |
|-------------------------------------------------------------------|
|   VI. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Програми |
|     сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві  |
|     на 2007-2008 роки                     |
|-------------------------------------------------------------------|
|6.1 |Фінансове та      |Головне управління з |Протягом 2007 |
|  |матеріально-технічне  |питань внутрішньої  | - 2008 рр. |
|  |забезпечення Програми  |політики виконавчого |       |
|  |здійснюється за рахунок |органу Київради    |       |
|  |коштів, затверджених  |(Київської міської  |       |
|  |бюджетом м. Києва на  |державної       |       |
|  |відповідний рік     |адміністрації),    |       |
|  |            |Головне фінансове   |       |
|  |            |управління, структурні|       |
|  |            |підрозділи КМДА,   |       |
|  |            |райдержадміністрації |       |
---------------------------------------------------------------------
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.Довги
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка