Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про визначення поточної плати за здійснення ліцензованої діяльності


       НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
          ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
            31.12.1996 N 291
 
 ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
              комісії регулювання електроенергетики
  N 1673 ( v1673227-98 ) від 24.12.98 )
          Про затвердження Положення
      про визначення поточної плати за здійснення
           ліцензованої діяльності
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
13.07.95 р. N 516 ( 516-95-п ) "Про плату за видачу спеціальних
дозволів (ліцензій) на виробництво, передачу  та  постачання
електроенергії"  Національна  комісія  з  питань  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Затвердити  Положення  про визначення поточної плати за
здійснення ліцензованої діяльності з виробництва, передачі та
постачання електричної енергії (додається).
 
 Голова Комісії                      З.Буцьо
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова НКРЕ
                   31.12.1996 N 291
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про визначення поточної плати за здійснення
     ліцензованої діяльності з виробництва, передачі,
         постачання електричної енергії
 
   1. Поточна плата за здійснення ліцензованої діяльності з
виробництва,  передачі  та  постачання  електричної  енергії
визначається на основі Указу Президента України від 14 березня
1995 р. N 213/95 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики  України",  яким затверджено "Положення про
Національну комісію з  питань  регулювання  електроенергетики
України"  та  згідно  з  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 13 липня 1995 року N 516 ( 516-95-п ) "Про плату за
видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво, передачу та
постачання електроенергії"  і  сплачується  всіма  суб'єктами
підприємницької  діяльності незалежно від форм власності, що
одержали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з
виробництва, передачі та постачання електричної енергії.
   Поточна плата вноситься у валюті України і зараховується на
рахунок   Національної   комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики України (далі - НКРЕ).
   2. Поточна плата запроваджується  з  метою  забезпечення
діяльності  Національної  комісії  з  питань  регулювання
електроенергетики  України  і  встановлюється,  виходячи  із
затвердженого Головою НКРЕ кошторису витрат, з урахуванням коштів,
які надходять від одноразової плати за видачу ліцензій, технічної
допомоги з боку міжнародних організацій, державних фондів та інших
джерел.
   Методика розрахунку поточної плати додається.
   3. Поточна плата розраховується Управлінням ліцензування та
ціноутворення у тижневий термін після затвердження Головою НКРЕ
річного кошторису витрат з розбивкою по кварталах, після чого сума
поточної плати письмово сповіщається кожному ліцензіату до 10
числа першого місяця поточного кварталу з розбивкою по місяцях.
   4. Ліцензіат повинен перераховувати поточну плату до 20 числа
кожного місяця. Ліцензіат може перерахувати поточну плату завчасно
до кінця поточного кварталу.
   5. Для своєчасного розрахунку поточної плати ліцензіати
повинні до 15 грудня поточного року письмово надавати до НКРЕ
інформацію про обсяг електричної енергії, яку вони планують
виробити, передати та поставити наступного року і зміни у складі
генеруючого обладнання.
   При  несвоєчасному  наданні  такої інформації розрахунок
поточної плати здійснюється за даними попереднього року.
   Якщо протягом кварталу буде виявлено невідповідність наданої
ліцензіатом інформації фактичному обсягу виробництва, передачі та
постачання електричної енергії, то дію Ліцензії буде зупинено.
   6. Для перевірки поточної плати, яка надійшла до НКРЕ за
минулий рік ліцензіат повинен до 20 січня наступного фінансового
року надати НКРЕ інформацію про введення (демонтаж) генеруючого
обладнання з наданням актів прийняття в експлуатацію (списання),
обсяг фактично виробленої, переданої та поставленої електричної
енергії.
   7. У випадку непокриття кошторису витрат НКРЕ через затримки
і несвоєчасну сплату ліцензіатами поточної плати, НКРЕ може
прийняти  рішення про підвищення розрахованої поточної плати
ліцензіатів шляхом множення на коефіцієнт повноти сплати.
   8. У випадку припинення ліцензованої діяльності за власним
бажанням, ліцензіат повинен сповістити НКРЕ у місячний термін,
після чого стягнення поточної плати скасовується.
   9. Залишок коштів, не використаних НКРЕ протягом року,
вилученню не підлягає і враховується під час визначення розміру
поточної плати на наступний фінансовий рік.
 
 Директор ліцензування
 та ціноутворення                   В.В.Трафімов
 
                   ДОДАТОК
                   до Положення про визначення
                   поточної плати
                   за здійснення ліцензованої
                   діяльності з виробництва,
                   передачі та постачання
                   електричної енергії
 
               МЕТОДИКА
          розрахунку поточної плати
 
   1. Базою розрахунку поточної плати за здійснення ліцензованої
діяльності з виробництва, передачі, постачання електричної енергії
є:
   - для ліцензіатів, що здійснюють підприємницьку діяльність з
виробництва електричної енергії, встановлена генеруюча потужність
та річний обсяг виробництва електричної енергії;
   - для ліцензіатів, що здійснюють підприємницьку діяльність з
передачі електричної енергії - річний обсяг передачі електричної
енергії;
   - для ліцензіатів, що здійснюють підприємницьку діяльність з
постачання  електричної  енергії  -  річний обсяг постачання
електричної енергії.
   На перший рік ліцензованої діяльності за базу розрахунку
береться  встановлена  генеруюча  потужність,  річний  обсяг
виробництва, передачі та постачання електричної енергії, вказані
ліцензіатом у заяві на отримання ліцензії.
   База розрахунку коригується щорічно у випадку зростання або
зменшення  встановленої генеруючої потужності, річного обсягу
виробництва, передачі та постачання електричної енергії за минулий
рік більше, ніж на 5% у порівнянні з базою розрахунку. База
розрахунку наступного року збільшується (зменшується) на визначену
різницю, починаючи з другого кварталу.
   2. Сума поточної плати за квартал розраховується на основі
річного кошторису витрат НКРЕ з розбивкою по кварталах, зменшеним
на 1/4 суми залишку коштів, які не були використані у попередньому
році,  і  розподіляється  у  відсотковому співвідношенні між
виробниками, передавачами електричної енергії, в тому числі ДЕК
"Укрелектропередача",  постачальниками  електричної енергії та
Державним підприємством "Енергоринок".
   3. Згідно із затвердженим відсотковим розподілом кошторису
розраховується грошовий розподіл кошторису між групами ліцензіатів
для визначення квартальної поточної плати:
   на квартал (для відповідної групи ліцензіатів):
   Квартальна поточна = Квартальний кошторис  x  Відсотковий
   плата         НКРЕ            розподіл
   на місяць (для відповідної групи ліцензіатів):
   Місячна поточна = Квартальна поточна / 3.
   плата        плата
   4. Поточна плата розраховується для  кожного  ліцензіата
окремо.
   4.1. При   розрахунку   поточної   плати   виробників
використовуються дві складові:
   1. Плата за встановлену    - 40% загальної суми поточної
   потужність          плати;
   2. Плата за вироблену     - 60% загальної суми поточної
   електричну енергію      плати.
   При розрахунку плати за вироблену електричну енергію за базу
приймаєтья обсяг електричної енергії, виробленої у минулому році.
Таким чином,
   Плата за встановлену  = 0,4 x Квартальна поточна плата
   потужність            виробників
   Плата за вироблену   = 0,6 x Квартальна поточна плата
   електричну енергію        виробників
   При застосуванні коефіцієнта повноти сплати квартальна плата
виробників і, відповідно, плата за встановлену потужність та
вироблену електричну енергію, підвищується множенням на згаданий
коефіцієнт.
   Поточна плата окремого ліцензіата - виробника електричної
енергії:
   на квартал:
 
 Квартальна поточна = Плата за   x Встановлена / Сумарна  +
 плата         встановлену  потужність   встановлена
            потужність   обладнання   потужність
                    окремого    обладнання
                    ліцензіата   ліцензіатів
 
 
+ Плата за вироблену x Річний виробіток  / Сумарний річний
 електричну енергію  електричної енергії  виробіток електричної
            окремого ліцензіата  енергії ліцензіатів
   на місяць:
   Місячна поточна плата = Квартальна поточна плата / 3.
   4.2.  При розрахунку поточної плати передавачів в разі
застосування  коефіцієнта  повноти  сплати,  квартальна плата
підвищується множенням на згаданий коефіцієнт.
   Поточна плата окремого ліцензіата - передавача електричної
енергії:
   на квартал:
   Квартальна  = Квартальна  x Річний обсяг / Сумарний
   поточна плата  поточна плата  передачі    річний обсяг
           передавачів   ліцензіата   передачі
                           ліцензіатів
   на місяць:
   Місячна поточна плата = Квартальна поточна плата / 3.
   4.3. При розрахунку поточної плати постачальників в разі
застосування  коефіцієнта  повноти  сплати,  квартальна плата
підвищується множенням на згаданий коефіцієнт.
   Поточна плата окремого ліцензіата - постачальника електричної
енергії:
   на квартал:
   Квартальна   = Квартальна   x Річний обсяг / Сумарний
   поточна плата  поточна плата  постачання   річний обсяг
           постачальників  ліцензіата   постачання
                           ліцензіатів
   на місяць:
   Місячна поточна плата = Квартальна поточна плата / 3.
 
 Директор Управління ліцензування
 та ціноутворення                   В.В.Трафімов
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка