Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво в галузі технічного переоснащення і оновлення залізничного рухомого складу (укр/рос)

               Угода
       про співробітництво в галузі технічного
       переоснащення і оновлення залізничного
             рухомого складу
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання Україною:   9 вересня 1994 р.
   Набуття чинності для України: 9 вересня 1994 р.
 
   Держави-учасниці даної Угоди в особі урядів, іменовані надалі
Сторонами,
 
   прагнучи до збереження і зміцнення співробітництва в галузі
технічного переоснащення і відновлення залізничного  рухомого
складу,
 
   виходячи з необхідності забезпечення стійкого функціонування
залізничного  транспорту   і   підприємств   транспортного
машинобудування,
 
   погодилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони доручать відповідним державним органам укласти на
1994 рік  і  наступні  роки  двосторонні  і  багатосторонні
довгострокові угоди про збереження і розвиток взаємин підприємств
транспортного машинобудування з залізницями Сторін, про технічне
переоснащення, ремонт і оновлення залізничного рухомого складу з
урахуванням інтересів і вимог Сторін, а також про розробку
комплексних науково-технічних програм по створенню перспективного
конкурентноздатного залізничного рухомого складу.
 
   Сторони будуть залучати до участі в розробці і здійсненні
угод і програм зацікавлені виробничі структури Сторін, включаючи
Міждержавний концерн "Трансмаш".
 
               Стаття 2
 
   Реалізація домовленостей, згаданих у статті 1 даної Угоди,
буде здійснюватися шляхом укладення договорів (контрактів) між
залізничними адміністраціями і (або)  залізницями  Сторін  з
виробниками залізничного рухомого складу та інших зацікавлених
підприємств і організаціями Сторін.
 
               Стаття 3
 
   З метою реалізації договорів, (контрактів) згаданих у статті
2 даної Угоди, Сторони приймуть відповідно до їх законодавства
рішення по:
 
   державній підтримці підприємств залізничного транспорту і
транспортного   машинобудування   при  їхньому  технічному
переоснащенні, ремонті і оновленні залізничного рухомого складу;
 
   звільненню підприємств залізничного транспорту, транспортного
машинобудування  і  підприємств, що поставляють їм сировину,
матеріали і комплектуючі вироби, від сплати мита при взаємних
постачаннях продукції.
 
               Стаття 4
 
   Ціни, порядок  розрахунку,  включаючи безпередрозрахункову
поставку продукції (матеріалів, комплектуючих виробів, вузлів і
деталей, необхідних для переоснащення, ремонту і виробництва
залізничного рухомого складу), а також майнова відповідальність
споживачів і постачальників визначаються в договорах (контрактах)
між ними.
 
               Стаття 5
 
   Дана Угода відкрита для підписання іншими державами, що
виявили бажання до неї приєднатися.
 
               Стаття 6
 
   Дана Угода набуває чинності з дня її підписання.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала цю Угоду, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
              Соглашение
   о сотрудничестве в области технического переоснащения и
     обновления железнодорожного подвижного состава
 
         (Москва, 9 сентября 1994 года)
 
 
   Государства -  участники  настоящего  Соглашения  в лице
правительств, именуемые в дальнейшем "Сторонами",
   стремясь к сохранению и укреплению сотрудничества в области
технического  переоснащения  и  обновления  железнодорожного
подвижного состава,
   исходя из   необходимости   обеспечения   устойчивого
функционирования  железнодорожного  транспорта  и  предприятий
транспортного машиностроения,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны поручат  соответствующим  государственным  органам
заключить на 1994 год и последующие  годы  двусторонние  и
многосторонние долгосрочные соглашения о сохранении и развитии
взаимоотношений  предприятий  транспортного  машиностроения  с
железными дорогами Сторон, о техническом переоснащении, ремонте и
обновлении железнодорожного подвижного состава с учетом интересов
и  требований  Сторон,  а  также  о  разработке комплексных
научно-технических  программ  по  созданию  перспективного
конкурентоспособного железнодорожного подвижного состава.
   Стороны будут  привлекать  к  участию  в  разработке  и
осуществлении   соглашений   и  программ  заинтересованные
производственные структуры Сторон, включая  Межгосударственный
концерн "Трансмаш".
 
               Статья 2
 
   Реализация договоренностей, упомянутых в статье 1 настоящего
Соглашения, будет осуществляться путем  заключения  договоров
(контрактов)  между  железнодорожными администрациями и (или)
железными дорогами Сторон с производителями  железнодорожного
подвижного состава и другими заинтересованными предприятиями и
организациями Сторон.
 
               Статья 3
 
   В целях реализации договоров (контрактов), упомянутых  в
статье 2 настоящего Соглашения, Стороны примут в соответствии с их
законодательством решения по:
   государственной поддержке   предприятий  железнодорожного
транспорта и транспортного машиностроения при их техническом
переоснащении, ремонте и обновлении железнодорожного подвижного
состава;
   освобождению предприятий   железнодорожного   транспорта,
транспортного машиностроения и предприятий, поставляющих им сырье,
материалы и комплектующие изделия, от уплаты таможенных пошлин при
взаимных поставках продукции.
 
               Статья 4
 
   Цены, порядок расчета, включая  беспредоплатную  поставку
продукции (материалов, комплектующих изделий, узлов и деталей,
необходимых  для  переоснащения,  ремонта  и  производства
железнодорожного  подвижного  состава), а также имущественная
ответственность потребителей  и  поставщиков  определяются  в
договорах (контрактах) между ними.
 
               Статья 5
 
   Настоящее Соглашение  открыто  для  подписания  другими
государствами, изъявившими желание к нему присоединиться.
 
               Статья 6
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
 
   Совершено в г. Москве 9 сентября 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое  направит  каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
 
                             (Подписи)
 
   Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан,  Киргизия,  Молдавия,  Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
 
 "Содружество" Информационный вестник
 Совета глав государств и
 Совета глав правительств СНГ, N 2, 199
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка