Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Стратегії діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2003-2005 роки


          МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            26.11.2002 N 997
 
       Про затвердження Стратегії діяльності
       державної контрольно-ревізійної служби
          в Україні на 2003-2005 роки
 
   З метою виконання положень  Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ), послань Президента України до Верховної Ради України
"Україна: поступ у XXI століття. Стратегія  економічної  та
соціальної політики на 2000-2004 рр." ( 276а/2000 ) (2000 р.) та
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" ( n0001100-02 )
(2002 р.), указів Президента України від 27.08.2000 N 1031/2000
( 1031/2000  )  "Про  заходи  щодо  підвищення  ефективності
контрольно-ревізійної роботи",  від  28.11.2000  N  1265/2000
( 1265/2000 ) "Про Положення про Головне контрольно-ревізійне
управління України" та від 25.12.2001 N 1251/2001 ( 1251/2001 )
"Про  зміцнення  фінансової  дисципліни  та  запобігання
правопорушенням у бюджетній сфері", що стосуються реалізації
державної політики  у  сфері  державного фінансового контролю
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити   Стратегію    діяльності    державної
контрольно-ревізійної  служби  в  Україні  на 2003-2005 роки
(додається).
   2. Головному контрольно-ревізійному управлінню забезпечити
виконання  передбачених  Стратегією  діяльності  державної
контрольно-ревізійної служби в Україні на 2003-2005 роки завдань.
   3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
фінансів від 31.05.2000 N 118 "Про затвердження Основних завдань
державної контрольно-ревізійної служби в Україні на 2000-2004 рр.
(Стратегії діяльності ДКРС)".
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Головного
контрольно-ревізійного управління Германчука П.К.
 
 Міністр                         І.О.Юшко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   26.11.2002 N 997
 
            СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
     державної контрольно-ревізійної служби в Україні
            на 2003-2005 роки
           1. Загальні положення
   Стратегія діяльності державної контрольно-ревізійної служби
на 2003-2005 роки (далі - Стратегія) розроблена відповідно до
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону України від
26.01.1993  N 2939-XII  (  2939-12  )  "Про   державну
контрольно-ревізійну службу в Україні", послань Президента України
до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття.
Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр."
( 276а/2000 ) (2000 р.) та "Європейський вибір. Концептуальні
засади стратегії економічного та соціального розвитку України на
2002-2011 роки" ( n0001100-02 ) (2002 р.), указів Президента
України від 27.08.2000 N 1031/2000 ( 1031/2000 ) "Про заходи щодо
підвищення  ефективності  контрольно-ревізійної  роботи",  від
28.11.2000 N 1265/2000 ( 1265/2000 ) "Про Положення про Головне
контрольно-ревізійне управління  України"  та  від  25.12.2001
N 1251/2001 ( 1251/2001 ) "Про зміцнення фінансової дисципліни та
запобігання правопорушенням у бюджетній сфері".
   Стратегія визначає    основні   завдання   державної
контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС, Служба) щодо реалізації
політики у сфері державного фінансового контролю за дотриманням
законності, ефективності та економності операцій з бюджетними
коштами, державним і комунальним майном та основні напрями їх
виконання.
      2. Удосконалення нормативно-правової бази
            фінансового контролю
   Для подолання проблеми недосконалості чинних на даний час
нормативно-правових актів, що  регулюють  діяльність  Служби,
підрозділів внутрішнього фінансового контролю міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади (далі - законодавство з
питань фінансового контролю), та наявних прогалин в правовому полі
Головному контрольно-ревізійному управлінню  (далі  - ГоловКРУ)
необхідно:
   забезпечити постійний моніторинг та аналіз законодавства з
питань фінансового контролю, за результатами якого запровадити
своєчасну підготовку та подання в установленому порядку пропозицій
для розв'язання проблемних питань;
   домогтися прийняття Верховною Радою України закону  "Про
внесення  змін і доповнень до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні";
   забезпечити вдосконалення механізму планування контрольної
роботи;
   забезпечити розробку та затвердження стандартів державного
фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного
і  комунального  майна у сфері взаємодії органів державного
фінансового контролю з правоохоронними органами, з інших питань
контрольно-ревізійної роботи, які мають бути врегульовані;
   забезпечити розробку  порядків  (механізмів)  взаємодії
(координації) з іншими фінансовими і контролюючих органами та
підрозділами за тими напрямами контрольно-ревізійної роботи, за
якими така взаємодія (координація) не врегульована або потребує
змін і доповнень, та ініціювати їх погодження і затвердження в
установленому порядку.
     3. Підвищення ефективності фінансового контролю
   З метою зміцнення фінансової дисципліни в державі, в тому
числі  при  виконанні  державних  програм  та  в  процесі
фінансово-господарської  діяльності  підконтрольних  органів
державного управління, підприємств, установ і організацій, органам
ДКРС потрібно забезпечити підвищення ефективності фінансового
контролю.
   Для виконання зазначеного завдання необхідно забезпечити:
   чітку координацію в часі діяльності ГоловКРУ з  роботою
Кабінету Міністрів України, спрямованою на аналіз і переоцінку
окремих сфер і питань соціальної та економічної діяльності в
системі державного управління;
   дієву взаємодію органів ДКРС з органами виконавчої влади,
місцевого самоврядування та правоохоронними органами;
   впровадження у практичну роботу, нарівні з ревізіями та
перевірками, аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних
установ та аудиту ефективності виконання державних програм з метою
оцінки повноти досягнення поставлених цілей;
   широке застосування профілактичних заходів для попередження
грубих фінансових правопорушень;
   регулярне інформування Кабінету Міністрів України, органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування про стан досліджених
фінансово-економічних процесів, характеристику  чинників,  які
призводять до порушень фінансової дисципліни та неефективного
управління фінансовими і матеріальними ресурсами держави, а також
пропозиції щодо подолання цих негативних явищ;
   проведення постійного моніторингу стану прийняття  дієвих
управлінських рішень за результатами контрольних заходів;
   належне регулювання внутрішнього фінансового  контролю  в
системі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
через координацію роботи їх контрольно-ревізійних підрозділів,
моніторинг результатів цієї роботи та контроль за функціонуванням
зазначених підрозділів.
    4. Забезпечення реалізації завдань діяльності Служби
   З метою створення інформаційних, організаційних та інших
передумов для належної реалізації покладених на органи Служби
завдань необхідно забезпечити:
   відкритість контрольної роботи на всіх її етапах шляхом
систематичного інформування громадськості через центральні та
регіональні засоби масової інформації (включаючи Інтернет) про
плани та результати діяльності органів ДКРС;
   створення і   впровадження   єдиної   автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи органів ДКРС, яка б забезпечила
ефективне використання всіх інформаційних ресурсів Служби та
інтеграцію з інформаційними ресурсами інших органів державної
влади;
   подальшу активізацію роботи з вивчення та впровадження у
практику позитивного зарубіжного досвіду з питань державного
фінансового контролю;
   вичерпність і  якісність  бази  внутрішніх методологічних
документів з питань діяльності Служби за всіма її напрямами та
постійний моніторинг ефективності їх впровадження у практику;
   оптимізацію структури і чисельності ДКРС та вдосконалення
системи кадрового забезпечення діяльності Служби.
   Повноту, якість  і  своєчасність  виконання  передбачених
Стратегією завдань має забезпечити постійний внутрішній контроль у
розрізі функціональних напрямів діяльності підрозділів ГоловКРУ з
охопленням всієї структури ДКРС.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка