Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення обстеження ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
              Н А К А З
           29.12.2002 N 388/135
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       з проведення обстеження ринків з продажу
       продовольчих і непродовольчих товарів
 
   На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16
листопада 2002 року N 652-р ( 652-2002-р ) "Про вивчення стану
справ на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів"
та  з  метою  визначення  соціально-економічної  ефективності
діяльності ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів
та шляхів їх подальшого розвитку за результатами обстеження ринків
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Методичні рекомендації з проведення обстеження
ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів,  що
додаються.
   2. Управлінню  розробки,  удосконалення  та  впровадження
нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з
питань  європейської інтеграції України, головному управлінню
розвитку підприємництва Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва довести цей наказ до
відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
представництв Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, Антимонопольного комітету, Державного
комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики,
Державного комітету з нагляду за охороною праці, Укоопспілки.
   3. Рекомендувати координаційним радам з питань  розвитку
підприємництва при місцевих органах виконавчої влади розглянути на
своїх засіданнях результати вивчення стану справ на ринках з
продажу продовольчих і непродовольчих товарів.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України Кабана П.С. та заступника Голови
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва Футоранську Ю.М.
 
 Міністр економіки та з
 питань європейської інтеграції          В.Хорошковський
 
 Голова Державного комітету України з
 питань регуляторної політики
 та підприємництва                    О.Кужель
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України,
                   Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   29.12.2002 N 388/135
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       з проведення обстеження ринків з продажу
       продовольчих і непродовольчих товарів
           1. Загальні положення
   Методичні рекомендації розроблено на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року N 652-р
( 652-2002-р ) "Про вивчення стану справ на ринках з продажу
продовольчих і непродовольчих товарів"  з  метою  визначення
соціально-економічної ефективності діяльності ринків з продажу
продовольчих і непродовольчих товарів та шляхів їх подальшого
розвитку.
   Цими рекомендаціями   визначається  порядок  проведення
обстеження ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів
незалежно від форм власності за такими напрямками: перевірка
наявності документів, які  регламентують  діяльність  ринків;
проведення на ринках інвентаризації торгових місць, дослідження
стану дотримання порядку справляння ринкового збору; перевірка
економічної обгрунтованості встановлених адміністрацією ринків
плати за оренду приміщень та тарифів за послуги, які надаються
ринком суб'єктам підприємництва та фізичним особам; вивчення на
відповідність  законодавству  договорів,   укладених   між
адміністрацією ринків та особами, які здійснюють торгівлю на
ринку; перевірка дотримання адміністрацією ринку санітарних вимог
та чинного законодавства щодо забезпечення нормальної роботи
продавців; вивчення питань соціального захисту продавців; вивчення
питань оформлення роботодавцями трудових відносин з продавцями
відповідно до чинного законодавства про працю; вивчення стану
забезпечення охорони праці на ринку; стан виконання регіональних
програм вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів.
   Під час  проведення  обстеження  рекомендується  вивчити
дотримання адміністраціями  ринків  актів  законодавства,  що
регулюють діяльність ринків як суб'єктів господарювання.
   Обстеженням рекомендується охопити усі ринки, розташовані на
території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя.
        2. Організація проведення обстеження
   2.1. Для  обстеження  ринків  Рада  міністрів Автономної
Республіки  Крим,  обласні,  Київська  та  Севастопольська
міськдержадміністрації затверджують робочі групи розпорядженням
(наказом) у терміни, встановлені пунктом 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України  від  16  листопада  2002  року  N  652-р
( 652-2002-р ) "Про вивчення стану справ на ринках з продажу
продовольчих і непродовольчих товарів". Рекомендується головою
робочої групи призначити керівника структурного підрозділу з
питань внутрішньої торгівлі. До складу робочих груп залучаються
фахівці відповідних територіальних органів:
   Ради міністрів    Автономної    Республіки    Крим,
облдержадміністрацій,   Київської   та   Севастопольської
міськдержадміністрацій;
   райдержадміністрацій та міськвиконкомів;
   органів місцевого самоврядування (за згодою);
   Державної податкової адміністрації;
   Антимонопольного комітету;
   Державного комітету з питань технічного  регулювання  та
споживчої політики;
   Державного комітету з нагляду за охороною праці;
   Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва;
   Міністерства охорони здоров'я;
   Державної інспекції з контролю за цінами;
   Укоопспілки;
   координаційних рад з питань розвитку підприємництва  (за
згодою);
   уповноважений з питань захисту прав підприємців Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
   регіональних представництв Українського союзу промисловців і
підприємців;
   громадської організації "Інститут власності";
   Всеукраїнської асоціації "Український ринок";
   інших громадських організацій.
   Зважаючи на специфіку обстеження, рекомендується включити до
складу робочої групи юристів за фахом.
   Відомості про склад робочих груп, графік роботи та місце
проведення засідань оприлюднюються в місцевих засобах масової
інформації.
   2.2. Робоча група складає та затверджує графік обстеження
ринків за інформацією щодо кількості ринків та їх розташування,
наданою місцевими державними адміністраціями;
   доводить до відома адміністрацій ринків за тиждень до початку
проведення обстеження інформацію про дату та порядок обстеження,
перелік  документів, які будуть розглядатися робочою групою.
Адміністраціям ринків необхідно роз'яснити, що обстеження ринків
проводиться з метою розробки пропозицій щодо заходів створення
належних умов для діяльності ринків з продажу продовольчих та
непродовольчих  товарів,  а  також  вдосконалення  чинного
законодавства у цій сфері.
   У разі виникнення підстав для перенесення дати обстеження,
адміністрації ринків мають право надавати пропозиції щодо її
зміни, про що робоча група має бути інформована не пізніше ніж за
3 дні до початку обстеження.
   2.3. Тривалість  обстеження  одного  ринку  не  повинна
перевищувати трьох робочих днів.
   2.4. На час проведення  обстеження  адміністрація  ринку
призначає відповідальну особу, яка буде супроводжувати робочу
групу та надавати всю необхідну документацію на вимогу членів
робочої групи.
   2.5. Особи, які входять до складу робочої групи, зобов'язані
мати при собі посвідчення, що підтверджує їх належність до
відповідного  органу  виконавчої  влади,  а також спеціальні
направлення держадміністрацій і подавати ці документи на вимогу
адміністрації ринку, що обстежується.
   2.6. Під  час проведення обстеження члени робочої групи
повинні дотримуватись установлених на ринку правил внутрішнього
розпорядку, не перешкоджати особам, що здійснюють торгівлю на
ринку та забезпечують його діяльність.
   2.7. При  проведенні  обстеження  робоча  група  вивчає
організацію  роботи  ринку  як  суб'єкту  господарювання  у
відповідності з чинним законодавством (Закони  України  "Про
підприємництво" (  698-12  ),  "Про  підприємства в Україні"
( 887-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про
власність" ( 697-12 ), "Про плату за землю" ( 2535-12 ), "Про
оренду землі" ( 161-14 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Кодекс
законів про працю України ( 322-08 ), Земельний кодекс України
( 2768-14 ), Цивільний процесуальний кодекс України ( 1501-06,
1502-06, 1503-06 ), Декрет Кабінету Міністрів України "Про місцеві
податки і збори" ( 56-93 ), Указ Президента України  "Про
впорядкування механізму сплати ринкового збору" ( 761/99 ) й
аналізує наступні відомості:
   організаційно-правова форма та форма власності ринку;
   право власності на будови, споруди та малі архітектурні
форми, що знаходяться на території ринку;
   правові підстави відводу землі та юридичного оформлення цього
відводу;
   проектна кількість  торгових місць та фактична кількість
торгуючих;
   стан обладнання  торгових місць, дотримання вимог Правил
торгівлі на ринках ( z0288-02 ), ветеринарних та санітарних правил
( z0314-96 );
   порядок справляння  ринкового  збору,  залежність  ставок
ринкового збору від розміру торгового місця та виду продукції, що
реалізується;
   розрахунки (калькуляція)  щодо  встановлених  тарифів  на
послуги, що надаються ринками (обов'язково тарифи за утримання
торгового місця);
   наявність та  юридична  оцінка  договорів, укладених між
адміністрацією ринку та особами, які здійснюють торгівлю на ринку;
   дотримання безпеки праці на ринку;
   наявність та фактичне виконання планів реконструкції ринків у
відповідності  з  регіональними  програмами  вдосконалення
функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів;
   інші характеристики матеріально-технічного забезпечення та
господарської діяльності ринку.
   2.8. З метою вивчення дотримання норм законодавства про працю
роботодавцями, що здійснюють торгівлю на ринку та мають найманих
працівників, взаємовідносин працюючих на ринку та адміністрації
члени робочої групи проводять добровільне анкетування (додаток 1).
Кількість опитуваних встановлюється рішенням робочої групи.
        3. Оформлення результатів обстеження
   3.1. За результатами проведення обстеження кожного ринку
робоча група складає довідку про обстеження (додаток 2) та
пояснювальну записку до неї, яка повинна містити пропозиції щодо
поліпшення стану справ на ринках і, у разі необхідності, внесення
змін до нормативно-правової бази.
   3.2. Робочі групи Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя узагальнюють інформацію  про  результати
вивчення  стану  справ на ринках з продажу продовольчих та
непродовольчих товарів і пропозиції щодо  заходів  створення
належних умов для діяльності ринків та до 1 березня 2003 року
направляють її до Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції  України  і Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
 
 Начальник управління розробки,
 удосконалення та впровадження
 нормативних актів у сфері
 торгівлі Міністерства економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                   А.Юрченко
 
 Начальник головного управління
 розвитку підприємництва
 Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                    О.Головко
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.8 Методичних
                   рекомендацій з проведення
                   обстеження ринків
                   з продажу продовольчих
                   і непродовольчих товарів
 
               АНКЕТА
       анонімного опитування працюючих на ринку
   1. Вкажіть свій статус
           суб'єкт підприємницької діяльності ________
           найманий працівник _____________
   2. Чи укладали ви трудову або цивільно-правову угоду
           так __________________
           ні ___________________
   3. Чи зареєстровано вашу трудову угоду у державній службі
зайнятості
           так __________________
           ні ___________________
   4. Чи внесено у вашу трудову книжку запис про місце роботи
           так __________________
           ні ___________________
   5. Чи покращила адміністрація ринку умови вашої роботи у 2002
році
           так __________________
           ні ___________________
   6. Чи задовольняють вас умови роботи на ринку
           так __________________
           ні ___________________
   7. Чи влаштовує вас розмір торговельного місця, встановленого
на ринку для сплати
           так __________________
           ні ___________________
   8. Чи збільшувалась у 2002 році ставка ринкового збору за
одне торговельне місце
           так __________________
           ні ___________________
   9. Чи збільшувалась у 2002 році плата за послуги ринку
           так __________________
           ні ___________________,
 
 якщо збільшилась, то на який приблизно відсоток _________________
   10. Чи маєте ви право вибирати необхідні вам послуги із
переліку, що надає ринок
           так __________________
           ні ___________________
   11. Чи збільшувалась у 2002 році орендна плата
           так __________________
           ні ___________________,
 
 якщо збільшилась, то на який приблизно відсоток _________________
 
   12. Чи  погоджуєтесь ви здійснювати платежі ринку через
установи банків
           так __________________
           ні ___________________
   13. Чи   задовольняє   вас   робота   лабораторії
ветеринарно-санітарної експертизи
           так __________________
           ні ___________________,
 
 якщо не влаштовує, то з яких причин (великий обсяг зразків,
надмірна витрата часу для перевірки, інше) _______________________
   14. Чи існують неофіційні грошові виплати адміністрації ринку
           так __________________
           ні ___________________
   15. Інше ____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Начальник управління розробки,
 удосконалення та впровадження
 нормативних актів у сфері
 торгівлі Міністерства економіки
 та з питань європейської
 інтеграції України                   А.Юрченко
 
 Начальник головного управління
 розвитку підприємництва
 Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                    О.Головко
                   Додаток 2
                   до пункту 3.1 Методичних
                   рекомендацій з проведення
                   обстеження ринків з продажу
                   продовольчих
                   і непродовольчих товарів
 
               ДОВІДКА
            про обстеження ринку
   1. Найменування ринку _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   2. Власність та організаційно-правова форма підприємства ____
__________________________________________________________________
   3. Номер та  дата  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
підприємства _____________________________________________________
   4. Кількість працюючих в адміністрації ринку за штатним
розкладом ________________________________________________________
   5. Режим роботи ринку
   постійно діючий ___
   працює періодично (вихідні дні, ранковий, вечірній, інший) __
__________________________________________________________________
   6. Спеціалізація (виділити основний або основні види)
   сільськогосподарська продукція ______
   продовольчі товари ______
   товари легкої промисловості ______
   господарські та будівельні товари ______
   транспортні засоби ______
   запчастини для транспортних засобів ______
   худоба та корми ______
   зооринки ______
   книжкові ______
   квіткові ______
   інші ______
   7. Кількість торгових місць ______, із них вільних (не
зайнятих) ______
   8. Характеристика торгових місць (магазини, кіоски, палатки,
відкриті прилавки, контейнери, інше) (довідка)
   9. Кількість павільйонів опалюваних ______
   їх площа ______, в них торгових місць ______
   10. Кількість павільйонів неопалюваних ______
   їх площа ______,
   в них торгових місць ______
   11. Кількість угод (договорів) із суб'єктами підприємництва
______,
   у т. ч. із фізичними особами ______
   приватними підприємцями ______
   юридичними особами ______,
   із них з виробниками с/г продукції ______
   12. Юридична оцінка договорів (угод) на відповідність нормам
Цивільного процесуального кодексу України (довідка)
   13. Площа земельної ділянки ______
   14. Підстави користування земельною ділянкою:
   оренда (договір, термін, вартість) ______
   суборенда (договір, термін, вартість) ______
   викуплено у власність (документ про викуп) ______
   15. Наявність капітальних споруд
   для торгівлі:
   кількість ______
   площа ______
   кількість торгових місць ______
   іншого призначення  (холодильні камери, складські, офісні
приміщення, інше):
   кількість ______
   площа ______
   16. Наявність вагового обладнання
   кількість ______, із них у робочому стані ____
   тип ____
   проходження метрологічного контролю ______
   17. Наявність холодильників з машинним охолодженням
   місткість ______, у т. ч. у робочому стані ______
   тип ______
   18. Наявність холодильних прилавків
   кількість ______, із них у робочому стані ______
   тип ______
   19. Наявність іншого холодильного обладнання (довідка)
   20. Наявність електронних реєстраторів розрахункових операцій
   власності ринків _______
   власності суб'єктів підприємництва, що працюють на ринку ____
   21. Наявність  іншого  торгово-технологічного  обладнання
(довідка)
   22. Наявність, характеристика туалетів, умови користування
(забезпечення каналізацією, платні чи безоплатні послуги, інше)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   23. Наявність, характеристика стоянок для автомобілів, умови
користування (покриття, платні чи безоплатні послуги,  інше)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   24. Наявність готелю _______, у ньому місць _______
   25. Перелік послуг, то надає ринок, їх вартість на 01.01.2002
та 01.01.2003 і рівень рентабельності (довідка)
   26. Розмір орендної плати для суб'єктів підприємництва за 1
кв.м орендованої площі ___________________________________________
   27. Ставки  ринкового  збору, їх залежність від розміру
торгового місця та виду продукції, що реалізується (довідка)
   28. Загальні надходження від ринкового збору, а також доходи
та витрати ринку (12 місяців 2002 року) ____________ тис. грн.
   29. Одержано коштів від місцевого органу виконавчої влади із
суми перерахованого ринкового збору _______
   30. Наявність лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи
______________
   31. Перелік послуг, що надаються лабораторіями, їх вартість
на 01.01.2002 та 01.01.2003 і порядок сплати. Стан забезпечення
лабораторій необхідним обладнанням (довідка)
   32. Стан забезпечення охорони праці (довідка)
   33. Наявність та фактичне виконання планів реконструкції
ринків у відповідності з регіональними програмами вдосконалення
функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих
товарів
   34. Додаткова інформація (довідка)
 
 Начальник управління
 розробки, удосконалення та
 впровадження нормативних актів у сфері
 торгівлі Міністерства економіки та з
 питань європейської інтеграції України         А.Юрченко
 
 Начальник головного управління розвитку
 підприємництва Державного комітету
 України з питань регуляторної політики
 та підприємництва                    О.Головко
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка