Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про авторську винагороду за видання, публічне виконання та інші види використання творів науки, літератури і мистецтва


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 25 травня 1992 р. N 267
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 72 ( 72-2003-п ) від 18.01.2003 )
 
  ( Постанова втратила чинність, крім пункту 4, на підставі
                         Постанови КМ
   N 784 ( 784-94-п ) від 18.11.94 )
        Про авторську винагороду за видання,
      публічне виконання та інші види використання
        творів науки, літератури і мистецтва
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 687 ( 687-92-п ) від 08.12.92 )
 
   На виконання Указу Президента України від 6 лютого 1992 р.
N 75 ( 75/92 ) "Про невідкладні заходи щодо соціального захисту
діячів літератури і мистецтва в умовах переходу до ринкових
відносин" Кабінету Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Підвищити встановлені постановою Ради Міністрів УРСР від
24 лютого 1989 р. N 61 ( 61-89-п ) "Про ставки авторської
винагороди за видання творів науки, літератури і мистецтва" (ЗП
УРСР, 1989 р., N 4, ст. 16; N 9, ст. 50) мінімальні розміри ставок
авторської винагороди у 5 разів та постановою Ради Міністрів УРСР
від 29 березня 1989 р. N 92 ( 92-89-п ) "Про ставки авторської
винагороди за створення та публічне виконання творів літератури і
мистецтва" (ЗП УРСР, 1989 р., N 4, ст. 18) мінімальні ставки та
норми авторської винагороди за створення і публічне виконання
творів літератури і мистецтва у 2 рази. ( Абзац перший пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 687 ( 687-92-п ) від 08.12.92 )
   Максимальні розміри ставок авторської винагороди, встановлені
вказаними постановами, не застосовуються.
   Розмір, порядок і строки виплати авторської винагороди за
використання творів науки, літератури і мистецтва визначаються в
авторському договорі і не обмежуються максимальними розмірами.
   Виплата авторської винагороди повинна здійснюватися у межах
коштів, що спрямовуються організаціями на використання творів, а
також коштів, які виділяються з бюджету на державні замовлення та
закупівлю органами культури музичних і драматичних творів, творів
образотворчого, декоративно-ужиткового, театрально-декоративного й
народного мистецтва.
   2. Затвердити зміни, що вносяться до рішень Уряду України
(додаються).
   3. Міністерству  культури  України, Державному комітетові
України по пресі, Державному агентству України з авторських і
суміжних  прав разом із Спілкою художників України, Спілкою
майстрів народного мистецтва України у місячний строк внести до
Кабінету Міністрів України пропозиції про підвищення авторської
винагороди за тиражування творів декоративно-ужиткового мистецтва,
а також розробити і затвердити ставки авторського гонорару і
розцінки на художньо-графічні і фотографічні роботи для друку,
положення про оплату праці позаштатних художників і фотографів.
   4. Міністерству  фінансів  України  вирішити питання про
виділення коштів Державному агентстсву України з авторських і
суміжних прав на покриття видатків, пов'язаних з перерахуванням
авторської винагороди авторам через підприємства зв'язку  та
установи Ощадного банку України.
   5. Ця постанова набуває чинності з 1 березня 1992 р. і
застосовується до платежів, право на одержання яких виникло після
1 березня 1992 року.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 28
                     ЗАТВЕРДЖЕНІ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 травня 1992 р. N 267
               ЗМІНИ,
        що вносяться до рішень Уряду України
 
   1. У додатку до постанови Ради Міністрів УРСР від 24 лютого
1989 р. N 61 ( 61-89-п ) "Про ставки авторської винагороди за
видання творів науки, літератури і мистецтва" (ЗП УРСР, 1989 р.,
N 4, ст. 16; N 9, ст. 50):
   а) у пункті 8 підрозділу "А" розділу 1 слова: "репертуарних
збірниках" замінити словами: "репертуарних збірниках, у тому числі
для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку";
   б) у примітці 4 до підрозділу "А" розділу 1: в абзаці другому
виключити слова: "без урахування тиражів"; абзац п'ятий виключити;
   в) пункт 13 підрозділу "А" розділу 1 виключити;
   г) пункт  7 підрозділу "Б" розділу 1 викласти у такій
редакції:
   "7. Підручники,  учбова  література  (у  тому  числі
учбово-методична)";
   д) примітку 1 до пункту 24 підрозділу "Б" розділу 1 викласти
у такій редакції:
   "1. До суспільно-політичної літератури належить  масово-
політична, науково-популярна і монографічна література з історії,
державного будівництва, філософії, економіки, держави і права,
міжнародних відносин";
   є) у примітці 6 до пункту 24 підрозділу "Б" розділу 1 слова:
"Державним комітетом УРСР у справах видавництва, поліграфії і
книжкової торгівлі" замінити словами: "Державним комітетом України
по пресі";
   ж) пункт 4 підрозділу "Д" розділу 1 виключити.
   2. У постанові Ради Міністрів УРСР від 29 березня 1989 р.
N 92 ( 92-89-п ) "Про ставки авторської винагороди за створення та
публічне виконання творів літератури і мистецтва" (ЗП  УРСР,
1989 р., N 4, ст. 18):
   а) до додатка N 2 внести такі зміни і доповнення:
     пункти 17 та 22 розділу V викласти у такій редакції:
     "17. Інші концерти, в тому числі
       естрадні, музичні, літературні,
       хореографічні, концерти народних
       пісень, свята новорічної ялинки та
       інші види публічного виконання
       творів у закритих приміщеннях і на
       відкритих майданчиках з платним      5
       входом для глядачів і слухачів;  за всю програму"
     "22. За публічне виконання творів на
       дискотеках, танцювальних
       майданчиках, у кафе, ресторанах:
       а) при безплатному вході для       2,5
         глядачів і слухачів       від суми доходу
                         організації, що
                         направила вико-
                         навців за дого-
                         вором, або від
                         суми заробітної
                         плати виконавців
       б) при платному вході для         3
         глядачів і слухачів       від сум валового
                         збору, що надхо-
                         дить від продажу
                         квитків";
     пункт 23, примітки 2 і 3 розділу V виключити;
     доповнити додаток N 2 розділами VI, VII такого змісту:
 
"
------------------------------------------------------------------
   Вид використання творів    Норми авторської винагороди
                      (у процентах)
------------------------------------------------------------------
   VI. Відеофільми
 
   26. За весь фільм               5
                     від суми валового збору,
                     одержаного від продажу
                     квитків у міській мережі
                     та курортній місцевості
    з них:
   автору сценарію                2
   композитору                  2
   хореографу                   1
       VII. Записи на грамофонних платівках,
       магнітофонних стрічках і лазерних дисках
   27. За кожну копію звукозапису         6
                     від суми валового збору
                     (виручки від реалізації)
    з них:
   автору літературного твору           3
   композитору                  3";
   б) до Інструкції по застосуванню постанови Ради Міністрів
УРСР від 29 березня 1989 р. N 92 ( 92-89-п ) внести такі зміни і
доповнення:
   виключити з Інструкції абзац другий пункту 11, пункти 25,31,
32,33 абзац другий пункту 34, пункти 53 і 56;
   в Інструкції й тексті постанови посилання на "Всесоюзне
агентство по авторських правах" і "Українське республіканське
агентство з авторських прав" замінити відповідно до  тексту
посилання на "Державне агентство України з авторських і суміжних
прав";
   у підпункті "б" пункту 15 слова: "до Музичного фонду СРСР"
замінити словами: "до Музичного фонду України";
   у пункті 34 цифру "7" замінити на цифру "14";
   пункт 39 викласти у такій редакції:
   "39. Платниками авторської винагороди за публічне виконання
творів є державні, кооперативні та інші громадські підприємства,
установи й організації, що здійснюють їх виконання як силами
професійних виконавців, так і силами художньої самодіяльності
(театри,  концертні  й  циркові  об'єднання  та  колективи,
концертно-естрадні бюро, філармонії, цирки, клуби, дискотеки і
відеосалони, будинки та палаци культури, в тому числі колгоспні,
самодіяльні театри, будинки офіцерів, військові частини, навчальні
заклади, музеї, бібліотеки, профспілкові комітети,  спортивні
товариства, кафе, їдальні, ресторани, парки,  сади,  будинки
відпочинку, санаторії, підприємства побутового обслуговування,
пасажирського транспорту  тощо);  виконавці,  які  займаються
підприємницькою діяльністю; розташовані на території  України
організації, які за договорами надають майданчики для проведення
вистав і концертів колективам і виконавцям, які гастролюють в
Україні; організації,  що  в  комерційних  цілях  здійснюють
звукозаписи, створюють відеофільми, а також організації, які
здійснюють показ і прокат звуко- і відеозаписів";
   підпункт "б" пункту 41 викласти у такій редакції:
   "б) від суми гарантованої оплати - у разі коли платник
направляє своїх виконавців для виступів на майданчику іншої
організації (замовника) і отримує від замовника гарантовану оплату
за договором; сума гарантованої оплати за договором прирівнюється
до суми валового збору";
   у примітці до пункту 41 слова: "до Музичного фонду СРСР або
Літературного фонду СРСР" замінити словами: "до Музичного фонду
України або Літературного фонду України";
   пункт 42 після слів: "колективи" і "стаціонарні цирки", абзац
перший пункту 43 після слів: "концертно-естрадні бюро", абзац
другий пункту 43 після слів: "концертна організація" доповнити
словом "України";
   у пункті 45 слова: "цирк на сцені" замінити  словами:
"дирекції пересувних цирків України";
   пункт 47 доповнити після абзаца першого абзацами другим і
третім такого змісту:
   "Платники, які в комерційних цілях використовують твори і
звуко- та відеозаписах, а також здійснюють показ і прокат таких
записів, зобов'язані вести облік  доходу,  одержуваного  від
реалізації звуко- та відеозаписів, показу і прокату таких записів.
   Суму нарахованого гонорару за використання творів у звуко- та
відеозапису, за показ і прокат таких записів, якщо автори не
встановлені або якщо використані твори, які не охороняються,
Державне агентство України з авторських і суміжних прав після
утримання 15 процентів комісійних відрахувань перераховує до
бюджету України".
   Абзац другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і
п'ятим.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка