Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки та Державною інспекцією з безпеки атомної енергетики Литовської Республіки VATESI

               Угода
      про співробітництво між Державним комітетом
      України з ядерної та радіаційної безпеки та
       Державною інспекцією з безпеки атомної
       енергетики Литовської Республіки VATESI
 
 
   Дата підписання:    21.09.1993 
   Дата набуття чинності: 21.09.1993 
 
   Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки
(Держатомнагляд України) та Державна інспекція з безпеки атомної
енергетики Литовської Республіки (VATESI), які надалі іменуються
Сторонами,
 
   визнаваючи пріоритет цілей безпеки при використанні ядерних
та радіаційних технологій в інтересах кожної людини і суспільства
в цілому,
 
   бажаючи для досягнення цієї мети здійснювати взаємоузгоджену
регулюючу і науково-технічну політику,
 
   керуючись у своїй практичній діяльності відповідно законами
України та законами Литовської Республіки,
 
   погодились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Держатомнагляд України та VATESI здійснюють:
 
   - взаємні  консультації  під  час  підготовки  проектів
законодавчих актів відповідно України та Литовської Республіки у
галузі безпечного використання атомної енергії, ядерних матеріалів
та радіоактивних речовин;
 
   - організацію спільних розробок, періодичний перегляд норм і
правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також методичних та
керівних документів, що стосуються формування та  реалізації
політики та практики регулюючої діяльності, включаючи процедури
ліцензування, атестації та сертифікації;
 
   - спільну експертизу проектів нових ядерних та радіаційних
установок і технологій, а також спільні обстеження стану безпеки
діючих об'єктів;
 
   - взаємну методичну та технологічну допомогу  з  питань
підвищення кваліфікації працівників інспекційних органів та інших
підрозділів Сторін;
 
   - обмін інформацією щодо аварій та інцидентів, відмов та
дефектів обладнання на підконтрольних об'єктах, а також заходів
щодо їх запобігання;
 
   - організацію та проведення спільних наукових досліджень по
підвищенню безпеки ядерних і радіаційних технологій;
 
   - взаємний обмін інформацією за підсумками річної діяльності
Сторін;
 
   - консультації по узгодженню політики з питань практики
міжнародних відносин у галузі безпечного використання ядерних та
радіаційних технологій, виконання відповідних міжнародних угод та
конвенцій;
 
   - проведення спільних семінарів, симпозіумів, конференцій з
проблем безпеки ядерних та радіаційних технологій, удосконалення
регулюючої діяльності в цій галузі, у тому числі із залученням
спеціалістів та експертів інших країн та міжнародних організацій.
 
   За взаємним  узгодженням  Сторони  направляють  своїх
спеціалістів для участі у розслідуванні аварій та інцидентів на
об'єктах атомної енергетики.
 
               Стаття 2
 
   Виконання передбаченої статтею 1 діяльності здійснюється за
окремими  угодами,  що  укладаються Сторонами, і не повинно
ускладнювати виконання покладених на Держатомнагляд України та
VATESI  завдань,  суперечити діючим в Україні та Литовській
Республіці законодавчим актам, національним інтересам України та
Литовської Республіки.
 
               Стаття 3
 
   Фінансування спільних програм розробки та перегляду норм і
правил, наукових досліджень з ядерної та радіаційної безпеки,
створення  інформаційних банків та іншої спільної діяльності
здійснюється за взаємною домовленістю Сторін у кожному конкретному
випадку.
 
               Стаття 4
 
   Держатомнагляд України  та  VATESI  гарантують  взаємне
додержання конфіденційності відносно інформації, одержаної від
другої Сторони, якщо при передачі такої інформації було заявлено
про її конфіденційність. Опублікування або інше розголошення таких
відомостей, а також передача їх третім особам робиться за взаємною
згодою Сторін у кожному конкретному випадку.
 
               Стаття 5
 
   Поважаючи державні мови України та Литовської Республіки,
Сторони домовились для скорочення витрат прийняти як робочу
російську мову.
 
               Стаття 6
 
   Ця Угода укладається на термін 3 роки і набуває чинності з
дня  її  підписання.  Угода  доповнюється або змінюється за
узгодженням Сторін. Доповнення або  зміни  щодо  дії  Угоди
оформлюються протоколом, який набуває чинності через 30 днів після
його підписання.
 
   Якщо за місяць до закінчення терміну дії Угоди жодна з Сторін
не заявить письмово про бажання припинити її дію, то дія цієї
Угоди автоматично продовжується на наступні три роки.
 
   Дія цієї Угоди може бути припинена однією з Сторін шляхом
надсилання нею письмового повідомлення про це другій Стороні. При
цьому термін дії Угоди закінчується через три місяці після
одержання такого повідомлення.
 
   Учинено в  _____________  21  вересня 1993 року у двох
примірниках, кожний українською та литовською мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу. Один примірник передається на
зберігання у Держатомнагляд України, другий - у VATESI.
 
 Голова Державного комітету     Начальник Державної інспекції
 України з ядерної та        з безпеки атомної енергетики
 радіаційної безпеки         Литовської Республіки
 
   (підпис)                 (підпис)
 
 М.О. Штейнберг           П. Вайшні
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка