Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення Комісії з контролю за раціональним використанням антибактеріальних та противірусних засобів в Україні


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
         АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
              Н А К А З
           24.12.2002 N 489/111
 
         Про створення Комісії з контролю
     за раціональним використанням антибактеріальних
        та противірусних засобів в Україні
 
   З метою підвищення ефективності та безпечності використання
антибактеріальних та противірусних засобів, запобігання появі та
селекції резистентних штамів бактеріальних збудників інфекційних
захворювань  в  лікувально-профілактичних  закладах  України
Н А К А З У Є М О:
   1. Створити Комісію з контролю за раціональним використанням
антибактеріальних та противірусних засобів в Україні у складі, що
додається.
   2. Затвердити  Положення  про  Комісію  з  контролю  за
раціональним використанням антибактеріальних та  противірусних
засобів в Україні, що додається.
   3. Наказ МОЗ України від 21.05.99 N 127 ( v0127282-99 )
"Про створення Координаційної ради по  вивченню  ефективності
антибактеріальних препаратів та їх раціональному використанню"
вважати таким, що втратив чинність.
   4. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Державного секретаря МОЗ України Поляченко Ю.В. та
віце-президента АМН   України,   академіка   АМН   України
Розенфельда Л.Г.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                    А.В.Підаєв
 
 Президент Академії
 медичних наук України                О.Ф.Возіанов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України,
                   Академії медичних
                   наук України
                   24.12.2002 N 489/111
 
             СКЛАД КОМІСІЇ
       з контролю за раціональним використанням
    антибактеріальних та противірусних засобів в Україні
 
 
 1. Фещенко Ю.І.      - директор Інституту фтизіатрії і
               пульмонології ім. Ф.Г.Яновського
               АМН України, президент Асоціації
               хіміотерапевтів України, академік
               АМН України, професор, голова Комісії
 
 2. Заболотний Д.І.    - директор Інституту отоларингології
               ім. О.С.Коломійченка АМН України,
               чл.-кор. АМН України, професор,
               заступник голови Комісії
 
 3. Дзюблик О.Я.      - завідувач відділенням технологій
               лікування неспецифічних захворювань
               легень Інституту фтизіатрії
               і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського
               АМН України, професор,
               заступник голови Комісії
 
 4. Мухін О.О.       - старший науковий співробітник
               відділення технологій лікування
               неспецифічних захворювань легень
               Інституту фтизіатрії і пульмонології
               ім. Ф.Г.Яновського АМН України,
               секретар комісії
 
 5. Антипкін Ю.Г.     - заступник директора Інституту
               педіатрії акушерства та гінекології
               АМН України, чл.-кор. АМН України,
               професор
 
 6. Вдовиченко Ю.П.    - завідувач кафедри акушерства,
               гінекології і перинатології Київської
               медичної академії післядипломної
               освіти ім. Л.П.Шупика, професор
 
 7. Возіанова Ж.І.     - завідувач кафедри інфекційних хвороб
               Національного медичного університету
               ім. О.О.Богомольця, академік
               АМН України, професор
 
 8. Дзюблик І.В.      - завідувач кафедри вірусології
               Київської медичної академії
               післядипломної освіти ім. Л.П.Шупика,
               професор
 
 9. Захараш М.П.      - завідувач кафедри факультетської
               хірургії Національного медичного
               університету ім. О.О.Богомольця,
               професор
 
 10. Корж М.О.       - директор Інституту патології суглобів
               і хребта ім. М.І.Ситенко АМН України,
               професор
 
 11. Мостовий Ю.М.     - завідувач кафедри пропедевтики
               внутрішніх хвороб Вінницького
               Національного медичного університету
               ім. М.І.Пирогова, професор
 
 12. Нейко Є.М.      - ректор Івано-Франківської державної
               медичної академії, академік
               АМН України, професор
 
 13. Никоненко О.С.    - ректор Запорізького Інституту
               удосконалення лікарів, професор
 
 14. Новицька-Усенко Л.В. - завідувачка кафедри анестезіології та
               інтенсивної терапії Дніпропетровської
               державної медичної академії,
               чл.-кор. НАН і АМН України, професор
 
 15. Норейко Б.В.     - завідувач кафедри фтизіатрії
               і пульмонології Донецького державного
               медичного університету, професор
 
 16. Павловський М.П.   - завідувач кафедри факультетської
               хірургії Львівського державного
               медичного університету
               ім. Данила Галицького, академік
               АМН України, професор
 
 17. Саєнко В.Ф.      - директор Інституту хірургії
               і трансплантології АМН України,
               чл.-кор. НАН і АМН України, професор
 
 18. Сельникова О.П.    - директор Інституту епідеміології
               і інфекційних захворювань
               ім. Л.В.Громашевського,
               д-р. мед. наук
 
 19. Смірнов В.В.     - директор Інституту мікробіології
               і вірусології НАН України,
               академік НАН та АМН України,
               професор (за згодою)
 
 20. Суслов В.В.      - завідувач відділення анестезіології,
               реанімації та інтенсивної терапії
               Інституту урології АМН України,
               професор
 
 21. Цимбалюк В.І.     - заступник директора Інституту
               нейрохірургії ім. О.П.Ромаданова,
               чл.-кор. АМН України, професор
 
 22. Широбоков В.П.    - проректор Національного медичного
               університету ім. О.О.Богомольця,
               завідувач кафедри мікробіології,
               вірусології та імунології,
               чл.-кор. НАН і АМН України, професор
 
 23. Шлапак І.П.      - завідувач кафедри анестезіології
               і інтенсивної терапії Київської
               медичної академії післядипломної
               освіти ім. Л.П.Шупика, професор.
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України,
                   Академії медичних
                   наук України
                   24.12.2002 N 489/111
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Комісію з контролю за раціональним використанням
    антибактеріальних та противірусних засобів в Україні
 
           1. Загальні положення
   1.1. Комісію очолює голова, який має двох заступників.
            2. Завдання Комісії
   2.1. Розробка  стратегії  і  принципів   раціональної
антибактеріальної та противірусної терапії захворювань інфекційної
етіології.
   2.2. Розробка    методичних    рекомендацій    щодо
експрес-діагностики бактеріальних і вірусних збудників з вивченням
їх чутливості до антибактеріальних і противірусних засобів.
   2.3. Організація проведення скринінгових  мікробіологічних
досліджень збудників інфекційних захворювань в різних регіонах
України.
   2.4. Підготовка методичних рекомендацій Міністерства охорони
здоров'я  України  та  Академії  медичних наук України щодо
раціонального антибактеріального та  противірусного  лікування
інфекційних захворювань.
   2.5. Розробка фармакоекономічних критеріїв антибактеріальної
та противірусної терапії при різних інфекційних захворюваннях.
   2.6. Розробка пропозицій щодо створення формулярної системи
використання  антибактеріальних  і противірусних препаратів в
лікувальних закладах України.
   2.7. Здійснення     інформаційного     забезпечення
лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих Міністерству
охорони здоров'я України та Академії медичних наук України, з
питань раціонального використання антибіотиків та противірусних
засобів.
           3. Повноваження Комісії
   3.1. Здійснення моніторингу за раціональним використанням
антибактеріальних    та    противірусних   засобів   в
лікувально-профілактичних закладах України.
   3.2. Проведення  експертизи  матеріалів  науково-дослідних
розробок з питань антибактеріальної та противірусної терапії.
          4. Регламент роботи Комісії
   4.1. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, до
порядку денного якого включаються розгляд та обговорення висновків
і  пропозицій  членів  Комісії  за  результатами  перевірки
раціонального застосування антибактеріальних засобів в лікувальних
закладах  України.  Засідання  Комісії  проводять  згідно із
затвердженим планом один раз на квартал. За рішенням голови або
виконуючого його обов'язки Комісія може проводити позачергові
засідання або приймати рішення у робочому порядку шляхом візування
проекту  рішення  більшості  членів Комісії. Рішення Комісії
вважається прийнятим у робочому порядку, якщо його завізувала
більшість  членів  Комісії,  за умови обов'язкової наявності
погодження (візи) більшості членів Комісії, до компетенції яких
відноситься порушене питання.
   4.2. Засідання Комісії проводить голова Комісії або один з
його заступників. Рішення Комісії приймається на засіданні простою
більшістю  голосів  за наявністю двох третин її членів, до
компетенції яких належать порушені питання. У разі рівності
голосів перевага надаватиметься тому рішенню, за яке проголосував
голова Комісії або виконуючий його обов'язки.
   4.3. На засіданні Комісії ведеться протокол, який оформлює
секретар Комісії. Рішення Комісії підписує голова або виконуючий
його обов'язки. Секретар Комісії готує матеріали до проведення
засідань Комісії, у тому числі оформляє протоколи підсумків
засідання.
   4.4. Протоколи Комісії про прийняті рішення направляють до
АМН України та МОЗ України.
 
 Перший заступник
 Державного секретаря МОЗ України            Н.Г.Гойда
 
 Віце-президент АМН України               Ю.П.Зозуля
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка