Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Державного підприємства "Редакція інформаційно- аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель" та затвердження його Статуту


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            20.11.2002 N 332
 
     Про створення Державного підприємства "Редакція
      інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник
    державних закупівель" та затвердження його Статуту
 
   Відповідно до  наказу Міністерства від 05.11.2002 N 318
( v0318569-02  )  "Про  організаційні  заходи  щодо  видання
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
Н А К А З У Ю:
   1. Створити    Державне    підприємство    "Редакція
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель".
   2. Затвердити Статут  Державного  підприємства  "Редакція
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель",
що додається.
 
 Міністр                         О.Шлапак
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Міністр економіки та з
                   питань європейської
                   інтеграції України
                   О.В.Шлапак
                   наказом
                   20.11.2002 N 332
 
               СТАТУТ
        Державного підприємства "Редакція
      інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник
           державних закупівель"
 
           I. Загальні положення
   1.1. Статут   Державного   підприємства    "Редакція
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
(далі - Редакція) визначає загальні правові, соціально-економічні
та  організаційні засади створення, діяльності та припинення
діяльності Редакції.
   1.2. Засновником Редакції є держава в особі Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України (далі -
Засновник).
   1.3. Редакція  у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-вр ) та законами України, міжнародними договорами в
галузі свободи слова та інформації, що ратифіковані Україною,
указами  і  розпорядженнями  Президента  України,  декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Засновника, а також цим Статутом.
   1.4. Повна назва Редакції:
   українською мовою:  Державне   підприємство   "Редакція
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель";
   російською мовою:  Государственное  предприятие  "Редакция
информационно-аналитического бюллетеня "Вестник государственных
закупок";
   англійською мовою:  State  Enterprise  "Editorship  of
information and analytical bulletin "Visnyk derzhavnyh zakupivel".
   Скорочена назва Редакції:
   українською мовою: ДП "Редакція бюлетеня "Вісник державних
закупівель";
   російською мовою:  ГП  "Редакция  бюллетеня  "Вестник
государственных закупок";
   англійською мовою: SE "Editorship  of  bulletin  "Visnyk
derzhavnyh zakupivel".
   1.5. Місцезнаходження  Редакції:  Україна,  01601,  вул.
Воровського, 22.
       II. Мета і предмет діяльності Редакції
   2.1. Основною метою діяльності  Редакції  є  організація
редакційно-видавничого     процесу     та     випуску
інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"
(далі  - бюлетеня), інформаційно-аналітичне та консультативне
забезпечення діяльності юридичних та фізичних осіб у  сфері
закупівель товарів, робіт і послуг, моніторинг закупівель за
державні кошти.
   2.2. Редакція  здійснює  будь-які  види  господарської
діяльності,  які  не  заборонені  законодавством  України  і
відповідають цілям, передбаченим цим Статутом.
   2.3. Предметом діяльності Редакції є:
   редакційна діяльність;
   видавницька діяльність  (матеріально-технічне  забезпечення
видання бюлетеня);
   видавничо-поліграфічна діяльність;
   розповсюдження бюлетеня, іншої друкованої продукції;
   транспортно-експедиційна діяльність;
   рекламна діяльність;
   виставкова діяльність;
   оптова та   роздрібна  торгівля  продукцією  власного
виготовлення, іншою продукцією;
   надання юридичних, консультаційних, інформаційних та інших
послуг підприємствам, установам, організаціям і громадянам у сфері
державних закупівель.
   2.4. Редакція здійснює провадження певних видів господарської
діяльності,  що  відповідно  до  законодавства  підлягають
ліцензуванню, після отримання в установленому порядку ліцензій.
   2.5. Відповідно до предмета та мети діяльності Редакція має
право:
   збирати, обробляти    і    поширювати    оголошення
замовників-розпорядників державних коштів про заплановані торги,
інформацію про проведення процедур попередньої кваліфікації та їх
результати;
   купувати, продавати інформацію та проводити обмін нею;
   створювати видавничу базу;
   укладати договори про видання та розповсюдження бюлетеня,
інших видань;
   провадити рекламну діяльність;
   створювати торговельну мережу  та  провадити  торговельну
діяльність для реалізації друкованої продукції;
   здійснювати зовнішньоекономічну  діяльність  у  порядку,
встановленому законодавством;
   розвивати міжнародні контакти і зв'язки з метою збирання,
поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи редакцій
газет за кордоном;
   співпрацювати з державними та недержавними українськими та
іноземними інформаційними агентствами, в тому числі проводити
обмін на паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими
пунктами;
   виступати правонаступником Засновника щодо права власності на
знаки для товарів і послуг та використовувати їх відповідно до
договору із Засновником;
   залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та
експертів, у тому числі іноземних, самостійно визначати умови
оплати їхньої праці;
   здійснювати придбання  чи  орендувати майно юридичних та
фізичних осіб;
   утворювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні
структури, які сприяють її творчо-виробничій діяльності;
   визначати в  установленому  порядку  розмір  коштів,  що
спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток Редакції, оплату
праці її працівників;
   самостійно визначати обсяг і ціну одного примірника бюлетеня
та додатків до нього;
   створювати в установленому порядку філії, представництва,
кореспондентські пункти в Україні та в інших країнах, а також мати
власних і спеціальних кореспондентів (з числа українських та
іноземних громадян).
   Філії, представництва  та  інші  відокремлені  структурні
підрозділи Редакції діють на підставі затверджених нею положень.
Керівництво їх діяльністю здійснюють особи, які призначаються на
посаду та звільняються з посади головним редактором;
   створювати разом  з  іншими  редакціями,  інформаційними
агентствами, підприємствами та організаціями спілки, асоціації та
інші об'єднання для координації діяльності й захисту  своїх
інтересів, а також брати участь в їх діяльності.
   2.6. Редакція у повному обсязі володіє правом власності на
створену нею інформацію.
         III. Юридичний статус Редакції
   3.1. Редакція є державним підприємством і належить до сфери
управління Засновника.
   3.2. Редакція є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної
особи Редакція набуває з дня її державної реєстрації.
   3.3. Редакція має самостійний баланс, поточний, валютний та
інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням,
штампи, інші реквізити, необхідні для здійснення поставлених перед
нею завдань.
   3.4. Редакція має право від свого імені укладати угоди,
набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки,
бути позивачем і відповідачем у суді, господарських та третейських
судах України, а також судах інших держав.
   3.5. Редакція несе відповідальність за своїми зобов'язаннями
в межах належного їй майна згідно з чинним законодавством.
   Редакція не несе відповідальності за зобов'язаннями держави
та Засновника.
            IV. Майно Редакції
   4.1. Майно Редакції становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також цінності,  вартість  яких  відображається  у
самостійному балансі Редакції.
   4.2. Майно Редакції є державною власністю та закріплене за
нею на праві повного господарського відання, здійснюючи яке
Редакція  володіє, користується та розпоряджається зазначеним
майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не
суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
   4.3. Звернення стягнення на майно Редакції здійснюється лише
за  зобов'язаннями  самої  Редакції  відповідно  до  чинного
законодавства.
   4.4. Майно та кошти Редакції формуються за рахунок:
   грошових та майнових внесків Засновника;
   доходів від  реалізації  продукції, рекламної діяльності,
надання інформаційних послуг, а також від інших видів діяльності;
   банківських кредитів;
   спонсорських і благодійних внесків від фізичних та юридичних
осіб;
   інших джерел, не заборонених законодавством України.
   4.5. Статутний фонд Редакції становить 43548 гривень  і
сформовано за рахунок майна, переданого Засновником у порядку,
передбаченому законодавством України.
         V. Органи управління Редакцією
   5.1. Управління Редакцією здійснює головний редактор.
   5.2. Наймання головного редактора здійснюється Засновником
шляхом укладення з ним контракту.
   5.3. Головний редактор самостійно вирішує питання діяльності,
віднесені Статутом до компетенції Засновника.
   5.4. Засновник не має права втручатися в оперативну  і
господарську діяльність Редакції.
   5.5. Головний редактор у межах своїх повноважень відповідно
до законодавства України видає накази та організовує і контролює
їх виконання.
   5.6. Головний  редактор  має  першого  заступника  -
відповідального секретаря Редакції та заступників.
   Перший заступник головного редактора призначається головним
редактором.
   5.7. Головний редактор:
   організовує роботу і несе персональну відповідальність за
діяльність Редакції;
   здійснює загальне керівництво Редакцією;
   забезпечує виконання рішень Засновника;
   самостійно визначає  організаційну  структуру Редакції та
затверджує  її  штатний  розпис  і  чисельність  Редакції,
кореспондентських  пунктів,  відділень,  представництв  інших
відокремлених підрозділів;
   представляє Редакцію  у  відносинах  із  Засновником,
замовниками-розпорядниками  державних  коштів,  фізичними  та
юридичними особами;
   визначає умови  оплати  праці  працівників  Редакції,
кореспондентських  пунктів,  відділень,  представництв  інших
відокремлених підрозділів;
   вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації
працівників Редакції;
   приймає на  роботу, переміщує та звільнює працівників у
порядку, передбаченому чинним законодавством;
   приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на
працівників;
   визначає порядок розподілу прибутку і покриття збитків;
   організовує та координує діяльність регіональних  видань,
відокремлених підрозділів Редакції, затверджує їх положення;
   діє без довіреності від імені Редакції, укладає угоди і
контракти та здійснює інші юридичні акти, видає довіреності;
   розподіляє обов'язки між першим заступником та заступниками;
   затверджує посадові  та  службові  інструкції працівників
Редакції;
   здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством
України та визначені рішенням Засновника.
   5.8. У разі відсутності головного редактора його обов'язки
виконує перший заступник.
   5.9. Колегіальним  дорадчим органом управління діяльністю
Редакції є редакційна колегія у складі головного редактора (голова
редколегії), його першого заступника - відповідального секретаря
та інших працівників Редакції. До складу редакційної колегії на
громадських засадах можуть входити представники наукових установ,
представники Засновника та інших органів державної влади.
   Склад редакційної  колегії  затверджується Засновником за
поданням головного редактора.
   На основі програмних принципів Засновника, Статуту редакційна
колегія визначає перспективні напрями діяльності бюлетеня, його
позицію з конкретних питань і проблем творчого характеру, стан
роботи з кадрами, заслуховує звіти підрозділів  та  окремих
працівників Редакції.
   Рішення редакційної колегії провадяться в життя наказами
головного редактора.
    VI. Господарська та соціальна діяльність Редакції
   6.1. Редакція самостійно планує свою виробничо-господарську
діяльність виходячи з попиту на продукцію і послуги.
   6.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності редакції є прибуток (доход).
   6.3. Чистий  прибуток  Редакції,  який залишається після
покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на
оплату  праці,  оплати відсотків по кредитах банків, внеску
передбачених законодавством України податків та інших платежів до
бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, залишається у
повному її розпорядженні.
   6.4. Редакція утворює цільові фонди, призначені для покриття
витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю: фонд розвитку виробництва,
споживання, резервний фонд та інші.
   6.5. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів
відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним
законодавством. Кошти  фонду  використовуються  для  розвитку
матеріально-технічної  бази  Редакції.  Напрямки витрат фонду
визначаються кошторисом.
   6.6. Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються
згідно з чинним законодавством.
   Джерелом коштів на оплату праці працівників Редакції  є
частина  доходу,  одержаного  в  результаті її господарської
діяльності.
   Головний редактор  обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам  конкретні  розміри  тарифних  ставок,
відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок
і доплат на умовах, передбачених колективним договором.
   Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче
встановленого  законодавством  України  мінімального  розміру
заробітної плати.
   Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного
редактора визначаються у контракті.
   6.7. Резервний фонд Редакції утворюється для покриття витрат,
які пов'язані з відшкодуванням збитків, та позапланових втрат.
   6.8. Джерелом формування фінансових ресурсів Редакції  є
прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів
трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші
надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та
кредити.
   6.9. Відносини   Редакції  з  іншими  підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності
здійснюються на основі договорів.
   6.10. Редакція здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно
з чинним законодавством України.
   6.11. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці,  життя  та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються
трудовим колективом за участю головного редактора, якщо інше не
передбачено законодавством.
   6.12. Аудит фінансової діяльності  Редакція  здійснюється
згідно з чинним законодавством України.
         VII. Трудовий колектив Редакції
   7.1. Трудовий колектив Редакції становлять всі громадяни, які
своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового
договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють
відносини працівника і Редакції.
   7.2. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами трудового колективу.
   7.3. Рішення з соціально-економічних питань щодо діяльності
Редакції виробляє і приймає її керівництво, а у  випадках,
передбачених  законодавством, - керівництво разом з трудовим
колективом чи уповноваженим ним органом, і воно повинно бути
відображене в колективному договорі. Колективний договір також
регулює питання щодо охорони праці, виробничі та трудові відносини
трудового колективу з керівництвом Редакції.
   Питання соціального розвитку, включаючи  поліпшення  умов
праці, життя та здоров'я, житлових умов, гарантії обов'язкового
медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей,
вирішує трудовий колектив за участю головного редактора, якщо інше
не передбачено законодавством та/або колективним договором.
   7.4. Працівники редакції підлягають соціальному, медичному
страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку, передбаченому
чинним законодавством України.
   7.5. Локальними  нормативними  актами  Редакції  можуть
установлюватися додаткові трудові та соціально-побутові пільги для
своїх працівників або окремих їх категорій.
           VII. Облік і звітність
   Редакція здійснює  бухгалтерський  та  податковий  облік
результатів  своєї  виробничо-господарської  діяльності,  веде
статистичну звітність і подає їх у встановленому порядку й обсягах
органам  державної  статистики,  податкової  служби та іншим
уповноваженим органам влади відповідно до законодавства України.
      VIII. Внесення змін та доповнень до Статуту
   8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Засновником за
поданням головного редактора.
   8.2. Зміни та доповнення до Статуту є його невід'ємною
частиною.
        IX. Припинення діяльності Редакції
   9.1. Діяльність Редакції припиняється шляхом її реорганізації
(злиття,  приєднання,  поділу,  виділення,  перетворення) або
ліквідації.
   9.2. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення,  перетворення)  провадяться  з  дотриманням  вимог
антимонопольного законодавства за рішенням Засновника чи суду.
   Редакція ліквідується:
   у разі визнання її банкрутом;
   якщо прийнято  рішення  про  заборону  діяльності  через
невиконання умов, установлених законодавством, і в передбачений
рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не змінено
вид діяльності;
   якщо рішенням  суду  будуть визнані недійсними установчі
документи й рішення про створення Редакції;
   з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
   9.3. Реорганізація чи ліквідація Редакції здійснюється в
передбаченому законодавством України порядку.
   9.4. У разі реорганізації і ліквідації Редакції працівникам,
що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів
відповідно до трудового законодавства України.
   9.5. Ліквідація Редакції здійснюється ліквідаційною комісією,
яка створюється органом, що ухвалив рішення про ліквідацію.
   9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї
переходять всі повноваження з управління справами Редакції.
   9.7. Редакція вважається ліквідованою з моменту внесення про
це запису до державного реєстру.
 
 Начальник управління
 державних закупівель                   Н.Обушко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка