Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки

Страница 7               патології, онкології
               та радіобіології
               Національної
               академії наук, м.
               Київ
 
Форідон            Інститут органічної
               хімії Національної
               академії наук з
               дослідним
               виробництвом, м.
               Київ
               Інститут
               фармакології та
               токсикології
               Академії медичних
               наук, м. Київ
 
Азфоргін           Інститут органічної
               хімії Національної
               академії наук з
               дослідним
               виробництвом, м.
               Київ
               Інститут
               експериментальної
               патології, онкології
               та радіобіології
               Національної
               академії наук, м.
               Київ
 
Триметилгідрохінон      НДІ "Синтез", м.
               Борислав Львівської
               області
 
Трийодтиронін         Науково-дослідний
               інститут
               ендокринології та
               обміну речовин
               Академії медичних
               наук, м. Київ
 
Ізомасляний          НДІ "Синтез", м.
альдегід           Борислав Львівської
               області
 
Рутин (з           Державний науковий
рутиновмісної         центр лікарських
рослинної           засобів, м. Харків
сировини)
 
Адемол            Інститут органічної
               хімії Національної
               академії наук з
               дослідним
               виробництвом, м.
               Київ
 
Диклофенак          науково-дослідний і
               проектний інститут
               хімічної технології
               "Хімтехнологія",
               м. Сєверодонецьк
               Луганської області
 
Суфентаніл     1 кг   Інститут органічної
               хімії Національної
               академії наук з
               дослідним
               виробництвом, м.
               Київ
 
Мебифон                - " -
 
 
Полівінілпіролідон,      НДІ "Синтез",
(М.м. 8000 )         м.Борислав
               Львівської області
 
Фентоламін          Фізико-хімічний
               інститут імені
               Багатського
               Національної
               академії наук,
               м. Одеса
 
Діагностичні         НДІ ендокринології
препарати:          та обміну речовин
бромсульфофталеїн,      Академії медичних
індоціановий         наук, м. Київ
зелений
 
Метацин            Інститут органічної
               хімії Національної
               академії наук з
               дослідним
               виробництвом, м.
               Київ
 
Яктон                 - " -
 
 
 
 
 
Цинаризин           Інститут фізико-
               органічної хімії та
               вуглехімії
               Національної
               академії наук, м.
               Донецьк
 
Карбамазепін         науково-дослідний і
               проектний інститут
               хімічної технології
               "Хімтехнологія",
               м. Сєверодонецьк
               Луганської області
 
Азацитидин          Інститут
               молекулярної
               біології та генетики
               Національної
               академії наук, м.
               Київ
 
 
 
 
 
Лютик (дезинфіку-  5 т    Інститут фізико-
ючий засіб)          органічної хімії та
               вуглехімії
               Національної
               академії наук, м.
               Донецьк
 
Новокаїн,      30 т   завод хімічних
анестезин           реактивів, м.Черкаси
 
Дезокс С,      300 т   НДІ "Синтез", м.
дезинфікуючий та       Борислав Львівської
стерилізуючий         області
засіб
 
Нітразепам     0,1 т   науково-дослідний і
               проектний інститут
               хімічної технології
               "Хімтехнологія",
               м.Сєверодонецьк
               Луганської області
 
 
Субстанції          науково-дослідний і
життєвонеобхідних       проектний інститут
лікарських          хімічної технології
засобів (10          "Хімтехнологія", м.
найменувань)         Сєверодонецьк
               Луганської області
               Інститут органічної
               хімії Національної
               академії наук з
               дослідним
               виробництвом, м.
               Київ
               Інститут хімічної
               технології та
               промислової
               екології, м. Рубіжне
               Луганської області
 
           Нові допоміжні речовини
 
Проксанол-268    75 т   Державний науковий
(гідрофільна         центр лікарських
основа для          засобів, м. Харків
лікарських
засобів у формі
мазей, свічок)
 
СПЕН-80                - " -
(емульгатор для
виробництва ліні-
ментів, мазей,
свічок)
 
Сонячний жовтий   1,5 т   Державний науковий
(барвник для         центр лікарських
лікарських          засобів, м. Харків
засобів)
 
Речовина на     1,5 т        - " -
основі оксидів
заліза (барвник
червоного
кольору)
 
Речовина на     1,5 т        - " -
основі оксидів
заліза (барвник
жовтого кольору)
 
Карбонол      50 т   Державний науковий
(рідкозшитий         центр лікарських
сополімер           засобів, м. Харків
акрилової
кислоти для
виробництва
мазей)
 
Твердий жир,    50 т    Вінницький філіал
основа для          Інституту жирів
супозиторіїв
 
Диальдегід-          Державний науковий
крохмаль           центр лікарських
(полімер-носій)        засобів, м. Харків
 
       Препарати біотехнологічного походження
      Імунобіологічні препарати та тест-системи
 
Високоспецифічні  1 млн.  Інститут
імунобіологічні   доз    мікробіології та
препарати для         вірусології імені
лікування та         Д.К.Заболотного
профілактики         Національної
деяких вірусних        академії наук,
інфекцій           м. Київ
(цитоме-           Одеський НДІ
галовірусної,         вірусології та
герпетичної,         епідеміології МОЗ
аденовірусної,        Одеське підприємство
краснухи)           бакпрепаратів
 
Імуноглобуліновий       Львівський НДІ
препарат для         епідеміології та
лікування та         гігієни МОЗ
екстреної
профілактики
правця
 
Тест-системи на           - " -
основі
вітчизняних
латексів для
експрес-
діагностики
дифтерії,
туберкульозу,
правця
 
Тест-системи для       науково-виробниче
діагностики          підприємство
вірусних           "Діапроф Мед",
гепатитів (ВГА,        м.Київ
ВГВ, ВГС)
 
Тест-системи на   30    Інститут біохімії
основі       тис.   імені В.О.Палладіна
моноклональних   упако-  Національної
антитіл для     вок    академії  наук, м.
визначення          Київ
фібриногену та
DD-фрагментів
фібрину в плазмі
крові людини
 
Осциластатин         Інститут
               гідробіології
               Національної
               академії наук, м.
               Київ
 
 
 
Блансан            науковий
               біотехнологічний
               центр "Ензифарм",
               м. Ладижин
               Вінницької області
 
 
 
 
 
 
Поліонк            Інститут
               мікробіології та
               вірусології імені
               Д.К.Заболотного
               Національної
               академії наук,
               м. Київ
               Інститут
               фармакології та
               токсикології
               Академії медичних
               наук, м.Київ
 
Бластен       5 млн.  науковий
          флако-  біотехнологічний
          нів    центр "Ензифарм",
               м.Ладижин Вінницької
               області
 
       Ендокринні, ферментні та органопрепарати
 
Мукасат       50 кг   Львівське колективне
(субстанція)         мале підприємство
               "Прикарпаття"
 
 
 
 
 
 
Ремодент      60 т    ВАТ "Бісеп", м.
(субстанція)         Лисичанськ
               Луганської області
 
 
 
Ацидин-пепсин    10    цех медпрепаратів
(ГЛЗ)        млн.   "Полтавам'ясо"
          флако-  м.Полтава
          нів
 
Церебролізат    1,5    цех медпрепаратів
(ГЛЗ)        млн.   "Дніпром'ясо",
          ампул   м.Дніпропетровськ
               Одеський завод
               бакпрепаратів
 
 
 
 
 
Гемостимулін    2 млн.  цех медпрепаратів
(ГЛЗ)        флако-  "Полтавам'ясо", м.
          нів    Полтава
 
 
 
Тималін (ГЛЗ)    500    Львівське колективне
          тис.   мале підприємство
          флако-  "Прикарпаття"
          нів
 
Хімотрипсин     300        - " -
(ГЛЗ)        тис.
          флако-
          нів
 
Дезоксирибонукле-  200        - " -
аза (ГЛЗ)      тис.
          флако-
          нів
 
Рибонуклеаза    200        - " -
(ГЛЗ)        тис.
          флако-
          нів
 
Тріаза (ГЛЗ)    3,5    АТ холдингова
          млн.   компанія "Ензим", м.
          капсул  Ладижин
               Вінницької області
 
 Сировинна база (субстанції), полімерні та допоміжні матеріали
 
Мікотон       60 т   Інститут клітинної
(перев'язувальний       біології та генної
матеріал)           інженерії
               Національної
               академії наук, м.
               Київ
               Інститут
               ендокринології та
               обміну речовин
               Академії медичних
               наук,
               м. Київ
 
Левкін       30    Інститут хімії
(полімерна     тис.   високомолекулярних
композиція для   комп-   сполук Національної
пластики      лектів  академії наук, м.
кісток)            Київ
 
Декстран,      30 т   завод медпрепаратів
субстанція          АТ "Вінницям'ясо",
               м. Вінниця
 
 
 
 
 
 
Субстанції:
бластен       50 кг   науковий
екстрабіол      1 т   біотехнологічний
протеаза С     10 т   центр "Ензифарм",
 -галактозидаза   5 т   м.Ладижин
 -циклодекстрин   10 т   Вінницької області
лактофлор      2 т
 
Організація          Полтавський філіал
відтворення          Інституту
безмікробних та        ветеринарної
гнотобіотичних        медицини
лабораторних         експериментальна
тварин, що          база дослідних
відповідають         тварин - розплідник
вимогам правил        Інституту біохімії
GLP, для           імені О.В. Палладіна
забезпечення         Національної
контролю за          академії наук, м.
якістю            Київ
лікарських
препаратів
 
Віаферон      5 млн.   АТ холдингова
(розроблення    ампул   компанія "Ензим",
нормативно-          м.Ладижин
технічної           Вінницької області
документації на
штам-продуцент)
    Створення виробництва сорбентів різного походження
 
Біосмектит-1         Київська медична
               академія
               післядипломної
               освіти
               Інститут колоїдноїПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка