Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво у галузі хімії і нафтохімії (укр/рос)

               Угода
     про співробітництво у галузі хімії і нафтохімії
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання Україною:   9 вересня 1994 р.
   Набуття чинності для України: 9 вересня 1994 р.
 
   Уряди держав-учасниць даної Угоди, надалі - Сторони,
 
   враховуючи важливе  значення  хімічної  і  нафтохімічної
промисловості для розвитку економіки держав-учасниць даної Угоди,
 
   виражаючи серйозну  стурбованість  станом  хімічної  і
нафтохімічної промисловості в державах-учасниках Угоди і триваючим
скороченням  виробництва  найважливіших  хімічних  продуктів
(полімерних матеріалів, синтетичних каучуків, хімічних волокон і
ниток, синтетичних барвників, лакофарбових матеріалів, мінеральних
добрив, пестицидів та ін.),
 
   враховуючи необхідність збереження сформованих технологічних
зв'язків при виробництві хімічної і нафтохімічної продукції між
науково-технічними, виробничими підприємствами й організаціями
різних галузей промисловості держав-учасниць даної Угоди,
 
   підтверджуючи необхідність  вжиття  заходів  по  розвитку
інтеграційних процесів у хімічній і нафтохімічній промисловості,
підтримуючи  ініціативу підприємств і організацій хімічної і
нафтохімічної  промисловості  держав-учасниць  Співдружності
Незалежних Держав, яка передбачає можливість виходу на новий
рівень співробітництва, що забезпечує науково-технічний прогрес,
 
   погодилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Схвалити створення Ради керівників міністерств і відомств
держав-членів Співдружності по співробітництву в галузі хімії і
нафтохімії (Москва, 22 липня 1993 року), яка діє відповідно до
затвердженого нею Положенням і Статутом.
 
   Сторони доручають Раді керівників міністерств і відомств
держав-членів Співдружності по співробітництву в галузі хімії і
нафтохімії і національним органам економічного управління за
участю  зацікавлених  виробників  і  споживачів  хімічної  і
нафтохімічної продукції на основі аналізу сформованого виробничого
і науково-технічного потенціалу в хімічній  і  нафтохімічній
промисловості держав-учасниць даної Угоди і враховуючи здійснювану
структурну перебудову розробити в 6-місячний термін концепцію
взаємодії по раціональному використанню цього потенціалу і на
основі названої концепції здійснити  підготовку  міждержавних
програм  по  розширенню  інвестиційного,  виробничого  і
науково-технічного  співробітництва  в  галузі  хімічної  і
нафтохімічної промисловості.
 
   Сторони нададуть відповідні програми на затвердження Раді
глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
 
               Стаття 2
 
   З метою збереження і розвитку виробничих і технологічних
зв'язків, стабілізації і розширення промислового виробництва на
підприємствах хімічної і нафтохімічної промисловості, використання
досягнень науково-технічного прогресу Рада керівників міністерств
і відомств держав-членів Співдружності по співробітництву в галузі
хімії і нафтохімії підготує в 1994-1995 роках пропозиції про
створення фінансово-промислових груп, транснаціональних компаній,
спільних підприємств, акціонерних товариств і інших економічних
структур у рамках держав Співдружності.
 
   Сторони зобов'язуються робити всіляке сприяння по реалізації
цих пропозицій.
 
               Стаття 3
 
   Сторони можуть  укладати  двосторонні  і  багатосторонні
довгострокові угоди про збереження і розвиток спеціалізації і
кооперування хімічних, нафтохімічних підприємств і підприємств, що
забезпечують  постачання  необхідних  для  їхньої  діяльності
продукції, а також сировини, напівпродуктів і устаткування.
 
               Стаття 4
 
   Участь у даній Угоді не обмежує прав Сторін на використання
інших форм співробітництва.
 
               Стаття 5
 
   Суперечки, що стосуються тлумачення і застосування даної
Угоди,  вирішуються  Сторонами  за  допомогою  переговорів у
встановленому порядку.
 
               Стаття 6
 
   За узгодженням між Сторонами до Угоди можуть бути внесені
зміни і доповнення.
 
               Стаття 7
 
   Дана Угода втрачає силу для Сторони, що побажає вийти з Угоди
через 6 місяців після дати одержання депозитарієм відповідного
повідомлення такої Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Дана Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
розділяють мету і принципи.
 
               Стаття 9
 
   Дана Угода набуває чинності з дня її підписання.
 
   Вчинено у місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала дану Угоду, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
              Соглашение
     о сотрудничестве в области химии и нефтехимии
 
         (Москва, 9 сентября 1994 года)
 
 
   Правительства государств-участников настоящего Соглашения, в
дальнейшем - "Стороны",
   учитывая важное  значение  химической  и  нефтехимической
промышленности для  развития  экономики  государств-участников
настоящего Соглашения,
   выражая серьезную озабоченность состоянием  химической  и
нефтехимической   промышленности  в  государствах-участниках
Соглашения и продолжающимся сокращением производства важнейших
химических  продуктов  (полимерных  материалов,  синтетических
каучуков, химических волокон и нитей, синтетических красителей,
лакокрасочных материалов, минеральных удобрений, пестицидов и
других),
   учитывая необходимость сохранения сложившихся технологических
связей при производстве химической и нефтехимической продукции
между  научно-техническими,  производственными предприятиями и
организациями    различных    отраслей    промышленности
государств-участников настоящего Соглашения,
   подтверждая необходимость  принятия  мер  по  развитию
интеграционных  процессов  в  химической  и  нефтехимической
промышленности, поддерживая инициативу предприятий и организаций
химической и нефтехимической промышленности государств-участников
Содружества Независимых Государств, предусматривающую возможность
выхода  на  новый  уровень  сотрудничества,  обеспечивающий
научно-технический прогресс,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Одобрить создание Совета руководителей министерств и ведомств
государств-членов Содружества по сотрудничеству в области химии и
нефтехимии  (Москва,  22  июля  1993  года), действующего в
соответствии с утвержденными им Положением и Уставом.
   Стороны поручают Совету руководителей министерств и ведомств
государств-членов Содружества по сотрудничеству в области химии и
нефтехимии и национальным органам экономического управления с
участием заинтересованных производителей и потребителей химической
и  нефтехимической  продукции на основе анализа сложившегося
производственного и научно-технического потенциала в химической и
нефтехимической промышленности  государств-участников настоящего
Соглашения и с учетом осуществляемой структурной перестройки
разработать  в  6-месячный  срок концепцию взаимодействия по
рациональному использованию этого потенциала и на основе названной
концепции осуществить подготовку межгосударственных программ по
расширению    инвестиционного,    производственного    и
научно-технического  сотрудничества  в  области  химической и
нефтехимической промышленности.
   Стороны представят соответствующие программы на утверждение
Совету глав правительств Содружества Независимых Государств.
 
               Статья 2
 
   В целях  сохранения  и  развития  производственных  и
технологических связей, стабилизации и расширения промышленного
производства на  предприятиях  химической  и  нефтехимической
промышленности,  использования  достижений  научно-технического
прогресса Совет  руководителей  министерств   и   ведомств
государств-членов Содружества по сотрудничеству в области химии и
нефтехимии подготовит в 1994 - 1995 годах предложения о создании
финансово-промышленных  групп,  транснациональных  компаний,
совместных предприятий, акционерных обществ и других экономических
структур в рамках государств Содружества.
   Стороны обязуются  оказывать  всемерное  содействие  по
реализации этих предложений.
 
               Статья 3
 
   Стороны могут  заключать  двусторонние  и  многосторонние
долгосрочные соглашения о сохранении и развитии специализации и
кооперирования  химических,  нефтехимических  предприятий  и
предприятий,  обеспечивающих  поставку  необходимых  для  их
деятельности  продукции,  а  также  сырья,  полупродуктов  и
оборудования.
 
               Статья 4
 
   Участие в настоящем Соглашении не ограничивает прав Сторон на
использование других форм сотрудничества.
 
               Статья 5
 
   Споры, касающиеся  толкования  и  применения  настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами посредством  переговоров  в
установленном порядке.
 
               Статья 6
 
   По согласованию между Сторонами в Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения.
 
               Статья 7
 
   Настоящее Соглашение утрачивает силу для Стороны, которая
пожелает выйти из Соглашения, через 6 месяцев после даты получения
депозитарием соответствующего уведомления такой Стороны.
 
               Статья 8
 
   Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, которые разделяют его цели и принципы.
 
               Статья 9
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
 
   Совершено в г. Москве 9 сентября 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства  Республики  Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
 
                             (Подписи)
 
   Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан,  Киргизия,  Молдавия,  Россия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина.
 
 "Содружество" Информационный вестник
 Совета глав государств
 и Совета глав правительств СНГ, N 2, 199
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка