Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про функціональні повноваження Міністра та його заступників

      МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            12.12.2006 N 487
 
 
       Про функціональні повноваження Міністра
            та його заступників
 
       { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом
          Міністерства палива та енергетики
        N 170 ( v0170558-07 ) від 29.03.2007 }
 
 
   З метою підвищення рівня організації роботи і персональної
відповідальності за виконання покладених на Міністерство завдань,
які випливають з Положення про Міністерство палива та енергетики
України ( 1540-2006-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Розподілити функціональні повноваження  між  Міністром
палива та енергетики України, першим заступником та заступниками
Міністра згідно з додатком 1.
 
   2. Установити, що у разі відсутності Міністра палива та
енергетики  України  його обов'язки виконує перший заступник
Міністра Чупрун В.П., крім таких, як:
   визначення політичних пріоритетів та стратегічних напрямів
роботи Міністерства;
   участь у прийнятті рішень на засіданнях Кабінету Міністрів
України.
   У разі відсутності першого заступника Міністра і заступників
Міністра здійснення їх повноважень забезпечується  посадовими
особами згідно з додатком 2.
 
   3. Установити,  що  перший  заступник  Міністра у своїй
діяльності спирається на всі структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства, рівно як і на ті підрозділи, діяльністю яких
він безпосередньо керує і контролює відповідно до розподілу
функціональних повноважень.
 
   4. Установити порядок, за яким перший заступник та заступники
Міністра можуть підписувати листи  на  адресу  Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів
України лише інформаційного характеру, а також відповіді на
звернення  народних  депутатів  України  у  межах визначених
повноважень.
 
   5. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Мінпаливенерго України від 21.02.2006 N 45 ( v0045558-06 ) "Про
функціональні повноваження Міністра та його заступників" та від
04.08.2006 N 277 ( v0277558-06 ) "Про внесення змін до наказу
Мінпаливенерго від 21.02.2006 N 45".
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                          Ю.Бойко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   палива та енергетики України
                   12.12.2006 N 487
 
 
          ФУНКЦIОНАЛЬНI ПОВНОВАЖЕННЯ
       Міністра палива та енергетики України
           і заступників Міністра
 
 
   1. Міністр - БОЙКО Юрій Анатолійович
   Керує міністерством, несе персональну відповідальність перед
Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної
політики  у  паливно-енергетичному  комплексі,   виконання
міністерством своїх завдань і функцій.
   Спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення  центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства та в межах наданих йому повноважень політичні
пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи
досягнення поставлених цілей.
   Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство.
   Розподіляє обов'язки  між  своїми  першим  заступником і
заступниками.
   Затверджує програми і плани роботи Міністерства та звіти про
їх виконання.
   Підписує нормативно-правові акти Міністерства.
   Приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство.
   Погоджує проекти законів України, актів Президента України та
Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства.
   Порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників
Міністра.
   Вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
працівників паливно-енергетичного комплексу державними нагородами
та приймає рішення про відзначення їх відомчими нагородами.
   Призначає на  посади  та  звільняє  з посад працівників
центрального апарату Міністерства.
   Затверджує структуру центрального апарату Міністерства.
   За погодженням з Міністерством фінансів України затверджує
штатний розпис та кошторис видатків Міністерства.
   Затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Міністерства.
   Затверджує персональний склад колегії Міністерства.
   За погодженням  з Кабінетом Міністрів України від імені
Міністерства укладає контракти з керівниками підприємств першої
номенклатурної групи, що є у державній власності та належать до
сфери управління Міністерства.
   Координує та  контролює діяльність Міністерства з питань
безпечної експлуатації АЕС, будівництва та введення в експлуатацію
нових енергоблоків АЕС.
   Координує здійснення фінансового та відомчого контролю за
діяльністю  підприємств,  що  знаходяться у сфері управління
Міністерства.
   Очолює роботу  з  керівниками  підприємств,  установ  і
організацій, що є у державній власності та належать до сфери
управління  Міністерства,  особами, зарахованими до кадрового
резерву на посади зазначених керівників.
   Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
   Безпосередньо керує діяльністю:
   - Департаменту юридичного забезпечення;
   - Департаменту фінансового та відомчого контролю;
   - Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба);
   - Відділу режимно-секретної та мобілізаційної роботи;
   - Сектору взаємодії із засобами масової інформації.
 
   2. Перший заступник Міністра - ЧУПРУН Вадим Прокопович
   Виконує обов'язки Міністра у разі його відсутності.
   Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень.
   Координує діяльність  Міністерства  з  питань  реалізації
державної політики в паливно-енергетичному комплексі.
   Координує діяльність    Міністерства    з    питань
фінансово-економічної політики в паливно-енергетичному комплексі.
   Забезпечує взаємодію  Міністерства  з  місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
   Від імені  Міністерства  укладає контракти з керівниками
підприємств електроенергетичного, атомно-промислового комплексу та
нафтогазової промисловості другої та третьої номенклатурної групи,
що є у державній власності та належать до сфери управління
Мінпаливенерго України, відповідно до чинного законодавства.
   Готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи  Мінпаливенерго  України,  організовує і контролює їх
виконання, звітує про їх виконання перед Міністром.
   Організовує роботу  щодо  впровадження положень концепції
адміністративної реформи та вживає заходів для  забезпечення
ефективного функціонування системи державної служби у центральному
апараті Міністерства.
   Здійснює керівництво  діяльністю  центрального  апарату
Міністерства.
   Організовує та контролює виконання законів, актів і доручень
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також наказів
і доручень Міністра.
   Координує питання енергозбереження, екології,  метрології,
стандартизації,  розроблення  нормативно-технічної документації
тощо.
   Організовує роботу   щодо  формування  та  реалізації
антимонопольної політики як у цілому, так і за відповідними
напрямами  (демонополізація  економіки,  розвиток конкуренції,
антимонопольне  регулювання,  вдосконалення  антимонопольного
законодавства).
   Організовує та контролює роботу з питань звернень громадян та
особистого їх прийому керівництвом Міністерства.
   Контролює питання  щодо  взаємовідносин  і  співпраці  з
Координаційною радою по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю при Президентові України.
   Організовує і забезпечує роботу колегії Міністерства.
   Координує діяльність підрозділів Міністерства та підприємств,
що належать до сфери управління Міністерства, з підготовки та
реалізації проектів та програм міжнародної технічної допомоги в
галузі.
   Організовує роботу щодо створення, реорганізації, ліквідації
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління  Міністерства,  та  координує  питання  щодо  їх
приватизації.
   Організовує роботу щодо забезпечення функцій з управління
майном і майновими правами стосовно підприємств, установ та
організацій паливно-енергетичного комплексу, які належать до сфери
управління Міністерства.
   Координує питання відновлення платоспроможності боржників -
підприємств і організацій паливно-енергетичного комплексу або
визнання їх банкрутами.
   Координує діяльність  Міністерства  з  питань  розвитку
нафтогазового комплексу.
   Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій нафтогазового комплексу, що  належать  до  сфери
управління  Міністерства,  вживає  заходів  щодо забезпечення
ефективності їх роботи.
   Безпосередньо організовує роботу з керівниками підприємств,
установ і організацій нафтогазового комплексу, що є у державній
власності та належать до сфери управління Міністерства, особами,
зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених керівників.
   Організовує роботу  з  розроблення  концепції  розвитку
нафтогазового комплексу і цільових програм перспективного розвитку
науки, техніки і технології у цій сфері, а також розроблення і
впровадження передових технологій у сфері видобування, зберігання,
транспортування та розподілу нафти і природного газу.
   Організовує здійснення моніторингу ринку нафти,  газу  і
нафтопродуктів.
   Готує пропозиції  щодо  розподілу  бюджетних  коштів  за
відповідними  програмами,  головним  розпорядником  яких  є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання.
   Визначає стратегію  диспетчерського  управління  системою
нафтогазового комплексу.
   Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації
підприємств та організацій нафтогазового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства, та ефективного використання їх
майна та майнових прав.
   Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах  повноважень,  передбачених
законодавством, стосовно підприємств та організацій нафтогазового
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства.
   Координує роботу нафтогазотранспортної системи України.
   Забезпечує виконання завдань та здійснює контроль з питань
видобування нафти і природного газу, постачання природного та
скрапленого  газу,  створення  та  експлуатації  транзитних
міждержавних систем транспортування нафти і природного газу.
   Забезпечує комплексне освоєння ресурсів нафти,  газу  та
газового конденсату із застосуванням передових методів розвідки і
розробки родовищ на підприємствах нафтогазового комплексу.
   Організує разом  з  об'єднаннями  (асоціаціями,  союзами,
спілками) виробників  і  суб'єктами  господарювання  постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів.
   Організовує роботу із вдосконалення та регулювання ринків
газу, нафти та нафтопродуктів, здійснює моніторинг щодо питань
ціноутворення та тарифної політики.
   Забезпечує формування  та виконання енергетичного балансу
паливно-енергетичного комплексу у частині природного газу.
   Організовує і   координує   питання   геофізичних  та
геологорозвідувальних робіт з пошуку паливних ресурсів.
   Забезпечує законотворчу  і  нормотворчу  роботу з питань
діяльності нафтогазового комплексу.
   Організовує роботу щодо забезпечення екологічного контролю,
охорони праці, техніки безпеки та охорони об'єктів нафтогазового
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства.
   Забезпечує роботу щодо боротьби з тероризмом,  створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
нафтогазового комплексу.
   Організовує роботу  з  оперативного  усунення  наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах нафтогазового комплексу, що
належать до сфери управління Міністерства.
   Забезпечує взаємодію  Міністерства  з  місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого  самоврядування  щодо
діяльності підприємств та організацій нафтогазового комплексу.
   Забезпечує реалізацію державної політики в сфері європейської
та євроатлантичної інтеграції в енергетичній галузі, включаючи
питання інтеграції до транс'європейських енергетичних мереж та
ринків.
   Координує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями
щодо реформування паливно-енергетичного комплексу та реалізації
інвестиційних проектів.
   Організовує роботу   із   розробки   та   реалізації
експортно-імпортної політики, реалізації та розвитку експортного
потенціалу в паливно-енергетичному комплексі.
   Координує заходи щодо набуття членства України в міжнародних
енергетичних організаціях, зокрема в Енергетичному Співтоваристві,
забезпечує взаємодію з Міжнародним енергетичним агентством (МЕА),
іншими міжнародними організаціями.
   Організовує роботу  щодо  представництва  міністерства  у
міжнародних організаціях.
   Координує розробку  та  реалізацію  програм  і  проектів
міжнародного  співробітництва,  включаючи ті, що реалізуються
спільно з міжнародними фінансовими організаціями.
   Забезпечує координацію  заходів з розробки, укладання та
реалізації міжнародних договорів України в енергетичній сфері.
   Координує роботу щодо адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.
   Забезпечує взаємовідносини з Міністерством закордонних справ
України, іншими центральними органами виконавчої влади в межах
функціональних повноважень.
   Забезпечує реалізацію заходів щодо вдосконалення координації
діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин,
включаючи організацію взаємодії з Міністерством закордонних справ
України.
   Організовує роботу щодо розробки та реалізації  заходів,
спрямованих на набуття Україною членства в СОТ.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності  Міністерства,  та окремих доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   - Департаменту майнових відносин та реформування власності;
   - Департаменту  з  питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва.
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент фінансового та відомчого контролю;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Департамент юридичного забезпечення;
   Управління інформаційно-аналітичного забезпечення;
   Відділ режимно-секретної та мобілізаційної роботи;
   Сектор взаємодії із засобами масової інформації.
 
   3. Заступник Міністра - ЛУЧНIКОВ Володимир Андрійович
   Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень.
   Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо реалізації
програм розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
   Координує роботу наукових і проектних установ, виставкову
діяльність.
   Організовує роботу Науково-технічної ради Міністерства.
   Організовує і контролює реалізацію програм науково-технічного
та перспективного розвитку  підприємств  паливно-енергетичного
комплексу.
   Організовує роботу з формування і реалізації міжгалузевих
цільових програм і проектів, у тому числі зарубіжних.
   Організовує експертно-аналітичне та інформаційне забезпечення
діяльності міністерства.
   Організовує роботу з узагальнення показників діяльності та
розвитку ПЕК, інформаційних матеріалів та моніторингу виконання
завдань Міністерства за основними напрямками діяльності.
   Координує виконання    роботи    щодо    підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів для подання Кабінету Міністрів
України, Секретаріату Президента України та інших центральних
органів виконавчої влади, надання аналітичного матеріалу стосовно
функціонування ПЕК для проведення засідань уряду.
   Координує діяльність Міністерства з питань електроенергетики.
   Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій електроенергетичного комплексу, що належать до сфери
управління  Міністерства,  вживає  заходів  щодо забезпечення
ефективності їх роботи.
   Безпосередньо організовує роботу з керівниками підприємств,
установ та організацій електроенергетичного комплексу, що є у
державній власності та належать до сфери управління Міністерства,
особами, зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених
керівників.
   Координує питання  диспетчерського  управління  об'єднаною
енергетичною системою України.
   Організовує роботу  щодо  представництва  міністерства  у
міжнародних організаціях, зокрема Електроенергетичній раді СНД.
   Координує питання  адаптації  та  інтеграції  об'єднаної
енергетичної системи України до об'єднаної енергетичної системи
країн ЄС.
   Забезпечує здійснення  функцій  державного  енергетичного
нагляду за додержанням режимів споживання електричної та теплової
енергії, а також вимог технічної експлуатації електричних станцій
і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики та
альтернативної енергетики, підключених до об'єднаної енергетичної
системи України.
   Координує роботу  з  питань  безпечної  експлуатації  та
модернізації об'єктів електроенергетичного комплексу України.
   Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
підприємств,  установ  та  організацій  електроенергетичного
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства, та
ефективного використання їх майна та майнових прав.
   Координує роботу з питань охорони праці і протипожежної
безпеки та здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств
електроенергетичного комплексу з цих питань.
   Координує питання  організації  та  забезпечення  охорони
об'єктів електроенергетики.
   Організовує роботу  з  оперативного  усунення  наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах електроенергетики.
   Забезпечує взаємодію з Міністерством вугільної промисловості
України,  з  державним  підприємством  "Енергоринок" і Радою
Енергоринку, Національною комісією регулювання електроенергетики
України.
   Забезпечує взаємодію Міністерства  з  місцевими  органами
виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування щодо
діяльності  підприємств  та  організацій  електроенергетичного
комплексу.
   Організовує зв'язок  і  координує  роботу  з  галузевими
профспілковими комітетами на засадах соціального партнерства.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту з питань електроенергетики;
   - Управління інформаційно-аналітичного забезпечення.
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Департамент юридичного забезпечення;
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент євроінтеграції та міжнародного співробітництва;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Фінансово-економічний департамент;
   Відділ трудової та соціальної політики.
 
   4. Заступник Міністра - ШЕБЕРСТОВ Олексій Миколайович
   Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України в
межах функціональних повноважень.
   Координує розробку  та  реалізацію  державної економічної
політики в  паливно-економічному  комплексі  та  напрацювання
пропозицій   щодо   визначення   пріоритетних   напрямів
соціально-економічного розвитку ПЕК.
   Координує виконання    аналізу    та    узагальнення
фінансово-економічних показників розвитку підприємств ПЕК на рівні
галузей і комплексу у цілому, встановлення взаємозв'язку динаміки
цих показників.
   Готує пропозиції  щодо  розподілу  бюджетних  коштів  за
відповідними  програмами,  затверджує  договірну  та  звітну
документацію  щодо  створення  науково-технічної продукції за
бюджетні кошти, головним розпорядником яких є Міністерство.
   Готує пропозиції  щодо  розподілу  бюджетних  коштів  за
електроенергетичними програмами, головним розпорядником яких є
Міністерство, забезпечує та контролює їх виконання.
   Координує питання щодо формування  фінансових  показників
зведеного енергетичного балансу ПЕК і контролює його виконання.
   Організовує роботу щодо розподілу  бюджетних  коштів  за
відповідними  програмами,  головним  розпорядником  яких  є
Міністерство, забезпечує та контролює виконання рішень Міністра з
розподілу цих коштів.
   Координує питання фінансової дисципліни, забезпечує взаємодію
Міністерства з відповідними центральними органами виконавчої влади
за цими напрямками.
   Організовує роботу з удосконалення економічного механізму,
ціноутворення, тарифного регулювання й оподаткування у сфері
діяльності Міністерства.
   Контролює вирішення питань щодо фінансування, кредитування,
грошового і валютного обігів у сфері діяльності Міністерства.
   Організовує разом з об'єднаннями  (асоціаціями,  союзами,
спілками)  виробників  і  суб'єктами  господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів.
   Організовує роботу щодо формування та вдосконалення Оптового
ринку електричної енергії.
   Організовує роботу  та контролює питання щодо здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти державного бюджету для
підприємств паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства.
   Координує питання  методології  бухгалтерського  обліку і
фінансової звітності.
   Організовує роботу Економічної ради Міністерства.
   Представляє Мінпаливенерго в Митно-тарифній раді.
   Забезпечує реалізацію державної політики щодо стратегії та
перспектив розвитку паливно-енергетичного комплексу.
   Координує розроблення планів концепцій, стратегій розвитку
ПЕК, а також окремих галузей, структурних і регіональних напрямків
ПЕК.
   Координує роботу  із  середнього  та  довгострокового
прогнозування    інвестиційного    розвитку    галузей
паливно-енергетичного комплексу.
   Координує роботу  з  реалізації  інвестиційних  проектів
(програм) та залучення фінансування.
   Організовує проведення єдиної науково-технічної політики та
використання науково-технічних досягнень, розробку та реалізацію
пріоритетних  напрямків  розвитку  науки  і  техніки  в
паливно-енергетичній галузі.
   Організовує забезпечення державної, в тому числі і за рахунок
бюджетного фінансування, підтримки інвестиційних  проектів  в
паливно-енергетичному  комплексі,  ефективного  використання
інвестиційних ресурсів за пріоритетними напрямками.
   Контролює проведення  державної політики у сфері охорони
довкілля щодо діяльності підприємств ПЕК.
   Забезпечує взаємовідносини з Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України, Міністерством праці та соціальної
політики  України, Державним казначейством України, Державною
податковою адміністрацією України.
   Організує виконання   інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням діяльності Міністерства,  та  окремих  доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Фінансово-економічного департаменту;
   - Управління бухгалтерського обліку і звітності;
   - Департаменту  стратегічної  політики  та перспективного
розвитку ПЕК.
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент юридичного забезпечення;
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент з питань електроенергетики;
   Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості;
   Департамент з  питань  євроінтеграції  та  міжнародного
співробітництва;
   Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   Управління інформаційно-аналітичного забезпечення.
 
   5. Заступник Міністра - НЕДАШКОВСЬКИЙ Юрій Олександрович
   Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень.
   Координує і контролює діяльність підприємств, установ та
організацій атомно-промислового комплексу, що належать до сфери
управління Міністерства,  вживає  заходів  щодо  забезпечення
ефективності їх роботи.
   Безпосередньо організує роботу з керівниками підприємств,
установ і організацій атомно-промислового комплексу, що є у
державній власності та належать до сфери управління Міністерства,
особами, зарахованими до кадрового резерву на посади зазначених
керівників.
   Забезпечує організацію діяльності з питань ядерної енергетики
та промисловості, у тому числі:
   продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС;
   освоєння виробництва обладнання, систем автоматизації  та
вимірювання для атомно-промислового комплексу.
   Координує роботу  з  питань  безпечної  експлуатації  та
модернізації АЕС, будівництва та введення в експлуатацію нових
енергоблоків АЕС.
   Координує роботи з реалізації Комплексної програми створення
ядерно-паливного циклу, а також пов'язані з розробленням та
виконанням  програм поводження з радіоактивними відходами та
відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового
зберігання  радіоактивних  відходів,  зняття  з  експлуатації
реакторних установок та  інших  об'єктів  атомно-промислового
комплексу.
   Організовує разом з об'єднаннями  (асоціаціями,  союзами,
спілками)  виробників  і  суб'єктами  господарювання постійне
дослідження розвитку національних ринків товарів.
   Представляє і захищає у межах своєї компетенції інтереси
Міністерства з питань мирного використання атомної енергії в
Міжнародному  агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в інших
міжнародних організаціях.
   Організовує роботу  щодо функціонування державної системи
обліку радіоактивних відходів, сховищ таких відходів та безпечне
поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях,
що належать до сфери його управління, до передачі радіоактивних
відходів на захоронення.
   Забезпечує реалізацію державної політики із соціальних питань
та оплати праці працівників підприємств паливно-енергетичного
комплексу, що належать до сфери управління Міністерства.
   Організовує роботу  щодо  забезпечення  фізичного захисту
ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та
інших  джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в
установах та організаціях, що належать до сфери  управління
Міністерства.
   Готує пропозиції щодо утворення, реорганізації і ліквідації
підприємств  та організацій атомно-промислового комплексу, що
належать до сфери управління  Міністерства,  та  ефективного
використання їх майна та майнових прав.
   Координує та контролює питання безпечної експлуатації АЕС,
будівництва та введення в експлуатацію нових енергоблоків АЕС.
   Координує питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у
паливно-енергетичному  комплексі,  координує  та  контролює
діяльність, пов'язану з  реалізацією  запобіжно-профілактичних
антитерористичних заходів на об'єктах ПЕК.
   Організовує роботу  з  оперативного  усунення  наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.
   Координує роботу з питань охорони праці і техніки безпеки,
здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств ПЕК з цих
питань.
   Організовує роботу щодо боротьби з тероризмом, створення
системи захисту, готовності та аварійного реагування на випадок
терористичних актів та інших екстремістських проявів на об'єктах
ПЕК, які належать до сфери управління Міністерства.
   Забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи щодо
мобілізаційної підготовки у межах  повноважень,  передбачених
законодавством,   стосовно   підприємств   та  організацій
електроенергетики та атомно-промислового комплексу, що належать до
сфери управління Міністерства.
   Забезпечує взаємовідносини з Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством
охорони навколишнього природного середовища України, Державним
комітетом ядерного регулювання України, з Міністерством України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків чорнобильської катастрофи, Державним комітетом України з
нагляду за охороною праці.
   Координує питання  організації  та  забезпечення  охорони
об'єктів   атомно-промислового   комплексу   та   об'єктів
електроенергетики.
   Забезпечує взаємодію Міністерства  з  місцевими  органами
виконавчої  влади  та органами місцевого самоврядування щодо
діяльності підприємств атомно-промислового комплексу.
   Забезпечує реалізацію державної політики із соціальних питань
та оплати праці працівників паливно-енергетичного комплексу, що
належить до сфери управління Міністерства.
   Здійснює державну науково-технічну та інвестиційну політику у
сфері використання ядерної енергії.
   Забезпечує розробку і реалізацію програм якості робіт у сфері
використання ядерної енергії.
   Створює, планує і координує систему підготовки кадрів у сфері
використання ядерної енергії.
   Організує та контролює роботу щодо реалізації в  галузі
основних принципів державної політики щодо альтернативних та
відновлювальних видів палива, здійснення державного управління,
регулювання та нагляду у сфері альтернативних джерел енергії.
   Координує роботу  з  питань  розвитку  та  впровадження
нетрадиційних та альтернативних видів енергії на об'єктах ПЕК.
   Здійснює координацію  робіт,  пов'язаних  з  виробництвом
(видобутком),  постачанням,  транспортуванням,  зберіганням,
передачею та споживанням альтернативних видів палива та енергії,
виробленої  з  альтернативних джерел, у паливно-енергетичному
комплексі.
   Організовує і  забезпечує  роботу  з тендерних питань у
центральному апараті Міністерства.
   Організовує зв'язок  і  координує  роботу  з  галузевими
профспілковими комітетами на засадах соціального партнерства.
   Координує питання діяльності відомчої воєнізованої охорони,
здійснює загальне  керівництво  та  контроль  за  діяльністю
підрозділів відомчої воєнізованої охорони Мінпаливенерго.
   Організовує виконання  інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням  діяльності Мінпаливенерго, та окремих доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту ядерної енергетики та атомної промисловості;
   - Департаменту фізичного захисту, пожежної безпеки та безпеки
життєдіяльності;
   - Відділу  співробітництва  з міжнародними організаціями,
координації міжнародної технічної допомоги  та  протокольного
забезпечення Департаменту з питань євроінтеграції та міжнародного
співробітництва (з  діяльності  міністерства  в  Міжнародному
агентстві  з  атомної енергії (МАГАТЕ), в інших міжнародних
організаціях з питань мирного використання атомної енергії);
   - Відділу координації діяльності науково-дослідних установ,
нормативно-технічної  документації,  метрології,  сертифікації,
акредитації  та  природоохоронної  діяльності  Департаменту
стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК (з питань
розвитку та впровадження нетрадиційних та альтернативних видів
енергії на об'єктах ПЕК).
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент юридичного забезпечення;
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Департамент євроінтеграції та міжнародного співробітництва;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Фінансово-економічний департамент;
   Управління бухгалтерського обліку і звітності;
   Відділ взаємодії з Верховною Радою України та зв'язків з
громадськістю;
   Відділ трудової та соціальної політики.
 
   6. Виконуючий   обов'язки   заступника   Міністра   -
IОФФЕ Юлій Якович
   Забезпечує виконання Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України у
межах функціональних повноважень.
   Забезпечує ефективну взаємодію Мінпаливенерго  України  з
Верховною Радою України та іншими органами державної влади.
   Організовує опрацювання та координує питання щодо підготовки
проектів законів України, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, розробником яких  є  Міністерство,  інших
документів з питань паливно-енергетичного комплексу і подання їх
на розгляд Міністрові.
   Організовує підготовку пропозицій Міністерства до проектів
планів законопроектної роботи Кабінету Міністрів  України  і
здійснює контроль за виконанням Міністерством зазначених планів.
   Організовує підготовку  Міністерством  перспективних  та
поточних планів законопроектної роботи і здійснює контроль за
виконанням зазначених планів.
   Організовує підготовку  проектів концепцій та завдань на
розроблення проектів законів, що стосуються сфери діяльності
Міністерства, та забезпечення подання їх Кабінетові Міністрів
України.
   Координує діяльність  заступників  Міністра,  керівників
структурних  підрозділів  з  питань  законопроектної  роботи,
забезпечує участь підприємств, установ та організацій, що входять
до сфери управління Міністерства, у законопроектній роботі з
питань їх діяльності.
   Організовує роботу з підготовки Міністерством  пропозицій
стосовно вивчення позицій Президента України і Кабінету Міністрів
України щодо проектів законів, які перебувають на розгляді у
Верховній Раді України, а також поданих до Кабінету Міністрів
України суб'єктами законодавчої ініціативи.
   Бере участь у розгляді проектів законів, за підготовку та
супроводження яких відповідає  Міністерство,  у  депутатських
фракціях,  комітетах  Верховної  Ради України, Раді коаліції
депутатських фракцій, та інформує Кабінет Міністрів України про
його результати.
   Забезпечує збір та узагальнення інформації щодо проектів
законів, які розглядаються у депутатських фракціях, комітетах
Верховної Ради України, Раді коаліції депутатських фракцій, та
інформує Кабінет Міністрів України про його результати.
   Представляє проекти законів під час розгляду на пленарних
засіданнях та у комітетах Верховної Ради України.
   Взаємодіє з народними депутатами  України,  депутатськими
фракціями, міжфракційними об'єднаннями з питань законопроектної
діяльності.
   Організовує роботу з розгляду запитів і звернень народних
депутатів України, звернень депутатських фракцій, звернень і
рекомендацій комітетів Верховної Ради України.
   Бере участь у роботі комісій, дорадчих і робочих органів,
утворених Верховною Радою України, а також в інших заходах, що
проводяться її органами, з метою роз'яснення позиції Кабінету
Міністрів  України  з  питань,  що  належать до компетенції
Міністерства.
   Організує і координує господарське та матеріально-технічне
забезпечення діяльності Міністерства.
   Визначає та  впроваджує  трудову  та  соціальну політику
Міністерства.
   Організує виконання   інших  функцій,  пов'язаних  із
забезпеченням діяльності Мінпаливенерго, та окремих  доручень
Міністра.
   Безпосередньо керує та контролює діяльність:
   - Департаменту     кадрової     політики     та
організаційно-документального забезпечення;
   - Відділу  взаємодії  з  Верховною Радою та зв'язків з
громадськістю;
   - Відділу трудової та соціальної політики;
   - Господарського управління.
   За напрямками діяльності координує:
   Департамент юридичного забезпечення;
   Сектор взаємодії із засобами масової інформації;
   Департамент майнових відносин та реформування власності;
   Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку
ПЕК;
   Фінансово-економічний департамент;
   Управління бухгалтерського обліку і звітності;
   Департамент з питань нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   Департамент кадрової        політики        та
організаційно-документального забезпечення;
   Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості;
   Департамент з питань електроенергетики;
   Департамент фінансового та відомчого контролю.
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 170 ( v0170558-07 ) від 29.03.2007 }
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики
 та організаційно-документального
 забезпечення                     Т.Алексєєва
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   палива та енергетики України
                   12.12.2006 N 487
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   віце-прем'єр-міністр України
                   А.Клюєв
                   N 29524/95/1-2006
                   від 11.12.2006 р.
 
 
           ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
       Міністра палива та енергетики України,
      першого заступника і заступників Міністра
           у разі їх відсутності
 
 
 Міністр Бойко Ю.А.       Перший заступник Міністра
                 Чупрун В.П.
 
 Перший заступник Міністра    Заступник Міністра
 Чупрун В.П.           Лучніков В.А.
 
 Заступник Міністра       Заступник Міністра
 Лучніков В.А.          Шеберстов О.М.
 
 Заступник Міністра       Заступник Міністра
 Шеберстов О.М.         Недашковський Ю.О.
 
 Заступник Міністра       Заступник Міністра
 Недашковський Ю.О.       Шеберстов О.М.
 
 Виконуючий обов'язки      Заступник Міністра
 заступника Міністра       Лучніков В.А.
 Iоффе Ю.Я.
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 170 ( v0170558-07 ) від 29.03.2007 }
 
 Директор Департаменту
 кадрової політики
 та організаційно-документального
 забезпечення                     Т.Алексєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка