Законы Украины

Новости Партнеров
 

Тематичний план науково-дослідних робіт Науково-дослідного центру правової інформатики АПрН України на 2002-2006 роки


         АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
                   ПОГОДЖЕНО
                   Президент Академії
                   правових наук України
                   академік В.Я.Тацій
 
       Тематичний план науково-дослідних робіт
     Науково-дослідного центру правової інформатики
         АПрН України на 2002-2006 роки
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |            |            |         |        |     |       |
| N  |  Тема дослідження  |Завдання дослідження на | Керівник,   |Експериментальна| Строки |  Оформлення |
|п/п |            |   весь  період   | виконавці   |   база   |виконання| результатів |
|   |            |            |         |        |     | дослідження |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
| 1  |      2      |      3      |  4      |    5    |  6   |   7    |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.  |Тема:         |Розробити інтегровану  |КРЦ       |Системи     | 01.2002-|Науковий звіт,|
|   |Проблеми системної   |комп'ютеризовану систему|(Крупчан О.Д.)  |інформаційно-  | 12.2006 |статті,    |
|   |інформатизації     |інформаційно-аналітично-|НДЦПІ      |аналітичного  |     |посібники,  |
|   |державного управління |го забезпечення     |(Швець М.Я.)   |забезпечення  |     |проблемно-  |
|   |та місцевого      |законотворчої, нормо-  |НДІДБМС     |органів     |     |орієнтовані  |
|   |самоврядування.    |творчої, правозасто-  |(Битяк Ю.П.)   |законодавчої,  |     |програмно-  |
|   |Дослідження,      |совної, правоохоронної, |         |виконавчої та  |     |технічні   |
|   |розроблення і розвиток |судочинної та право-  |         |судової влади  |     |комплекси,  |
|   |комп'ютеризованої   |освітньої діяльності. |         |і місцевого   |     |системи,   |
|   |системи інформаційно- |            |         |самоврядування |     |автоматизовані|
|   |аналітичного забезпе- |            |         |        |     |робочі місця |
|   |чення законотворчої,  |            |         |        |     |(АРМ), бази  |
|   |нормотворчої, право-  |            |         |        |     |даних та знань|
|   |застосовної, право-  |            |         |        |     |       |
|   |охоронної, судочинної |            |         |        |     |       |
|   |та правоосвітньої   |            |         |        |     |       |
|   |діяльності.      |            |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.1 |Теоретичні засади   |Створити теоретичну базу|Швець М.Я.    |        | 01.2002-|Методичні   |
|   |побудови        |системної інформатиза- |Крупчан О.Д.   |        | 12.2006 |матеріали   |
|   |комп'ютеризованих   |ції.          |Гавловський В.Д. |        |     |       |
|   |систем правової    |            |Севастьянов В.Ф. |        |     |       |
|   |інформації в Україні. |            |Саницький В.А.  |        |     |       |
|   |            |            |Цимбалюк В.С.  |        |     |       |
|   |            |            |Калюжний Р.А.  |        |     |       |
|   |            |            |Бришко В.М.   |        |     |       |
|   |            |            |Задорожня Л.М.  |        |     |       |
|   |            |            |Щербаков С.Г.  |        |     |       |
|   |            |            |Мельник А.А.   |        |     |       |
|   |            |            |та інші     |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.1.1|Системна інформатизація|Створення методичних  |Швець М.Я.    |        | 01.2002-| Посібник  |
|   |законотворчої,     |матеріалів по проведенню|Севастьянов В.Ф. |        | 12.2003 |       |
|   |нормотворчої,     |інформатизації     |Калюжний Р.А.  |        |     |       |
|   |правозастосовної та  |законотворчої,     |Бришко В.М.   |        |     |       |
|   |правоосвітньої     |нормотворчої, право-  |Задорожня Л.М.  |        |     |       |
|   |діяльності.      |застосовної та право-  |Щербаков С.Г.  |        |     |       |
|   |            |освітньої діяльності.  |Мельник А.А.   |        |     |       |
|   |            |            |та інші     |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.1.2|Концепція реформування |Створення проекту    |Тацій В.Я.    |   БД    | 01.2002-| Проект (при |
|   |законодавства України у| кодексу.       |Швець М.Я.    |"Законодавство" | 12.2002 | наявності  |
|   |сфері інформаційних  |            |Пересунько С.І. |        |     | фінансування)|
|   |відносин.       |            |Крупчан О.Д.   |        |     |       |
|   |            |            |Гавловський В.Д. |        |     |       |
|   |            |            |та інші     |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.1.3|Концептуальні засади  |Створення проекту    |Сегай М.Я.    | Інформаційний |01.2002- | Доповідна  |
|   |інформатизації судо-  |інформатизації     |Клімашевська Ю.А.| програмно-  |12.2003 | записка   |
|   |чинства.        |судочинства.      | та інші     | апаратний   |     |       |
|   |            |            |         | комплекс   |     |       |
|   |            |            |         | Верховного  |     |       |
|   |            |            |         | суду України |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.2 |Розроблення та вдоско- |1.2.1. Розробити    |Севастьянов В.Ф. | Моделюючий  | 01.2002-| Концептуальна|
|   |налення інформаційного,|концептуальну схему   |         | комплекс   | 06.2006 | схема з   |
|   |програмного забезпечен-|інтегрованої бази даних |         | Верховної   |     | поясненням  |
|   |ня, технологічної бази |нормативно-правової   |         | Ради України |     |       |
|   |даних нормативно-   |інформації (ТБД НПІ).  |         |        |     |       |
|   |правової інформації  |------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|   |(ТБД НПІ).       |1.2.2. Розробити    |Севастьянов В.Ф |        |     |       |
|   |            |програмне забезпечення |Пуленко О.В.   |        |     |       |
|   |            |на приєднання графічних |Шестаков О.В.  | -----||----- |     |       |
|   |            |образів нормативно-   |         |        |     |       |
|   |            |правових документів до |         |        | 01.2002-| Пакет програм|
|   |            |інформаційних ресурсів |         |        | 03.2002 |       |
|   |            |ТБД НПІ.        |         |        |     |       |
|   |            |------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|   |            | 1.2.3. Розробити    |Севастьянов В.Ф. |        |     |       |
|   |            |програмне забезпечення |Іванченко О.Б.  |        |     |       |
|   |            |на формування      |Панасюк Н.М.   |        |     |       |
|   |            |регіональних баз даних в|         | -----||----- | 01.2002-| Програмне  |
|   |            |складі ТБД НПІ.     |         |        | 12.2002 | забезпечення |
|   |            |------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|   |            | 1.2.4. Розробити    |Севастьянов В.Ф. |        |     |       |
|   |            |програмне забезпечення |Дроговоз О.М.  | -----||----- | 01.2002-| Програмне  |
|   |            |на формування підбази  |Гопкало С.В.   |        | 09.2002 | забезпечення |
|   |            |проектів законів ТБД.  |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.3 |Формування і ведення  |Підтримка еталонної бази|Севастьянов В.Ф. | -----||----- | 01.2002-| Еталонна база|
|   |еталонної бази     |нормативно-правової бази|Дорогих С.О.   |        | 12.2006 |       |
|   |нормативно-правових  |України.        |Корнійчук О.В.  |        |     |       |
|   |актів України.     |            |Луканіна Л.М.  |        |     |       |
|   |            |            |Радзієвська О.Г. |        |     |       |
|   |            |            |Любченко І.Г.  |        |     |       |
|   |            |            |Кисельова О.В.  |        |     |       |
|   |            |            |Педешко О.А.   |        |     |       |
|   |            |            |Георгіна О.А.  |        |     |       |
|   |            |            |Хлопоніна Н.І.  |        |     |       |
|   |            |            |Пісковська Н.Р. |        |     |       |
|   |            |            |Яковченко І.Є.  |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.4 |Створення інтегрованої |Розроблення       |Закалюк А.П.   |  Моделюючий  | 01.2002-| Проект    |
|   |системи інформаційного |концептуальних засад  |Саницький В.А.  |  комплекс МВС | 12.2006 |       |
|   |забезпечення      |створення інтегрованої |Антонов А.В.   |  України   |     |       |
|   |правоохоронних органів.|системи інформаційного |Буржинський А.В. |        |     |       |
|   |            |забезпечення правоохо- |Швець С.М.    |        |     |       |
|   |            |ронних органів. (Проект)|та інші     |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.4.1|Створення проекту   |Розроблення схеми    |Закалюк А.П.   | -----||----- | 01.2002-| Проект    |
|   |інтегрованої системи  |створення інтегрованої |Саницький В.А.  |        | 12.2002 |       |
|   |інформаційного     |системи інформаційного |та інші     |        |     |       |
|   |забезпечення      |забезпечення      |         |        |     |       |
|   |правоохоронної     |правоохоронної     |         |        |     |       |
|   |діяльності.      |діяльності. (Проект)  |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.4.2|Формування проблемно  |Розроблення та     |Закалюк А.П.   | -----||----- | 01.2002-|АРМ, ПЗ, ТЗ за|
|   |орієнтованих баз    |реалізація технічного  |Саницький В.А.  |        | 12.2002 |умов     |
|   |даних - показників   |завдання (ТЗ) на    |та інші разом з |        |     |відповідного |
|   |кримінологічних чин-  |створення АРМ та    |МВС України   |        |     |фінансування |
|   |ників окремих видів  |баз даних.       |         |        |     |       |
|   |правопорушень     |            |         |        |     |       |
|   |(в  рамках проекту  |            |         |        |     |       |
|   |інтегрованої системи  |            |         |        |     |       |
|   |інформаційного забезпе-|            |         |        |     |       |
|   |чення правоохоронної  |            |         |        |     |       |
|   |діяльності).      |            |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.4.3|Створення проекту   |Розроблення та     |Саницький В.А.  | -----||----- | 01.2002-| Проект   |
|   |інформаційного та   |вдосконалення      |та інші     |        | 12.2002 |       |
|   |програмного      |інформаційного та    |         |        |     |       |
|   |забезпечення бази даних|програмного забезпечення|         |        |     |       |
|   |нормативно-правової  |бази даних нормативно- |         |        |     |       |
|   |діяльності       |правової діяльності   |         |        |     |       |
|   |правоохоронних органів |правоохоронної     |         |        |     |       |
|   |діяльності.      |діяльності.       |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.5 |Актуалізація      |Розроблення інформацій- |Щербаков С.Г.  |   АРМ    | 01.2002-| Звіт    |
|   |інформаційно-пошукової |ного забезпечення.   |Дорогих С.О.   |"Термінологія  | 12.2006 |       |
|   |системи "Термінологія |            |         |законодавства  |     |       |
|   |законодавства України" |            |         | України"   |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.6 |Розроблення      |Розроблення програмного |Севастьянов В.Ф. |   АРМ    |01.2002- | Звіт    |
|   |інформаційно-пошукової |модуля на включення та |та інші     |"Законодавство" |12.2003 |       |
|   |системи для користу-  |використання до бази  |         |        |     |       |
|   |вачів "Законодавство", |даних (БД) ІПС     |         |        |     |       |
|   |СД.          |регіональних підбаз та |         |        |     |       |
|   |            |підбази проектів законів|         |        |     |       |
|   |            |з ТБД НПІ.       |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.6.1|Програмного модуля для |Розроблення технічного |Севастьянов В.Ф. | -----||----- | 01.2002-| Звіт    |
|   |використання графічних |завдання та       |Слюсар В.0.   |        | 12.2002 |       |
|   |образів        |програмного модуля для |та інші     |        |     |       |
|   |нормативно-правових  |використання графічних |         |        |     |       |
|   |документів.      |образів         |         |        |     |       |
|   |            |нормативно-правових   |         |        |     |       |
|   |            |документів.       |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.6.2|Формування документів |Розроблення технічного |Севастьянов В.Ф. | -----||----- | 01.2002-|Модуль системи|
|   |користувачів в складі |завдання та програмного |Слюсар В.0.   |        | 12.2002 |       |
|   | БД ІПС        |модуля для формування |та інші     |        |     |       |
|   |            |документів користувачів |         |        |     |       |
|   |            |в складі БД ІПС.    |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.7 |Експлуатація і розвиток|1.7.1. Доопрацювання  |Севастьянов В.Ф. |АРМ ІПС     | 01.2002-|Внесення змін |
|   |інформаційно-пошукових |програмного       |Слюсар В.0.   |"Законодавство | 06.2006 |в ІПС     |
|   |систем регіонального  |забезпечення.      |Щербаков С.Г.  |регіону"    |     |       |
|   |призначення      |            |та інші     |        |     |       |
|   |"Законодавство регіону"|------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|   |на прикладі      |1.7.2. Передання в   |Севастьянов В.Ф. | -----||----- | 01.2002-| Акт передачі |
|   |м. Києва, АР Крим та  |експлуатацію.      |Слюсар В.0.   |        | 09.2002 |       |
|   |інших.         |            |Щербаков С.Г.  |        |     |       |
|   |            |            |та інші     |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.8 |Адаптація тезаурусу ЄС |Здійснення перекладу на |Гавловський В.Д. |АРМ, Інтернет. | 01.2002-|Видання    |
|   |EUROVOC для      |українську мову та   |Мельник А.А.   |        | 12.2006 |посібника (при|
|   |обслуговування     |видання (при наявності |Панасюк Н.М.   |        |     |наявності   |
|   |законотворчого процесу.|фінансування).     |та інші     |        |     | фінансування)|
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|1.9 |Дослідження та     |            |Швець М.Я.    | -----||----- | 01.2002-| Доповідна  |
|   |розроблення проекту  |            |Хруцький В.К   |        | 12.2003 | записка   |
|   |автоматизованого    |            |Анісімов О.А.  |        |     |       |
|   |інформаційно-     |            |Бельбас М.І.   |        |     |       |
|   |аналітичного комплексу |            |         |        |     |       |
|   |для порівняння     |            |         |        |     |       |
|   |законодавчих баз    |            |         |        |     |       |
|   |України та зарубіжних |            |         |        |     |       |
|   |країн.         |            |         |        |     |       |
|-----+-----------------------+------------------------+-----------------+----------------+---------+--------------|
|2.0 |Розроблення концепції |Вивчення вітчизняного та|Швець М.Я.    |Макет      |  2002- | Проект    |
|   |дистанційного навчання |зарубіжного досвіду,  |Казімко С.В.   |Інтернет-порталу|  2003 | концепції  |
|   |в навчальних закладах |аналіз, узагальнення.  |Панасюк Н.М.   |дистанційного  |     |       |
|   |юридичного профілю.  |            |         |навчання    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Науково-дослідного центру
 правової інформатики АПрН України
 професор                         М.Швець
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка