Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво в будівельній діяльності (укр/рос)

               Угода
      про співробітництво в будівельній діяльності
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання Україною:   9 вересня 1994 р.
   Набуття чинності для України: 9 вересня 1994 р.
 
   Уряди держав-учасниць даної Угоди, надалі - Сторони,
 
   визнаючи важливість поглиблення взаємовигідного економічного
співробітництва,
 
   приймаючи до уваги загальні інтереси і переваги погоджених
підходів при розробці і проведенні інвестиційної політики,
 
   виходячи з основних положень Угоди про співробітництво у
галузі інвестиційної діяльності, підписаної в місті Ашгабаті 24
грудня 1993 року ( 997_144 ), а також Угоди про взаємне визнання
прав і регулювання відносин власності, підписаної в місті Бішкеку
9 жовтня 1992 року ( 997_002 ),
 
   з метою взаємовигідної інтеграції у використанні сировинних
ресурсів  і  матеріально-технічної бази будівництва, а також
інвестиційного, науково-технічного та інших видів співробітництва
в будівельній діяльності,
 
   погодилися про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, володіючи повною самостійністю в питаннях формування
і реалізації державної інвестиційної і науково-технічної політики,
а також управління будівельним комплексом:
 
   співробітничають в  розробці  і  здійсненні  міждержавних
інвестиційних програм і спільних проектів, здійснюють координацію
розвитку матеріально-технічної бази будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, будівельного і дорожнього машинобудування;
 
   сприяють формуванню  загального  ринку  науково-технічної
продукції і послуг, інвестицій, проектних і підрядних робіт,
розвиткові прямих зв'язків між підприємствами усіх форм власності
в будівництві, у промисловості будівельних матеріалів, будівельних
конструкцій і виробів, будівельного і дорожнього машинобудування з
обліком сформованих міжрегіональних коопераційних і інтеграційних
зв'язків;
 
   проводять погоджену  політику  в  питаннях  технічного
нормування, стандартизації, сертифікації продукції, ліцензування
будівельної діяльності,  державного  будівельного  нагляду  й
експертизи;
 
   узгоджено вирішують правові питання в галузі будівництва, у
тому числі питання договірних відносин, системи ціноутворення,
кошторисного  нормування  і  витрати  матеріальних  ресурсів,
тарифікації робіт, нормування й охорони праці в будівництві і
промисловості  будівельних  матеріалів,  а  також  питання
удосконалювання  методологічного   і   нормативно-технічного
забезпечення  діяльності дослідницьких, проектних, будівельних
організацій, підприємств будівельних матеріалів і будівельної
індустрії.
 
               Стаття 2
 
   Сторони на основі рівності, взаємної вигоди і взаємодопомоги,
не допускаючи дій, що наносять збиток один одному, сприяють
розвитку  економічного і науково-технічного співробітництва в
будівельній діяльності.
 
   З цією  метою  Сторони  будуть  прагнути  до  зближення
законодавства і методів державного регулювання інвестиційної і
будівельної діяльності.
 
               Стаття 3
 
   Для вироблення погодженої політики, об'єднання зусиль по
стабілізації і подальшому розвитку будівництва і координації
діяльності будівельних комплексів держав-учасниць даної Угоди
створюється Міжурядова рада по співробітництву в будівельній
діяльності (далі - Рада).
 
   Склад, структура,  задачі  Ради,  її  правовий  статус
визначаються Статутом, що є невід'ємною частиною даної Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Сторони погодилися, що постачання будівельних матеріалів,
конструкцій і виробів, послуги технологічного і науково-технічного
характеру  здійснюються на основі договорів (контрактів), що
укладаються господарюючими суб'єктами держав-учасниць, даної Угоди
з дотриманням Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку  виробничої  кооперації  підприємств  і  галузей
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав ( 997_014 ) і
Угоди  про  співробітництво у галузі інвестиційної діяльності
( 997_144 ).
 
   Порядок взаєморозрахунків  між  господарюючими  суб'єктами
держав-учасниць  даної  Угоди  визначається  міждержавними  і
міжурядовими угодами і їхнім національним законодавством.
 
               Стаття 5
 
   Сторони несуть витрати по забезпеченню діяльності Ради і її
органів  на  частковій  основі  за рахунок щорічних внесків
держав-учасниць даної Угоди, а також добровільних внесків і
пожертвувань юридичних і фізичних осіб і інших надходжень.
 
               Стаття 6
 
   Суперечки, що стосуються тлумачення і застосування даної
Угоди, вирішуються Сторонами при допомозі переговорів.
 
               Стаття 7
 
   Угода укладена терміном  на  5  років  і  продовжується
автоматично на черговий п'ятирічний термін, якщо Сторони не
приймуть рішення про припинення її дії.
 
               Стаття 8
 
   Угода набуває чинності з дня її підписання.
 
   Будь-яка Сторона може вийти з даної Угоди,  повідомивши
депозитарія у письмовій формі про свій намір не пізніше як за
дванадцять місяців до виходу.
 
               Стаття 9
 
   Угода відкрита для приєднання інших держав, що визнають цілі
і задачі Угоди.
 
              Стаття 10
 
   Угода не торкається прав і зобов'язань Сторін по іншим
прийнятим ними угодам.
 
              Стаття 11
 
   За узгодженням між Сторонами в Угоду можуть бути внесені
зміни і доповнення.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала дану Угоду, її завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   до Угоди Ради глав урядів
                   Співдружності Незалежних
                   Держав про співробітництво
                   в будівельній діяльності
                   від 9 вересня 1994 року
 
               СТАТУТ
        МIЖУРЯДОВОЇ РАДИ ПО СПIВРОБIТНИЦТВУ
           В БУДIВЕЛЬНIЙ ДIЯЛЬНОСТI
 
               Стаття 1
 
   Міжурядова рада по співробітництву в будівельній діяльності,
(далі - Рада) створена відповідно до Угоди про співробітництво в
будівельній діяльності (далі - Угода) від 9 вересня 1994 року,
підписана у місті Москві.
 
               Стаття 2
 
   Основною метою роботи Ради  є  розвиток  співробітництва
учасників Угоди в будівельній діяльності, під якою розуміється
виконання інженерних вишукувань у будівництві, проектних робіт,
включаючи  розробку  містобудівної  документації, архітектурна
діяльність і виконання будівельно-монтажних робіт,  а  також
виробництво  будівельних  матеріалів,  виробів і конструкцій,
виготовлення будівельних і дорожніх машин і різної будівельної
техніки в інтересах учасників Угоди.
 
   Рада обговорює будь-які питання в межах дійсного Статуту з
проблем, що відноситься до її діяльності.
 
               Стаття 3
 
   Відповідно до мети, зазначеної в статті 2 даного Статуту,
функціями Ради є:
 
   узгодження і спільна реалізація міждержавного співробітництва
в будівельній діяльності по найбільш важливих і  актуальних
напрямках;
 
   вироблення рекомендацій  зі  зближення  законодавства  в
будівельній діяльності учасників Угоди;
 
   визначення основних напрямків спільних наукових досліджень і
міждержавних науково-технічних програм і проектів;
 
   розробка і контроль за ходом реалізації спільних програм і
проектів, а також розробка прогнозів розвитку і  розміщення
промисловості будівельних матеріалів і виробництва конструкцій і
виробів, будівельного і дорожнього машинобудування;
 
   сприяння створенню спільних підприємств, фірм, акціонерних
товариств у будівництві, промисловості будівельних матеріалів,
будівельному і дорожньому машинобудуванні;
 
   надання сприяння формуванню  міждержавних  інвестиційного,
підрядного  і  проектного  ринків,  а також розвитку їхньої
інфраструктури;
 
   здійснення погодженої діяльності  в  питаннях  технічного
нормування, стандартизації і сертифікації з наступним зближенням
нормативної бази відповідно до міжнародних вимог;
 
   узгодження методологічного   забезпечення   організації
проектування,  діяльності  державного  будівельного  нагляду,
експертизи, ціноутворення в  будівництві,  нормування  витрат
матеріальних ресурсів, тарифікації будівельних робіт, нормування й
охорони праці;
 
   взаємодія в питаннях організації ліцензування будівельної
діяльності, сертифікації продукції;
 
   сприяння в  розробці програм підготовки і перепідготовки
кадрів будівельних комплексів для роботи в умовах  ринкової
економіки;
 
   організація взаємодопомоги при ліквідації наслідків великих
аварій і стихійного лиха.
 
               Стаття 4
 
   Членами Ради є керівники національних органів державного
керування будівництвом держав-учасниць Угоди про співробітництво в
будівельній діяльності від 9 вересня 1994 р. При ухваленні рішення
кожен член Ради має один голос.
 
   Засідання Ради проводяться не рідше двох разів у рік. На
засіданні Ради головує  представник  країни,  у  якій  воно
проводиться.
 
   Рада визначає регламент своєї роботи.
 
   При необхідності Рада формує комісії і робочі групи експертів
та інші допоміжні органи. Вона може бути засновником банків в
установленому порядку.
 
               Стаття 5
 
   Для забезпечення підготовки засідань Ради та оперативної
роботи між засіданнями засновується Секретаріат Ради (далі -
Секретаріат). Структура і положення про нього затверджуються
Радою.
 
   Місцем перебування Секретаріату є місто Москва. Він має
розрахунковий рахунок і печатку зі своїм найменуванням.
 
   На території держав, представлених у  Раді,  Секретаріат
користується правами юридичної особи.
 
               Стаття 6
 
   Виникаючі суперечки з проблем будівництва вирішуються шляхом
переговорів.
 
               Стаття 7
 
   У період між засіданнями члени Ради організують у своїх
державах роботу з реалізації прийнятих Радою рішень, підтримують
контакти із Секретаріатом і між собою.
 
               Стаття 8
 
   Керівники національних   органів  державного  керування
будівництвом, що не є членами Ради, можуть бути запрошені на
засідання як спостерігачі. Рішення про це приймає Рада.
 
               Стаття 9
 
   Офіційною мовою Ради є російська мова.
 
              Стаття 10
 
   Члени Ради  можуть  вносити пропозиції про зміни даного
Статуту, що розглядаються на засіданні Ради і приймаються на
засіданні глав урядів держав-учасниць Угоди про співробітництво в
будівельній діяльності.
 
              Соглашение
      о сотрудничестве в строительной деятельности
 
         (Москва, 9 сентября 1994 года)
 
 
   Правительства государств-участников настоящего Соглашения, в
дальнейшем - Стороны,
   признавая важность углубления взаимовыгодного экономического
сотрудничества,
   принимая во  внимание  общие  интересы  и  преимущества
согласованных подходов при разработке и проведении инвестиционной
политики,
   исходя из основных положений Соглашения о сотрудничестве в
области  инвестиционной  деятельности,  подписанного в городе
Ашгабате 24 декабря 1993 г. ( 997_144 ), а также Соглашения о
взаимном признании прав и регулировании отношений собственности,
подписанного в городе Бишкеке 9 октября 1992 г. ( 997_002 ),
   в целях взаимовыгодной интеграции в использовании сырьевых
ресурсов и материально-технической базы строительства, а также
инвестиционного, научно-технического и других видов сотрудничества
в строительной деятельности,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны, обладая  полной  самостоятельностью  в  вопросах
формирования и реализации  государственной  инвестиционной  и
научно-технической  политики, а также управления строительным
комплексом:
   сотрудничают в разработке и осуществлении межгосударственных
инвестиционных программ и совместных  проектов,  осуществляют
координацию развития материально-технической базы строительства,
промышленности строительных материалов, строительного и дорожного
машиностроения;
   оказывают содействие   формированию   общего   рынка
научно-технической продукции и услуг, инвестиций, проектных и
подрядных работ, развитию прямых связей между предприятиями всех
форм собственности в строительстве, в промышленности строительных
материалов, строительных конструкций и изделий, строительного и
дорожного машиностроения с учетом сложившихся межрегиональных
кооперационных и интеграционных связей;
   проводят согласованную  политику  в вопросах технического
нормирования,   стандартизации,   сертификации   продукции,
лицензирования  строительной  деятельности,  государственного
строительного надзора и экспертизы;
   согласованно решают правовые вопросы в области строительства,
в том числе вопросы договорных отношений, системы ценообразования,
сметного нормирования и расхода материальных ресурсов, тарификации
работ, нормирования и расхода материальных ресурсов, тарификации
работ,  нормирования  и  охраны  труда  в  строительстве  и
промышленности  строительных  материалов,  а  также  вопросы
совершенствования  методологического  и нормативно-технического
обеспечения деятельности изыскательских, проектных, строительных
организаций, предприятий строительных материалов и строительной
индустрии.
 
               Статья 2
 
   Стороны на основе равенства, взаимной выгоды и взаимопомощи,
не допуская действий, наносящих ущерб друг другу, оказывают
содействие  развитию  экономического  и  научно-технического
сотрудничества в строительной деятельности.
   С этой  целью  Стороны  будут  стремиться  к  сближению
законодательства  и  методов  государственного  регулирования
инвестиционной и строительной деятельности.
 
               Статья 3
 
   Для выработки согласованной политики, объединения усилий по
стабилизации и дальнейшему развитию строительства и координации
деятельности строительных   комплексов   государств-участников
настоящего Соглашения создается Межправительственный совет по
сотрудничеству в строительной деятельности (далее - Совет).
   Состав, структура,  задачи  Совета,  его правовой статус
определяются Уставом, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
 
               Статья 4
 
   Стороны согласились, что поставки строительных материалов,
конструкций и   изделий,   услуги   технологического   и
научно-технического характера осуществляются на основе договоров
(контрактов), заключаемых    хозяйствующими     субъектами
государств-участников  настоящего  Соглашения  с  соблюдением
Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития
производственной кооперации    предприятий   и   отраслей
государств-участников  Содружества  Независимых   Государств
( 997_014 ) и Соглашения о сотрудничестве в области инвестиционной
деятельности ( 997_144 ).
   Порядок взаиморасчетов  между  хозяйствующими  субъектами
государств-участников   настоящего  Соглашения  определяется
межгосударственными и межправительственными соглашениями и их
национальным законодательством.
 
               Статья 5
 
   Стороны несут расходы по обеспечению деятельности Совета и
его органов на долевой основе за  счет  ежегодных  взносов
государств-участников настоящего Соглашения, а также добровольных
взносов и пожертвований юридических и физических лиц и иных
поступлений.
 
               Статья 6
 
   Споры, касающиеся  толкования  и  применения  настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами посредством переговоров.
 
               Статья 7
 
   Соглашение заключено сроком на пять лет и  продлевается
автоматически на очередной пятилетний срок, если Стороны не примут
решение о прекращении его действия.
 
               Статья 8
 
   Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
   Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, уведомив
депозитария в письменной форме о своем намерении не позднее чем за
двенадцать месяцев до выхода.
 
               Статья 9
 
   Соглашение открыто  для  присоединения других государств,
признающих цели и задачи Соглашения.
 
              Статья 10
 
   Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон по
другим принятым ими соглашениям.
 
              Статья 11
 
   По согласованию между Сторонами в Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения.
 
   Совершено в г. Москве 9 сентября 1994 г. в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое  направит  каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
 
                             (Подписи)
 
                        Приложение
                   к Соглашению о сотрудничестве
                   в строительной деятельности
                   от 9 сентября 1994 г.
 
               Устав
     Межправительственного совета по сотрудничеству в
          строительной деятельности
 
               Статья 1
 
   Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной
деятельности (далее - Совет) создан в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве в строительной деятельности (далее - Соглашение) от
9 сентября 1994 г., подписанным в городе Москве.
 
               Статья 2
 
   Основной целью работы Совета является развитие сотрудничества
участников Соглашения в строительной деятельности, под которой
понимается выполнение инженерных изысканий  в  строительстве,
проектных   работ,  включая  разработку  градостроительной
документации,  архитектурная  деятельность  и   выполнение
строительно-монтажных работ, а также производство строительных
материалов, изделий и конструкций, изготовление строительных и
дорожных машин и различной строительной техники в интересах
участников Соглашения.
   Совет обсуждает любые вопросы в пределах настоящего Устава по
проблемам, относящимся к его деятельности.
 
               Статья 3
 
   В соответствии с целью, указанной в статье 2 настоящего
Устава, функциями Совета являются:
   согласование и совместная  реализация  межгосударственного
сотрудничества в строительной деятельности по наиболее важным и
актуальным направлениям;
   выработка рекомендаций  по  сближению  законодательства в
строительной деятельности участников Соглашения;
   определение основных   направлений  совместных  научных
исследований и межгосударственных научно-технических программ и
проектов;
   разработка и контроль за ходом реализации совместных программ
и проектов, а также разработка прогнозов развития и размещения
промышленности строительных материалов и производства конструкций
и изделий, строительного и дорожного машиностроения;
   содействие созданию совместных предприятий, фирм, акционерных
обществ в строительстве, промышленности строительных материалов,
строительном и дорожном машиностроении;
   оказание содействия   формированию   межгосударственных
инвестиционного, подрядного и проектного рынков, а также развитию
их инфраструктуры;
   осуществление согласованной  деятельности  в   вопросах
механического  нормирования,  стандартизации и сертификации с
последующим сближением нормативной  базы  в  соответствии  с
международными требованиями;
   согласование методологического  обеспечения   организации
проектирования,  деятельности  государственного  строительного
надзора, экспертизы, ценообразования в строительстве, нормирования
расхода материальных ресурсов, тарификации строительных работ,
нормирования и охраны труда;
   взаимодействие в  вопросах  организации  лицензирования
строительной деятельности, сертификации продукции;
   содействие в разработке программ подготовки и переподготовки
кадров строительных комплексов для работы в условиях рыночной
экономики;
   организация взаимопомощи при ликвидации последствий крупных
аварий и стихийных бедствий.
 
               Статья 4
 
   Членами Совета являются руководители национальных органов
государственного управления строительством государств-участников
Соглашения о сотрудничестве в строительной деятельности от 9
сентября 1994 г. При принятии решения каждый член Совета имеет
один голос.
   Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. На
заседании  Совета  председательствует представитель страны, в
которой оно проводится.
   Совет определяет регламент своей работы.
   При необходимости Совет формирует комиссии и рабочие группы
экспертов  и  другие  вспомогательные органы. Он может быть
учредителем банков в установленном порядке.
 
               Статья 5
 
   Для обеспечения подготовки заседаний Совета и оперативной
работы между заседаниями учреждается Секретариат Совета (далее -
Секретариат). Структура и положение о нем утверждаются Советом.
   Местом нахождения Секретариата является город Москва. Он
имеет расчетный счет и печать со своим наименованием.
   На территории  государств,  представленных  в  Совете,
Секретариат пользуется правами юридического лица.
 
               Статья 6
 
   Возникающие споры по проблемам строительства решаются путем
переговоров.
 
               Статья 7
 
   В период между заседаниями члены Совета организуют в своих
государствах работу по реализации принятых Советом  решений,
поддерживают контакты с Секретариатом и между собой.
 
               Статья 8
 
   Руководители национальных органов государственного управления
строительством, не являющиеся  членами  Совета,  могут  быть
приглашены на заседание в качестве наблюдателей. Решение об этом
принимает Совет.
 
               Статья 9
 
   Официальным языком Совета является русский язык.
 
              Статья 10
 
   Члены Совета могут  вносить  предложения  об  изменениях
настоящего Устава, которые рассматриваются на заседании Совета и
принимаются на заседании глав правительств государств-участников
Соглашения о сотрудничестве в строительной деятельности.
 
   Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия,  Молдавия,  Россия,  Таджикистан,
Узбекистан, Украина.
 
 "Содружество" Информационный вестник
 Совета глав государств и
 Совета глав правительств СНГ, N 2, 199
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка