Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки

Страница 5 
 
  0,1   0,15   0,15  0,2
 
 
 
 
 
  0,1   0,15   0,1   0,1
 
 
 
 
 
  0,3   0,3   0,4   0,3
 
 
 
 
  0,2   0,15   0,2   0,2
 
 
 
 
 
 
 
  0,7   0,7   0,9   1
 
 
 
 
 
  0,4   0,4
 
 
 
 
 
  1,1   0,7   0,4   0,2
 
  1,1   0,7   0,4   0,2
 
 
 
 
 
 
  0,1   0,1
 
                    Додаток N 2
            до Комплексної програми розвитку медичної
             промисловості України на 1997-2003 роки
               Завдання
      створення нормативно-технічної документації,
     дослідно-промислових установок для забезпечення
            введення об'єктів
 
————————————————————————————————————————————————————————
 Найменування  | Потуж- |              |
 розроблення   | ність |   Головні виконавці   |
         |    |              |
         |    |              |
         |    |              |
         |    |              |
         |    |              |
         |    |              |
         |    |              |
————————————————————————————————————————————————————————
           Готові лікарські засоби
 
Анестезуючі засоби
 
Хіноксикаїн, ліо-  3 млн.  Державний науковий
філізований поро-  упако-  центр лікарських засобів,
шок для ін'єкцій  вок    м.Харків
               Українська фармацев-
               тична академія, м.Харків
     Анальгетики, жарознижуючі засоби, нестероїдні
    протизапальні засоби та засоби для лікування подагри
 
Трамал*, свічки   200 тис. Державний науковий
          упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Піритрамід*,0,75%  3 млн.  - " -
розчин для ін'єк-  ампул
цій по 2 мл
————————————————————
* Тут і далі лікарські засоби, які належать до генериків.
 
Лоперамід*, розчин 350 тис. Державний науковий
для пиття      флако-  центр лікарських засобів,
          нік    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Індометацин,    500 тис. Державний науковий
свічки       упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Діклофенак-натрій,      Державний науковий
гель        1 млн.  центр лікарських засобів,
          упако-  м.Харків
          вок    Інститут фармакології та
свічки       600 тис. токсикології Академії
          упако-  медичних наук, м.Київ
          вок
 
Бутарфанол*, роз-  500    Українська фармацев-
чин для ін'єкцій  тис.упа- тична академія,
          ковок   м.Харків
 
Дифторантова мазь  400 тис. Інститут фармакології
          упако-  та токсикології Академії
          вок    медичних наук, м.Київ
 
———————————————————————————————
** Тут і далі роботи, які проводяться за власні кошти підприємств
  і організацій.
 
Налоксон*, розчин  500 тис. Державний науковий
для ін'єкцій, 1мл  упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Парацетамол з ас-  1 млн.  Державний науковий
корбіновою кисло-  упако-  центр лікарських засобів,
тою, гранули для  вок    м.Харків
дітей
 
Алопуринол*, таб-  600 тис. Державний науковий
летки        упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Диклоцин, гель   500 тис. Державний науковий
          упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Д-57* (похідне піро-     Інститут фармакології та
лоімідазолу),         токсикології Академії
 таблетки     1 млн.  медичних наук, м.Київ
          упако-
          вок
 
розчин для ін'єк-  1,5 млн.
цій         упако-
          вок
 
Глюкамін, розчин  5 млн.  Українська фармацев-
для ін'єкцій, ам-  ампул   тична академія,
пули             м.Харків
 
Лікарські форми        Державний науковий
препаратів-генериків     центр лікарських засобів,
анальгезуючої та       м.Харків
протизапальної дії      Інститут фармакології та
(20 найменувань)       токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
    Засоби, що застосовуються при алергії та анафілаксії
 
Задітен, сироп для 1200   - " -
дітей        тис.упа-
          ковок
 
 
 
Галазолін 0,1%,   1,5 млн. Державний науковий
флакони по 10 мл.  упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Лікарські форми        Державний науковий
препаратів-          центр лікарських засобів,
генериків, що засто-     м.Харків
совуються при         Інститут фармакології та
алергії (2 наймену-      токсикології Академії
вання)            медичних наук, м.Київ
 
  Препарати, що регулюють функції центральної нервової системи
 
Натрію вальпроат,  250 тис. Державний науковий
таблетки      упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Дроперидол*,
розчин для ін'єк-  1400   Державний науковий
цій         тис.ам-  центр лікарських засобів,
          пул    м.Харків
таблетки      600 тис.
          упако-
          вок
 
Тіоридазин*,         Державний науковий
               центр лікарських засобів,
драже 0,01; 0,025  650 тис. м.Харків
          упако-  Інститут фармакології та
          вок    токсикології Академії
суспензія      5 млн.  медичних наук, м.Київ
          ампул
 
Флуфеназин*,
 
таблетки 0,001;   650 тис. Державний науковий
0,005        упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
розчин 0,25% у   5 млн.  медичних наук, м.Київ
ампулах, 1мл    ампул
 
Левопромазин*,   400 тис. Державний науковий
таблетки      упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Лікарські форми        - " -
препаратів-
генериків, що регу-
люють функції ЦНС
(25 найменувань)
      Засоби для лікування інфекційних захворювань
 
Ампіокс, гранули  2 млн.  Державний науковий
для дітей      упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Амікацин*, розчин       Державний науковий
для ін'єкцій, 2 мл 1 млн.  центр лікарських засобів,
          ампул   м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Доксицикліну гідро-      - " -
хлорид*,
ліофілізований по- 1 млн.
рошок 0,1      упако-
          вок
таблетки      800 тис.
          упако-
          вок
 
Цефтазидим*, ліо-  1,5 млн. - " -
філізований поро-  флако-
шок         нів
 
Тетрациклін*, очна 0,1 млн. - " -
мазь        упако-
          вок
 
Тобраміцин*,    2 млн.  Державний науковий
порошок       флако-  центр лікарських засобів,
          нів    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Бісептол*, сироп       - " -
для дітей
 
 
 
Тієнам*, розчин у  200 тис. - " -
флаконах      флако-
          нів
 
Ципрофлоксацин з  200 тис. Державний науковий
дексаметазоном,   упако-  центр лікарських засобів,
очна мазь      вок    м.Харків
 
Рифампіцин*,    1,5 млн. Державний науковий
капсули       упако-  центр лікарських засобів,
флакони для     вок    м.Харків
ін'єкцій      2 млн.  Інститут фармакології та
          упако-  токсикології Академії
          вок    медичних наук, м.Київ
 
Хлорхінальдол* з  600 тис. Державний науковий
метронідазолом,   упако-  центр лікарських засобів,
свічки       вок    м.Харків
 
Левоміцитин з мет- 800 тис. - " -
ронідазолом, мазь  упако-
          вок
 
Салазосульфапіри-       Державний науковий
дин*,             центр лікарських засобів,
таблетки 0,5    150 тис. м.Харків
          упако-  Інститут фармакології та
          вок    токсикології Академії
свічки       300 тис. медичних наук, м.Київ
          упако-
          вок
 
Гіперамін, табле-  300 тис. НДІ мікробіології і віру-
тки         упако-  сології, м.Київ
          вок
 
Лікарські форми        Державний науковий
препаратів-генериків     центр лікарських засобів,
для лікування         м.Харків
інфекційних захво-      Інститут фармакології та
рювань            токсикології Академії
(15 найменувань)       медичних наук, м.Київ
    Протипухлинні засоби та засоби, що застосовуються
           при паліативній допомозі
 
Мелфалан,           Державний науковий
таблетки 0,01    6 тис.  центр лікарських засобів,
          упако-  м.Харків
          вок    Інститут фармакології та
порошок у флако-  30 тис.  токсикології Академії
нах для ін'єкцій  упако-  медичних наук, м.Київ
0,02; 0,04     вок
 
Фентос, ліофілізо- 100 тис. Інститут фармакології та
ваний порошок для  упако-  токсикології Академії
ін'єкцій      вок    медичних наук, м.Київ
 
Хлофіден, ліо-   100 тис.   - " -
філізований поро-  упако-
шок для ін'єкцій  вок
0,25
 
Ембіхін, ліофілізо- 200 тис. Інститут фармакології та
ваний порошок для  упако-  токсикології Академії
ін'єкцій 0,01    вок    медичних наук, м.Київ
 
Мебіфон, 1,5%    300 тис.    - " -
розчин для ін'єкцій упако-
          вок
       Засоби для лікування захворювань шкіри
 
Диоксизоль, мазь  5 млн.  Державний науковий
          упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Мазь типу      3 млн.     - " -
"Іруксол"      упако-
          вок
 
Фторурацил*, мазь  2 млн.     - " -
          упако-
          вок
 
Крем фотозахисний  5 млн.     - " -
(з похідними пара- упако-
амінобензойної кис- вок
лоти та вітамінами)
 
Беметазон, крем   3 млн.  Державний науковий
          упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
 
          Протипаркінсонічні засоби
 
Селегилін*, таб-  60 тис.  Українська фармацевтична
летки        упако-  академія,
          вок    м.Харків
 
Наком*, таблетки  100 тис. Державний науковий
0,25        упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
        Препарати крові та плазмозамінники
 
Поліамін, флакони  1 млн.  Державний науковий
200 мл       флако-  центр лікарських засобів,
          нів    м.Харків
 
 
 
Розчин Рінгера,   25 млн.  Київська медична ака-
концентрат розчину ампул   демія післядипломної
в ампулах по 5, 10      освіти
та 20 мл
 
Полііонол, кон-   15 млн.  Київська медична ака-
центрат розчину в  ампул   демія післядипломної
ампулах по 5, 10       освіти
та 20 мл
 
Лікарські форми        Державний науковий
препаратів-генери-      центр лікарських засобів,
ків, що належать до      м.Харків
цієї групи (2 най-      Інститут фармакології та
менування)          токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
    Засоби для лікування серцево-судинних захворювань
 
Метилдопа*, таб-  275 тис. Державний науковий
летки 0,25 і 0,5  упако-  центр лікарських засобів,
          вок    м.Харків
 
Калій-магній аспа- 700 тис.    - " -
рагінат*, інфузій- упако-
ний розчин 200   вок
і 400 мл
 
Аміодарон*,          Державний науковий
таблетки 0,2    20 тис.  центр лікарських засобів,
          упако-  м.Харків
          вок    Інститут фармакології та
розчин 5% по 3 мл  100 тис. токсикології Академії
          упако-  медичних наук, м.Київ
          вок
 
Прокаїнамід*, роз- 1 млн.  Державний науковий
чин 10%, 5 мл    ампул   центр лікарських засобів,
               м.Харків
               Інститут фармакології та
               токсикології Академії
               медичних наук, м.Київ
 
Томерзол, таблет-  11,2   Державний науковий
ки         млн.   центр лікарських засобів,
          упако-  м.Харків
          вок
 
Венозид,            - " -
таблетки      600 тис.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка