Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження нової редакції Статуту установи "Київський міський центр здоров'я"

            КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
           III сесія V скликання
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 543/600 від 28.12.2006
 
 
         Про затвердження нової редакції
        Статуту установи "Київський міський
             центр здоров'я"
 
 
   Відповідно до статті 88, частин четвертої, п'ятої статті 89
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), статті 57 Господарського
кодексу України ( 436-15 ), пункту 30 частини першої статті 26
Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"
( 280/97-ВР ), статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) та з
метою приведення установчих документів Київського міського центру
здоров'я у відповідність до вимог чинного законодавства України
Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити  нову редакцію Статуту установи "Київський
міський центр здоров'я" згідно з додатком.
 
   2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній
адміністрації) привести свої розпорядження у відповідність до
цього рішення.
 
   3. Установі  "Київський  міський  центр  здоров'я"  у
встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію
нової редакції Статуту, затвердженого пунктом 1 цього рішення.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту.
 
 Київський міський голова              Л.Черновецький
 
                   Додаток
                   до рішення Київської міської
                   ради
                   від 28.12.2006 N 543/600
 
               СТАТУТ
        Київського міського центру здоров'я
             (нова редакція)
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Київський міський центр здоров'я (далі - Установа),
створений  відповідно  до наказу управління охорони здоров'я
виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від
12.06.89 N 349, є бюджетною неприбутковою Установою, що заснована
на комунальній власності територіальної громади м. Києва  і
підпорядкована Головному управлінню охорони здоров'я та медичного
забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).
 
   1.2. Найменування  Установи:  "Київський  міський  центр
здоров'я".
 
   1.3. Установа у своїй діяльності керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і Законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України,
рішеннями Київської міської ради,  розпорядженнями  Київської
міської державної адміністрації, наказами Міністерства охорони
здоров'я України і Головного управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та
іншими нормативними актами.
 
   1.4. Установа має самостійний баланс, здійснює бухгалтерський
облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством
порядку.
 
   1.5. Місце  знаходження  Установи:  01034,  Київ,  вул.
Володимирська, 29.
 
   1.6. Установа є юридичною  особою,  користується  правом
оперативного управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп
встановленого зразка, печатку із власним найменуванням.
 
         II. Мета і предмет діяльності
 
   2.1. Метою Установи є: організаційно-управлінська, методична,
пропагандистська,    консультативно-оздоровча,    навчальна,
науково-практична, редакційно-видавнича діяльність, спрямована на
зміцнення і збереження здоров'я населення.
 
   2.2. Предметом діяльності Установи є:
   - медична практика;
   - проведення заходів, спрямованих на формування здорового
способу життя;
   - координація роботи медичних установ і немедичних закладів,
громадських організацій щодо зміцнення та збереження здоров'я
населення;
   - участь у підготовці та підвищенні кваліфікації медичних та
педагогічних кадрів, інших спеціалістів та населення з питань
гігієнічного виховання та оздоровлення населення;
   - вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду
роботи з питань формування здорового способу життя;
   - організація масових оздоровчих заходів у місті;
   - організація та проведення науково-практичних конференцій,
семінарів;
   - проведення гігієнічного навчання населення;
   - надання консультативно-оздоровчих послуг;
   - реалізація товарів та технологій медичного та оздоровчого
призначення;
   - видавнича діяльність;
   - видання  та  розповсюдження  друкованої  продукції  на
електронних і паперових носіях;
   - створення та поширення кіно-фото-відео-аудіо-продукції;
   - надання консультативної допомоги зацікавленим відомствам,
установам і організаціям з питань формування здорового способу
життя;
   - розробка та видання методичних і наукових матеріалів,
науково-популярної літератури з питань здорового способу життя,
немедикаментозних методів оздоровлення населення;
   - організація та проведення оздоровчих заходів у дошкільних
закладах, школах, професійно-технічних училищах, вищих навчальних
закладах, на підприємствах і в установах з використанням методів
фізичної  культури,  раціонального  харчування,  психогігієни,
особистої гігієни, фітопрофілактики, мікрорезонансної терапії,
голкорефлексопрофілактики тощо;
   - накопичення банку даних щодо рівня здоров'я населення та
чинників, що його формують, для аналізу ефективності роботи,
спрямованої на формування здорового способу життя та прийняття
відповідних оперативних і стратегічних рішень.
 
        III. Принципи діяльності Установи
 
   3.1. Відносини  Установи  з  підприємствами,  установами,
організаціями та громадянами  в  усіх  сферах  господарської
діяльності будуються на договірних засадах згідно з законодавством
України.
 
   3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюються  за
рахунок  бюджетних  коштів,  а також коштів, отримання яких
передбачено чинним законодавством України.
 
   3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої  права  і
обов'язки в сферах планування, матеріально-технічного постачання,
організації  праці  та   заробітної   плати,   фінансів,
зовнішньоекономічної діяльності, природокористування та охорони
навколишнього середовища, передбачених законодавством України.
 
           IV. Управління Установою
 
   4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі -
Керівник) на основі єдиноначальності.
 
   4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється
з посади наказом начальника Головного управління охорони здоров'я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної  адміністрації).  Заступник
керівника Установи та головний бухгалтер призначаються на посаду і
звільняються з посади наказом Керівника Установи за погодженням з
Головним управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації). Інші працівники Установи призначаються
на посаду і звільняються з посади наказом Керівника Установи.
Керівник Установи несе персональну відповідальність за діяльність
Установи.
 
   4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання  діяльності
Установи  за  винятком  питань,  що належать до компетенції
профспілкових органів, в межах своїх повноважень видає накази і
дає вказівки, обов'язкові для усіх працівників, вживає заходів до
заохочення працівників та накладає стягнення, затверджує положення
про структурні підрозділи, посадові інструкції і штатний розпис
госпрозрахункових структурних підрозділів у межах встановлених
фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників.
 
   4.4. Керівник  діє  від  імені  Установи, без доручення
представляє її інтереси у  всіх  вітчизняних  та  іноземних
підприємствах,  установах  та  організаціях  в межах наданих
повноважень, розпоряджається майном Установи (в межах наданих
повноважень), укладає договори, видає доручення, відкриває в
банках розрахункові та інші рахунки Установи, має право першого
підпису на фінансових, банківських та інших документах.
 
   4.5. Керівник Установи у межах встановлених фондів оплати
праці та граничної чисельності працюючих встановлює штатний розпис
структурних  підрозділів  і  подає на затвердження Головному
управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у встановленому порядку.
 
       V. Організація праці та заробітна плата
 
   5.1. Установа для найбільш повного використання трудового
потенціалу  і створення умов для високоефективної діяльності
кожного працівника:
   5.1.1. Проводить атестацію та раціоналізацію робочих місць,
визначає їх необхідну кількість.
   5.1.2. Встановлює  форми  організації  праці працівників,
здійснює тарифікацію і організовує впровадження передових методів
і прийомів праці.
   5.1.3. Встановлює режим робочого часу, а також тривалість
додаткових відпусток згідно з чинним трудовим законодавством.
   5.1.4. Встановлює працівникам надбавки до посадового окладу
за високу якість, складність та навантаженість праці, професійну
майстерність та інші доплати і надбавки  згідно  з  чинним
законодавством.
 
   5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з
відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими
актами та внутрішніми нормативними документами.
 
     VI. Матеріально-технічна база і кошти Установи
 
   6.1. Матеріально-технічну базу і кошти Установи становлять
основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності
та фінансові ресурси, вартість яких відображена у самостійному
балансі.
 
   6.2. Майно  Установи  належить  до комунальної власності
територіальної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві
оперативного управління.
 
   6.3. Витрати на утримання Центру фінансуються за рахунок
бюджетних коштів та з інших джерел, не заборонених законодавством
України.
 
   6.4. Установа має право за згодою власника або уповноваженого
ним органу у встановленому  законодавством  України  порядку
відчужувати закріплене за нею майно іншим підприємствам, установам
і організаціям, здавати в оренду нерухоме майно, обладнання,
інвентар та інші цінності, а також списувати їх з балансу у
встановленому порядку.
 
         VII. Облік, звітність, контроль
 
   7.1. Установа здійснює облік результатів діяльності, контроль
за  обсягами  наданої  медичної  допомоги, веде оперативний,
бухгалтерський, статистичний облік.
 
   7.2. Перевірка  окремих  напрямків  діяльності  установи
здійснюється  податковими та іншими уповноваженими державними
органами відповідно до законодавства України.
 
   7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється
власником або уповноваженим ним органом при потребі, але не рідше
одного разу на два роки.
 
   7.4. Установа підзвітна Головному управлінню охорони здоров'я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
 
        VIII. Припинення діяльності Установи
 
   8.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її
реорганізації  або  ліквідації  за  рішенням  власника  чи
уповноваженого ним органу, за рішенням суду або господарського
суду у порядку, встановленому законодавством України.
 
   8.2. У разі припинення діяльності Установи працівникам, що
звільняються, гарантується додержання їх  прав  і  інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
 
   8.3. У випадку ліквідації Установи майно, яке залишилося
після задоволення претензій кредиторів і  членів  колективу,
використовується  за  рішенням  власника  у  встановленому
законодавством порядку.
 
   8.4. При реорганізації або ліквідації Установи органом, що
прийняв відповідне рішення, створюється ліквідаційна комісія.
 
 Заступник міського голови -
 секретар Київради                    О.Довги
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка