Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь (укр/рос)

               Протокол
        до Договору між Союзом Радянських
       Соціалістичних Республік і Сполученими
      Штатами Америки про скорочення й обмеження
        стратегічних наступальних озброєнь
              (укр/рос)
 
         (Лісабон, 23 травня 1992 року)
 
 
     { Протокол ратифіковано (крім ст.V) Постановою ВР
   N 3624-XII ( 3624-12 ) від 18.11.93 }
 
 
 
   Республіка Білорусь,  Республіка  Казахстан,  Російська
Федерація, Україна і Сполучені Штати Америки, далі "Сторони",
 
   підтверджуючи свою підтримку Договорові між Союзом Радянських
Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами  Америки  про
скороченні про обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31
липня 1991 року ( 840_050 ), далі Договором,
 
   визнаючи зміну політичної ситуації в результаті утворення на
місці колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік ряду
незалежних держав,
 
   посилаючись на  зобов'язання  держав-членів  Співдружності
Незалежних Держав щодо того, що ядерні озброєння колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік залишаться під безпечним,
строгим і надійним контролем єдиного об'єднаного командування,
 
   прагнучи сприяти здійсненню Договору ( 840_050 ) у цієї
ситуації, що змінилася,
 
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Республіка Білорусь,  Республіка  Казахстан,  Російська
Федерація й Україна як держави - правонаступники колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік у  зв'язку  з  Договором
( 840_050 ) приймають на себе зобов'язання колишнього Союзу
Радянських Соціалістичних Республік за договором.
 
               Стаття 2
 
   Республіка Білорусь,  Республіка  Казахстан,  Російська
Федерація й Україна укладають між собою домовленості, необхідні
для здійснення встановлюваних Договором ( 840_050 )  меж  і
обмежень; для забезпечення рівного і послідовного застосування
передбачених у Договорі положень про контроль на всій території
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й
України; і для розподілу витрат.
 
               Стаття 3
 
   1. Для цілей здійснення Договору ( 840_050 ) слова "Союз
Радянських Соціалістичних Республік" витлумачуються як означаючу
Республіку Білорусь, Республіку Казахстан, Російську Федерацію й
Україну.
 
   2. Для  цілей  здійснення  Договору  ( 840_050 ) слова
"національна територія", у випадку їхнього використання в Договорі
в  відношенні  Союзу  Радянських  Соціалістичних  Республік,
витлумачуються як означаючу сукупність національних територій
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Російської Федерації й
України.
 
   3. Стосовно до інспекцій і діяльності по  безперервному
спостереженню  на  території  Республіки Білорусь, Республіки
Казахстан, Російської Федерації або України відповідна держава
забезпечує зв'язок між місцем інспекції або місцем безперервного
спостереження і  посольством  Сполучених  Штатів  Америки  в
відповідній столиці.
 
   4. Для цілей здійснення Договору ( 840_050 ) у якості
посольства Сторони, що інспектує, згаданого в  розділі  XVI
Протоколу  про  інспекції  і  діяльність  за  безперервним
спостереженням у зв'язку з Договором між Союзом  Радянських
Соціалістичних  Республік  і Сполученими Штатами Америки про
скорочення і обмеженні  стратегічних  наступальних  озброєнь,
виступає  посольство  відповідної  держави  у Вашингтоні або
посольство Сполучених Штатів Америки у відповідній столиці.
 
   5. Робочими  мовами для діяльності в зв'язку з Договором
( 840_050 ) є російська і англійська.
 
               Стаття 4
 
   Представники Республіки  Білорусь,  Республіки  Казахстан,
Російської Федерації й України будуть брати участь у Спільної
комісії з дотримання й інспекцій на основі, що буде розроблена у
відповідності зі статтею 1 цього Протоколу.
 
               Стаття 5
 
   Республіка Білорусь,  Республіка  Казахстан  і  Україна
приєднуються  в  можливо найкоротший термін до Договору про
нерозповсюдженні ядерної зброї від 1 червня 1968 року ( 995_098 )
як держави-учасники, що не володіють ядерною зброєю, і негайно
приймають усі необхідні дії з цією метою в відповідності з їхньою
конституційною практикою.
 
               Стаття 6
 
   1. Кожна зі Сторін ратифікує Договір ( 840_050 ) разом з цим
Протоколом відповідно до її власних конституційних процедур.
Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Російська Федерація й
Україна обмінюються ратифікаційними грамотами зі  Сполученими
Штатами Америки. Договір набуває чинності в день останнього обміну
ратифікаційними грамотами.
 
   2. Цей Протокол є невід'ємною частиною Договору ( 840_050 ) і
залишається в силі протягом терміну дії Договору.
 
   Вчинено в Лісабоні 23 травня 1992 року в п'ятьох примірниках,
кожний білоруською,  англійською,  казахською,  російською  і
українською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.
 
 За Республіку Білорусь          За Республіку Казахстан
 
   (підпис)                   (підпис)
 
 За Російську Федерацію          За Україну
 
   (підпис)                   (підпис)
 
 За Сполучені Штати Америки
 
   (підпис)
 
               Протокол
        к Договору между Союзом Советских
    Социалистических Республик и Соединенными Штатами
    Америки о сокращении и ограничении стратегических
          наступательных вооружений
 
          (Лиссабон, 23 мая 1992 года)
 
 
   Республика Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская
Федерация, Украина и Соединенные Штаты Америки, ниже именуемые
"Сторонами",
   подтверждая свою поддержку Договору между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки  о
сокращении о ограничении стратегических наступательных вооружений
от 31 июля 1991 года ( 840_050 ), ниже именуемого Договором,
   признавая изменение  политической  ситуации  в результате
образования на месте бывшего Союза Советских Социалистических
Республик ряда независимых государств,
   ссылаясь на  обязательство  государств-членов  Содружества
Независимых Государств относительно того, что ядерные вооружения
бывшего Союза Советских Социалистических Республик останутся под
безопасным, строгим и надежным контролем единого объединенного
командования,
   стремясь содействовать осуществлению Договора ( 840_050 ) в
этой изменившейся ситуации,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Республика Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская
Федерация и Украина как государства - правопреемники бывшего Союза
Советских Социалистических Республик в связи с Договором принимают
на себя обязательства бывшего Союза Советских Социалистических
Республик по Договору ( 840_050 ).
 
               Статья 2
 
   Республика Беларусь,  Республика  Казахстан,  Российская
Федерация и Украина заключают  между  собой  договоренности,
требуемые для осуществления устанавливаемых Договором ( 840_050 )
пределов  и  ограничений;  для  обеспечения  равного  и
последовательного применения предусмотренных в Договоре положений
о контроле на всей территории Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Российской Федерации и Украины; и для распределения
расходов.
 
               Статья 3
 
   1. Для целей осуществления Договора ( 840_050 ) слова "Союз
Советских  Социалистических  Республик"  истолковываются  как
означающие Республику Беларусь, Республику Казахстан, Российскую
Федерацию и Украину.
   2. Для целей осуществления Договора ( 840_050 )  слова
"национальная территория", в случае их использования в Договоре в
отношении  Союза  Советских  Социалистических   Республик,
истолковываются  как  означающие  совокупность  национальных
территорий Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации и Украины.
   3. Применительно к инспекциям и деятельности по непрерывному
наблюдению  на  территории  Республики  Беларусь,  Республики
Казахстан, Российской Федерации или  Украины  соответствующее
государство обеспечивает связь между местом инспекции или местом
непрерывного наблюдения и посольством Соединенных Штатов Америки в
соответствующей столице.
   4. Для целей осуществления Договора ( 840_050 ) в качестве
посольства инспектирующей Стороны, упомянутого в разделе XVI
Протокола об инспекциях и деятельности по непрерывному наблюдению
в связи с Договором между Союзом Советских Социалистических
Республик и Соединенными Штатами  Америки  о  сокращении  и
ограничении стратегических наступательных вооружений, выступает
посольство  соответствующего  государства  в  Вашингтоне  или
посольство Соединенных Штатов Америки в соответствующей столице.
   5. Рабочими языками для деятельности в связи с Договором
( 840_050 ) являются русский и английский.
 
               Статья 4
 
   Представители Республики  Беларусь,  Республики Казахстан,
Российской Федерации и Украины будут участвовать в Совместной
комиссии по соблюдению и инспекциям на основе, которая будет
разработана в соответствии со статьей 1 настоящего Протокола.
 
               Статья 5
 
   Республика Беларусь,  Республика  Казахстан  и  Украина
присоединяются  в  возможно  кратчайшие  сроки к Договору о
нераспространении ядерного оружия от 1 июня 1968 года ( 995_098 )
в качестве государств-участников, не обладающих ядерным оружием, и
незамедлительно принимают все необходимые действия с этой целью в
соответствии с их конституционной практикой.
 
               Статья 6
 
   1. Каждая из Сторон ратифицирует Договор ( 840_050 ) вместе с
настоящим  Протоколом  в  соответствии  с  ее  собственными
конституционными  процедурами. Республика Беларусь, Республика
Казахстан,  Российская  Федерация  и  Украина  обмениваются
ратификационными грамотами с Соединенными Штатами Америки. Договор
вступает в силу в день последнего  обмена  ратификационными
грамотами.
   2. Настоящий  Протокол является неотъемлемой частью Договора
( 840_050 ) и остается в силе в течение срока действия Договора.
 
   Совершено в Лиссабоне 23 мая 1992 года в пяти экземплярах,
каждый на белорусском, английском, казахском, русском и украинском
языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
 
                             (Подписи
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка