Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 10 жовтня 1994 р. N 700
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1968 ( 1968-2002-п ) від 25.12.2002 )
       Про затвердження Положення про паспортну
         службу органів внутрішніх справ
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду
  N 15-рп/2001 ( v015p710-01 ) від 14.11.2001 
                          Постановою КМ
  N 13 ( 13-2002-п ) від 10.01.2002 ) 
 


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про паспортну службу органів внутрішніх
справ (додається), яка утворена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1086 ( 1086-93-п ) "Про
першочергові заходи щодо забезпечення видачі паспортів громадянина
України" (ЗП України, 1994 р., ст.114).
 
   Прем'єр-міністр України           В.МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.39


 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 10 жовтня 1994 р. N 700
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про паспортну службу органів внутрішніх справ
 
   1. Паспортна  служба  органів  внутрішніх справ (далі -
паспортна служба) є складовою частиною міліції громадської безпеки
системи МВС.
   До складу паспортної служби входять:
   управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи
МВС;
   управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи
головних управлінь, управлінь МВС у Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі;
   відділи (відділення) паспортної роботи міських (районних)
органів внутрішніх справ.
   2.  Паспортна  служба  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
декретами, постановами і розпорядженнями  Кабінету  Міністрів
України, відповідними міжнародними  договорами  України,  цим
Положенням, а також нормативними актами МВС.
   3. Головними завданнями паспортної служби є:
   реалізація державної політики щодо паспортизації громадян;
   забезпечення видачі  громадянам  України,  які  постійно
проживають в Україні, паспорта громадянина України і паспорта
громадянина України для виїзду за кордон та проїзного документа
дитини;
   організація виконання законодавства з питань громадянства
щодо осіб, які постійно проживають в Україні;
   забезпечення видачі іноземним громадянам  і  особам  без
громадянства (далі - іноземці) документів для в'їзду в Україну,
перебування на її території та виїзду за її межі;
   організація контролю  за  додержанням  іноземцями  правил
перебування в Україні або транзитного проїзду через її територію;
   підготовка документів для видворення іноземців з України в
установленому порядку.


   4. Паспортна служба відповідно до покладених на неї завдань:
   1) організовує в  межах компетенції роботу, пов'язану з
оформленням і видачею паспортних та інших документів, реєстрацією
та обліком громадян за обраним ними місцем проживання, здійснює
контроль за виконанням громадянами і посадовими особами правил
паспортної системи; ( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними
згідно  з  Рішенням  Конституційного  Суду  N  15-рп/2001
( v015p710-01 ) від 14.11.2001; в редакції Постанови КМ N 13
( 13-2002-п ) від 10.01.2002 )
   2) розглядає клопотання і забезпечує оформлення громадянам
України паспортів для виїзду за кордон і документів іноземцям для
відвідування України і виїзду за її межі;
   3) забезпечує виконання  законодавства  про  громадянство
України,  прийом  громадян,  оформлення та перевірку заяв і
клопотань з питань громадянства і подання їх з висновками до
Комісії при Президенті України у питаннях громадянства, а також
вживає заходів до виконання її рішень;
   4) організовує  в  установленому  порядку  реєстрацію
національних паспортів іноземців, що прибувають в Україну, і
контроль за додержанням ними правил перебування в країні, а також
вживає заходів до запобігання їх порушенням;
   5) бере участь у розробленні спеціальних засобів і техніки
для оформлення паспортно-візових документів, у  встановленому
порядку вносить пропозиції про зразки національних паспортів,
посвідчень особи, віз, документів для проживання, інших бланків
суворої звітності та виступає замовником їх виготовлення;
   6) забезпечує розшук осіб, які не сплачують  аліментів,
відповідачів і  державних  боржників, а також надає допомогу
Національному комітетові товариства Червоного Хреста в розшуку
певних осіб;
   7) бере участь у  проведенні  роботи  щодо  запобігання
правопорушенням і злочинам, пов'язаним з використанням можливостей
в'їзду в Україну і виїзду з неї, а також паспортної системи;
   8) бере участь у формуванні банку даних щодо осіб, в'їзд яких
в Україну небажаний з міркувань охорони громадського порядку,
охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян, та
забезпечує передачу інформації МЗС і Держкомкордону;
   9) взаємодіє у межах своєї компетенції із заінтересованими
міністерствами і  відомствами,  виконкомами  місцевих  Рад  у
вирішенні питань біженців і вимушених переселенців;
   10) узагальнює практику застосування нормативних актів, які
регламентують паспортно-візову  роботу і виконання вимог щодо
громадянства України, й на цій основі вносить пропозиції про
розроблення проектів актів законодавства, а також бере участь у
цій роботі;
   11) готує інформаційно-аналітичні документи щодо реалізації
законодавства з питань паспортної системи, громадянства, виїзду
громадян України за кордон і в'їзду в Україну та правового статусу
іноземців в Україні і подає їх відповідним державним органам;
   12) проводить  роз'яснення  державної  політики  щодо
паспортизації населення  і  відповідальності  за  порушення
законодавства у цій сфері;
   13) висвітлює в засобах масової інформації питання діяльності
паспортної служби.


   5. Підрозділи  паспортної  служби  користуються  правами,
передбаченими Законами України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
громадянство України" ( 1636-12 ), "Про порядок виїзду з України і
в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ), "Про правовий
статус іноземців ( 3929-12 ), "Про біженців" ( 3818-12 ) та іншими
актами законодавства, що регулюють діяльність паспортної системи і
питання громадянства. Зокрема, під  час  виконання  службових
обов'язків працівники паспортної служби мають право:
   1) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що
посвідчують їх особу, а також інші документи для з'ясування
питання щодо додержання правил паспортної  системи  і  вимог
законодавства про правовий статус іноземців в Україні;
   2) вживати заходи, передбачені чинним законодавством, до
громадян і  посадових осіб, які порушують правила паспортної
системи, в'їзду, перебування і виїзду з України та транзитного
проїзду через її територію іноземців;
   3) безперешкодно заходити до приміщень підприємств, установ і
організацій незалежно від форм власності (крім дипломатичних
представництв і консульських установ зарубіжних держав) з метою
виконання покладених на паспортну службу завдань;
   4) перевіряти додержання чинного  законодавства  стосовно
забезпечення виконання правил паспортної системи і вимог щодо
правового статусу  іноземців  в  Україні  міністерствами  і
відомствами, підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форм власності і вносити пропозиції про усунення причин і
умов, що сприяють їх порушенням;
   5) на підставах, передбачених законодавством,  скорочувати
термін перебування іноземців в Україні та готувати висновки про їх
видворення;
   6) перевіряти обставини і визначати належність осіб,  які
постійно  проживають  в Україні, до громадянства України та
реєструвати факти його втрати;
   7) у передбачених чинним законодавством випадках тимчасово
затримувати видачу або вилучати у громадян паспорт громадянина
України для виїзду за кордон;
   8) вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають
ознаки підробки, і передавати їх у встановленому порядку за
призначенням;
   9) одержувати  безплатно  від  міністерств  і  відомств,
підприємств, установ і організацій та громадян інформацію для
виконання покладених на паспортну службу завдань (за винятком
випадків, коли законом встановлено інший порядок їх одержання);
   10) користуватися безплатно державними  засобами  масової
інформації для визначення місця перебування державних боржників,
неплатників аліментів, а також при наданні допомоги Національному
комітетові товариства Червоного Хреста в розшуку певних осіб.
   6. Безпосереднє  керівництво  паспортною службою здійснює
управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи МВС,
яке є самостійним структурним підрозділом апарату міністерства.
Начальник цього управління призначається Міністром  внутрішніх
справ.
   Призначення на посаду  керівника  підрозділу  паспортної,
реєстраційної та міграційної роботи головних управлінь, управлінь
МВС у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі погоджується з управлінням паспортної, реєстраційної
та міграційної роботи МВС.
   Управління, відділи, відділення паспортної служби під час
виконання покладених на них завдань підпорядковуються керівникам
відповідних органів внутрішніх справ. Працівники паспортної служби
не залучаються до виконання завдань,  що  не  віднесені  до
компетенції цієї служби.
   7. Паспортна служба з метою забезпечення покладених на неї
завдань взаємодіє з відповідними підрозділами МЗС, Міністерства у
справах національностей, міграції та культів, Мінпраці, Служби
безпеки, Держкомкордону, Держмиткому та інших  міністерств  і
відомств.
   8. Паспортна  служба  бере  участь  у  міжнародному
співробітництві з вирішення питань гуманітарного характеру  і
забезпечення громадянам України прав і свобод, а також реалізації
міжнародних зобов'язань України у сфері контактів між людьми.
   9. Управління паспортної, реєстраційної та міграційної роботи
МВС, управління (відділи) паспортної, реєстраційної та міграційної
роботи головних управлінь, управлінь МВС у Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі мають печатки із
зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка